Category Archives: Uncategorized

ใบความรู้ที่ 2 เรื่องความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการ ง 21221 ม. 1

                                                       ใบความรู้ที่ 2
                              เรื่องความหมายของอาหารและโภชนาการ
1.ความหมายของอาหารและโภขนาการ
1.1  อาหารหมายถึง  สิ่งที่มนุษย์กิน  ดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์
แก่ร่างกายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายดำเนินไปอย่างปกติซึ่งรวมถีงน้ำด้วยอาหารแต่ละอย่างเมื่อนำมาวิเคราะห์ดูแล้วมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันดังนั้นอาหารในชีวิตประจำวันของมนุษย์จึงจำเป็นต้องประกอบด้วยอาหารหลาย ๆ อย่างเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนอาหารอาจเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลว หรือก๊าซ เช่น  อากาศ  เลือด  น้ำเกลือ หรือยาฉีดที่แพทย์จัดให้ผู้ที่มีร่างกาย
ที่อยู่ในภาวะผิดปกติก็นับว่าเป็นอาหารด้วย
1.2  โภชนาการหมายถึง ความต้องการสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงของอาหารในร่างกายและร่างกายเอาสารอาหารไปใช้อะไรบ้างตลอดจนการย่อยการดุดซึม
        ส่วนวิชาโภชนาการนั้เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการเปลี่ยนแปลงทั้งทางพสิกส์และทางเคมีของสารอาหารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งพัฒนาการของร่างกายอันเกิดจากกระบวนการที่สารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซล  เนื้อเยื่อและควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆในร่างกาย นอกจากนี้วิชาโภชนาการยังครอบคุมถึงการปรับปรุงอาหารให้เหาะสมกับความต้องการของร่างกายที่นอกเหนือจากสภาพปกติ เช่น ในระยะที่มีการเจริญเติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา เช่นในระยะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
ดังนั้นจุดประสงค์ของวิชานี้คือเพื่อให้ร่างกายได้รับอาหารทีมีประโยชน์ในปริมาณ
ที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
2.  ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ
              สุขภาพหมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจที่ปราศจากโรค และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
       สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของคนเราอาจเกิดจากการบริโภคอาหาร
ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการซึ่งได้ทั้งการบริโภคอาหารที่น้อยหรือมากจนเกินไป  ดังนั้นเราจึงควรบริโภคอาหารในปริมาณที่เพียงพอและได้สัดส่วนพอเหมาะกับความต้องการของร่างกายรวมไปถึงการหุงต้มอาหารอย่างถูกวิธีและมีสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ
และร่างกายก็สามารถนำสารอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ได้อย่างเต็มที่ซึ่งเรียกว่าโภขนาการดี
       
  2.1ภาวะโภชนาการที่ดี  คือสภาพร่างกายและจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจาก
การรับประทานอาหารซึ่งมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายและมีอาหาร
ครบถ้วนจากทุกหมู่ มีสัดส่วนตามที่ร่างกายต้องการรวมถึงการที่ร่างกายสามารถใช้อาหารเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างเต็มที่ ผลก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรง
ผิวพรรณดี  อารมณ์แจ่มใส  เล็บสีชมพู  ผมไม่แตกปลาย  สนใจต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งลักษณะที่พูดถึงเป็นลักษณะที่แสดงถึงภาวะทางโภชนาการที่ดี
         2.2ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีหรือทุพโภชนาการ คือสภาพร่างกายไม่ดีอันเป็นผล
มาจาก  กินไม่ดีหมายถึงรับประทานอาหารไม่ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย
หรือครบทุกอย่างแต่มีสัดส่วนไม่ถุกต้องเช่น รับประทานข้าวมากแต่รับประทานพวก
เนื้อสัตว์น้อยและผักสีเขียวสีเหลืองน้อยจนเกินไปหรือไม่รับประทานเลยหรือการ
ที่ร่างกายใช้อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้ระบบย่อยการดุดซึมไม่ดีซึ่งมีผล
ทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตและแข็งแรงเท่าที่ควร ทั้งยังให้ผิวพรรณซีดเซียวใบหน้า
ไม่เบิกบานแจ่มใส
         ฉะนั้นเราจึงควรรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ครบ  5  หมู่ ในปริมาณที่มากพอเหมาะกับวัยและสภาพ  นอกจากนี้อาหารที่รับประทานจะต้องปรุงให้สุกสะอาดปราศจากเชื้อโรค 
ปรุงอย่างสงวนคุณค่าไว้ให้มากที่สุด  เช่นล้างผักก่อนหั่น  ถ้านึ่งได้ควรนึ่งถ้าจะต้มควรต้มชิ้นใหญ่หุงต้มด้วยวิธีน้ำน้อย  ไฟแรง ปิดฝา ระยะเวลาสั้น

 

krupaga สั่งงานหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา ง 23105
ทำงานดังนี้
        1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง อาหารประเภทสำรับ
จำนวน  45  ข้อโดยให้บันทึกลงในสมุด (ข้อสอบก่อนเรียนในเว็บไซต์ krupaga)
        2.ให้อ่านใบความรู้เรื่องอาหารประเภทสำรับ
        3.ให้เตรียม วัสดุ  อุปกรณ์ เพื่อจัดอาหารประเภทสำรับโดยให้แต่ละห้องเรียน
เตรียมแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8 – 10  คนแล้วจัดอาหารสำรับภาคต่างๆ
        4.นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน(ชั่วโมงเรียนของแต่ละห้อง)
        5.สรุปองค์ความรู้เรื่ออาหารประเภทสำรับทุกคน

หมายเหตุ
         การค้นเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำได้ดังนี้
         1.เข้า  กลูเกิล แล้วพิมพ์เนื้อหาสาระที่ต้องการ ตามด้วยรายวิชา รหัสวิชา
ระดับชั้น และสุดท้ายตามด้วย  krupaga  เอ็นเทอร์ เว็บจะแสดงเนื้อหาที่ต้องการ
         2.นักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้  รายวิชา  รหัสวิชา
ระดับชั้น  ชื่อเว็บไซต์
                              

                                         krupaga

krupaga สั่งงานรายวิชาการประกอบอาหาร ง 21221 ม. 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนห้องเรียนที่เรียนวิชาเพิ่มเติมการประกอบอาหาร  ง  212221
ศึกษารายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ให้นักเรียนศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ง  212221
2.ให้ศึกษาการวัดผลประเมินผล  การกำหนดคะแนน  ภาระงาน
แล้วจดบันทึกลงในสมุด
3.ให้ศึกษาใบความรู้ที่  1 เรื่องประวัติความเป็นมาของอาหารไทยให้เข้าใจ
แล้วปฏิบัติดังนี้
     3.1ให้ตอบคำถามกิจกรรม
     3.2ทำแบบทดสอบ
     3.3สรุปองค์ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของอาหารไทย
                                     
                                      krupaga

ใบความรู้ที่ 1เรื่องประวัติความเป็นมาของอาหารไทย ง 21221 ม. 1

                                                    ใบความรู้ที่ 1
                                เรื่อง  ประวัตความเป็นมาของอาหารไทย
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เวลา    20  นาที
ประวัติความเป็นมาของอาหารไทย
            อาหารไทยเป็นอาหารประจำของชนชาติไทยที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรม
ประจำชาติที่สำคัญของไทย
           อาหารพื้นบ้านหมายถึงอาหารที่นิยมรับประทานกันเฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นอาหาร
ที่ทำขึ้นได้ง่ายโดยอาศัยพืชผักหรือเครื่องประกอบอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น
มีการสืบทอดวิธีปรุงและการรับประทานต่อๆ กันมา
เนื้อหา
1.จุดกำเนิดอาหารไทย
     1.1  สมัยสุโฃทัย
     1.2  สมัยอยุธยา
     1.3  สมัยธนบุรี
     1.4  สมัยรัตนโกสินทร์
             1.  สมัยรัตนโกสินทร์ยุคที่  1 (พ.ศ.  2325 – 2394)
             2.  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยุคที่  2 (พ.ศ.2394 – ปัจจุบัน
2.อาหารไทยภาคต่างๆ
     2.1 อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
     2.2  อาหารภาคกลาง
     2.3  อาหารภาคอีสาน
     2.4  อาหารภาคใต้
จุดกำเนิดอาหารไทย
       อาหารไทยมีจุดกำเนิดพร้อมกับการตั้งชนชาติไทยและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุโชไทยจนถึงปัจจุบันจากการศึกษาของอาจารย์
กอบแก้ว  นาจพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องความเป็นมาชอง
อาหารไทยยุคต่างๆ สรุปได้ดังนี้
สมัยสุโขทัย
          อาหารไทยสมัยสุโขทัยได้อาศัยหลักฐานจากศิลาจารึกและวรรณคดี สำคัยคือ
ไตรภุมิพระร่วงของพญาลิไท ที่ได้กล่าวถึงอาหารไทยในสมัยนี้ว่ามีข้าวเป็นอาหารหลัก
โดยกินร่วมกับกับช้าว ที่ส่วนใหญ่ได้มาจากปลา มีเนื้อสัตว์อื่นบ้างการปรุงอาหารได้ปรากฏคำว่า  แกง  ในไตรภูมิพระร่วงที่เป็นที่มาของคำว่าข้าวหม้อแกงหม้อ  ผักที่กล่าวถึงในศิลาจารึกคือ  แฟง  แตง  น้ำเต้า  ส่วนอาหารหวานก็ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านเช่น ข้าวตอกและ
น้ำผึ้ง ส่วนหนึ่งนิยมกินผลไม้แทนอาหารหวาน
สมัยอยุธยา
         สมัยนี้ถือว่าเป็นยุคทองของไทย  ได้มีการติดต่กับชาวต่างประเทศมากขึ้น
ทั้งชาวตะวันตกและตะวันออกจากบันทึกเอกสารของชาวต่างประเทศพบว่าคนไทย
กินอาหารแบบเรียบง่ายยังคงมีปลาเป็นหลัก  มีต้ม  แกงและคาดว่ามีการใช้น้ำมัน
ในการประกอบอาหารแต่เป็นน้ำมันจากมะพร้าวและกทิมากกว่าไขมันหรือ
น้ำมันจากสัตว์มากขึ้น คนไทยสมัยนี้มีการถนอมอาหาร เช่นการนำไปตากแห้ง
หรือทำเป็นปลาเค็ม มีอาหารประเภทเครื่องจิ้ม  เช่นน้ำพริกกะปิ นิยมบริโภคสัตว์น้ำ
มากกว่าสัตว์บกโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ไม่นิยมนำมาฆ่าเพื่อเป็นอาหารได้มีการกล่าวถึง
แกงปลาต่างๆที่ใช้เครื่องเทศเช่นแกงที่ใส่หัวหอม  กระเทียม สมุนไพรหวาน
และเครื่องเทศแรงๆที่คาดว่านำมาใช้ในการประกอบอาหารเพื่อดับกลิ่นคาว
ของเนื้อปลาหลักฐานจาการบันทึกของบาทหลวงชาวต่างชาติที่แสดงให้เห็นว่า
อาหารของชาติต่าง ๆเริ่มเข้ามามากขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์  เช่นญี่ปุ่น
โปรตุเกส  เหล้าองุ่นจากสเปนเปอรฺเวียและฝรั่งเศส  สำหรับอิทธิพลของอาหารจีน
นั้นคาดว่าเริ่มมีมากขึ้นในช่วงยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายที่ไทยตัดสัมพันธุ์
กับชาติตะวันตกดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาหารในสมัยอยุธยาตอนปลายได้รับเอา
วัมนธรรมจากอาหารต่างชาติโดยผ่านทางการมีสัมพันธไมตรีทั้งทางการทูตและ
ทางการค้ากับประเทศต่างๆและจากหลักฐานที่ปรากฏทางประวัติศาสตร์ว่าอาหารต่างชาติส่วนใหญ่แพร่หลายอยู่ในราชสำนักต่อมาจึงกระจายสู่ประชาชนและกลมกลืน
กลายเป็นอาหารไทยไปในที่สุด
สมัยธนบุรี
         จากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือแม่ครัวหัวป่ากก์ซึ่งเป็นตำราการทำกับข้าวเล่มที่ 2
ชองไทยของม่านผู้หญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงษ์ พบความต่อเนื่องของวัฒนธรรมไทย
จากกรุงสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรีและยังเชื่อว่าเส้นทางอาหารไทย
จะเชื่อมจากกรุงธนบุรีไปยังสมัยรัตนโกสินทร์โดยผ่านทางหน้าที่ราฃการและสังคม
เครือญาติและอาหารไทยสมัยกรุงธนบุรีจะคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยาแต่ที่พิเศษ
เพิ่มเติมคือาหารประจำชาติจีน
 สมัยรัตนโกสินทร์
          การศึกษาความเป็นมาของอาหารไทยยุครัตนโกสินทร์นี้ได้จำแนกตาม
ยุคสมัยที่นักประวัติศาสตร์ได้กำหนดไว้คือ ยุคที่ 1 ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1  จนถึง
สมัยรัชกาลที่ 3  และยุคที่ 2 ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน
สมัยรัตนโกสินทร์ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2394)
         อาหารไทยในยุคนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับสมัยกรุงธนบุรี แต่มีอาหารไทย
เพิ่มขึ้นอัก  1  ประเภทคือนอกจากมีอาหารคาว อาหารหวานแล้วยังมีอาหารว่างเพิ่มขึ้น
ในช่วงนี้อาหารไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของประเทศจีนมากขึ้นและมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นอาหารไทยในที่สุด จากจดหมายความทรงจำของกรมหลวง
นรินทร์ทรเทวี ที่กล่าวถึงเครื่องตั้งสำรับคาวหวานของพระสงฆ์ในงานสมโภชน์
พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต)ได้แสดงให้เห็นว่ารายการอาหาร
นอกจากจะมีอาหารไทย  เช่น  ผัก  น้ำพริก  ปลาแห้ง  หน่อไม้ผัด  แล้วยังมีอาหารที
ปรุงด้วยเครื่องเทศแบบอิสลามและมีอาหารจีนโดยสังเกตจากการใช้หมูเป็น
ส่วนประกอบที่สำคัญเนื่องจากหมูเป็นอาหารที่คนไทยไม่นิยมแต่คนจีนนิยม
        บทพระราชนิพนธ์กาพแห่เรือชมเครื่องคาวหวานของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงกล่าวถึงอาหารคาวและอาหารหวานหลายชนิด
ซึ่งได้สะท้อนภาพของอาหารไทยในราชสำนักอย่างชัดเจนที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะขอวอาหารไทยในราชสำนักที่มีการปรุงกลิ่นและรสอย่างประณีตและให้
ความสำคัญของรสชาติอาหารไทยมากเป็นพิเศษและถือว่าเป็นยุคสมัยมีศิลป
ในการประกอบอาหารที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดทั้งรส  กลิ่น  สี และการตกแต่ง
ให้สวยงามรวมทั้งมีการพัฒนาอาหารนานาชาติให้เป็นอาหารไทยจากบทพระราชนิพนธ์
ทำให้ได้รายละเอียดที่เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของอาหารคาวหรือกับข้าวและ
อาหารว่างคาวได้แก่  หมูแหนม  ล่าเตียง  หรุ่ม  รังนก  ส่วนอาหารคาวได้แก่ แกง
ชนิดต่าง ๆ เครื่องจิ้ม ยำต่าง ๆ  ส่วนอาหารหวานส่วนใหญ่ทำด้วยแป้งและไข่เป็นส่วนใหญ่
มีขนมที่มีลักาณะอบกรอบ เช่น  ขนมผิง  ขนมลำเจียก  และมีขนมที่มีน้ำหวาน
และกะทิเจืออยู่ด้วย ได้แก่  ซ่าหริ่ม  บัวลอย  เป็นต้น
        นอกจากนี้วรรณคดีไทยเรื่อง  ขุนช้างขุนแผน  ซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีที่สะท้อน
วิ๔ชีวิตของคนในยุคนั้นอย่างมากรวมทั้งเรื่องอาหารการกินของชาวบ้าน พบว่า
มีความนิยมขนมจีนน้ำยา และมีการกินช้าวเป็นอาหารหลักร่วมกับกับข้าว
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่  แกง  ต้ม  ยำและคั่ว อาหารมีความหลากหลายมากชึ้น
ทั้งชนิดของอาหารคาวและอาหารหวาน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ยุค 2 (พ.ศ. 2394 – ปัจจุบัน)
          ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างมากและมีการตั้งโรงพิมพ์
แห่งแรกของประเทศไทยดังนั้น ตำรับอาหารการกินของไทยเริ่มมีการบันทึกมากขึ้น
โดยเฉพาะในรัชกาลที่  5 เช่นในบทพระนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน  จดหมายเหตุ  เสด็จประพาส
ต้น  และยังมีบันทึกต่าง ๆ โดยผ่านการบอกเล่าสืบทอดทางเครือญาติแลบันทึกที่เป็นทางการอื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นลักษณะขออาหารไทย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาการประกอบอาหาร ง 21221 ม.1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาการประกอบอาหาร  ง 21221 ม. 1
1.นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาของอาหารไทยได้
2.นักเรียนสามารถอธิบายอาหารในชีวิตประจำวันได้
3.นักเรียนสามารถบอกอาหารหลัก  5  หมู่พร้อมทั้งประโยชน์และสารอาหารได้
4.นักเรียนสามารถเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้งและเก็บรักษาได้
5.นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของห้องครัวและอุปกรณ์ได้
6.นักเรียนสามารถบอกความหมายการสุขาภิบาลอาหารและความจำเป็น
ของการสุขาภิบาลอาหารได้
7.นักเรียนบอกประโยขน์ของอาหารและอาหารเสริมได้
8.นักเรียนสามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้
9.นักเรียนสามารถประกอบอาหารไทยได้
10.นักเรียนสามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการประกอบอาหารได้
11.นักเรียนสามารถบอกหลักในการถนอมอาหารและลงมือปฏิบัติ
การถนอมอาหารได้
                                     การกำหนดเวลาเรียน
           รายวิชาการประกอบอาหาร   รหัสวิชา  ง 21221 จำนวน  1 หน่วยกิต
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เวลาเรียน  2/ สัปดาห์  40 คาบ/ 1 ภาคเรียน
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1  เวลาเรียน  4  คาบ
ผลการเรียนรู้ข้อที่  2 เวลาเรียน  4  คาบ
ผลการเรียนรู้ข้อที่  3 เวลาเรียน  4  คาบ
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 4 เวลาเรียน   4  คาบ
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 5 เวลาเรียน  4   คาบ
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 6 เวลาเรียน  4  คาบ
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 7 เวลาเรียน  4  คาบ
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 8 เวลาเรียน  4  คาบ
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 9 เวลาเรียน  16คาบ
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 10เวลาเรียน 2 คาบ
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 11 เวลาเรียน 4 คาบ
สอบกลางภาค                                1 คาบ
สอบปลายภาค                               1 คาบ
รวมเวลาทั้งหมด                           40คาบ
อัตราส่วนคะแนน  80/20  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คะแนนสอบระหว่างภาค  80  คะแนนมีดังนี้
1.คะแนนก่อนสอบกลางภาค ทดสอบผลการเรียนรู้คาดหวังข้อที่ 1  2  3
คะแนนข้อที่ 1 (3 คะแนน) คะแนนข้อที่ 2 (3คะแนน) คะแนนข้อที่ 3 (4 คะแนน)
รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค   10  คะแนน
2.คะแนนสอบกลางภาค  ทดสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่  4  5  6
คะแนนข้อที่ 4( 4 คะแนน) คะแนนข้อที่ 5 (3 คะแนน) คะแนนข้อที่ 6(3 คะแนน)
3.คะแนนสอบหลังกลางภาค  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่  7  8  9  10
รวม  50  คะแนนดังนี้  คะแนนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 7 (4 คะแนน)
คะแนนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อ 8 (3 คะแนน)  คะแนนผลการเรียนรู้ข้อ 9
( 35 คะแนน)  ผลการเรียนรู้ข้อ 10 (3 คะแนน)  ผลการเรียนรู้ข้อ 11 (5 คะแนน)
4.คะแนนจิตพิสัย  10  คะแนนประเมินจาก
    4.1ใฝ่รู้ – ใฝ่เรียน
    4.2ความรับผิดชอบ
    4.3ความสามัคคี
    4.4ความยุติธรรม
    4.5ชยันปฏิบัติงาน
รวมคะแนนระหว่างภาค  80  คะแนน
5.คะแนนสอบปลายภาค  20  คะแนน
    5.1ช้อสอบปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือกจำนวน  40  ข้อ ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังข้อที่ 1 – 11
รวมคะแนนระหว่างภาคและปลายปีรวม  100  คะแนน
การตัดสินผลการเรียน 
1.เวลาเรียนครบร้อยละ  80  นักเรียนสามารถขาดได้  7  คาบ
2.คะแนน  0-49  ตัดสินผลการเรียน   0  ปรับปรุง
                   50-54ตัดสินผลการเรียน   1  ผ่าน
                   55-59ตัดสินผลการเรียน   1.5
                   60-64ตัดสินผลการเรียน    2.0
                   65-69ตัดสินผลการเรียน     2.5
                   70-74ตัดสินผลการเรียน    3.0
                    75-79ตัดสินผลการเรียน    3.5
                    80-100ตัดสินผลการเรียน  4.0
ภาระงานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 9
9.1อาหารประเภทต้ม
9.2อาหารประเภทยำ
9.3อาหารประเภทผัด
9.4อาหารประเภทอาหารว่าง
9.5อาหารจานเดียวประเภทข้าว
9.6อาหารประเภทน้ำพริกแครื่องเคียง
อาหารแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แกงมัสมั่น  อาหารจานเดียวและอาหารหวาน
                   

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1/2557

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน ศึกษาคำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
รหัสวิชา  ง 23105 พร้อมทั้งตัวชี้วัด  หน่วยการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประจำหน่วย
ภาระงานในแต่ระหน่วยการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล  การปฐมนิเทศ  หลังจากศึกษาแล้ว
ให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด นำเสนอในชั้นเรียน (โดยศึกษาจากเว็บ krupaga)

krupaga

ใบความรู้หน่วยที่ 7เรื่องการอาชีพ ง 33106

                                                               ใบความรู้ที่ 7 เรื่องการอาชีพ
                                                   รหัสวิชา  ง 33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

หลักฐานการสมัครงาน
        ในการสมัครงาน หลักฐานการสมัครงานเป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งเอกสารที่ควรเตรียมมีดังนี้
1.  ประวัติส่วนตัว (resume)
2.  รูปถ่าย  ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  หรือ 2 นิ้วโดยเป็นรูปสีหรือขาวดำก็ได้แต่งกายสุภาพ
3.  สำเนาใบรับรองผลการเรียน ได้แก่ ใบรับรองผลการเรียน (transcript)และสำเนาใบปริญญาบัตร
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน
6.  สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (สด.9)
7.  สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
หมายเหตุ   ควรลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครงาน  มีดังต่อไปนี้
1.  หน่วยงานที่ต้องการสมัคร  ต้องรู้ว่าหน่วยงานนั้นดำเนินธุรกิจประเภทใด เช่นอุตสาหกรรม  บริการ
2.  ตำแหน่งงาน  ได้แก่ ลักษณะงาน  เนื้องานย่อย  ตำแหน่งงานที่รับสมัครต้องปฏิบัตรงานสัมพันธ์ตำแหน่งใด
3.  ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน  ค่านายหน้า (commission)
4.  รู้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถ ความถนัด และความสนใจด้านใดบ้าง
การสมัครงานด้วยตนเอง
การสมัครงานด้วยตนเอง คือผู้สมัครเป้นฝ่ายไปที่บริษัทเพื่อติดต่อกับฝ่ายบุคคลที่รับผิดชอบและขอใบสมัคร
มาเขียนเองพร้อมขอเอกสารต่างๆไว้ประกอบการพิจารณาและบางบริษัทอาจให้เข้าสัมภาษณื
       เขียนใบสมัครเป็นก้าวแรกเข้าสู่อาชีพการเป็นลุกจ้างมีความสำคัญมากเพราะใบสมัคร
ถูกเรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ให้ผู้ประกอบการได้คัดเลือกเปรียบเทียบผู้สมัครงานข้อมูลผู้สมัครประกอบด้วย
1.  ประวัติส่วนตัว ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว  วัน  เดือน  ปีเกิด  สัญชาติ  เชื้อชาติ
ศาสนา  ส่วนสูง  น้ำหนัก  ที่อยู่ถาวรตามบัตรประจำตัวประชาชน  ที่อยู่ที่ติดต่อได้  สถานะของที่อยู่อาศัย
สถานะครอบครัว  ข้อมุลของบิดา มารดา  บุตร พี่น้องของผู้สมัคร  สถานะทางทหาร
2.  ประวัติการศึกษา  ประกอบด้วยข้อมูลการศึกษาตั้งแต่ประถม มัธยมศึกษา อุดมศึกษา  ชื่อสถาบัน
ปีการศึกษาที่จบหรือกรอกระดับคะแนน
3.  ประวัติการทำงาน คือใบผ่านงานที่ผู้สมัครงานได้รับครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลาออก
4.  ความรู้ความสามารถพิเศษจะเป็นข้อมูลชี้นำถึงความสนใจของผู้สมัครที่บอกว่ามีอะไรพิเศษจากคนอื่น
5.  บุคคลที่จะอ้างอิงได้ อาจจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
การเขียนใบสมัตรงาน
ใบสมัครคือเอกสารที่บริษัทที่ผู้สมัครต้องการรู้รายละเอียดของผู้สมัครงานและเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
ดังนั้นการเขียนใบสมัครควรเตรียมตัวล่วงหน้าดังนี้
1.  การเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่นสถานศึกษา  วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย หนังสือรับรองประสบการณ์ ความรุ้พิเศษ
2.  การไปสมัครงาน ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ควรสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ
3.  การเขียนใบสมัคร  ควรมีความละเอียดรอบครอบให้มากที่สุดเนื่องจากการคัดเลือกพิจารณาจากใบสมัคร
      3.1  อ่านคำแนะนำในใบสมัครเขียนให้ชัดเจนสามารถอ่านได้ง่ายตอบคำถามทุกข้อ
      3.2  ควรกรอกใบสมัครตามความเป็นจริงทุกประการในกรณีไม่มีข้อความเขียนให้ขีด ละไว้
      3.3  ควรระบุตำแหน่งงานที่สมัครให้ชัดเจนถ้าไม่มีตำแหน่งควรระบุลักษณะงานทีต้องการลงไป
      3.4  การระบุจำนวนเงินเดือน ควรระบุเป็นช่วงๆเช่น 10,000 – 15,000 บาท
      3.5  การระบุผู้อ้างอิง จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัครควรเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถึอ
      3.6  ควรศึกษาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในการสมัคร
การสมัครงานทางไปรษณีย์
      สิ่งที่ผู้สมัครควรเตรียมมีดังนี้
1.  จดหมายนำหรือจดหมายสมัครงานเป็นสสิ่งแทนของผู้สมัครที่จะแนะนำตัว
2.  ประวัติย่อ เป็นการบรรยายรายละเอียดเกี่ยกับตัวผู้สมัคร
3.  ใบสมัคร
4.  รุปถ่ายหรือเอกสารอื่น
      ข้อดี
1.  สะดวกและประหยัดเวลากว่าการเดินทางไปสมัครด้วยตนเอง
2.  ผู้สมัครมีโอกาศที่จะใช้เวลาในการพิจารณาเขียนใบสมัครได้อย่างรอบคอบมากขึ้น
      ข้อเสีย
1.  ผู้สมััครอาจรอเวลาในการเรียกไปสัมภาษณ์
2.  ผู้สมัครไม่อาจทราบได้ว่าว่างหรือไม่เพราะประกาศที่ผู้อ่านอาจติดมาเป้นเวลานานแล้ว
หลักในการเขียนจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์
1.  ควรใช้กระดาษสีขาว น้ำตาลอ่อนหรือเทาอย่างดีขนาด  8.5X11 ซ.ม. ไม่ควรใชช้กระดาษมีกลิ่นหอม
2.  ถ้หากผู้รับสมัครไม่ะบุให้เขียนด้วยลายมือของตนเอง
3.  ในการเขียนจดหมายสมัครงานให้เขียนตรงบรรทัดมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ควรใช้แบบฟอร์ม
การเขียนจดหมายธุรกิจ  ควรส่งจดหมายด้วยประวัติส่วนตัว การจ่ายหน้าซองควรเขียนชื่อแทนตำแหน่ง
ซองจดหมายควรใช้สีเดียวกับกระดาษ
1.  เนื้อหาจดหมาย  แบ่งเป็น
ส่วนที่  1  ต้องบอกว่าตนเองเป็นใครและอ้างถึงแหล่งข่าวรับสมัครงาน มีความสนใจอย่างไรจึงเขียนจดหมาย
ส่วนที่  2  ต้องเขียนให้สอดคล้องและเหมาาะสมกับย่อหน้าแรกว่่าสาเหตุใดจึงสนใจงานตำแหน่งนี้
ให้เขียนบรรยายควาสามารถของตนเองความเหมาะสม
ส่วนที่  3  สนับสนุนความเข้าใจและความต้องการของตนเพื่อแสดงความมั่นใจว่าตนเองมีคุณสมบัติ
2.  ประวัติย่อ  การเขียนประวัติย่อเป็นการนำรายละเอียดในจดหมายมาเรียบเรียงเพื่อให้สะดวกในการอ่าน
โดยมีหัวข้อเช่น  ที่อยู่ปัจจุบัน  ข้อมูลส่วนตัว การศึกษา  การศึกษาพิเศษ กิจกรรมนอกหลักสูตร
ผลงาน  คุณสมบัติพิเศษ บุคคลรับรองความประพฤติ
การสมัครงานทางอินเทอร์เนต
       การหางานทางอินเทอร์เนตจะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่ผู้หางานจะบรรจุรายละเอียดส่วนตัง
เอาไว้แล้วนำเว็บไซร์นั้นไปไว้ใน เสิร์ซแอนจิน(search  engine)

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 1-7 รายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียน ทบทวนแบบทดสอบหน่วยที่ 1-7  รายวิชาการงาน6 ง 33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และติวโอเนตรายวิชาการงานอาชีพ
1.การทำงานให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยกระบวนการในข้อใด.
ก  5R  ข.  6P   ค.  PDCA    ง.  D-E-V-E-L-O-P   จ.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ   ค
2.การทำงานให้ประสบผลสำเร็จต้องใช้หลักข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกในข้อ 1) เฉลยข้อ  ข  ใช้หลัก  6P
3.การทำงานในชีวิตประจำวันจะต้องมีทัศนคติเป็นบวกในงานที่ทำหมายถึงข้อใด.
ก.  Patent    ข.  Polite   ค.  Protessional   ง.  Positive  Thind  จ.  Develop
4.Development  ตรงกับข้อใด.
ก.  ตรวจสอบจุดแข็งและจุดบกพร่อง   ข.  มีความกระตือรือร้น
ค.  ในการทำงานต้องรู้ว่าครวจัดการอะไรก่อน-หลัง
ง.  การทำงานเป็นกลุ่มนั้นจะต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถไม่หยุดยั้งการพัฒนา
จ.  ในการทำงานนั้นต้องมีความอดทนและมีทัศนคติเป็นบวกมีจิตใจที่สงบ
5.ใครมีนิสัยที่ดีในการทำงาน.
ก.  นางสาวเจือจุล  ศรีภูเงิน หัวหน้าห้องม. 6/8 จัดโต๊ะทำงานไว้ในที่มีแสงแดดส่องถึง
ข.  นายติณภพ เก็บกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไว้บนโต๊ะ
ค.  นายนวพัทธ์  บุญทวีและนางสาวสุดารัตน์  ถาวร ทำความสะอาดห้องทำงานเดือนละครั้ง
ง.  นางสาวจริยา  ศรีมันตะ  วางของไว้รวมๆกันในมุมหนึ่งของโต๊ะทำงาน
จ.  นางสาวสิเรียม  ไชยเมืองคุณ หลังจากร้อยมาลัยเก็บใบแก้วและกลีบกุหลาบใส่ถุง
ทิ้งไว้ใต้โต๊ะ
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 6
การกวาดด้วยไม้กวาด
1.กวาดพื้นห้อง  2.กวาดฝุ่นบนฝาฝนังห้อง   3.กวาดหยากไย่บนเพดาน
การเช็ดและถู
ก.เช็ดโต๊ะและเก้าอี้ครูด้วยผ้าแห้ง   ข.เช็ดชุดรับแขกด้วยผ้าแห้ง
ค.  เช็ดตู้เก็บเอกสารด้วยผ้าแห้ง  ง.  ถูพื้นด้วยผ้าแห้ง  จ.เช็ดโต้ะและเก้าอี้ครุูด้วยผ้าหมาด
ฉ.เช้ดชุดรับแขกด้วยผ้าหมาด  ช.เช็ดตู้เอกสารด้วยผ้าหมาด  ซ.ถูพื้นด้วยผ้าหมาด
การปัดฝุ่นด้วยไม้ปัดขนไก่
A.ปัดฝุ่นที่โต้ะและเก้าอื้ครู
B.ปัดฝุ่นที่ชุดรับแขก  C.ปัดฝุ่นที่ฝาฝนังห้อง   D.ปัดฝุ่นที่ตู้เก็บเอกสาร
E.ปัดฝุ่นที่บอร์ดชานอ้อย
6.ขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพักครู ที่มีโต๊ะและเก้าอี้ครู ชุดรับแขก บอร์ชานอ้อย
สำหรับติดข่าวสารและตู้เก็บเอกสารข้อใดถูกต้องที่สุด.
ก.  3-2-D-E-B-A-ข-ค-ก-1-ข
ข.  3-C-E-D-A-B-ค-ก-ข-1-ซ
ค.  3-C-D-B-A-จ-ฉ-ช-1-ง
ง.  3-2-D-E-B-A-จ-ฉ-ช-1-ง
จ.  3-2-B-E-D-A-จ-ฉ-ช-1-ง
เฉลยข้อ  ข  กวาดหยากไย่บนเพดาน  ปัดฝุ่นที่ฝาฝนังห้อง  ปัดฝุ่นที่บอร์ดชานอ้อย
ปัดฝุ่นที่ตู้เก็บเอกสาร  ปัดฝุ่นที่โต้ะและเก้าอี้ครู  ปัดฝุ่นที่ชุดรับแขก  เช็ดตู้เก็บเอกสาร
ด้วยผ้าแห้ง  เช็ดชุดรับแขกด้วยผ้าแห้ง  ถูพื้นด้วยผ้าหมาด
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 7
การซักผ้า
1  ซักผ้าด้วยน้ำเปล่า  1  ครั้ง
2  นำผ้าลงแช่ในน้ำผงซักฟอกประมาณ  5 – 10  นาที
3  นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอกประมาณ  1 – 2  ชั่วโมง
4  นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอกค้างคืน
5  ซักบริเวณที่สกปรกมากก่อนแล้วจึงซักบริเวณอื่นจนทั่ว
6  ขยี้ผ้าให้ทั่วทั้งตัวทุกจุดเหมือนกับการล้างผ้า
7  ล้างน้ำสะอาด  1  ครั้ง
8  ล้างน้ำสะอาด  2  ครั้ง
9  ล้างน้ำสะอาด  3  ครั้ง
การตากผ้า
10  บีบผ้าให้หมาดแล้วจึงนำไปตาก
11  บีดผ้าให้แห้งแล้วสะบัดก่อนตาก
7.ขั้นตอนการซักผ้าด้วยมือข้อใดถูกต้องที่สุด.
ก.  1-3-6-7-10   ข  1-2-6-8-11    ค.  1-4-6-9-11   ง.  1-2-5-8-10
จ.  1-2-5-9-10
เฉลยข้อ  ง  ซักผ้าด้วยน้ำเปล่า  1  ครั้ง  นำผ้าลงแช่ในน้ำผงซักฟอกประมาณ  5-10 นาที
ซักบริเวณที่สกปรกมากก่อนแล้วจึงซักบริเวณอื่นจนทั่ว  ล้างน้ำสะอาด  2  ครั้ง
บีบผ้าให้หมาดแล้วจึงนำไปตาก
8.ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด.
ก.  มีนิสัยแบ่งปัน  ไม่เล่นการพนัน  มีสัจวาจา  ข.  พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ค.  ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพไม่เป็นหนี้สินชอบเก็บออม  ง.  ชอบปลูกผักสวนครัว  ทำอาหารเอง
จ.  ใช้จ่ายประหยัด รดน้ำต้นไม้ทำอาหารเอง
เฉลยข้อ  ก
9.การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะดลกร้อนได้อย่างยั่งยืน.
ก.  ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด   ข.  ปลูกไม้เลื้อยขึ้นคลุมบนหลังคาเพื่อลดความร้อน  ค.  ปลูกดอกทานตะวันหน้าบ้านเพื่อลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์
ง.  ปลูกดอกบานชื่นและดอกดาวเรืองรอบบริเวณ
จ.  ปลูกต้นไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงแดดส่องถึงตัวบ้าน
เฉลยข้อ  จ
ข้อมูลนี้ใช้ตอบข้อ  10
1  ใยบวบ   2  ไม้ไผ่   3  ยางรถยนต์   4  ขวดน้ำ   5  เชือกไนลอน   6  ต้นกล้วย
7  ผักตบชวา   8  ลวดเหล็ก   9  กะลามะพร้าว
10.นักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นชนิดใดเพืื่อสร้างงานประดิษฐ์เพื่ใช้สอย
และจัดจำหน่าย.
ก.)  1  2  3  4  5    ข)  1  3  5  5   7   9    ค)   1  2  3   8   9
ง)  1  2  4  6  8     จ.)  1  2  6  7  9
เฉลยข้อ  ง
11.งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยหมายถึงข้อใด.
ก.สิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ประดิษฐ์จากผลผลิตสิ่งเหลือใช้รวมถึงวัสดุอื่นจาากะรรมชาติ
ข.  งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์   ค.  สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน
ง.  สิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่ประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่
สมัยโบรารวึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณี
จ.  สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย
เฉลยข้อ  ง
12.มาลัยในข้อใดมีลักษณะครึ่งวงกลม.
ก.  มาลัยกลม  ขง  มาลัยซีก   ค.  มาลัยตุ้ม   ง.  มาลัยข้อมือ   จ.  มาลัยเกลียว
เฉลยข้อ  ข
13.แถวที่ 1 ใส่กลีบดอก  5  กลีบโดยรอบเข็ม แถวที่  2 กลีบดอก 6 กลีบร้อยสับหว่าง
แถวที่ 1 แถวที่ 3 กลีบดอก 7 กลีบกลีบแรกอยู่ระหว่างกลีบสุดท้ายกับกลีบที่ 1 ของ
ชั้นที่ 2 แถวที่ 11 เหมือนแถวที่หนึ่ง หมายถึงมาลัยในข้อใด
ก.  มาลัยตุ้ม   ข.   มาลัยซีก   ค.  มาลัยกลม  งง.  อุบะ   จ.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
เฉลยข้อ  ก
14.ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส.
ก.  อายุไม่ต่ำกว่า  17  ปีบริบูรณ์ต้องนำบิดามารดามาให้ความยินยอมถ้าต่ำกว่า  17 ปี
จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลและไม่เป็นคนวิกลจริต
ข.  ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดามารดา
ค.  ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
ง.  ไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรง ลูกบุญธรรม พ่อแม่เดียวกันผู้รับลูกบุญธรรม หญิงหม้าย
จะสมรสใหม่ต้องรอให้เกิน  310  วันหหลังสิ้นสุดชีวิตสมรสเว้นแต่คลอดบุตรแล้วหรือคู่สมรสเดิม
จ.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา  (เฉลยข้อ  จ)
15.ลุงเขียวต้องการสกัดสารอิเลกโทรไลต์เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าลุงเขียวต้องนำส่วนใด
ของกล้วยมาใช้.
ก.  ใบ   ข.  หัวปลี    ค.  ลำต้น   ง.  ผล  จ.  ก้านใบ
เฉลยข้อ    ลำต้น
16.ข้อใดดไม่ใช่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกพืช.
ก.  การใช้รังสี    ข.  การดัดแปลงพันธุกรรม    ค.  การใช้ฮอร์โมน
ง.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ   จ.  ไม่มีข้อถูก
เฉลยข้อ  ค  การใช้ฮอร์โมน
17.ลุงแดงเลี้ยงโคและอยากกำจัดพยาธิในโคโดยใช้พืชสมุนไพรชนิดใด.
ก.  บอระเพ็ด   ข.  กระเทียม     ค.  ตระไคร้    ง.  มะกรุด    จ.   ขิง  ข่า
เฉลยข้อ  ก  บอระเพ็ด
18.ลุงขาวต้องการทำการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการผลิตใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและควบคุมกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีทางชีวภาพดังนั้น
ลุงขาวควรเลือกทำการเกษตรรูปแบบใด.
ก.  เกษตรอินทรีย์    ข.  เกษตรธรรมชาติ     ค.  วนเกษตร
ง.  เกษตรผสมผสาน    จ.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ   ง  เกษตรผสมผสาน
19.ตรงตามพันธุ์ และเพิ่มปริมาณจำนวนต้นพืชที่จะนำไปปลุกได้จำนวนมากในเวลาอันสั้น
เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืชแบบใด.
ก.   ปลูกด้วยเมล็ด    ข.  การตอนกิ่ง    ค.  การติดตา
ง.  การเสียบยอด     จ.  การทาบกิ่ง
เฉลยข้อ  ข   การตอนกิ่ง
20.นิสัยพื้นฐานที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรคือข้อใด.
ก.   มีวินัย    ข.  อดทน   ค.  มีเครือข่ายมาก   ง.  มีความขยัน    จ.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เฉลยข้อ  ค  มีเครือข่ายมาก
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  21
หลักการ
1.พืชที่มีคุณสมบัติเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกัน
2.พืชที่คุณสมบัติต่างกันต้องอยุ่คนละกลุ่ม
หลักเกณฑ์
3.ยึดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
4.ยึดตามสรีระวิทยาของพืช
การจำแนก
5.ไม้ตัดดอก    6.ไม้ใบ    7.ไม้ดอก
21.จากข้อมูลที่กำหนดให้   ต้นเฟื่องฟ้าและต้นโกสน จัดอยู่ในหลักการ หลักเกณฑ์
และการจำแนกในข้อใด.
ก.  1  4  6     ข.  2  3  7      ค.  1  4  5     ง.  2   3  5   จ.  (1 บวก 2) เท่ากับ  3และ(5บวก7)
เฉลยข้อ  ก  พืชที่มีคุณสมบัติเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกัน  ยึดตามสรัระวิทยาของพืช
ไม้ใบ
22.ปัจจุบันเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่โดยมีขนาดบางและความคมชัดสูง
ซึ่งเลือกใช้จอแสดงภาพชนิดใด.
ก.  CRT   ข.  LCD     ค.  LED    ง.  BROTHER    จ.    PlASMA
เฉลยข้อ  ค  LED
23.การก่อสร้างอาคารขนาดสูงอิฐชนิดใดที่ควรนำมาใช้.
ก.  อิฐมอญ    ข.  อิฐบล็อก   ค.  อิฐแดง  
ง.  อิฐมวลเบา  จ.  ถูกทั้งข้อ  ก และ  ข
เฉลยข้อ  ง  อิฐมวลเบา
24.รถยนต์ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบไฮบริตร์ (Hybrid)มาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์แหล่งพลังงานใดที่ใช้ในการขับเคลื่อนช่วงระยะความเร็วต่ำ.
ก.  LPG    ข.  NGV    ค.  Battery     ง.  Hydrogen    จ.  Glas  Sohon
เฉลยข้อ  ค  Battry
25.มอเตอร์เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลโดยใช้หลักการใดง
ก.  การเหนี่ยวนำ   ข.  การหมุน   ค.  การสร้างสนามแม่เหล็ก 
ง.  การตัดกันของสนามแม่เหล็ก   จ.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ก  การเหนี่ยวนำ
26.เตาไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงานในระบบใด.
ก.  คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า   ข.  ใช้คลื่นความถี่สูง   ค.  ใช้ขดลวดความร้อนชนิดพิเศษ
ง.  ใช้ไฟฟ้กระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง   จ.  ไม่มีข้อถูก
เฉลยข้อ  ข  ใช้คลื่นความถี่สูง
27.รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนสินค้า  OTOP  เพราะเหตุผลใด.
ก.  เกิดการแข่งขันกันเพื่อการส่งออก   ข.  ทำให้คนไทยเกิดสำนึกรักบ้านเกิด
ค.  สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน      
ง.  เป็นการเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้ภาคภูมิใจความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยม
จ.  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
เฉลยข้อ  ค  สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน
28.การรักษาความลับของลูกค้าเป็นจรรยาบรรณของใคร.
ก.  ของลูกค้า   ข.  ของพนักงานขายที่พึงมีต่อลูกค้า   ค.  ของผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภค
ง.  ของผู้ผลิตต่อผู้แข่งขัน   จ.  ของนักธุรกิจ
เฉลยข้อ  ข  ของพนักงานขายที่พึงมีต่อลูกค้า
29.เครื่องมือการค้าที่เพิ่มคุรค่าให้กับสินค้าคือข้อใด.
ก.  เครื่องหมายการค้า   ข.  การออกแบบผลิตภัณฑ์   ค.  การเป็นสินค้าพิเศษ
ง.  การปรับปรุงพัฒนาหีบห่อ   จ.  การปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
เฉลยข้อ  ง  การปรับปรุงพัฒนาหีบห่อ
30.การขายสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนตเรียกว่าอะไร.
ก.  E-Payment    ข.  E-Leaming     ค.  E-Sourcing
ง.  E-News    จ.  E-Book
เฉลยข้อ  ค  E-sourcing
31.ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ.
ก.  ผลิตอะไร  ผลิตทำไม  ผลิตที่ไหน  ราคาเท่าใด
ข.  ผลิตอะไร  ผลิตทำไม  ผลิตอย่างไร  ผลิตเพื่อใคร
ค.  ผลิตอะไร  จำนวนเท่าใด  ตั้งราคาเท่าใด  ขายที่ไหน
ง.  ผลิตอะไร  จำนวนเท่าใด  ผลิตเพื่อใคร  อย่างไร
จ.  ผลิตอะไร  ผลิตทำไม  ผลิตอย่างไร  ราคาเท่าไหร่
เฉลยข้อ  ค
32.การพาณิชยือิเลกทรอนิกส์ (Electronics Commerce)หมายถึงข้อใด.
ก.  การส่งโทรเลขสั่งซื้อสินค้า   ข.  การส่งแฟกซ์ติดต่อการค้า
ค.  การใช้บัตรเคดิตชำระเงินค่าสินค้า   ง.  การค้าขายที่กระทำผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์
จ.  การสั่งจ่ายสินค้าทางไปรษณีย์
เฉลยข้อ  ง
33.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยี.
ก.  มีส่วนช่วยให้มนุษย์อายุยืน   ข.  มีส่วนช่วยในการผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น
ค.  มีบทบาทช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบาย
ง.  มีส่วนช่วยทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้น
จ.  มีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีมากกว่าเดิม
เฉลยข้อ  จ เพราะเทคโนโลยีไม่ได้มีส่วนทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิม
34.เทคโนโลยีแบบใดต่างจากพวก.
ก.  เครื่องบิน   ข.  จานดาวเทียม    ค.  เครื่องคอมพิวเตอร์
ง.  โทรทัศน์   จ.  วิธีสร้างเครื่องจักร
เฉลยข้อ  จ  เพราะวิธีสร้างเครื่องจักรเป็นขั้นกระบวนการเทคโนโลยี
35.องค์ประกอบของเทคโนโลยีใดเป็นตัวกำหนดรูปแบบของเทคโนโลยี.
ก.  กระบวนการเทคโนโลยี   ข.  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
ค.  ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี   ง.  ผลลัพท์   จ.  ตัวป้อน
เฉลยข้อ  จ  เพราะตัวป้อนหรืออินพุทเป็นส่วนสำคัญที่จะกำหนดรูปแบบของเทคโนโลยี
ว่าจะออกมาในรูปแบบใด
36.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่าเทคโนโลยี(Technology)
ก.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพัฒนาขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ข.  เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์วิธีการโดยผ่านกระบวนการต่างๆ
ค.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุาย์ในการดำรงชีวิต
ง.  สิ่งที่มนุาย์สร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแก้ปัญหา
เฉลยข้อ  ก
37.การออกแบบและเทคโนโลยีไม่สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด.
ก.  วิทยาศาสตร์   ข.  ศิลปะศาสตร์  ค.  มนุษยศาสตร์  
ง.  สังคมสาสตร์    จ.  พยาบาลศาสตร์
เฉลยข้อ  จ
38.ถ้าทดสอบแล้วว่าชิ้นงานมีข้อบกพร่องขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไร.
ก.  ประเมินผล   ข.  ปรับปรุงและแก้ไข    ค.  ออกแบบและปฏิบัติการ
ง.  การรวบรวมข้อมูล   จ.  กำหนดปัญหา
เฉลยข้อ  ข  ปรับปรุงและแก้ไข
39.ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่มีส่วนทำให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์มากที่สุด.
ก.  การประเมินผล  ข.  การเลือกวิธี    ค.  การกำหนดปัญหาและความต้องการ
ง.  การรวบรวมข้อมูล   จ.  การปรับปรุงแก้ไข
เฉลยข้อ  ก  การประเมินผล
40.ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ด้านความปลอดภัย
ก.  ยาฆ่าแมลงผสมกลิ่นสมุนไพร   ข.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ค.  มีดพกขนาดเล็ก   ง.  โทรทัศน์เคลื่อนที่    จ.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
เฉลยข้อ  ข  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ข้อมูลใช้ตอบข้อ  41 – 44
ก.  Reuse      ข.  Repair      ค.  Reduce    ง.  Recycle  จ.  Reput
41.การนำผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ  แก้ว  โลหะ พลาสติก หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
เพื่อลดปริมารของเสียโดยผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าใหม่สัมพันธ์กับข้อใด.
เฉลยข้อ  ง  Recycle

42.ใช้แล้วใช้อีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภคเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
และพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษสู่สภาพแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
เช่น ถุงผ้า  ถุงกระดาษ  ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว ขวดแก้ว ลังกระดาษ
กล่องพลาสติก  สัมพันธ์กับข้อใด.
เฉลยข้อ  ก   Reuse
43.ซ่อมแซมใช้ซ้ำเป็นการนำสิ่งของเครื่องใช้เก่าๆและของมีตำหนิที่ยังมีค่ามา
ซ่อมแซมดัดแปลงเช่นเสื้อแขนยาวที่มีรอยขาดที่แขนนำมาดัดแปลงเป็นเสื้อแขนสั้น
สัมพันธ์กับข้อใด.
เฉลยข้อ  ข 
44.ลดการใช้ให้น้อยลงโดยลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทรัพยากรที่หมดไป ทรัพยากรทดแทน
สัมพันธ์กับข้อใด.
เฉลยข้อ  ค  Reduce
45.การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนทำให้อาหารสุกและน้ำตาลซึมผ่าน
เข้าไปในเนื้ออาหารจะไม่เหี่ยวย่นเก็บไว้ได้นานหมายถึงข้อใด.
ก.  การแช่อิ่ม   ข.  การดอง    ค.  การเชื่อม    ง.  การกวน   จ.  การตากแห้ง
เฉลยข้อ  ค  การเชื่อม
46.การถนอมอาหารโดยการนำผักและผลไม้มาผสมกับน้ำตาลใช้ความร้อนเคี่ยวจนปริมารน้ำ
ลดลงผสมเป็นเนื้อเดียวกันหมายถึงข้อใด.
ก.  การเชื่อม   ข.  การกวน   ค.  การแช่อิ่ม    ง.  การดอง  จ.  ถูกทั้งข้อ  ก และ  ข
เฉลยข้อ  ข  การกวน
47.ในการถนอมอาหารโดยวิธีกวนใช้ภาชนะในข้อใด.
ก.  กระทะทองแดง   ข.  กระทะทองเหลือง   ค.  กระทะสังกะสี
ง.  กระทะอลูมิเนียม   จ.  กระทะเหล็กและทองแดง
เฉลยข้อ  ข  กระทะทองเหลือง
48.ผักผลไม้ในข้อใดนิยมกวนโดยใช้กะทิ.
ก.  มะขาม  พุทรา    ข.  ฟักทอง  เผือก   ค.  มะม่วง  สับประรด
ง.  กระท้อน  มะขาม    จ.  มะยม  มะขาม
เฉลยข้อ  ข  ฟักทอง  เผือก
49.การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์หมายถึงข้อใด.
ก.  การเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน   ข.  การเลี้ยงสัตว์ไว้จำหน่ายในชุมชน
ค.  การเลี้ยงสัตว์ประเภทสวยงาม    
ง.  การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายตามความต้องการของตลาดและผู้ซื้อ
จ.  การเลี้ยงสัตว์ไว้ดูเล่นและบริโภคในครัวเรือน
เฉลยข้อ  ง
50.ผู้เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ต้องมีคุณธรรมในข้อใดบ้าง.
ก.  ความรับผิดชอบ    ข.  ความอดทน   ค.  ความซื่อสัตย์
ง.  ความขยัน    จ.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  จ
51.ข้อใดคือคุรลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์.
ก.  มีพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการค้าสามารถทำบัญชีค่าใช้จ่ายกำหนดราคาขาย
ข.  มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยความสุภาพ
ค.  มีความอดทน ขยันหมั่นเพรียรต้องคอยดุแลเอาใจใส่สัตว์ที่เลี้ยง
มีทัศน์คติที่ดีต่อการเลี้ยงสัตว์มีความสนใจและตั้งใจจริงในการเลี้ยงสัตว์
ง.  ถูกทุกข้อ   จ.  ถูกเฉพาะข้อ  ก และ ข
เฉลยข้อ  ง
52.พลังงาน(Energy)มี  2  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  พลังงานชีวมวล  พลังงานแสงอาทิตย์   ข.  พลังงานหมุนเวียน  พลังงานสิ้นเปลือง
ค.  พลังงานหมุนเวียน  พลังงานเชื้อเพลิง   ง.  พลังงานธรรมชาติ  พลังงานหมุนเวียน
จ.  พลังงานชีวมวล  พลังงานหมุนเวียน
เฉลยข้อ  ข
53.ข้อใดไม่ใช่พลังงานสิ้นเปลือง(Conventional energy)
ก.  เชื้อเพลิงแข็ง   ข.  เชื้อเพลิงเหลว   ค.  พลังงานแสงอาทิตย์
ง.  แก๊สธรรมชาติ   จ.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ค  พลังงานแสงอาทิตย์
54.น้ำพุร้อนเป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก
เมื่อเปลือกโลกเคลื่อนที่เกิดรอยแตกของชั้นหินเมื่อฝนตกน้ำจะไหลซึมลงไปรับความร้อน
จากชั้นหินที่ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำแทรกตัวตามรอยแตกขึ้นมาบนผิวโลกน้ำพุร้อน
มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด.
ก.  พลังงานแสงอาทิตย์   ข.  พลังงานชีวมวล(Biomass  energy)
ค.  พลังงานใต้พิภพ(Geothermal  energy)
ง.  พลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เฉลยข้อ  ค
55.พลังงานชีวมวล(Biomass  energy)คือข้อใด.
ก.  พลังงานทดแทนที่สะอาดไม่สร้างมลพิษใดๆขณะใช้งาน
ข.  พลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บใต้ผิวโลก
ค.  พลังงานที่ได้จากการเกษตรและป่าไม้เช่น ไม้  กากอ้อย  ขยะ
ง.  พลังงานที่เกิดจากการปล่อยออกมาเมื่อมีการแยกรวมหรือแปลงนิวเคลียส
ของปรมาณู ในรูปของกัมมันตรังสี
จ.  พลังงานจากแก๊สประเภทต่างๆเช่น NGV  LPG
เฉลยข้อ  ค
56.ข้อใดคือความหมายของสมรรถนะ.
57.นักเรียนคนใดต่อไปนี้ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
58.อาชีพหมายถึงข้อใด.
59.การสมัครงานด้วยตนเองผู้สมัครต้องเป็นฝ่ายไปยื่นที่บริษัทขัอใดไม่ใช่
ข้อมูลของผู้สมัคร.
60.การสมัครงานทางไปรษณีย์ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ผู้สมัครต้องจัดเตรียม.
61.การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกาย
และจิตใจนอกจากนี้การรู้จักตนเองก่อนตัดสินใจในการเลือกงาน
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง.
62.บุคลิกภาพหมายถึงข้อใด.
63.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการสมัครงาน.
64.ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้จักก่อนสมัครงาน.
65.การสมัครงานทางอินเทอร์เนตคือข้อใด.
66.ผู้สัมภาษณ์มักสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตามหัวข้อใด.

 


 

แบบทดสอบPre-O-net 2 วิชาการงาน ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถุกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยี.
1  มีส่วนช่วยให้มนุษย์อายุยีน
2  มีส่วนช่วยในการผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น
3  มีบทบาทช่วยให้ชีวิตความเป็นยู่สะดวกสบาย
4  มีส่วนช่วยทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้น
5  มีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีมากกว่าเดิม
เฉลยข้อ  5  เพราะเทคโนโลยีไม่ได้มีส่วนทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นกว่าเดิม
2.ข้อใดแสดงความสัมพันธุ์ระหว่างเทคโนโลยีกับเกษตรศาสตร์
1   การถนอมอาหารโดยวิธีการฉายรังสี
2  การนำกังหันมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
3  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
4  การใช้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์
5  การใช้กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า
เฉลยข้อ  3  เพราะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีส่วนเกี่ยวข้องกับงงานด้านเกษตรกรรมโดยตรง
3.การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อผลิตวัคซีนจัดเป็นเทคโนโลยีนำเข้าข้อใด.
1  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    2  เทคโนโลนีทางการเกษตร
3  เทคโนดลยีทางชีวภาพ   4  เทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อม   5  เทคโนโลยีอาหาร
เฉลยข้อ  3  เนื่องจากการเพาะเลี้ยงจุลินทรียืเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
กำเนิดของสิ่งมีชีวิต
4.เทคโนโลยีรูปแบบใดต่างจากพวก.
1.  เครื่องบิน  2  จานดาวเทียม   3  เครื่องคอมพิวเตอร์  4  โทรทัศน์  5  วิธีสร้างเครื่องจักร
เฉลยข้อ  5  เพราะวิธีสร้างเครื่องจักรเป็นขั้นกระบวนการเทคโนโลยี
5.องค์ประกอบของเทคโนโลยีใดเป็นตัวกำหนดรูปแบบของเทคโนโลยี.
1  กระบวนการเทคโนโลยี   2  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
3  ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขางต่อเทคโนโลยี   4   ผลลัพท์   5  ตัวป้อน
เฉลยข้อ   5  เพราะตัวปอนหรืออินพุทเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะกำหนดรูปแบบของ
เทคโนโโลยีว่าจะออกมาในรูปแบบใด
6.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจัดเป้นองค์ประกอบใดของระบบเทคโนโลยี.
1  ตัวป้อน   2  ผลลัพท์   3   ปัจจัยเอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี
4  กระบวนการเทคโนโลยี  5  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
เฉลยข้อ  3  เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจะส่งผลให้การพัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยี
มีปัญหาและอุปสรรควึ่งตรงกับองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีคือปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อ
เทคโนโลยี
7.เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นจะสมบูรณ์ก้ต่อเมื่อผ่านขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี.
1  การประเมินผล  2  การปรับปรุงหรือพัฒนา  3  การเลือกวิธีการแก้ปัญหา
4  การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ  5  การศึกษาข้อมูล
เฉลยข้อ   3  เนื่องจากการสร้างเทคโนโลยีต้องผ่านการแก้ปัญหาของระบบก่อน
ถึงจะทำให้กลายเป็นเทคโนโลยีที่สมบูรณ์
8.ข้อใดคือตัวป้อนของเทคโนโลยีประเภทวัควีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่.
1  มีปริมาณคนไข้ลดน้อยลง   2  ต้องการยารักษาโรคไข้หวัดด
3  มีไข้หวัดใหญ่ระบาดในพื้นที่  4  มีเชื้ออไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ระบาด
5  ต้องการให้คนป่วยมีสุขภาพดี
เฉลยข้อ  5  เพราะต้องการให้คนป่วยมีสุขภาพดีคือตัวป้อน (Input)ของกระบวนการเทคโนโลยี
วัควีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
9.เทคโนโลยีชนิดใดในปัจจุบันถูกทดแทนการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์.
1.  เครื่องพิมพ์ดีต   2  เครื่องสแกนเนอร์    3  เครื่องถ่ายเอกสาร
4  เครื่องบันทึกเงินสด   5  เครื่องตอกบัตร
เฉลยข้อ  1  เครื่องคอมพิวเตอร์มีแป้นและลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่องพิมพืดีต
จึงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาแทนเครื่องพิมพ์ดีค
10.ข้อใดเป็นบริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ผ่านสายโทรศัพท์.
1  E- mail    2  Web  Site   3   Search  engine
4  Intemet  phone   5  Face  book
เฉลยข้อ  1  เป็นการส่งจดหมายอิเลคทรอนิค
11.พฤติกรรมใดต่อไปนี้เป้นพฤติกรรมที่นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียน
นำไปประยุกต์ใช้จริงและทำให้เกิดรายได้.
1  ทำนมข้าวโพดที่ผลิตจากวิชาโตรงงานไปขายตลาดนัด
2  นักเรียนสามารถประดิษฐืของใช้ จากวัสดุท้องถิ่นได้คนละ  1  ชนิด
3  นักเรียนสามารถประยุกต์การทำนมถั่วเหลืองให้มีความแปลกใหม่ทั้งด้านสีสัน
และรสชาติหลากหลาย
4  นักเรียนนำความรู้งานประดิษฐ์ไปสอนคนในชุมชนตนเอง
5  นักเรียนใช้โคมไฟจากการประดิษฐ์เศษวัสดุในท้องถิ่น
เฉลยข้อ  1   การเรียนรู้ของนักเรียนที่ทำโตรงงานเมื่อมีการสร้างรายได้ด้วยนักเรียน
จึงควรทำแล้วมีการจำหน่ายด้วยเป้นการแสดงสรุปโครงงานด้วย
12.นักเรียนเคยได้ยินข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ที่คนที่ทำอาชีพไม่สุจริตแล้วโดนจับได้
ได้รับโทษนักเรียนนักเรียนมีความรู้สึกเกี่ยวกับอาชีพนี้อย่างไร.
1  หาเงินได้ง่าย และมากมายมหาศาล    2.  ผู้ที่ทำลงไปขาดความรับผิดชอบ
3  มีความโลภครอบงำจิตใจ   4  ผู้กระทำอาชีพนี้ขาดสติ  5  ผู้กระทำไม่ทราบว่าผิด
เฉลยข้อ  4  การไม่มีจิตสำนึกต่อสังคมเป็นคนที่อันตรายเพราะเป็นการสร้าง
ความเดือดร้อนและบ่อนทำลายชาติบ้านเมืองและประเทศชาติ
13.เพราะเหตุใดการออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงมีขนาด รุปทรง สี แตกต่างกัน.
1  เพื่อให้นำกับมาใช้ได้อีก  2  เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
3  เพื่อความสะดวกในการจดจำ  4  เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
5  เพื่อเป็นไปตามความต้องการของตลาด
เฉลยข้อ  5เพราะสินค้าต้องผลิตออกมาให้ตรงตามความต้องการเพื่อให้สินค้า
ได้รับความนิยมจากผุ้บริโภค
14การมีความคิดริ่เริ่มจะส่งผลให้การทำงานมีลักษณะใด.
1  ทำงานได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว   2  ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3   ทำงานโดยการประยุกต์สร้างสรรค์ให้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น
4  ทำงานได้หลากหลายรูปแบบภายในเวลาที่จำกัด
5  ทำงานได้อย่างมุ่งมั่นและอยู่กับงานได้ในเวลานาน
เฉลยข้อ  3  เพราะความคิดริเริ่มเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
15.ข้อใดเป้นปัจจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุด.
1  การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม   2การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลผลิต
3  การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค
4  การออกแบบที่สัมพันธ์กับว้้สดุและกระบวนการผลิต
5  การออกแบบที่สัมพันธ์กับงบประมาณการผลิต
เฉลยข้อ  3  การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องสััมพันธืกับความต้องการของผู้บริโภคจึงจะทำให้
สินค้าขายได้
16.ข้อใดไม่ใช่ปัญหาและสาเหตุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์.
1  การแข่งขันทางการตลาด    2  การขาดแคลนทรัพยากร
3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่ำ
4  ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค   5  การประเมินผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เฉลยข้อ  5  เพราะการประเมินผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพเป้นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
17.ข้อใดไม่ใช่ข้อดี การทำงานอาชีพอิสระ.
1  เป็นเจ้านายตนเอง    2  ขาดอิสระในการทำงาน   3  ใช้ความรู้ความสามารถตามที่ถนัด
4  มีโอกาศสร้างรายได้มากกว่า   5  สามารถเปิดปิดเวลาใดก็ได้
เฉลยข้อ  2  ความจริงอาชีพอิสระไม่มีเจ้านาายจะไม่ถูกจำกัดในด้านต่างๆเช่นเวลา
ในการทำงาน  ปริมาณงาน  อาชีพอิสระจึงมีความอิสระในการทำงานเต็มที่
18.ข้อใดเป็นอาชีพอิสระทั้งหมด.
1  ร้านเสริมสวย  บุรุษไปรษณีย์    2  พนักงานร้านเซเว่น  พนักงานร้านโลตัส
3  รับราชการครนซ่อมรองเท้า   4  อู่ซ้อมรถ  ร้านนวดแผนโบราณ
5  พนักงานรถไฟ  ร้านขายนมสด
เฉลยข้อ  4  เจ้าของอู่ซ่อมรถเจ้าของร้านนวดเป้นอิสระในการดำเนินงานกิจการ
จะเปิดจะปิดร้านเมื่อใดก็ได้ จะปิดเวลาใด  อย่างไร เราเป็นผู้กำหนด
19.บุคลิกภาพใดเหมาะที่จะประกอบอาชีพแพทย์ทั่วไป.
1  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี   2  มีร่างกายสมบูรณ์  หน้าตา ท่าทางดี
3  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   มีระเบียบวินัย   4  เป็นผู้ที่ชอบศึกษา  ค้นคว้า วิจัย อยู่เสมอ
5  ขาดความมั่นใจในตนเอง
เฉลยข้อ  1  ผู้ที่เป็นแพทย์จะต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรค ไม่เจ็บป่วย
จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กรุณา  อดทน อดกลั้น  ไม่วู่วาม ไม่ใจร้อน  ขี้โมโห
20.มีนาเห็นพ่อแม่ เปิดร้านขายของชำและครอบครัวมีบานะมั่นคง จึงมีความคิดว่า
อนาคตตนเองจะต้องเปิดร้านขาเช่นกันเหตุผลมีนาคือข้อใด.
1  เลียนแบบอาชีพของพ่อแม่  2  ต้องการความมั่นคงของชีวิต
3  มีประสบการณ์ในกาทำงาน   4  เกิดการปลูกฝังนิสัย
5  ความเคยชินกับงานที่ทำ
เฉลยข้อ   2  เห็นพ่อแม่มีฐานะมั่นคงจึงอยากให้ครอบครัวตนเองในอนาคตมั่นคง
21.ข้อใดไม่จำเป็นต้องร่างแบบ.
1  การออกแบบหุ่นจำลอง   2  การเขียนแบบผลิตภัณฑ์
3  การเขียนโครงร่างหยาบๆ  4  การออกแบบรถยนตื
5  การเขียนแบบทัศนียภาพ
เฉลยข้อ  5  เพราะการเขียนภาพทัศนียภาพสามารถเขียนได้เลย
22.การเขียนภาพฉายมีประโยชน์อย่างไร.
1  ช่วยให้เกิดความสวยงาม   2  ช่วยให้มองเห้นได้ชัดเจน
3  ช่วยอธิบายวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
4  มีความเข้าใจหลักการออกแบบ   5  สามารถบอกขั้นตอนการออกแบบได้
เฉลยข้อ  3  เพราาะการเขียนภาพฉายช่วยอธิบายวิธีการสร้างผลิภัณฑ์
23.การใช้โปรแกรม  Adobe   illustrator  เหมาะสำหรับออกแบบงานชนิดดใดมากที่สุด.
1  งานช่าง    2  งานธุรกิจ  3  งากราฟิก  4  งานเกษตร  5  งานบ้าน
เฉลยข้อ  3  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
24.การเขียนภาพร่างตามจินตนาการ  ตรงกับกระบวนการออกแบบขั้นตอนใด.
1  ตัดสินใจเลือกแบบที่ดีที่สุด  2  วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ
3  กำหนดความต้องการของการออกแบบ  4  ขั้นตอนการนำไปใช้
5  สร้างทางเลือกหรืออกแบบชิ้นงาน
เฉลยข้อ  5  เพราะการร่างภาพตามจินตนาการเป็นการออกแบบชิ้นงานตามจินตนาการ
ของแต่ละคน
25.ข้อใดไม่เป็นแนวความคิดและเจตคติที่ดีและเหมาะสมในการดำรงชีวิต.
1 ความมีเหตุผลและระเบียบวินัย   2  ความรับผิดชอบและใฝ่รู้
3  ความเสียสละและมีเมตตา  4  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
5  การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
เฉลยข้อ  4  ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม
26.ข้อใดเป็นอาชีพรับจ้างทั้งหมด.
1  ร้านเสริสวย  บุรุษไปษณีย์  2  ร้านบริการอินเทอร์เนต  พนักงานร้านโลตัส
3  รับราชการครู  ร้านซ่อมรองเท้า  4  ตำรวจ  พนักงานรถไฟ
5  บริการนวดแผนโบราณ ร้านว่อมรองเท้า 
เฉลยข้อ   5
27.สมบัติมีพ่อ เปิดอุ่ซ่อมรถและเขาไดด้ช่วยพ่อซ่อมรถจนเกิดความชำนาญจึงมีความคิดว่า
อนาคตตนเองจะต้องเปิดอุ่ซ่อมรถเช่นเดียวกับพ่อ เหตุผลของสมบัติคือข้อใด..
1  เลียนแบบอาชีพของพ่อแม่  2  ต้องการความมั่นคงของชีวิต
3  มีประสการณ์ในการทำงาน  4  เกิดการปลูกฝังนิสัย
5  ต้องการให้คนอื่นเตนเอง
เฉลยข้อ  3  เนื่องจากสมบัติช่วยพ่อแม่ซ่อมรถจนเกิดความชำนาญเนื่องจากมีประสบการณ์
28.บุคลิกภาพใด เหมาะที่จะประกอบอาชีพรับราชการครู.
1  มีสุขภาพแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  2  มีร่างกายสมบูรณ์  หน้าตาดี ท่าทางดี
3  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี   รักสวยรักงาม   4  เป็นผู้ที่ชอบศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยอยู่เสมอ
5  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการดน้มน้าวจิตใจคน
เฉลยข้อ  4  ผู้ประกอบอาชีพครูได้ต้องเป็นผู้ที่ชอบศึกษาค้นคว้าคามรู้ใหมม่ๆอยู่เสมอ
29.การวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีวิธีการอย่างไร.
1  วิเคราะห์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์  2  วิเคราะห์ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์
3.  วิเคราะห์การทำงงานของผลิตภัณฑ์   4  วิเคราะห์เจ้าของผลิตภัณฑ์
5  วิเคราะห์รูปแบบของผลิตภัณฑ์
เฉลยข้อ  5  เพราะการจะทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้ต้องมีการวิเคราะห์
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ว่ามีลักษณะอย่างไรตรงตามที่ต้องการหรือไม่
30.ใครนำเทคดนดลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร.
1  กิ่งศศึกษาวิธีการประดิษฐ์เครื่องคั้นน้ำมะนาว
2  เจนทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
3  ปองใช้เครื่องล้างผักเพื่อช่วยประหยัดเวลาแล
4  ออยลดการนำวัตถุดิบจากกธรรมชาติมาทำอาหาร
5  สมทรงศึกษาวิธีทำอาหารจาดอินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  3  เพราะเครื่องล้างผักเป็นเทคโนโลยีที่นำมาช่วยในการผลิตอาหาร
31.GPS  จัดเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด.
1  การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงอิเล้กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบกลางภาค ง 33106 ม.6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ทบทวนใบความรู้  ใบงาน และแบบทดสอบหน่วยที่ 1-3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่องการทำงานในชีวิตปประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่องความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่องทักษะการจัดการ(ให้ทบทวนเเฉพาะการจัดการงานบ้าน)
ส่วนการจัดการงานช่าง  งานเกษตร  งานธุรกิจ เป็นข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบกลางภาคมีทั้งหมด  50   ข้อ  5   ตัวเลือก
การกำหนดส่งงาน  งานทุกหน่วยการเรียนรู้ให้ส่งภายในสิ้นเดือนมกราคม(งานหลังสอบกลางภาค)
การกำหนดส่งงาน  หน่วยการเรียนรู้ที่  1-3 ให้ส่งก่อนสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวางแผนการทำงานบ้าน  การจัดเก็บเสื้อผ้า  เสื้อยืด
เสื้อยกทรง  กางเกงใน การเก็บถุงเท้า  การซักผ้าด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า
หน่วยการเรียนรุ้ที่  2  งานเดี่ยว และงานกลุ่ม เอกลักษณ์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  ทักษะการแสวงหาความรู้ (แบบทดสอบ o-net หรือแบบทดสอบ
ประจำหน่วย  จำนวนอย่างน้อย  80  ข้อ
                                              Krupaga

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.