Category Archives: Uncategorized

ชื่อหน่วยการเรียนรู้รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ง 32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ง  32104  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  0.5  หน่วยการเรียน
เวลา    20  คาบ/ ภาคเรียน   1  คาบ/ สัปดาห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หน้าที่ของนักเรียน     เวลาเรียน   1   คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  โรงเรียนของเรา         เวลาเรียน   2   คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แปลงโฉมเสื้อผ้า       เวลาเรียน    2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การถนอมอาหาร        เวลาเรียน    2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  เวลาเรียน  2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานใบตอง                  เวลาเรียน    4  คาบ
หน่วยการเรียนรุ้ที่ 8  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม  เวลาเรียน  2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ี  9  การออกแบบและเทคโนโลยี  เวลาเรียน  3  คาบ
สอบกลางภาค   1  คาบ
สอบปลายภาค  1  คาบ
รวมทั้งหมด      20  คาบ
การวัดผลและประเมินผล
อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค/ปลายภาค   คือ  70/30
คะแนนก่อนสอบกลางภาค   15  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (3 คะแนน) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  2  คะแนน สรุปองค์ความรู้
จำนวน  1  คะแนน (ส่งสมุดทุกคน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   (4  คะแนน)
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียน   2  คะแนน  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย  2  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (8  คะแนน) ให้นักเรียนดัดแปลงเสื้อผ้าคนละ  เ  ชิ้น )
สรุปองค์ความรู้ (1  คะแนน) ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 3 เรื่อวแปลงโฉมเสื้อผ้า (2 คะแนน)
คะแนนสอบกลางภาคจำนวน    15  คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ  5  ตัวเลือกจำนวน  45  ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คะแนนสอบหลังกลางภาค จำนวน  40  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องการถนอมอาหาร  10  คะแนน
ให้นักเรียนถนอมอาหารคนละ  1  ชนิด จำนวน  5  คะแนน  ให้แบ่งกลุ่มททำผังวัสดุ  อุปกรณ์   วิธีทำ  รูปภาพผลงาน และนำเสนอหน้าชั้้นเรียน (งานกลุ่ม  5  คะแนน)
หน่วยการเรีียนรู้ที่  5 เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ( 5 คะแนน) รายงานหน้าชั้นทำ             แบบทดสอบประจำหน่วยและสรุปองค์ควาามรู้้
หน่วยการเรียนรุ้ที่  6 ช่างไฟฟ้าในบ้าน (5 คะแนน) ให้นักเรียนฝึกงานกับครูช่างไฟฟ้าและ
พ่อบ้านช่างไฟฟ้าในโรงเรียนโดยให้ครูไฟฟ้ารับรองผลการปฏิบัติงานของนักเรียน
แต่ละกลุ่มในแบบประเมินการรปฏิิบัติงาน
หน่วยการเรียนรุ้ที่ 7 งานใบตอง  (จำนวน 10 คะแนน)
ให้นักเรียนเลือกปฏิบัติงานใบตองคนละ  1  อย่าง และนำเสนอผลงาน  ทำแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิิจขนาดย่อม ( 5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรรู้ที่ 9 การออกแบบและเทคโนโลยี  ( 5 คะแนน)
รวมคะแนนระหว่างภาค  70  คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค   30  คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบหน่วยที่ 1-9  จำนวน  60  ข้อ
รวมคะแนน                   100  คะแนน

ตัวชี้วัดสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
1.อธิบายวิธีดำเนินงานเพื่อการดำรงชีวิต
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
6.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
7.ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดสาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
1.อธิบายและเชื่อมโยงงความสัมพันธุ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
2.วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
3.สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเองหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
5.วิเคราะห์หรือเลลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้าสรรค์ต่อชีวิต
สังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีกาารของเทคโนโลยีสะอาด
การกำหนดภาระงาน
1.หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สรุปองค์ความรู้  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย  ธนาคารขยะในโรงเรียน
2.หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายงานหน้าชั้นเรียน  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย
3.หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดัดแปลงเสื้อผ้าคนละ  1  ชิ้น  สรุปองค์ความรู้  แบบทดสอบประจำหน่วย
4.หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ถนอมอาหารคนละ  1  อย่าง  งานกลุ่ม  6-8  คนทำผังแสดง วัสดุ
อุปกรณ์  วิธีทำ  รูปผลงานการถนอมอาหาร
5.หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  สรุปองค์ความรู้  แบบทดสอบประจำหน่วย
6.หน่วยการเรียนที่  6  ช่างไฟฟ้าในบ้าน  ฦึกงานจากครูไฟฟ้า  และพ่อบ้านที่เป็นช่างไฟฟ้า
7.หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  งานใบตอง  ให้นักเรียนปฏิบัติงานใบตองคนละ  1  อย่าง
8.หน่วยการรเรียนรู้ที่ 8 ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม
9.หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  สรุปองค์ความรู้และแบบทดสอบประจำหน่วย

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หน้าที่และบทบาทของตนเอง     เวลา   1  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  บ้านของเรา                                 เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  แต่งตัวให้ดูดี                              เวลา   1  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การปลูกพืชไร้ดิน                       เวลา   2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 งานดอกไไม้สดของไทย           เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ทีี่ 6 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  การดำเนินการทางธุุรกิจ            เวลา   3  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เตรียมพร้อมเข้าสุ่อาชีพ            เวลา    2  คาบ
                                                             รวมทั้งหมด               18  คาบ
                                                             สอบกลางภาค            1   คาบ
                                                             สอบปลายภาค           1   คาบ
                                                              รวม    20  คาบ/ 1  ภาคเรียน
                                                   จำนวน  0.5  หน่วย  1  คาบ/สัปดาห์

ข้อสอบเตรียมสอบ O-NET วิชาการงาน ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนสืบค้นหาคำตอบจากข้อสอบต่อไปนี้
1.คนที่จะประกอบงานช่างควรมีคุณสมบัติใดมากที่สุุด.
ก.  มีความรู้     ข.  มีความชำนาญ     ค.  ใจรักงาน     ง.  ตรงต่อเวลา      จ.  อดทน
2.การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญอย่างไร.
1.  ลดปัจจัยเสี่ยงที่่มีต่อสุขภาพพ   2.  ช่วยให้หายจากโรคประจำตัว
3.  ช่วยให้ในปีนั้นไม่ต้องเจ็บป่วย    4.   ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาด
5.  ทำใให้ร่างกายแข้งแรงกว่าคนวัยเดียวกัน
3.ส่วนของยูอาร์แอล(url)ที่ทำตัวสีแดงต่อไปนี้ระบุอะไร.
http//www. com  kru  aat
ก.  ที่อยุ่เว็บ    ข.  ไฟล์ที่ขอ     ค.  เส้นทางเข้าถึงไฟล์
ง.  โดเมนของเว็บ   จ.  มาตรฐานที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล
4.ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกกรณ์พกพาประเภท  Smartpone
ก.  Ububtu       ข.  Iphone  es    ค.  Anndroid   ง.  Symbian  จ.  bluctooth
5.ข้อใดคืออาชีพที่สุจริตแต่ผิดศิลธรรม.
ก.  คุณภีมะทำน้ำผลไม้ขายแต่ใส่สารกันเสียเพื่อให้อยู่ได้นาน
ข.  คุณนาเดียทำสลัดขายโดยใช้ฟลอร์มาลีนแช่ผักเพื่อให้ผักสด
ค.  คุณวิไลพรทำขนมเค็กขายโดยใช้สืผสมอาหารเพื่ออใให้น่าารับประทาน
ง.  คุณพรนิภาเปิดกิจการสวนอาหารพร้อมบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6.ผู้บริโภคที่ละเมิดสิทธิมนุษย์ชนเราสามารถโทรไปเรียกร้องได้ที่เบอร์ใด.
ก.  1199        ข.  1166        ค.  1669          ง.  1993          จ.  1991
7.เพราะเหตุผลใดชาวยุดรปจึงชอบกินแกงมัสมั่นไทย.
ก.  รสชาติเผ้ดจัดจ้าน      ข.  รสนุ่มกลมกล่อม    ค.  สีสันสวยงามสดุดตา
ง.  เครื่องหอมครบเครื่อง     จ.  มีรสชาติเปรี้ยวเหมือนต้มยำ
8.การจัดที่นอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรทำอย่างไร.
9.ข้อใดหมายถึงงานช่างพื้นฐาน.
ก.  ผู้มีพรสวรรค์    ข.  ผู้มีความไฝ่ฝันในการทำงาาน    ค.  ผุ้มีความชำนาญในงานฝีมือ
ค.  ผู้มีใจรักในการทำงาน    จ.  ผู้ที่มีความรู้
10.เหตุผลหลักของการพรวนดินคือข้อใด.
ก.  ทำให้ดินร่วนซุย    ข.  ทำให้ดินฟู      ค.  ทำให้รากพืชซอนไซสะดวก
ง.  ทำให้มีอากาศถ่ายเทน้ำและอากาศ    จ.  ทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดี
11.สิ่งใดที่ไม่ควรนำเข้าไปไว้ในห้องนอนปรับอากาศ.
ก.  ต้นไม้     ข.  รูปปั้น     ค.  หนังสือ     ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์    จ.  นาฬิกา
12.ช่างยนต์ควรมีความสามารถในด้านใด.
ก.  ซ่อมแซมและบำรุง     ข.  มีใบอนุญาตขับขี่
ค.  ซ่อมเครื่องยนต์เป็น    ง.  มีความสามารถในการขับขี่
13.งานช่างยนต์ต้องใช้ความสามารถในด้านใด.
ก.  ซ่อมรักษา     ข.  ขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้อง     ค.  รู้กฏจราจรอย่างเคร่งครัด
ง.  ชี้ทางได้อย่างชัดเจน    จ.  ผลิตชิ้นงานได้เอง
14.นิสัยพื้นฐานที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตร
ก.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ    ข.  อดทน     ค.  ซื่อสัตย์สุจริต
ง.  มีเครือข่ายมาก    จ.  มีวินัย
15.กาารปลูกพืชตามแนวลาดชันควรปลูกกวิธีใด.
ก.  ปลุกตามแนวลาดชัน     ข.   ปลูกขวาแนวลาดชัน
ค.  ใช้รถไถ ไถตามแนวลาดชัน    ง.  ใช้รถไถไถตามใจชอบ

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2

ภาคเเรียนที่ 2  พี่ ๆ ม. ปลายคงถึงเวลาที่จะเรียน  สาระที่  1  สาระที่  2  และสาระที่  4
สำหรับพี่  ม. 6  รหัสวิชา  ง  33106  เรียนกับครู  ม. 5  ง  32104  เรียนกับครูอุทาน
ม. 4  ง  31102  เรียนกับครูดอกไม้  แต่นักเรียนทุกระดับชั้นทุกคนก็สามารถที่จะศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์  krupaga  ได้  ครูยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนและสมาชิกเดิม
ที่อยู่ทุกพื้นที่ที่คอยให้กำลังใจทุกวันขอกำลังใจให้ครูแก่ ๆ ต่อไปด้วยนะคะ

                                         krupaga

krupaga สั่งงานช่วงปิดภาคเรียน วิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทุกห้องเรียนหลังจากสอบปลายภาคเสร็จ
1.  แบบทดสอบทุกหน่วยการเรียนให้รวบรวมใส่แฟ้มไว้โดยเรียงลำดับ
จากหน่วยที่  1 – 7
2. ให้นักเรียนทุกคนอ่านทบทวนความรู้ใน หนังสือเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ทุกสำนักพิมพ์ทุกเล่ม
3.  ทบทวนแบบทดสอบประจำหน่วย  ม. 1  – ม. 3  ในเว้บไซต์ครู
4.  ให้ทบทวนแบบทดสอบเตรียมสอบ   o-net รายวิชาการงาน  5  ง 23105 ม. 3  ชุดที่ 2
5.  เปิดภาคเรียนติว O-net ใช้เนื้อหาสาระ ม. 1 – ม. 3
6.  เตรียมตัวให้พร้อมทุกคน

  krupaga

 

krupaga สั่งงาน ง 23105 ม. 3 (เตรียมสอบปลายภาค)

คำสั่ง   ให้นักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  5
ให้อ่่าน ทบทวนแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่  1 – 7  รายวิชา  ง   23105  ม.  3  ในเว็บไซต์
krupaga   และทบทวนใบความรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และแบบทดสอบ
ประจำหน่วยที่  1 – 7  เตรียมสอบในวันที่  22 – 26  กันยายน  สำหรับตารางที่บอร์ดกลาง
เปิดเรียนภาาคเเรียนที่  2  ในวันที่  13  ตุลาคม  ในภาคเรียนที่  2 ชั้นม. 3 เรียนสาระที่   3
รหัสวิชา  ง  23106  (คอม)  กับครูณัฐวุฒิ  ที่อาคารเรียนคอม อาคาาร  1 ชั้น  2
                                         โชคดีในการสอบปลายภาคทุกคน
                                                                krupaga

krupaga กำหนดส่งงานรายวิชาการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ง 31261 ม.4

กำหนดการส่งงาน รายวิชา  ง  31261  การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ดังนี้
1.โครงงานอาชีพเรื่องเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  (บทที่  1 – บทที่  5)  ภายในวันที่  10 ก.ย.
ทุกกลุ่มทุกคนและทุกห้องเรียน
2.ส่งผังโครงงานทุกกลุ่มทุกห้องเรียนพร้อมนำเสนอ  ภายในวันที่  17  กันยายน
(ให้นำเสนอ  3  คน โดยให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกสมาชิกและฝึกซ้อมให้พร้อมก่อนนำเสนอ)

   krupaga

 

ข้อสอบปลายภาครายวิชาการงานอาชีพ 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนทุกคนทบทวนเนื้อหาสาระ
ตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – 7  เป็นข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบรวมทั้งหมดจำนวน  60 ข้อ ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องการขยายพันธุ์ (งานเกษตร)
หน่วยการเรียนรู้ที่   3  เรื่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (งานประดิษฐ์)
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องการติดตั้งผลิตภัณฑ์ (งานช่าง)
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  ก้าวทันเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  สูู่โลกอาชีพ
คะแนนเต็ม  30  คะแนน
นอกจากทบทวนเนื้อหาสาระแล้วให้นักเรียนทบทวนแบบทดสอบประจำหน่วยทุกหน่วย
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้
เริ่มสอบวันที่  22  กันยายน
สำหรับนักเรียนที่ค้างส่งงานแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้ส่งได้ภายในวันที่  10  กันยายนเท่านั้น
กำหนดเปิดภาคเรียนที่  2  ในวันที่  13  ตุลาคม (ช่วงที่ 1)
ช่วงที่  2  ปิดวันที่  21 ตุลาคม – 2  พ..ย. (ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร)

                                                      krupaga

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องโรงเรียนของเรา ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดคือความสำคัญในการดูแลรักษาและทำความสะอาดโรงเรียน.
ก.  อาคารสถานที่ต่าง ๆในโรงเรียนสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
ข.  อาคารสถานที่ในโรงเรียน  อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงเรียนมีอายุการใช้งานยาวนาน
โดยไม่ชำรุดเสียหายจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ค.  บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเพราะได้อยู่ในโรงเรียน
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย  บุคลากรในโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ความรักและสามัคคีกันเพราะได้มีส่วนร่วมทำให้โรงเรียนสะอาดบรรยากาศเหมาะกับการเรียน
ง.  ถูกทุกข้อ
2.ข้อใดคือแนวทางในการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้การทำความสะอาดในโรงเรียน.
ก.  ใช้งานอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา  โต๊ะ  เก้าอี้  ประตุ  หน้าต่าง  ก๊อกน้ำ หนังสือ
ในห้องสมุดและเครื่องใช้ต่าง ๆในโรงเรียนอย่างถูกวิธีและทนุถนอมไม่ให้เกิดความเสียหาย
ข.  ไม่ขีดเขียนโตีะ  เก้าอี้  ประต  หน้าต่าง  ผนังห้องเรียน
ค.  เมื่อพบอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนต่าง ๆ ของห้องเรียนและอาคารสถานที่ชำรุดควรรีบแจ้งครู
อาจารย์ทันทีเพื่อจะได้ซ่อมแซมก่อนจะเสียหายจนซ่อมแซมไม่ได้และไม่ทิ้งขยะใน
บริเวณโรงเรียนแต่ทิ้งลงในถังขยะให้ถูกประเภท
ง.  ถูกทุกข้อ
3.ขยะะย่อยสลายได้และนำไปทำปุ๋ยหมักได้ เช่น ผัก  ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ ทิ้งในถังขยะ
สีใด.
ก.  สีเขียว       ข.  สีเหลือง     ค.  ถังขยะสีเทาฝาสีส้ม     ง.  ถังขยะสีฟ้า
4.ขยะที่สามารถนำมาแปรรูปใช้ใหม่ได้(Recycle) จำหน่ายได้เช่น แก้ว กระดาษ
ขวดพลาสติกใส่น้ำดื่ม  โลหะทิ้งในถังขยะสีใด.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  3)
เฉลยข้อ  ข
5.ขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย
กระป๋องสีสเปรย์  กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตราย  ทิ้งในถังขยะสีใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  3)  เฉลยข้อ  ค
6.ขยะย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เช่นพลาสติก
ห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   ถุงพลาสติก โฟม ฟอยล์ที่เปื้อนอาหารทิ้งในถังขยะสีใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  3)  เฉลยถังขยะสีฟ้า
7.

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 1เรื่องหน้าที่ของนักเรียนง 32104 ม. 5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.บุคลากรในข้อใดมีหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการสอน.
ก.   เจ้าาหน้าที่ธุรการ    ข.  คนงาน  ภารโรง    ค.  บรรณารักษ์ห้องสมุด   ง.  ถูกทุกข้อ
2.โรงเรียนภาษาอังกฤษเรียกว่า  สคุล(school)ภาษาเกาหลีเรียกว่าอย่างไร.
ก.  ฮักคโย     ข.  กักโค    ง.  โยคโย    ง.  เตเลกอร์น
3.คุณสมบัติหมายถึงข้อใด.
ก.  วุฒิการศึกษาที่รับรองบุคคล     ข.  ระดับการศึกษาเฉพาะของแต่ละบุคคล
ค.  คุณงามความดีและลักษณะเฉพาะบุคคล   ง.  สิ่งที่รับรองบุคคลที่ผ่านประสบการณ์
4.คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนที่ดีต้องมีคุณธรรม  8 ประการหมายถึงข้อใด.
ก.  ขยัน  ประหยัด    ข.  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ
ค.  สะอาด  สามัคคี   มีน้ำใจ     ง.  ถูกทุกข้อ
5.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนที่ดี  8  ประการ.
ก.  ขยันคือความมานะบากบั่นตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานที่ถูกที่ควรอย่างต่เนื่อง
จริงจังสม่ำเสมอ
ข.  ประหยัดคือการรู้จักเก็บออม รุ้จักฐานะการเงินของตนเอง คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ
ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักทำบัญชีราายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
ค.  ซื่อสัตย์คือการยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติโดยปฏิบัติตน
อยู่ในขอบเขตของกฏระเบียบของสถานศึกษา
ง.  สุภาพคือ เรียบร้อย  อ่่อนโยน  มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารววะ อ่อนน้อม
ถ่อมตนไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจข่มขู่ผู้อื่นทั้งทางวาจาและท่าทาง
6.ข้อใดคือคุณธรรมของการเป็นคนดีที่ทำให้สังคมยอมรับและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน.
ก.  ความอดทน   ข.  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ
ค.  ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปและการยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุุข
ง.  ถูกทุกข้อ
7. นักเรียนมีความจำเป็นต้องศึกษาการปฏิบัติตนของบุุคคลในข้อใดเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีคววามมสุข.
ก.  ครู  อาจารย์    ข.  เพื่อนนักเรียน  ค.  นักการภารโรง   ง.  ถูกกทั้งข้อ  ก และ ข
8.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อครู -อาจารย์.
ก.  ดูแลครู-อาจารย์เมื่อเจ็บป่วย   ข.  มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ทั้งกาย วาจา และใจ
ค.  เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ง.  กตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารยืด้วยการตั้งใศึกษษาเล่าเรียนเคารพตามกฏระเบียบของ
ทางโรงเรียนประพฤติตนเรียบร้อยไม่เกเรช่วยเหลืองานครู-อาจารย์ตามโอกาส
9.ข้อใดคือหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อเพื่อนนักเรียน.
ก.  รักใคร่ปรองดองกันไม่ทะเลาะวิวาทหรือเอาเปรียบกัน
ข.  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับฟังปัญหาและแก้ปัญหาให้เพื่อน
ค.  ส่งเสริมเพื่อนในทางงที่ถุกที่ควร ให้กำลังใจเพื่อน ชมเชยเมื่อเพื่อนทำความดี
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
10.ข้อใดคือหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนง
ก.  รับผิดชอบงานในหน้าที่   ข.  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมหลลักสูตร
ค.  เข้ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เคคารพและปฏิบัติตามกฏ ข้อบังคับและประเพณี
ของทางโรงเรียนมาเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด อาสาสมัครเป็นตัวแทนทางโรงเรียน
ง.  ถูกทุกข้อ
11.ข้อใดคือประโยชน์จากการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาาทในฐานะสมาชิกของ
ทางโรงเรียน.
ก.  เกิดความรักความสามัคคีในโรงเรียน  ข.  ทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเเรียบร้อย
ค.  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทำให้โรงเรียนมีการพัมนาไปอย่างมั่นคง เกิดความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์โรงเรียนนอกจากจะเป้นสถานที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนยังเป็นสถานที่ในการปรับตัวให้อยู่่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ง.  ถูกทุกข้อ
12.หลักธรรมในการผูกมิตรคือข้อใด.
ก.   ทานคือการให้    ข.  ปิยวาจาคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่พูดนินทาให้ร้ายผุ้อื่น
ค.  อัตถจริยาคือการทำตนให้เป้นประโยชน์  สมานัตตาคือการทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.