คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาการงาน6ง 33106 ม.6

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้อง จดบันทึกลงในสมุดโดยเรียงลำดับ
ก่อน – หลัง  ใบรองปก มาตรฐานการเรียนรู้  คำอธิบายรายวิชา  ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้แต่ละหน่วย
ภาระงานแต่ละหน่วย กำหนดการส่งงาน  การวัดผลประเมินผล  เริ่มบันทึก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรุ้ที่คาดหวัง

1.นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตได้
2.นักเรียนสามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงาน
ร่วมกันกับผู้อื่นได้
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
6.มีคุณธรรมและลักษณะมีนิสัยในการทำงาน
7.ใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8.อธิบายเทคโนโลยีออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งของเครื่่องใช้หรือเทคโนโลยีอย่าง
มีความคิดสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยี
ที่ยั่งยีน
9.อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจได้
10.เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
11.มีปะสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
12.มีลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การงาน 6 รหัสวิชา   ง  33106
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การทำงานในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เอกลักษณ์ไทย
หนวยการเรียนร้ที่  3  ทักษะการจัดการ
หน่วยการเรียนรุ้ที่  4  ทักษะกาแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  ทักษะการแสวงหาความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่่  6  ออกแบบและเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  การอาชีพ

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1เรื่องประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร ง31262ม.4รายวิชาการถนอมอาหาร

                                                   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
               รายวิชาการถนอมอาหาร รหัสวิชา ง 31262  เรื่องประวัติความเป็นมา
               ของการถนอมอาหาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เวลา    3  คาบ
สาระสำคัญ
          ในการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารมีความจำเป้นที่นักเรียนต้องเรียนรู้
ประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหารว่ามีความเป้นมอย่างไรเริ่มมีการถนอมอาหาร
มาจากทวีปอเมริกาจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ร่องรอยของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ระบุว่าชนพื้นเมืองอินเดียนแดงรู้จักใช้วิธีการการตากแห้งอาหารมาก่อนที่ชาวผิวขาว

เข้าไปรุกรานซึ่งทางทวีปเอเซียปรากฎหลักฐานการทำนมผงมากกว่า 700 ปีที่แล้ว
สำหรับในประเทศไทยนิโคลาส  แซรนแวสได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหราชได้บันทึกเกี่ยวกับอาหารของคนไทยว่าไม่นิยมกินปลาสด
แตจะหาวิธีการแปรรุอาหาร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหารได้
การบูรณาการ
-บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรุ้วิทยาศาสตร์เรื่องการแปรรูปอาหาร
-บูรณาการโดใช้  Kutchum  E-SE-Project  Model  Chart  1
แนวความคิดหลัก
        ประวัติความมเป็นมาของการถนอมอาหารทราบจากบันทึกทางประวัติศาสตร์
ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียแดงรู้จักใช้วิธีการ
ตากแห้งอาหารมาก่อนชนผิวขาวจะเข้ามารุกรานและนิโคลาส  แซรนแวสได้
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้บันทึกว่าคนไทยไม่นิยมกินปลาสดต้องนำมา
แปรรุปอาหารด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเดินทงเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
และสำหรับในทวีเอเซียปรากฏหลักฐฐานการทำนมผง  700 ปี ที่แล้ว
 สาระการเรียนรู้
         ประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร
         ทักษะกระบวนการ
         การศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร นำเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียนและสรุป (kutchum  E-SE-Project Model)
         คุณลักษณะ(จิตการงงานอาชีพ)
         ความสนใจใฝ่รู้ ความอบคอบ การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง
คามคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุลแะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ภาระงาน
        1.สืบค้นข้อมูลค้นคว้าแสวงหาความรู้  สื่อและแหล่งเรียนรุ้
        2.การออกแบบการค้นคว้าการนำเสนอข้อมูล
        3.บันทึก ทำใบงาน    ทำแบบฝึกหัด สรุป
        4.ออกแบบชิ้นงาน
        5.จัดนิทรรศการ
        6.ทำโครงงาน
กระบวนการจัดการเเรียนรู้
กิจกรรมนำสู่การเรียน
1.ขั้นสร้างความสนใจ(15 นาที)
            1.1ให้นักเรียนดูรูปภาพการถนอมอาหารแบบต่างๆจากหนังสือแบบเรียน
รายวิชาการถนอมอาหารหรือหนังงสือการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.4–6
เรื่องการถนอมอาหารแบบต่างๆและการแปรรุปอาหารและให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
               1.1.1ในต่างประเทศมีการถนอมออาหารแบบต่่างๆหรือไม่
               1.1.2ในทวีปอเมริกาหนือปประกอบด้วยประเทศใด.
               1.1.3ในทวีปเอเซียนักเรียนรู้จักประเทศใดบ้าง
               1.1.4ให้นักเเรียนยกตัวอย่างการถนอมอาหารที่่รู้จักคนละ 1 อย่าง
ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่่คาดหวังให้นักเรียนได้ทราบว่าต่อไปนี้นักเรียน
จะได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร
กิจกรรมมพัฒนาการเรียนรู้
2.ขั้นสำรวจและค้นหา (45  นาที)
             2.1แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-6 คนโดยยคละกันตามความสามารถ
             2.2ให้นักเรียนศึกษาจากเนื้อหาในหนังสือเรียนและค้นคว้าจากอินทอร์เนต
             2.3นักเเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นเรื่องประวัติความเเป็นมาของการถนอมอาหาร
             2.4บูรณาการโดยใช้  E-SE-Project    Model  Chart  1
3.ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป(30 นาที)
           3.1นักกเรียนแแต่ะกลุ่มนำเสนอผลการสืบค้นการค้นคว้าประวัติควมเป็นมา
ของการถนอมอาหารหน้าชั้นเรียน
            3.2เมื่่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนนำเสนอจบให้ตั้งคำถามจากเนื้อหสาระที่ค้นคว้า
และให้สมาชิกในห้องตอบคำถาม
            3.3นักเรียนแต่ละคนได้ผลการค้นคว้าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเพราะเหตุใด
            3.4ครูตั้งคำถามว่า
                    -จากบันทึกหลักฐานทางประวัติสศาสตร์ของสหรัฐอเมริการะบุว่า
ชาวอินเดียนแดงเป๊นผผุ้รู้จักใช้วิธีการถนอมอาหารก่อนที่จะถูกชาวผผิวขาวรุกราน
ได้แก่วิธีใด.
                    คำตอบ  การตากแห้ง
                    -อาหารชนิดแรกที่ชาวเอเซียถนอมอาหารได้แก่อะไร
                     คำตอบ  นมผง
                    -นิโคลาส  แซรนแวสเข้ามาในประเทศไทยในสมัยใด.
                     คำตอบ   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
                    -ชาวไทยทำการถนอมอาหารชนิดแรกคืออะไร
                      คำตอบ  กะปิ
            3.5นักเรียนทั้งหมดร่วมกันสรุปผลจากการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอผลการ
ค้นคว้าเรื่องประวัติความเป็นมาองการถนอมอาหาร
กิจกรรมรวบยอด
4.ขั้นขยายความรู้(30  นาที)
              4.1นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแแนวความคิดในการนำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร
              4.2นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอแนวความคิดในการแก้โจทย์เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของการถนอมอาหาร
              4.3นักเรียนแแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของการถนอมอาหาร
5.ขั้นประเมินผล(30 นาที)
             5.1ให้นักเรียนแต่ละคนย้อนกลับไปอ่านบันทึกประสบกการณ์เดิม สิ่งที่ต้อง
การรู้และขอบเขตเป้าหมายแล้วพูดและบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรุู้และตรวจสอบว่าได้เรียนรู้
ตามที่ตั้งเป้าหมายครบถถ้วนหรือไม่เพียงใดถ้ายัังไม่ครบถถ้วนจะทำอย่างไรต่อไป
(อาจสอบถามให้ครูอธิบายเพิ่มเติมสสอบถามให้เพื่อนอธิบายหรือวางแผนค้นคว้า
เพิ่มเติม
          5.2ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเพิ่มเติม
          5.3ให้นักเรียนบันทึกหลังเรียน
          5.4ครูให้คะแนนการนำเสนอผลงานการค้นคว้า  คะแนนคุณลักษณะแบบทดสอบ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ ทักษะการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรุ้ต่างๆ
จากเกณฑ์กการให้คะแนน สมุดบันทึก  ผลการศึกษาค้นคว้า การนเสนอผลงาน
หากข้อมุลไม่เพียงพอให้ใช้การสััมมภาษณ์เเพิ่มเติม
การวัดและประเมินผล
1.วิธีวัดและประเมินผล
          1.1ให้นักเรียนทำข้อสอบแบบปรนัย  10  ข้อ
          1.2ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอัตนัย  10  ข้อ
          1.3ครูให้คะแนนจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
          1.4ให้คะแนนคุณลักษณะ
2.เครื่องมือวัดและประเมินผล
          2.1ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ  10  ข้อ
          2.2ข้อสอบแบบอัตนัย                  10  ข้อ
          2.3แบบประเมินการปฏิบัติงาน
          2.4แบบประเมินพฤติกรรม
3.เกณฑ์การประเมิน
          3.1ข้อสอบแบบปรนัยใด้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ   70
          3.2ข้อสอบแบบบอัตนัยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
          3.3ได้คะแนนปฏิบัติงานร้อยละ   70
          3.4ได้คะแนนพฤติกรรมร้อยละ  75
สื่่อและแหล่งเรียนรู้
        1.ใบงาน   ใบความรุ้
        2.เครื่องช่วยสอน
        3.คอมมพิวเตอร์
        4.อินเทอร์เนต
        5.รูปภาพการถนอมอาหารชนิดต่างๆ
                                            ใบความรู้ที  1.1
                    เรื่่อง   ประวัติความเป็นมาของการถนอมอาาหาร
รายวิชาการถนอาหา รหัส  ง 31262  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบแแผนที่ 1 
ประวัติความเป็นมา
        จากบันทึกทางงประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าชนพื้นเมือง
อินเดียนแดงรุ้จักและใช้วิธีการตากแห้งออาหารมาก่อนที่ชาวผิวขาวจะเข้ามารุกราน
ส่วนในทวีปเอเซียปรากกฏหหลักฐานการทำนมผง (Dried  mik)มากกว่า  700 ปี
มาแล้วซึ่งนิโคลาส  แซรแวส ชาวฝรั่งเศสซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกิน
ของคนไทยไว้ว่าคนไทยไม่นิยมกินปลาสดมักคิดค้นหาทางแปรรูปปลาให้เปลี่ยนสภาพ
ใหม่ที่สามมารถเก็บไว้กินนาน ยังกล่าวถึงววิธีการถนอมอาหารอันเเกิดจากภูุม
ปัญญาไทยอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการทำกะปิ   กุ้งเน่า หรือกุ้งป่่นเปียกในบันทึกของ
ชาวตะวัันตกผู้นี้ หมายถึงกะปิเเป้นการถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักทำจากกุ้งเคย
ซึ่งเป็นกุ้งน้ำเค็มที่มีขนาดเล็กมากและมีเป็นจำนวนมากในท้องทะเลรูปร่างคล้ายกุ้งฝอย
และซีมอง เดอ ลาลุแบร์  ราชทูตของพระเจ้าหลุยที่  14 แห่งฝรั่งเศส เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บำทึกเรื่องราวว่า ชาวไทย
สมัยอยุธยานิยมทำปลาร้าจากปลากระดี่ และปลาอุต อาจเพ้ิ้ยนมาจากปลาดุก
ฝรั่งเรียกกันว่าปปลาเน่า คนไทยเรียกว่าปลาร้า
        การถนอมอาหารแบบไทยเกิดจากภูมิปััญญาในการใช้วัตถุดิบและสิ่งแวด้อม
เป้นเครื่องมือสำคัญต่อมาความเจริญก้าวหน้าในด้านความรุ้ทางจุลชีววิทยาเคมี
และพิสิกส์มีมากขึ้นมนุษยจึงนเอาเทคโนโลยีที่ศึกษาที่ค้นพบได้นำมมาใช้ในการ
เก็บรักษาอาหาร กล่าวคือาลดจำนวนน้ำ ความชื้นที่มีอยู่ในอาหารให้มากที่สุด
เพื่อชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์อันเเป็นสาเหตุของการเน่าเสียได้

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศรายวิชาการถนอมอาหาร รหัสวิชาง 31262 ม.4

                                                      แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ
                             รายวิชาการถนอมอาหาร รหัส ง 31262 ชั้น ม.4 จำนวน 3 คาบ
สาระสำคัญ  
         ในการเรียนรายวิชาการถนอมอาหาร ง 31262 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ซึ่งเป็นวิชาาเพิ่มเติมแผนการงานอาชีพ  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ปฎิบัติ อภิปราย
เกียวกับประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร  ความหมาย ความสำคัญและ
ประโยชน์ของการถนอมอาหาร หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำงาน
การจัดการ การประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา การถนอมอาหารตลอดจน
นำเสนอผลงานและแนวทางในการปรระกอบอาชีพเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้อง ประหยัด
ปลอดภัยทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะเจตคติต่อการถนอมอาหาร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.บอกขอบข่ายสาระ คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรม
การเรียนการสอน และวิธีการวัดผลประเมินผลได้กำหนดและวางแผนในการเรียน
รายวิชาการถนอมอาหาร รหัส ง 31262 ได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้
1.คำอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ขอบข่านสาระการเรียนรู้
รายวิชาการถนอมอาหาร
2.วิธีการเรียนการสอน ภาระงานในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆและงานที่นักเรียน
จะต้องทำเป็นรายบุคคลและงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่ม
และกำหนดการส่งงานแต่ละหน่วยการเียนรู้
3.เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลรายวิชาการถนอมอาหาร ง 31262 ม.4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ครูสร้างความคุ้นเคยโดยครูแนะนำตัวครูและให้นักเรียนแนะนำตัวเองเป็น
รายบุคคล
2.นักเรียนรับเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ ศึกษาเอกสารให้เข้าใจโดยครู
อธิบายเพิ่มเติม
3.ครูทำความเข้าใจกับนักเรียนในเรื่องวิธีการเรียน การทำงานตามที่ครูกำหนดให้
การวัดผลประเมินผล  เพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
        3.1นักเรียนทุกคนต้องมีหนังสือเรียนรายวิชาการถนอมอาหาร รหัส ง31262
หรือเอกสารที่สืบค้นจากอินเทอร์ตามสาระการเรียนรุ้ที่ครูแจ้งให้ทราบและต้อง
นำหนังสือหรือเอกสารมาด้วยทุกครั้งในการเข้าเรียนในรายวิชานี้
        3.2การแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งต้องนั่งตามกลุ่มที่ครูแบ่งให้หรือ
ครูกำหนดให้ในแต่ละกิจกรรมเท่านั้น
        3.3กลุ่มที่เป็นกลุ่มบริการต้องดดูแล จัดอุปกรณ์เช่น เครื่องช่วยสอน
ตลอดจนโต๊ะเก้าอี้ที่ยังไม่เรียบร้อย การทำความสะอาดห้องเรียนเทถังขยะ
และจัดเก็บอุแกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยังไม่เรียบร้อย
ให้เก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังจากทำกิจกรรมการเรียนการสอน
        3.4ใบงานและบัตรกิจกรรมทุกใบไม่ว่างานเดียวหรือกลุ่มต้องส่งทุกครั้ง 
        3.5คะแนนวัดรายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังบางผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ครูจะไม่ทดสอบแต่จะเก็บคะแนนจากการทำใบงานและบัตรกิจกรรมในผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังนั้นๆ
4.วัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนโดยการทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่องความรู้ทั่วไปของการถนอมอาหาร โดยให้นักเรียนเข้า เว็บไซต์ Krupaga
แล้วทำข้อสอบ  แจ้งคะแนนสอบก่อนเรียนแล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  2 ประเภท
ตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
        4.1ถ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการของรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี(ภาคการลงมืปฏิบัติจริง)การนำเสนอผลงานกลุ่มจะแบ่งนักเรียนออกเป็น
6 กลุ่มโดยการคละความรู้ความสามารถตามระดับความสามารถเพศและแบ่งหน้าที่
ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
          4.2ถ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มๆละ 4 คนคละความสามารถ ดังนี้ ให้นักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียน
ปานกลาง  2  คน และนักเรียนอ่อน  1  คน โดยอาศัยคะแนนสอบก่อนเรียนเป็นเกณฑ์
และให้คนเก่งคอยช่วยเหลือคนอ่อนเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนสำเร็จไปด้วยดี
5.ให้ทุกกลุ่มทำหน้าที่เป้นกลุ่มบริการโดยคอยให้ความสะดวกด้านการนำอุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอบ  เตรียมเครื่องช่วยสอนให้ครู  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องฉาย  เว็บไซต์  krupaga  ให้พร้อมก่อนทำการเรียนการสอน หลังจากใช้แล้ว
ให้จัดเก้บเข้าที่ให้เรียบร้อย โดยให้ทุกกลุ่มหมุนเวียนกันทำหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย
สื่อการเรียนการสอน
         เอกสารประกอบการสอนปฐมนิเทศ
การวัดผลประเมินผล
1.ประเมินผลก่อนเรียน
           การปรเมินผลก่อนเรียน โดยการทดสอบก่อนเรียนเพื่อศึกษาความรู้พื้นฐาน
ของนักเรียนว่ามีความรู้เพียงพอที่จะเรียนต่อไปหรือไม่ ถ้านักเรียนมีความรู้พื้นฐาน              ไม่เพียงพอครุผู้สอนจัดดำเนินการรสอว่อมเสริมให้นักเรียน
2.ประเมินผลการเรียนระหว่างภาค   ปฏิบัติดังนี้
           1.วัดผลรายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อนสอบกลางภาคเรียน
           2.วัดผลกลางภาคเรียน
           3.วัดผลรายผลการเรียนรุ้ที่คาดหวังหลังสอบกลางภาคเียน
           4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ข้อและการอ่านเขียนและคิดวิเคราะห์
3.ประเมินผลปลายภาคเรียน
           1.สอบปลายภาคเรียน
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนน  กำหนดดังนี้
1.คะแนนจากการวัดผลและประเมินผลระหว่างเรียน    10  คะแนน
2.คะแนนจากการวัดผลกลางภาค                                   10  คะนน
3.คะแนนหลังวัดผลกลางภาค(คะแนนภาดปฏิบัติ)          60  คะแนน
รวมทั้คะแนนโครงงานการถนอมอาหาร
4.คะแนนจากการวัดผลปลายภาค                                   20  คะแนน
              รวมคะแนน                                                         100คะแนน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับผลการเรียน            ความหมาย           ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ
                         

 

 

Kutchum E-SE-Project Model Chart 1 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่1 ง 31262 ม.4 รายวิชาการถนอมอาหาร

Date (ว/ด/ป)  30  ตุลาคม  (คาบที่4-6)
Subject (วิชา) การถนอมอาหาร ง 31262  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม   อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สพม. 28
Unit (หน่วยการเรียนรู้)  ประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร
Topic  (หัวข้อ  ประเด็น เนื้อหา) ประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร
1.ความพอประมาณ บอกถึงความพอประมาณในการใช้วัสดุอุปกรณ์การ
ใช้สื่อในการศึกษาค้นคว้าเรื่องประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร
สามารถพิจารณาได้ถึงความเมาะสม ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
ได้มากน้อยเพียงใด
2.ความมีเหตุผล  สามารถระบุหรืออ้างอิงถึงกฏทษฏีที่นำมาอธิบายตั้งแต่
เริ่มวางแผนการค้นคว้าหาควมรู้เรี่องประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร
การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ขั้นตอนการสรุป และการวิพากษ์การ
นำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองและกลุ่มอื่นๆได้และยอมรับฟังความคิดเห็น
แนวคิดจากการวิพากษ์โดยกลุ่มอื่นได้
3.มีภูมิคุ้มกัน สามารถอธิบายถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียนที่มีขึ้นนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดหรือการนำเสนอผลงาน
การรายงานกลุ่มไม่เป็นไปตามที่กลุ่มวางแผนไว้เช่นนักเรียนที่รับผิดชอบใน
หัวข้อที่นำเสนอตอบข้อซักถามข้อสงสัยที่เพื่อนถามตอบไม่ได้เพื่อนคนอื่น
ต้องตอบคำถามเพื่อลองผิดลองถูกซึ่งคำตอบนั้นอาจจะเกิดผลเสียและอันตราย
สำหรับผู้ถามหรืออาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียครูผู้สอนควรกระตุ้นผู้เรียนด้วย
คำว่า…ถ้านักเรียนไม่ตอบคำถามเพื่อน….แล้วจะมีผลอย่างไร……….

              เข้าใจและเห็นความสำคัญของกระบวนการทำงานกลุ่ม  การวางแผนในการ
ศึกษาหาความรู้  การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  การระดมพลังงความคิด 
การคิดวิเคราะห์  มองเห็นสาเหตุ ปัจจัยและผลที่จะเกิดขึ้น
เห็นความสำคัญของการถนอมอาหารที่เป็นผลมาจากอาหารสด สามารถออกแบบ
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหารจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้มีความสะอาด
และปลอดภัย
                          E-SE-Project  Model
English  Integrated
การบุรณาการกับภาษาอังกฤษ
1.นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการถนอมอาหารเป็นภาษาอังกฤษได้
2.นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องสั้นๆ บทความ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลังเรียน หรือแบบทดสอบประจำหน่วยที่เป็นภาษาอังกฤษได้
3.นักเรียนสามารถเขียน  concept  map เป็นภาษาอังกฤษได้
4.นักเรียนสามารถนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้
Sufficiency  economic
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
1.ววางงแผน  ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยความมีเเหตุผล
2.บริหารจัดการ  ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์มากที่สุด
3.พยากรณ์  ททำนาย ผลที่จะกิดขึ้นจากกการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
Project  based learning
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
1.กำหนดประเด็นและเงื่อนไงในการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนของนักเรียน
แต่ละกลุ่มโดยกำหนดให้นักเรียนสมาชิกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นออกมานำเสนอผลงาน
โดยให้ประธานกลุ่มแบ่งเนื้อหาสาระและให้ผู้ที่รับผิดชอบในเนื้อหานั้นๆเป็นผู้

รับผิดชอบในการตอบคำถาม ถ้าต้องการได้คะแนนนำเสนอลงานเต็ม
นักเรียนต้องทำตามเงื่อนไงที่วางไว้ในข้อใดบ้างและถ้านักเรียนกลุ่มไหน
ทำไม่ได้ตามงื่อนไขหรือข้อตกลงจะประเมินผลการนำเสนอผลงาานอย่างไร
การใช้  E- SE-project Model  ในกิจกรรมนี้พัฒนาผู้เรียนในด้าน
ทักษะกระบวนการกลุ่ม  ทักษะทางสังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์ ร่องรอย  หลักฐานหรือภาระงานที่พิสูจน์ว่าผู้เรียน
สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  แบบทดสอบ  concept Map
รูปแบบเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
แบบทดสอบ  แบบฝึกหัด  แบบสังเกตุพฤติกรรม แบบววัดเจตคติทางการงานอาชีพ
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
นำรายชี่อนักเรียนทุกกห้องทุกคนที่รับผิดชอบสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ควบคู่กับการใช้  Kutchum  E-SE-Projecct Model บันทึกคะแนน (ผ่านไม่ผ่าน)
(E1/E2) หาร้อยละประจำแผนแล้วรวม  สรุปผล  ประจำหน่วยแสดงค่าเฉลี่ย
              รายละเอียดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ  E-SE-ProJect Model
กิจกรรมที่  1
ชื่อกิจกรรม  ประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร
วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนบอกประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหารได้
วัสดุอุปกรณ์  1.กระดาษ เอ4  2.อินเทอร์เนต 3.คอมพิวเตอร์
วิธีดำเนินการ
        1.แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละเท่าๆกันโดยนักเรียนจับสลากได้ชื่ออาหาร
พื้นเมืองภาคเดียวกันเช่น ภาคใต้  ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน
        2.แต่ละกลุ่มรับใบความรู้ ใบงานเรื่องประวัติความเป็นมาของการถนอมอาหาร
ให้แต่ละกลุ่มวางแผนการศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งนำเสนอผลงาน
        3.ลงมือศึกษาค้นคว้าโดยใช้อินเทอร์เนตพร้อมใบความรู้เรื่องประวัติ
ความเป็นมาของการถนอมอาหารพร้อมทั้งเลขานุการกลุ่มจดบันทึกเนื้อหาสาระ
ที่ค้นคว้าพร้อมรูปภาพประกอบ
        4.นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดคือสมาชิกทุกคน
ในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการรายงานหน้าชั้นเรียน
        5.สะท้อนผลการเรียนรู้(Refiection)ด้วย K W L. Foldable file
Concept  map . WEWT
                  การเขียนรายละเอียดแบบแผนภูมิ
                          Flow chart/ diagram
1.แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5  คนโดยสุ่มจับสลากอาหารพื้นเมืองภาคเดียวกัน
ปฏิบัติงานกลุ่มเดียวกัน
2.ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน  โดยดำเนินตามกระบวนการกลุ่มเลือกประธาน
แล้วางแผนการปฏิบัติงานตามเงื่อนไข
3.บันทึกผลการศึกษาค้นคว้า  นำเสนอผลงาน อภิปราย และวิพากษ์การนำ
เสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
4.สะท้อนการจัดการเรียนรู้ด้วย K W L  Foldable  file . Concept  map 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา การถนอมอาหาร ง 31262 ม.4

คำอธิบายรายวิชาการถนอมอาหาร รหัสวิชา ง 31262 รายวิชาเพิ่มเติม
จำนวนหน่วย   1.5  หน่วยกิต เวลาเรียน  3  คาบ/สัปดาห์   60  คาบ/ภาคเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1-4/3  แผนการงานอาชีพ
รหัสครูผู้สอน  706  นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีีพ
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม   อำเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร  สพม. 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

                                              คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน
กระบวนการทำงานการจัดการ การประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการถนอมอาหาร
มีทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใช้เทคโนโลยีค้นหาข้อมูลสารสนเทศ เลือกใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม รู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีตสะอาดเป็นระเบียบ
ในการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดี ต่องานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ถูกวิธีและประหยัด
 ปฏิบัติการถนอมอาหารตามฤดูกาลของท้องถิ่น เช่นการตากแห้ง รมควัน หมักดอง
การแช่อิ่ม  ใช้อุณหภูมมิสูง ใช้สารเคมีปรุงแต่งอาหาร นำเทคโนโลยี สร้างสรรค์
และปรับปรุง พัฒนาเหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
วัมนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมลงมือผลิตชิ้นงานและปรับปรุงการทำงาน
นำเสนอผลงานและแนวทางประกอบอาชีพเพื่อให้ทำงานได้ถูกต้อง ประหยัดและ
ปลอดภัยทำงานร่วมกับผุ้อื่นได้ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการถนอมอาหาร เพิ่มคุณค่า
ของการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภคและนำชิ้นงานไปใช้ประโยชน์ได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
         1.บอกประวัติความเป็นมา ความหมายความสำคัญ ประโยชน์ของ
การถนอมอาหารได้
         2.บอกสาเหตุที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของอาหารได้
         3.บอกหลักการถนอมอาหารได้
         4.อธิบายวิธีการถนอมอาหารด้วยการกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารได้ถูกต้อง
         5.อธิบายวิธีการขั้นตอนการถนอมอาหารแบบต่่าง ๆได้
         6.บอกเครื่องมือเครื่องใช้ ใช้เก็บ ซ่อมแซม ดัดแปลง บำรุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการถนอมอาหารได้
         7.ปฏิบัติการถนอมอาหารได้ตามแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
ประเมินผลและแก้ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานได้
         8.ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการถนอมอาหาร
ได้อย่างประยัดและคุ้มค่า
          9.มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานการถนอมอาหาร
          10.เต็มใจปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ประณีต
รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดออม
           11.แสวงหาความรู้เรื่องการถนอมอาหาร  การแปรรูปอาหาร การนำเนอผลงาน
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในท้องถิ่นและในอินเทอร์เนต ได้

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสุ่ภาคเรียนที่่ 2

นักเเรียนและคุณครูคงจะได้พักผ่่่อนบ้างเราสมาชิกทุกท่านคงเริ่มภาระหน้าที่
กิจกรรมการเรียนการสอนในเทอมที่ 2 ต่อไปลูกๆนักเรียนทุกคนในเทอมนี้
ต้องมีสติให้มากเพราะกิจกรรมมีมากเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ก็คงจะไม่เพียงพอกับที่่กำหนดภาระงานไว้ลูกๆนักเรียนทุกคนต้องแสวงหาความรุ้
ด้วยตัวเอง เทอมนีี้้โรงเรียน  krupaga ใช้เวลาเรียนเสาร์-อาทิตย์  ม.3  และ ม.6
ต้องขยันเป็็นหลายๆเท่า  สำหรับคุณครูก็เพิิ่่มความรับผผิิดชอบในการติวโอเนต
              สำหรับนักเเรียนที่พลาดจากโครงการนักเรียนดีมีที่เรียนให้เริ่มใหม่
นักเรียนชั้น ม. 6 ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ติวพร้อมกันช่วงปิดภาคเรียน แล้ว
เราทุกคนจะมีที่เรียน ……….สบายใจ…..ครูก็มีความสุขที่่เห็นนักเเรียนประสบ
ความสำเร็จในเบื้องต้น

 

 

งานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนรายวิชา ง 33106

krupaga  สั่งงานช่่วงปิดภาคเรียน  รายวิชาการงาน 6  ง 33106 ม.6
ถึง…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ช่วงนี้นักเรียนจะต้องขยันเพราะมีกิจกรรม
หลายอย่างทีจะทำพร้อมกัน  อ่่านหนังสือทบทวน   ติวเข้มทุกวิชา   นอกจากนี้
เวลาว่าง  Krupaga สั่งงานก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่  21 ตุลาคม
             1.ให้นักเรียนศึกษาคำอธิบายรายวิชา   ง 33106  ในเว็บไซต์ krupaga
             2.ให้ศึกษาผลการเเรียนรู้  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด
             3. จุดประสงค์   หน่วยการเรียนรู้   ภาระงาน
             4.ให้นักเรียนศึกษา แผนการจัดการเเรียนรู้ปปฐมนิเทศโดยครูผกา
                                       krupaga

ขอขอบคุณผู้อำนวยการไตรสรณ์ สุวพงษ์

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 วันที่ 12-14  กันยายน   2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนเฉลิมพระเเกียรติ  จังหวัดศรีสะเกษ    
             กลุุ่มสาระการเเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยการนำทีมของ
หัวหน้ากลุ่มสาระคุณครูบุญชิด  คำทอง ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ
ไตรสรณ์   สุวพงษ์ เป็นอย่างสูงที่่ให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณและ
ให้กำลังใจ คอยดูแลเอาใจใส่ปรับปรุุงพัฒนาผลงานตลอดการฝึกซ้อม                                 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงประสบความสำเร็จในการส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้เป็นตัวแทนระดับภาคหลายรายการ
นอกจากนี้ขอขอบคุณ รองพิเชษฐ์    เทียมชัยภูมิ รองไพฑูรย์ แสงพันธุ์
คุณครูพิสุทธิ์    เศิกศิริ   ครูสำอาง บุศยอำคา  ครูจริยาภรณ์  พรมเสน  และ
ผู้ช่วยรองกลุุ่มบริหารวิชาการคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดอยเป็นห่่วงทุกเรื่อง
             สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ที่คอยช่วยเเหลือทุกๆเรื่อง
และครูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและครอบครัว

                                                         จากใจ  krupaga

ข้อสอบงานธุรกิจ ง 22103 ม.2

คำส่ง  ให้ักเรียนำเคร่องหมายากากบาท(X)ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ถ้านักเรียนต้องการติดต่อบคคลในกรณีเร่งด่วนท่ี่สุดควรใช้บริการใด.
ก.   การส่งจดหมาย    ข.  การส่งอีเมล
ค.   การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่    ง.  การสงไปรษณียบัตร
2.การสั่งซื้อสินค้ผ่านเว็บไซต์ควรปฏิบัติออย่างไร.
ก.   ตรวจสอบความน่าเเชื่อถือของเว็บไซต์    ข.   สั่งซื้อสินค้าทที่่มีลูกค้าน้อย
ค.  ใช้ชื่อและที่อยู่ผู้อื่นในการสัั่งซื้อสสินค้า    ง.  ส่งซื้อเฉพาะสินค้าห้ามขายให้เยาวชน
3.บริการไปษณีย์ไทยไม่มีบริการในข้อใด.
ก.   ซื้อตั๋วคอนเสิร์ต    ข.  จ่ายค่าบัตรเคดิต
ค.  ทำบัตรประชาชน  ง.  สั่งซื้ออาหารขึ้นชือแต่ละจงหวัด

 

แบบทดสอบหน่วยที่8เรื่องสู่โลกอาชีพง23105ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดคือความสำคัญของอาชีพ.
ก.  อาชีพช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอาชีพก่อให้เกิดรายได้
ข.  อาชีพทำให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการ
ค.  อาชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากมีการหมุนเวียนของเงิน
ง.  ถูกทุกข้อ
2.ข้อใดจัดกลุ่มช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างได้ถูกต้อง.
ก.  ใบปลิว  วิทยุ     ข.  โทรทัศน์  วรสาร
ค.  หนังสือพิมพ์  โปสเตอร์   ง.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ อินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนกัน
3.ช่องทางการหางานหรือตำแหน่งที่ว่างรูปแบบใดสามารถสมัครงานได้ทันที
โดยไม่ต้องเตรียมเอกสาร.
ก.  ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ    ข.  โทรทัศน์
ค.  เว็บไซต์รับสมัครงานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต
ง.  หนังสือพิมพ์
เฉลยข้อ  ค  เพราะมีแบบฟอร์มให้กรอกส่วนตัวและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้
4.ประกาศรับสมัครงานรูปแบบใดน่าเชื่อถือมากที่สุด.
ก.  ประกาศการรับสมัครงานของทางราชการ
ข.  ประกาศรับสมัครงานในใบปลิว
ค.  ประกาศรับสมัครงานทางวิทยุ   ง.  ประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์
เฉลยข้อ  ก.  เพราะได้รับการตรวจและกลั่นกรองและรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
5.ถ้านักเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศน์ศาสตร์ควรสมัครงาน
ในตำแหน่งใด.
ก.  โปรแกรมเมอร์      ข.  มัณฑนากร    ค.  นักข่าว   ง.  วิศวกร
6.เพราะสาเหตุใดคนเราจึงประกอบอาชีพ.
ก.  เพราะต้องการยอมรับนับถือ   ข.  เพราะต้องการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง
ค.  เพราะต้องการรายได้มาดำรงชีวิต  ง.  เพราะต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง
7.ข้อใดสำคัญที่สุดในการเลือกสมัครงาน.
ก.  เงินเดือน   ข.  สวัสดิการ     ค..  รายละเอียดของาาน
ง.  คุณสมบัติที่ตรงกับประกาศรับสมัคร
เฉลยข้อ  ง   เพราะถ้าไม่มีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศรับสมัครงานก็จะไม่มีความรู้
ความสามารถที่จะทำงานในสาขานั้นๆ
8.สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดันต่างๆจากคุณสมบัตินี้ผู้ที่สมัครงานต้อง
มีลักษณะนิสัยอย่างไรง
ก.  มีความขยัน   ข.  มีสุขภาพจิตดี     ค.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ง.  มีความรับผิดชอบ
9.สิ่งสำคัญอันดับแรกที่มีส่วนในการประเมินทางเลือกอาชีพของแต่ละบุคคล
ตรงกับข้อใด.
ก.  ทัศนคติ   ข.  วิสัยทัศน์    ค.  ความรู้ความสามารถ    ง.  แนวโน้มด้านอาชีพ
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
เฉลยข้อ  ก  ทัศนคติ หมายถึงความชอบความชื่นชม ความนิยมซึ่งเป็น
ความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละบุคคลจึงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพ
10.ถ้ามีความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีนักเรียน
ควรจะเลือกสมัครงานในตำแหน่งใด.
ก.  พิธีกร   ข.  มัคคุเทศก์    ค.  วิศวกร   ง.  ผู้ตรวจสอบบัญชี
เฉลยข้อ  ข.  เพราะมัคคุเทศก์เป็นผู้นำเที่ยวให้แก่ชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีจึงจะทำให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
11.หน่วยงานที่ควรสมัครงานมากที่สุดตรงกับข้อใด.
ก.  ขนาดใหญ่  งานประจำ   ข.  ขนาดใหญ่  พนักงานน้อย
ค.   ขนาดเล็ก  งานพิเศษเป็นชิ้นงาน   ง.  ขนาดกลาง  งานพิเศษเป็นช่วงเวลา
เฉลยข้อ  ก.  เพราะเป็นลักษณะของหน่วยงานที่แสดงถึงความมั่นคงและก้าวหน้า

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.