ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ง 33106

น่วยการเรียนรู้ที่  3  ทักษะการจัดการ
งานที่ปฏิบัติ
                   3.1  งานดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน (ห้องเรียนรายวิชา  ง  33106)
กวาดเช็ดถูพื้นห้อง  โต๊ะเรียนเก้าอี้ หน้าต่าง  เทถังขยะ  เก็บขยะ  กวาดหยากไย่ รดน้ำต้นไม้           เก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่  เช็ดถูม้าหินอ่อนหน้าห้อง  ทำความสะอาดถังน้ำเย็นโดยให้ทุกคนร่วมกัน
วางแผนการปฏิบัติงาน  เขียนแผนปฏิบัติงาน จัดทำตารางปฏิบัติงาน  1  ห้อง/แผนปฏิบัติงาน
กำหนดเวลา  ตลอดภาคเรียนที่ 2
                  3.2จัดตกแต่งห้องเรียนโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบทุกห้อง ๆ ละ  15  วันดังนี้
เดือนพฤศจิกายน  ม.  6/1- ,6/2  เดือนธันวาคม  ม. 6/3 , 6/4 เดือนมกราคม  ม. 6/5,6/6
เดือนธันวาคม  ม. 6/7
                  3.3ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  3-4  คนเลือกปฏิบัติงานการขยายพันธุ์พืช  1  วิธี
กำหนดส่ง  ใช้เวลา  3  เดือน (สิ้นเดือนมกราคม)
                  3.4 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  6 – 8  คนเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหรือปลาสวยงามให้นำ
เสนอขั้นตอนการเลี้ยง ก่อน – หลังจนกระทั่งได้ผลงานโดยนำเสนอใส่ฟิวเจอร์บอร์ด                   (รูปภาพประกอบทุกขั้นตอนพร้อมรูปภาพสมาชิกในกลุ่ม)
กำหนดส่ง  ก่อนสอบปลายภาค
                  3.5ให้นักเรียนทำบัญชีเงินงบประมาณทุกคน
กำหนดส่ง  ในคาบเรียน

 

Posted on ตุลาคม 26, 2012, in ภาระงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ง 33106. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: