การปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง 33106

การปฐมนิเทศ
        รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง 33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวน  0.5  หน่วย    เวลา  1  คาบ/สัปดาห์   20  คาบ/ภาคเรียน
ครูผู้สอน  นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์  สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม      อำเภอกุดชุม      จังหวัดยโสธร   สพม.  28
                        เบอร์โทรศัพท์  083-3579801  ที่ทำงาน  045-789101
ความรู้พื้นฐานสำหรับนักเรียนที่เรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี/การงานอาชีพและเทคโนโลยีมี  4  สาระ
ดังนี้
         สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัวประกอบด้วย
งานบ้าน  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  อาหารและโภชนาการ  งานเกษตร  งานช่าง 
งานประดิษฐ์  งานธุรกิจ
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน 
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน
และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยการทำงาน
มีจิตสำนึกใ  สาระนการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
       ที่  1  มี  7  ตัวชี้วัด  ดังนี้
1.อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในการทำงาน
6.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
7.ใช้พลังานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาระที่ 2  การออกแบบเทคโนโลยี
มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการทางเทคโนโลยีออกแบบและ                            สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างมีความคิด                           สร้างสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
          สาระที่ 2  มี  5  ตัวชี้วัด  ดังนี้
1.อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
2.วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
3.สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่
การสร้างชิ้นงานหรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด
และการรายงานผลโดยการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน
4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
5.วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
ต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของ                     เทคโนโลยีสะอาด
         สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศ
         สาระที่  4  การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจมีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ                       ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
         สาระที่  4  มี  4  ตัวชี้วัด
1.อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ
2.เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
3.มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
4.มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

Advertisements

Posted on ตุลาคม 28, 2012, in การปฐมนิเทศรายวิชา ง 33106 โดยครูผกา. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: