แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน ง 33106 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวโดยทำเครื่องหมายกากบาท(X)
1.การมีจิตใจที่สงบช่วยในการทำงานอย่างไร.
ก.  ช่วยให้เป็นคนตรงต่อเวลา
ข.  ช่วยให้ผู้อื่นอยากคบค้าสมาคมด้วย
ค.  ช่วยให้ได้รับความไว้วางใจ
ง.  ช่วยให้มีสมาธิคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
2.หลักการใดเป็นหลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต.
ก.  5R    ข.  6P   ค.  PDCA     ง.  D – E – V -E – L -P
3.หลักการใดเป็นหลักการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
ก.  ความยืดหยุ่นในการจัด
ข.  การเป็นคนมีวินัย
ค.  ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
ง.  ต้องหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านความคิด
ความรู้  จิตใจ และการกระทำ
4.ข้อใดไม่ใช่หลักการมอบหมายงานที่ดี.
ก.  หัวหน้ามอบหมายให้ตะวันสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต
เพราะเขามีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ข.  หัวหน้ามอบหมายงานให้วิทยา พร้อมนัดหมายระยะเวลาส่งงาน
ค.  หัวหน้ามอบหมายให้พัชราพรรณเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
เพราะเธอเป้นคนเรียนร้อย  พูดน้อย  และเก็บตัว
ง.  หัวหน้ามอบหมายให้อาทิตย์ต้อนรับคณะผู้บริหารเพราะเขาเป็นคนสุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตนและอัธยาศัยดี
5.ทักษะใดมีความจำเป็นในการพัฒนาวิธีการคิดให้มีเหตุผลสามารถทำงานและ                          ดำรงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ.
ก.  ทักษะการจัดการ  ข.  ทักษะการแสวงหาความรู้
ค.  ทักษะความคิดสร้างสรรค์  ง.  ทักษะกระบวนการทำงาน
6.หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกัน  ยกเว้นข้อใด.
ก.สมาชิกในกลุ่มมีความไว้วางใจกัน  ข.  สมาชิกในกลุ่มมีความซื่อสัตย์ต่อกัน
ค.  สมาชิกในกลุ่มสื่อสารกันอย่างเปิดเผย
ง.  สมาชิกในกลุ่มยอมรับภารกิจหลักในกลุ่ม
7.หลักการใดช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน
ก.  5R    ข.  5w1H   ค.  5ส  ง.  คุณธรรม  จริยธรรม
8.ข้อใดไม่ใช่หลักการ  5  R
ก.  Retire    ข,  Repair  ค.  Reuse   ง.  Reject
9.ปัจจัยใดมีผลต่อความคิด.
ก.  อาชีพ  ข.  ครอบครัว  ค.  ประสบการณ์  ง.  ความใส่ใจ
10.ใครมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน.
ก.  รุ่งสุริยาจัดโต๊ะทำงานไว้ในที่มีแสงส่องถึง
ข.  สุภาพรเก้บกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไว้บนโต๊ะ
ค.  เทพธิดาทำความสะอาดห้องทำงานเดดือนละครั้ง
ง.  ภูมิวางของไว้รวม ๆกันในมุมหนึ่งของโตะทำงาน

เฉลย  1.  ง  2.  ข  3.  ง  4.  ค  5.  ข  6.  ง  7.  ค  8.  ก  9.  ค  10.  ก

 

Posted on ตุลาคม 29, 2012, in แบบดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน หน่วยที่ 1 ง 33106. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: