แบบทดสอบหน่วยที 2 เรื่อง งานบ้าน ง 33106

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มี
ต่สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน

27.ข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว.
ก.  มีความกตัญญูช่วยเหลือดูแลบิดามารดา
ประหยัดและอดออมใช้เงินในสิ่งที่จำเป็น
ข.  ช่วยเหลือบิดามารดาทำงานบ้านด้วยความเต็มใจ
ไม่ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล
ค.  ขยันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ง.  ถูกทุกข้อ
28.ครอบครัวที่มีบุตรเกิดใหม่ต้องไปแจ้งเกิดภายใน  15  วัน
เด็กทุกคนต้องมีเอกสารสำคัญคือข้อใด.
ก.  สุจิบัตร    ข.  สูติบัตร    ค.  ใบมรณบัตร    ง.  ถูกทุกข้อ
29.ถ้าไม่ไปแจ้งเกิดกฏหมายกำหนดความผิดต้องระวางโทษในข้อใด.
ก.  ปรับไม่เกิน  500  บาท          ข.  ปรับไม่เกิน  1,000  บาท
ค.  ปรับไม่เกิน  2,000  บาท      ง.  ปรับไม่เกิน  10,000 บาท
30.หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเกิดได้แก่ข้อใด.
ก.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ข.  บัตรประชาชนบิดามารดาหรือบัตรของคนที่ไปแจ้ง
ค.  หนังสือรับรองการเกิดที่โรงพยาบาล(ถ้ามี)
ง.  ถูกทุกข้อ
31.การแจ้งตายภายใน  24  ชั่วโมงและจะได้รับใบมรณบัตรหลักฐาน
ในการแจ้งตายได้แก่ข้อใด.
ก.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย          ข.  บัตรผู้แจ้ง
ค.  หนังสือรับรองการตายซึ่งทางโรงพยาบาลออกให้     ง.  ถูกทุกข้อ
32.การย้ายออกย้ายเข้าต้องแจ้งภายใน  15  วันเสียค่ธรรมเนียม 5  บาท
สำหรับสมุดพกคอมพิวเตอร์  10 บาทหลักฐานที่ต้องใช้คือข้อใด.
ก.  สำเนาที่จะแจ้งย้ายเข้า        ข.  บัตรผู้ย้ายที่อยู่
ค.  คำยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าบ้านพร้อมบัตร
ง.  ถูกทุกข้อ
33.การทำบัตรประจำตัวประชาชนมีอายุใช้งาน  6  ปีสำหรับผู้มีอายุ  64  ปีบัตรจะระบุว่า
ใช้ได้ตลอดชีพมีหลักเกณฑ์ในข้อใด.
ก.  มีสัญชาติไทย            ข.  อายุตั้งแต่  7  ปีบริบูรณ์
ค.  ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ง.  ถูกทุกข้อ
34.หลักฐานที่ต้องใช้ในการทำบัตรประชาชนคือข้อใด.
ก.  สำเนาทะเบียนบ้าน         ข.  สูติบัตร
ค.  ใบแจ้งความบัตรหาย      ง.  ถูกทุกข้อ
35.ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส.
ก.  ต้องมีอายุไม่ตำกว่า  17  ปีบริบูรณ์ให้นำบิดามารดามาให้ความยินยม
ถ้าต่ำกว่า  17  ปีจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลและไม่เป็นคนวิกลจริต
ข.  ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดามารดาไม่เป็นคู่สมรสคนอื่น
ค.  ไม่เป็นญาตสืบสายเลือดโดยตรงลูกบุญธรรมพ่อแม่เดียวกันกับ
ผู้รับลูกบุญธรรม หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ต้องรอให้เกิน  310  วันหลังจาก
สิ้นสุดชีวิตสมรสเว้นแต่คลอดบุตรแล้วระหว่างนั้น  คู่สมรสเดิม
ง.  ถูกทุกข้อ
36.ข้อใดคือบทบาทและหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของโรงเรียน
ก.  ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกติกา  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางโรงเรียน
ข.  มีความรักในสถาบันโรงเรียนมีความสามัคคี
ค.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
ช่วยโรงเรียนประหยัดพลังงาน          ง.  ถูกทุกข้อ
37.การปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับหมายถึงข้อใด.
ก.  แต่งกายตามระเบียบ มาโรงเรียนให้ทันเวลา เข้าเรียนตามเวลาไม่หนีเรียน
ตั้งใจเรียนขยั่นหมั่นเพียรรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ข.  ไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท  ไม่แสดงพฤติกรรมฉันชู้สาวและก้าวร้าว
ไม่เปิดเครื่องรับโทรศัพท์ขณะเรียน
ค.  ไม่ทดลองเสพสารเสพติดทุกชนิด ไม่เล่นการพนัน
ง.  ถูกทุกข้อ
38.พฤติกรรมของนักเรียนในข้อใดที่แสดงว่าช่วยโรงเรียนประหยัดพลังงาน.
ก.  ปิดน้ำ          ข.  ปิดไฟ         ค.  ปิดพัดลม           ง.  ถูกทุกข้อ
39.พฤติกรรมในข้อใดแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม.
ก.  นักเรียนชั้น  ม. 6/1, 6/2 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ข.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดตกแต่งห้องเรียน
ค.  นักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมลงพื้นที่ที่รับผิดชอบและช่วยกันทำความสะอาด
ง.  ถูกทุกข้อ
40.ข้อใดคือหน้าที่และบทบาทในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน.
ก.  ประพฤติตามกฏหมายและระเบียบของชุมชน
ข.  ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน  ปลูกป่า  ทำบุญตามประเพณี พัฒนาแหล่งน้ำ
ค.  ร่วมรณรงค์ในการปกป้องฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  พึ่งใช้สิ่งของอย่างประหยัด
คุ้มค่าร่วมต่อต้านสารเสพติดในชุมชน
เฉลย   27.  ง  28 ง.   29.  ข   30.  ง   31.  ง  32.   ง   33.   ง  34.  ง  ข้อ35 – 40 ง

Posted on พฤศจิกายน 4, 2012, in แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 เรื่อง งานบ้าน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: