หน่วยที่ 3 งานเกษตร ง 33106

11.การเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชมีประโยชน์ต่อเจ้าของในข้อใด.
ก.  มีความสุข     ข.  ภาคภูมิใจ    ค.   มีสุขภาพจิตที่ดี   ง.  ถูกทุกข้อ
12.ถ้านักเรียนนำความรู้เรื่องการปลูกพืช  ขยายพันธุ์พืชและเลี้ยงสัตว์
ไปใช้ปฏิบัติจริงมีประโยชน์ต่อใครมากที่สุด.
ก.  ตนเอง
ข.  ครอบครัว
ค.  สังคม         ง.  ถูกทั้ง  ข้อ  กและ ข
13.พืชที่ปลูกเพื่อการค้าแบ่งออกเป็น  3  ประเภทคือข้อใด.
ก.  ไม้ดอก  ไม้ประดับ ธัญพืช
ข.  พืชไร่นา  พืชสวน  ป่าไม้
ค.  พืชเส้นใย  พืชให้น้ำตาล  ป่าไม้
ง.  ไม้ผล  พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ
14.พืชให้น้ำตาลคืออ้อยสำหรับประเทศที่ปลูกอ้อยไม้ได้ใช้พืชในข้อใด.
ก.  รากแครอท       ข.  รากต้นชูการ์บีท
ค.  หัวผักกาด          ง.  พืชเส้นใยต่างๆ
15.ธัญพืชหมายถึงพืชที่นำเมล็ดมาเป็นอาหารของคนและสัตว์คือข้อใด.
ก.  ข้าว     ข.  ข้าวโพด   ค.  ข้าวฟ่าง  ข้าวสาลี    ง.  ถูกทุกข้อ
16.ข้อใดคือพืชน้ำมัน.
ก.  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง      ข.  ละหุ่ง  ทานตะวัน  งา
ค.  สบู่ดำ                          ง.  ถุกทุกข้อ
17.น้ำมันไบโอดีเซล (Bio  diesel) ผลิตจากพืชในข้อใด.
(ตัวเลือข้อ  16)
18.พืชในข้อใดได้ขึ้นชื่อว่าเป็นได้ทั้งอาหารปาก  อาหารตาและอาหารใจ.
ก.  พืชไร่นา     ข.  ไม้ดอกไม้ประดับ  
ค.  พืชสวน       ง.  ไม้ดัด  ไม้แคระ  ไม้กระถาง
19.ข้อใดไม่ใช่พืชสวน.
ก.  พืชให้น้ำยาง          ข.  ไม้ผล
ค.  พืชผัก                     ง.  ไม้ดอกไม้ประดับ
20.ข้อใดคือผลไม้หมุนเวียนตามฤดูกาล.
ก.  กล้วย  มะละกอ       ข.  เงาะ  ทุเรียน  มังคุด
ค.  ส้มโอ  แตงโม          ง.  สับปะรด  แคนตาลูป
21.ผลไม้ชนิดใดที่ได้ชื่อว่าเป็น ราชาแห่งไม้ผล (King  Of  Fruit).
ก.  เงาะ       ข.  มังคุด       ค.  แตงโม     ง.  ทุเรียน
22.ผลไม้ชนิดใดที่ได้ชื่อว่าเป็น  ราชินีแห่งไม้ผล (Queen Of  Fruit)
(ตัวเลือกข้อ  21)
23.ข้อใดคือพืชผักที่มีอายุมากกว่าหนึ่งฤดูกาลคือสามารถเก็บเกี่ยวได้มากกว่า 1 ครั้ง.
ก.  ผักกวางตุ้ง  ผักคะน้า          ข.  ต้นหอม  ผักชี
ค.  พริก  มะเขือ  แค  กระถิน   ง.  หอม  กระเทียม ผักกาดหอม
24.นักเรียนสามารถปลูกไม้ดอกที่มีลำต้นใหญ่ในกระถางขนาดเล็กได้โดยวิธีใด.
ก.  ตัดเฉพาะส่วนยอดปลูก       ข.  เลือกต้นที่แคระ
ค.  ใช้สารเคมีชะลอการเจริญเติบโตราดหรือพ่น
ง.  ไม่มีข้อถูก
25.คำว่า  บอนไซ (Bonsai)หมายถึงข้อใด. 
ก.  ไม้ดอกไม้ประดับ             ข.  ไม้ใบ ไม้กระถาง
ค.   ต้นไม้แคระ                      ค.  พืชผักสวนครัว
26.ข้อใดคือไม้ตัดดอก.
ก.  แกลดิโอลัส  เบญจมาศ           ข.  เยอร์บีร่า  หน้าวัว  กุหลาบ
ค.  ดาวเรือง  คาร์เนชั่น  บัวหลวง   ง.  ถูกทุกข้อ
27.ข้อใดคือไม้ดอกกระถาง.
ก.  บีโกเนีย  แอฟริกันไวโอเลต     ข.  กุหลาบ  ไฮเดรนเยีย
ค.  ปทุมมา  บัวหลวง                        ง.  ถูกทุกข้อ
28.ไม้ใบเป็นไม้ที่มีสีสันสวยงามชอบแสงแดดร่มรำไรหมายถึงข้อใด.
ก.  เฟิร์น  ข้าวตอก  โกสน            ข.  ฤาสีผสม  หนวดปลาดุกแคระ
ค.  ลิ้นมังกร  เทียนทอง  สับปะรดสี  พรมกำมะยี่  บอนสี
ง.  ถูกทุกข้อ
29.ข้อใดไม่ใช่ไม้ดัดและไม้แคระ.
ก.  บอนสี  ฤาสีผสม       ข.  ขาดัด    ค.  ตะโกดัด    ง.  ข่อยดัด
30.ป่าไม้ในการเกษตรหมายถึงสวนป่าในข้อใด.
ก.  ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ             ข.  ป่าสนเขา
ค.  ป่าสักทอง  ป่าตะกู  ป่ากฤษณา  ง.  ป่าชายเลน
เฉลย   11.  ง  12.  ง  13.   ข   14.  ข    15.  ง   16.  ง   17.  ค  18.  ค  19. ก  
20.  ข  21. ง   22.  ข   23.  ค  24.  ค   25.  ค  26.  ง  27.  ง  28.  ง  29.  ก 30.ค

Posted on พฤศจิกายน 17, 2012, in หน่วยที่ 3 งานเกษตร ข้อ 11-30 ง 33106. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: