แบบทดสอบหน่วยที่ 4 การถนอมอาหาร ง 33106

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการถนอมอาหาร ง 33106
(การเชื่อม  การกวน การทำแยมและเจลลี่)
คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
44.การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนทำให้อาหารสุกและน้ำตาลซึมผ่าน
เข้าไปในเนื้ออาหารอาหารจะไม่เหี่ยวย่นเก็บไว้ได้นานหมายถึงข้อใด.
ก.  การแช่อิ่ม       ข.  การดอง      ค.  การเชื่อม      ง.  การกวน
เฉลยข้อ  ค
45.การเชื่อมมี  2  วิธีคือข้อใด.
ก.  การเชื่อมช้า  การเชื่อมเร็ว                    ข.  การเชื่อมเร็ว  การเชื่อมแห้ง
ค.  การเชื่อมแบบอ่อน  การเชื่อมเร็ว         ง.  การเชื่อมเข้มข้น  การเชื่อมน้ำ
เฉลยข้อ  ข
46.การเชื่อมเร็วมี  2  ลักษณะคือข้อใด.
ก.  ความเข้มข้นของน้ำเชื่อม  5-10  เปอร์เซนต์
ข.  ความเข้มข้นของน้ำเชื่อม  10- 15  เปอร์เซนต์
ค.  ความเข้มข้นของน้ำเชื่อม  10- 20  เปอร์เซนต์
ง.  ความเข้มข้นของน้ำเชื่อม   20- 30  เปอร์เซนต์
เฉลยข้อ  ค
47.ลอยแก้ว เป็นการเชื่อมที่มีลักษณะในข้อใด.
ก.  ใช้นำตาลทราย  1  ถ้วยตวงน้ำ  4  ถ้วยตวงเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมอย่างอ่อน
ข.  ใส่ผลไม้ที่จะเชื่อมลงไปใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงใช้ไฟอ่อน
ค.  ถ้าใช้เวลาเคี่ยวน้อยเกินไปจะทำให้มีกลิ่นน้ำตาลทรายอาหารเสียง่าย
และรสชาติอาหารไม่อร่อยไม่ทิ้งค้างคืนถ้าจะเก็บต้องแช่ในตู้เย็น
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
48.ผลไม้ในข้อใดนิยมเชื่อมในลักษณะลอยแก้ว.
ก.  สับประรด เงาะ  ลิ้นจี่
ข.  แห้ว  ลำไย  กระท้อน
ค.  มะม่วง  ส้มโอ  ส้มเขียวหวาน
ง.   ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
49.ความเข้มข้นของน้ำเชื่อม 30-40 เปอร์เซนต์โดยใช้นัตาลทราย
2  ถ้วยตวงน้ำ 4 ถ้วยตวงเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมเมื่อทิ้งให้เย็นน้ำตาลจะไม่
ตกผลึกคำว่าตกผลึกหมายถึงข้อใด.
ก.  น้ำตาลจะไม่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
ข.  น้ำตาลจะมีความหวานคงเดิม
ค.  น้ำตาลจะซึมเข้าไปในเนื้อผักผลไม้
ง.  น้ำตาลกลายเป็นสิ่งที่มีลักษณะขาวใสดั่งแก้ว
เฉลยข้อ  ง
50.ในการเชื่อมใช้ความเข้มข้นของน้ำเชื่อม 30-40 เปอร์เซนต์มี
ข้อดีใดบ้าง.
ก.  เนื้ออาหารจะมีความมันเงา    ข.  ไม่เหี่ยวน่ารับประทาน
ค.  น้ำตาลไม่ตกผลึก  เก้บได้นาน  1  สัปดาห์        ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
51.การเชื่อมเร็วนิยมเชื่อมผลไม้ชนิดใดบ้าง.
ก.ฟักทอง    ข.  เผือก  มันเทศ     ค.  กล้วย  มันสำปะหลัง   จาวตาล
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
52.การเชื่อมแห้งใช้กับผักผลไม้ที่มีเนื้อแน่นมีเส้นใยมากใช้เวลาเคี่ยวนาน
ได้แก่พืชผักผลไม้ประเภทใด.
ก.  ฟักเขียว      ข.  มะตูม  สับประรด   ค.  รากบัว เปลือกมะนาว  ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
53.ใช้ความเข้มข้นของน้ำเชื่อม  60-70 เปอร์เซนต์
โดยใช้น้ำตาล 4-6 ถัวยต่อน้ำ 4  ถ้วยใช้น้ำตาล 1 ถ้วยน้ำ 4 ถ้วย
ตั้งไฟพอเดือดใส่ผักผลไม้ลงไปเคี่ยวพอสุกใส่น้ำตาลทรายครั้งละครึ่งถ้วยตวง
จนหมดเคี่ยวต่อไปจนน้ำเชื่อมเป็นยางมะตูมจึงตักอาหารขึ้นถ้าจะเก็บไว้
รับประทานนานๆ 1 เดือน ให้เคี่ยวต่อ  10  นาทีหมายถึงการเชื่อมในข้อใด.
ก.  การเชื่อมเร็ว    ข.  การเชื่อมช้า    ค.  การเชื่อมแห้ง    ง.  การเชื่อมเหลว
เฉลยข้อ  ค
54.การถนอมอาหารโดยการนำผักและผลไม้มาผสมกับน้ำตาลใช้ความร้อน
เคี่ยวจนปริมาณณน้ำลดลงผสมเป็นเนื้อเดียวกันหมายยถึงข้อใด.
ก.  การเชื่อม    ข.  การกวน     ค.  การแช่อิ่ม    ง.  การดอง
เฉลยข้อ   ข
55.การกวนมี  3  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  การกวนโดยใช้น้ำตาลกับน้ำ    ข. โดยใช้น้ำตาลกับกะทิ
ค.  โดยใช้น้ำตาลอย่างเดียว          ง.  ถูกทุกข้อ
56.ผักผลไม้ในข้อใดนิยมกวนโดยใช้กะทิ.
ก.  มะขาม  พุทรา    ข.  ฟักทอง  เผือก    ค.  มะม่วงสุก  สับประรด   ง.  กระท้อน
เฉลยข้อ  ข
ใช้ตอบคำถามข้อ  57
1.ผักและผลไม้ที่นำมากวนต้องสุกถ้ามีส่วนเน่าให้ตัดออก
2.ใช้ไฟอ่อนและให้คนด้วยพายไม้ตลอดเวลาอย่าให้ก้นไหม้
3.อาหารที่กวนควรแห้งและเหนียว
4.วิธีกวนควรใช้อาหารล้วนๆก่อนจนน้ำออกมาจากผักผลไม้งวดจึงเติมน้ำ
57.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการถนอมอาหารโดยการกวนจากก่อนไปหลัง
ก.  1  2  3  4       ข.  1  3  2  4
ค.  1   2   4   3     ง.   2  1   3  4
เฉลยข้อ  ก
58.ในการถนอมอาหารโดยวิธีการกวนใช้ภาชนะในข้อใด.
ก.  กระทะทองแดง     ข.  กระทะทองเหลือง
ค.  กระทะอลูมิเนียม   ง.  กระทะสังกะสี
เฉลยข้อ  ข
59.ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อผลไม้ผสมสารให้ความหวานสารทำให้คงรุป
เติมน้ำผลไม้จะมีลักษณะเหนียวกว่าการกวนหมายถึงข้อใด.
ก.  การกวน     ข.  การทำแยม      ค.  การทำเจลลี่   ง.  เพคติน  เจลาติน
เฉลยข้อ  ข
60.สารทำให้ผลิตภัณฑ์ในข้อ  59  คงรุปหมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  59) เฉลยข้อ  ง
61.ผสมเนื้อผลไม้ น้ำตาลทรายเจลลาตินหรือเพคตินรวมกันในหม้อ
โดยใช้สัดส่วนเนื้อผลไม้/น้ำตาล/เพคติน/กรดอินทรีย์ในข้อใด.
ก.  35/45/0.5/0.1        ข.   45/55/1/0.3
ค.  45/55/1/0.5             ง.  45/55/1/0.7
เฉลยข้อ  ง
62.ในการทำแมเคี่ยวตอนแรกใช้ไฟอ่อนๆเมื่อละลายหมดให้ใช้ไฟแรง
เพื่อเหตุผลในข้อใด.
ก.  แยมจะเหนียว                  ข.  แยมจะสีใสเป็นประกาย
ค.  แยมจะมีรสชาติอร่อย     ง.  เวลาทาขนมปังจะติดดีน่ารับประทาน
63.ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำผลไม้ผสมน้ำตาลและเจลลาติน เพคตินหรือ
หรือคาราจีแนนมีลักษณะใสคล้ายวุ้นแต่ไม่เหนียวหนืดไม่เหลว
และคงรูปเมื่อถอดออกจากพิมพ์หมมายถึงข้อใด.
(ตัวเลือก้อ  59 ) เฉลยข้อ  ค
ใช้ตอบข้อ  64
1.เคี่ยวน้ำผลไม้บางส่วนกับเจลลาติน เพคตินหรือคาราจีแนนพอเดือดยกลง
2.เติมน้ำผลไม้ที่เหลือจนหมดคนให้เข้ากันทิ้งไว้จนอุ่น
3.เทใส่พิมพ์นำไปแช่ในตุ้เย็นจนแข็งตัวจึงแกะออกจากพิมพ์
64.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการทำเจลลี่จากก่อนไปหลัง.
ก.  1  2  3       ข.  2  3  1      ค.  1  3  2       ง.  1  3    2
เฉลยข้อ  ก
65.เจลาติน  เพคติน  คาราจีแนน คืออะไร.
ก.  น้ำผลไม้รวม  ข.  สารประกอบจำพวกน้ำตาลหลายดมเลกุลทำให้แยมเจลลี่คงรูป
ค.  น้ำผลไม้ผสมกับน้ำตาลกลูโคส    ง.  น้ำผลไม้ผสมกับน้ำตาลฟรุทโทส
เฉลยข้อ  ข
66.ข้อใดสัมพันกัน.
ก.  เจลาตินสกัดจากกระดุกและหนังสัตว์
ข.  เพคตินสกัดได้จากพืช
ค.  คาราจีแนนสกัดได้จากสาหร่าย
ง.  ถุกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
67.น้ำผลไม้มีวิตามินในข้อใดมากที่สุด.
ก.  วิตามินเอ       ข.  วิตามินซึ
ค  วิตามินบี           ง.  วิตามินอี    เฉลยข้อ  ข
68.สารแคโรทีนเป็นสารกำเนิดวิตามินในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  67)  เฉลยข้อ  ก
69.น้ำผักผลไม้อยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  หมู่ที่  1       ข.  หมู่ที่  3     ค.  หมู่ที่  4      ง.  หมู่ที่  3  และ  หมู่ที่ 4
เฉลยข้อ  ง
70.น้ำผลไม้มีสารอาหารประเภทใด.
ก.  โปรตีน      ข.  คาร์โบไฮเดรต      ค.  เกลือแร่  วิตามิน    ง.  ไขมัน
เฉลยข้อ  ค

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Posted on ธันวาคม 11, 2012, in แบบทดสอบหน่วยที่ 4 การถนอมอาหาร ง 33106. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: