แบบทดสอบ PRE O-NET การงาน ม. 6

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(x)ทับข้อที่ถุกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 1
การซักผ้า                                       
1.ซักผ้าด้วยน้ำเปล่า  1  ครั้ง
2.นำผ้าลงแช่ในน้ำผงซักฟอกประมาณ  5 – 10  นาที
3.นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอกประมาณ  1-2 ชั่วโมง
4.นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอกค้างคืน
5.ซักบริเวณสกปรกมากก่อนแล้วจึงซักบริเวณอื่นจนทั่ว
6.ขยี้ผ้าให้ทั่วทั้งตัวทุกจุดเหมือนกัน
การล้างผ้า
7.ล้างน้ำสะอาด  1  ครั้ง
8.ล้างน้ำสะอาด  2  ครั้ง
9.ล้างน้ำสะอาด  3  ครั้ง
10.บีบผ้าให้มาดแล้วจึงนำไปตาก
11.บิดผ้าให้แห้งแล้วสะบัดก่อนตาก
12.บิดผ้าให้แห้งแล้วกลับตะเข็บก่อนตาก
1.ขั้นตอนการซักผ้าด้วยมือข้อใดถูกต้องที่สุด.
1.  1-3-6-7-12         2.  1-2- 5-8-11
3.  1-4-6-9-12         4.  1-2-5-8-10
เฉลยข้อ  4
2.อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่  70  ปีขึ้นไปคือข้อใด.
1.  ข้าวต้ม  ยำกุนเชียงและถั่วลิสงทอด
2.  ไข่ดาว  เบคอน  ขนมปังและโกโก้ร้อน
3.  ข้าวต้มปลา  กล้วยน้ำหว้า และน้ำส้มคั้นสด
4.  ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก
เฉลยข้อ  3
3.ข้อใดเกี่ยวกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด.
1.  มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
2.  พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
3.  ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่เป็นหนี้สิน ชอบเก็บออม
4.  ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง  ใช้จ่ายประหยัด
เฉลยข้อ  1
4.การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน.
1.  ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้าน เพื่อบังแดด
2.  ปลูกต้นไม้เลื้อยขึ้นคลุมบนหลังคาเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
3.  ปลูกดอกทานตะวันหน้าบ้านเพื่อลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์
4.  ปลูกต้นไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงแดดส่องตัวบ้าน
เฉลยข้อ  4
5.บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูป
น้ำหนัก  185 กรัมเพื่อการส่งออก.                       

1.  กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก    2.  กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
3.  กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
4.  ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว
เฉลยข้อ  2
6.ผลของพืชชนิดใดเมื่อแปรรูปแล้วมีราคาสุงที่สุด.
1.  มะขาม  แปรรูปเป็นมะขามสามรส
2.  มังคุด  แปรรูปเป็นสบู่มังคุด
3.  กล้วย  แปรรูปเป็นกล้วยกวน
4.  สับปะรด  แปรรูปเป็นสับปะรดเชื่อม
เฉลยข้อ  2
7.ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกพืช
1.  การใช้รังสี          2.  การดัดแปลงพันธุกรรม
3.  การใช้ฮอร์โมน  4.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เฉลยข้อ  2
8.ลุงแดงเลี้ยงโคและอยากกำจัดพยาธิ์ในโคโดยใช้พืชสมุนไพร
ดังนั้นลุงแดงต้องเลือกใช้สมุนไพรชนิดใด.
1.  บอระเพ็ด           2.  กระเทียม
3.  ตะไคร้               4.  มะกรูด
เฉลยข้อ  1
9.ตรงตามพันธุ์  และเพิ่มปริมาณจำนวนต้นพืชที่จะนำไปปลูกได้จำนวนมากใน
เวลาอันสั้นเกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์แบบใด.
1.  ปลูกด้วยเมล็ด         2.  การตอนกิ่ง
3.  การติดตา                4.   การเสียบยอด
เฉลยข้อ  3
10.ลุงขาวต้องการทำการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการผลิต
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและควบคุมกำจัดศัตรูพืช
โดยวิธีทางชีวภาพดังนั้นลุงขาวควรเลือกทำการเกษตรรูปปแบบใด.
1.  ปลูกด้วยเมล็ด           2.  เกษตรธรรมชาติ
3.  วนเกษตร                   4.  เกษตรผสมผสาน
เฉลยข้อ  4
11.ลุงเขียวต้องการสกัดสารอิเล็กกโทรไลต์เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ลุงเขียวต้องนำส่วนใดของกล้วยมาใช้.
1.  ใบ                 2.  หัวปลี       3.  ลำต้น       4.  ผล     เฉลยข้อ  3
12.นิสัยพื้นฐานที่ไม่จำเป็นของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรคือข้อใด.
1.  มีวินัย               2.  อดทน
3.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ     4.  มีเครือข่ายมาก
เฉลยข้อ  4
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  13
ผลผลิตทางการเกษตร
1.  ไม้โกงกาง   2.  อ้อย  3.  มันสัมปะหลัง  4.  มูลสัตว์                                                               
พลังงานชีวมวล
5.  แก๊สชีวภาพ    6.  เชื้อเพลิงชีวมวล
มลภาวะ
7.  ลดภาวะโลกร้อน    8.  ลดมลพิษ
13.จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้อใดมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม.
1.  (1+4)    5 เท่ากับ  7       2.  (4+3)     5 เท่ากับ  7
3.  (2+1)   6  เท่ากับ  8       4.  (2+3)     6 เท่ากับ  8
เฉลยข้อ  4ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  14
หลักการ
1.  พืชที่มีคุณสมบัติเหมือนกันอยู่กลุ่มเดียวกัน
2.  พืชที่มีคุณสมบัติต่างกันต้องอยู่คนละกลุ่ม
หลักเกณฑ์
3.  ยึดตามวัตถุประสงค์    4.  ยึดตามสรีรวิทยาของพืช
การจำแนก
5.  ไม้ตัดดอก   6.  ใม้ใบ    7.  ไม้ดอก
14.จากข้อมูลที่กำหนดให้ต้นเฟิ่องฟ้าและต้นโกศลจัดอยู่ในหลักการ
หลักเกณฑ์และการจำแนกข้อใด.
1.  1 – 4  – 6         2.  2  -3  -7    3.  1-4-5     4.  (1+2)  3   (5+7)
เฉลยข้อ  1
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  15
1.  ปลูกบนพื้นดินที่ไม่มีการใช้สารเคมี
2.  ไม่ใช้สารเคมีตลอดการปลูกพืช
3.  เพราะเลี้ยงด้วยเนื้อเยื่อ         4.  ตัดแต่งยืน
15.จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้อใดเป็นหลักการปลุกพืชปลอดสารพิษง
1.  3 และ 4      2.  1 และ 3      3.  2 และ  4      4.  1 และ  2
เฉลยข้อ  4
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  16
ของเสียจากสัตว์
1.มูลสัตว์    2.  น้ำล้างคอกสัตว์
วิธีการใช้ประโยชน์
3.  อัดแท่ง   4.กรองของเสียจากการระบายน้ำแบบขั้นบันใด  5.  หมัก
6.ปุ๋ยแห้ง   7.เชื้อเพลิง   8.ปุ๋ยหมัก    9.น้ำหมักชีวภาพ
16.จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์ของเสียจากสัตว์.
1.  1 – 3- 8        2.  1 – 4 -7     3.  2 – 4 – 6      4.  2 – 3 – 9
เฉลยข้อ  2
17.ข้อใดคือความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตร.
1.  ตลาด  ทุน  ทำเล  ทีม  ฝีมือ
2.  ทุน  ทำเล  ทีม  ฝีมือ  ตลาด
3.  ทำเล  ทีม  ตลาด  ฝีมือ  ทุน
4.  ทีม  ฝีมือ  ทุน  ตลาด  ทำเล
เฉลยข้อ  2
ข้อมูลนี้อใช้ตอบคำถามข้อ  18
แนวคิด
1.การจัดการระบบการผลิต    2.  การจัดการระบบการจัดการ
3.การจัดการระบบการบริโภค   4.การจัดการระบบห่วงโซ่
กระบวนการปลูก
5.พันธุ์ราคาแพง   6.พันธุ์ดีเหมาะกับพื้นดิน    7.พันธุ์ลูกผสม
แนวคิด
8.ควบคุมทรงพุ่ม   9.ดูแลทรางพุ่ม  10.สำรวจโรค  แมลง ก่อนพ่นสารเคมี
11.ฉีดพ่นสารเคมีเมื่อมีการระบาด  12.ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันไว้ก่อน 
13.ให้ธาตุอาหารเคมี    14.ให้ธาตุอาหารตามการวิเคราะห์ดิน
15.ให้ธาตุอาหารครงเวลา
ผู้บริโภค
16.ผู้บริโภคพอใจราคา  17.ผู้บริโภคมั่นใจการกิน
18.จากข้อมูลที่กำหนดให้  เส้นทางการพัฒนาไม้ผลยุคใหม่  เพื่อมีรายได้
และมีความยั่งยืน  คือหลักการใด.
1.  1=5+9+12+15        16
2.  2=6+8+11+13         17
3.  3=7+9+10+15        16
4.  4=6+8+10+14         17
เฉลยข้อ  2
19.มอเตอร์เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งเปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานกลโดยใช้หลักการใด.
1.  การเหนี่ยวนำ       2.  การสร้างสนามแม่เหล็ก
3.  การหมุน              4.  การตัดกันของสนามแม่เหล็ก
เฉลยข้อ  1
20.ปัจจุบันมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
สิ่งใดที่ได้รับความสนใจมากที่สุด.
1.  LPG        2.  NGV      3.  Oxygen     4.  Hydrogen
เฉลยข้อ  4
21.เตาไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยี
ในการทำงานในระบบใด.
1.  คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า           2.  ใช้คลื่นความถี่สูง
3.ใช้ขดลวดความร้อนชนิดพิเศษ   4.  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง
เฉลยข้อ  2
22.การรักษาความลับของลูกค้าเป็นจรรยาบรรณของใคร.
1.  ของนักธุรกิจ                                2.  ของพนักงานที่พึงมีต่อลูกค้า
3.  ของผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภค          4.  ของผู้ผลิตต่อผู้แข่งขัน
เฉลยข้อ  2
23.เครื่องมือทางการค้าที่เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าคือข้อใด.
1.  เครื่องหมายการค้า                     2.  การออกแบบผลิตภัณฑ์
3.  การเป็นสินค้าพิเศษ                   4.  การปรับปรุงพัฒนาหีบห่อ
เฉลยข้อ  1
24.ข้อใดคือปัญหาขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ.
1.  ผลิตอะไร    จำนวนเท่าใด    ตั้งราคาเท่าใด    ขายที่ไหน
2.  ผลิตอะไร    ผลิตทำไม        ผลิตที่ไหน          ราคาเท่าใด
3.  ผลิตอะไร    ผลิตทำไม        ผลิตเพื่อใคร       ผลิตอย่างไร
4.  ผลิตอะไร    จำนวนเท่าใด   ผลิตเพื่อใคร       ผลิตอย่างไร
เฉลยข้อ  1
25.การหาสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เนตเรียกว่าอะไร.
1.  E-payment      2.  E-Learnimg     3.  E-Sourcing    4.  E-news
เฉลยฃ้อ  3
26.ถ้านักเรียนจะประกอบสัมมาอาชีวะ และเป็นธุรกิจขนาดย่อม
จะต้องใช้ทรัพยากรในข้อใด.
1.  ตั้งร้านจำหน่ายขนมไทย  ขนมนานาชาติ โดยมีลูกจ้าง 30 คน
ทรัพย์สินถาวร  30  ล้านบาท
2.  ผลิตลำไยแห้งส่งไปขายต่างประเทศและในประเทศมีลูกจ้าง 60 คน
เงินทุน  50 ล้านบาท
3.  ตั้งร้านอาหารมีพนักงานเสริฟร์และพนักงานเชียร์เบียร์  42  คน
อาคารอุปกรณ์  20  ล้านบาท
4.  ตั้งร้าน  Supermaket  มีพนักงาน  35  คนมีอาคารอุปกรณ์ 65 ล้านบาท
เฉลยข้อ  1
27.ข้อใดเป็นจำนวนเลขฐานสองซึ่งมีค่าเท่ากับ  108 (ซึ่งเป็นเลขฐานสิบ)
1.  00100100               2.  01101100
3.  10100000               4.  01101111
เฉลยข้อ  2
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  28
                                 ตารางสินค้า
รหัสสินค้า      ชื่อสินค้า  ประเภท         ราคา   ชั้นวางสินค้า     รหัสตัวแทนจำหน่าย
A001            ชาเขียว    เครื่องดื่ม      20.00     N 42           Lz  103
A041    น้ำอัดลมกระป๋องเครื่องดื่ม   15ง00    N 41           TV  421
F210     ขนมจีบใส้ปู     อาหาร            18ง00    C01            Fb  112
ตารางตัวแทนจำหน่าย
รหัสตัวแทนจำหน่าย      ชื่อตัวแทนจำหน่าย    สถานที่ประกอบการ  เบอร์โทรศัพท์
FB 112                บริษัทเก้าสิบห้าจำกัด         100 ถ. ถาวร           02-321-3210
LZ~103        บริษัทเคโอฮะจำกัด                  200 ถ. สุขไท        02-743-4372
28.ในระบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ตามที่กำหนด ช่องข้อมูล(Fieid)
ใดเหมาะสมที่จะใช้เป็น  Foreign  Key
1.  ชื่อสินค้าในตารางสินค้า
2.รหัสสินค้าในตารางสินค้า
3.   รหัสตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตารางสินค้า
4.  รหัสตัวแทนจำหน่ายในตารางตัวแทนจำหน่าย
เฉลยข้อ  3
29.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์.
1.  Microsoft  Windows             2.  Ubuntu
3.  Symbian                                   4.  Mac  Address
เฉลยข้อ  4
31.ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกรณ์พกพาประเภท smmartphone
1.  ubuntu     2.  Iphone  Os      3.  Android      4.  Symbian
เฉลยข้อ  1
32.ข้อใดเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อค้นคว้าหาข้อมูล
จากอินเทอร์เนตมาทำรายงาน

1.  คัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์
2.  ใช้เนื้อหาจากกระดานสนทนา (webboard)มาใส่ในรายงาน
3.  นำรูปภาพจากเว็บไซต์มาใส่ในรายงาน
4.  อ้าอิงชื่อผุ้เขียนรายงาน
เฉลยข้อ  4
33.ลิขสิทธิ์โปรแกรมประเภทรหัสเปิด(Open Source)อนุญาตให้ผู้
ใช้ทำอะไรได้บ้าง
ก.  นำโปรแกรมมาใช้งานดดยไม่ต้องเสียค่าลลิขสิทธิ์
ข.  ทดลองใช้ดปรแกรมก่อนถ้าพอใจจึงจ่ายค่าลิขสิทธิ์
ค.  แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเองได้
1.  ข้อ  ก  กับข้อ ค             2.  ข้อ ข  กับ  ค
3.  ข้อ  ข  อย่างเดียว         4.  ข้อ  ก อย่างเดียว
เฉลยข้อ  1
34.ไฟล์ประเภทใดในข้อใดต่อไปนี้เก็บข้อมุลในลักษณะตัวอักษร.
 1.  ไฟล์เพลง  Mp3(mp3)             2.  ไฟล์รูปประเภท JPEG(jpeg)
3.  ไฟล์แสดงผลหน้าเว็บ(htmi)     4.  ไฟล์วีดีโอประเภทMovie(movie)
เฉลยข้อ  3
35.ระบบกระดานสนทนาหรือเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งมีความต้องการดังนี้
ก.  ต้องการให้ผู้ใช้สามารถตั้งกระทู้โต้ตอบกันได้โดยผู้ใช้ต้องแสดง
ตัวตน(ล็อกอิน)เพื่อเข้าระบบก่อน
ข.  ผู้ใช้สามารถตั้งกระทุ้หรือเข้าไปตอบกระทู้ที่ตั้งไว้แล้วได้
ค.  ระบบจะบันทึกชื่อผู้ตั้งและผุ้ตอบไว้ด้วย
ในการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบบดังกล่าวข้อใดกล่าวถูกต้อง
1.  ต้องสร้างตารางผผู้ใช้ตารางกระทู้และตารางคำตอบ
2.  ไม่ต้องใช้ตารางผผุ้ใช้เนื่องจากสามารถบันทึกชื่อผู้ใช้ในตารางกระทู้
และตารางคำตอบได้เลย
3.  ต้องสร้างตารางผุ้ใช้และตารางกระทู้ส่วนคำตอบจะอยู่ในตารางกระทู้อยู่แล้ว
4.  ไม่ต้องสร้างตารางกระทู้เพราะสามารถบันทึกกระทู้ที่ผู้ใช้
ตั้งในตารางผู้ใช้ได้เลย
เฉลยข้อ  4
36.ห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบยืมหนังสือดดยสามารถบันทึก
ข้อมูลการยืมหนังสือลงบนบัตรอิเลคโทรนิกส์โดยไม่ต้องเขียนด้วยมือ
ระบบนี้ควรใช้เทคโนโลยีในข้อใด.
1.  smart  card               2.  Flingerprint
3.  Barcode                    4.  wiFi
เฉลยข้อ  3
37.ผู้ประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ต้องเชี่ยงชาญความรู้
ด้านใดบ้างจากตัวเลือกต่อไปนี้.
ก.  ฮาร์แวร์คอมพิวเตอร์     ข.  ระบบปฏิบัติการ
ค.  เว็บเซิรืฟฟเวอร์              ง. HTML    จ.  ระบบฐานข้อมูล  ฉ.  ภาษาจาวา
1.  ข้อ ก และ ค          2.  ข้อ  ข  และ จ
3.  ข้อค และ ง            4.  ข้อ  ค  และ จ
เฉลยข้อ  3
38.ข้อใดเป็นเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด.
1.  Wi-Fi  IP       2.  Wi-Fi  Bluetooth
3.  3G  ADSL     4.  3G  Ethermet
39.ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวรื
1.การทำผิดกกหมายลิขสิทธิ์มีความผิดทางอาญา
2.  เป็นช่องทางหนึ่งในการระบาดของไวรัสคอมพิวเติร์
3.  ผู้ใช้จะไม่ได้รับการบริการจากผุ้พีฒนาถ้าหากมีปัญหาการใช้งาน
4.  ทำให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์ไม่มีรายได้เพื่อประกอบการและพัฒนาต่อไปได้
เฉลยข้อ  2
40.ข้อใดต่อไปนี้ถูกกต้องที่สุด.
1.  การบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดีใช้เทคโนโลยีแบบแม่เหล็ก
2.  หมายเลขไอพีเป็นหมายเลขที่ใช้กำกับNetwork  Interfiace card
3.  หน่วยความจำสำรองเป็นหน่วยความจำที่มีคุรลักษณะแบบ Voiatile
4.   รหัส  ASCIT  c]t EBCIDI
เฉลยข้อ  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on ธันวาคม 25, 2012, in แบบทดสอบ PRE-O-NET การงาน ม. 6, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: