แบบทดสอบหน่วยที่ 6 การออกแบบและเทคโนโลยี ง 33106

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เทคโนโลยี(Technology)หมายถึงข้อใด.
ก.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพัฒนาขึ้นมา
ข.  เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการโดยผ่านกระบวนการต่างๆ
ค.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแก้ปัญหา
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
2.ข้อใดคือความสำคัญของเทคโนโลยี.
ก.  เพื่อความอยู่รอด มนุษย์อยู่ด้วยปัจจัยสี่ต้องอาศัยเทคโนผลิตอาหาร
ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
ข.  เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย
ค.  เพื่อแก้ปัญหาจากภัยธรรมชาติ มนุษย์ต้องคิดหาวิธีการป้องกันปัญหา
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
3.การออกแบบและเทคโนโลยีไม่สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด.
ก.  วิทยาศาสตร์      ข.  ศิลปศาสตร์
ค.  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์
ง.  พยาบาลศาสตร์
เฉลยข้อ  ง
4.สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านพิสิกส์เรื่องแรง
และการเคลื่อนที่โดยเมื่อโยกด้ามกดน้ำลงมาในลักษณะการเคลื่อนที่
ในทิศทางลงกลไกลของคานงัดจะทำให้ลูกลอยเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น
ทำให้ระบบปล่อยน้ำทำงาน หมายถึงข้อใด.
ก.  เครื่องทำน้ำอุ่น       ข.  ถังน้ำซักโครก
ค.  เตาไมโคเวฟ           ง.  ปั้มน้ำอัตโนมัติ
เฉลยข้อ  ข
5.เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ด้านพลังงาน
คลื่นที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของน้ำในอาหารจะส่งผลให้อาหารสุก
(ใช้ตัวเลือกข้อ  4)  เฉลยข้อ  ค
6.การออกแบบของเล่นเด็กให้มีสีสันสวยงามการออกแบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีรูปทรงที่พกพาสะดวกมีความสัมพันธ์
กับศาสตร์ในข้อใด.
ก.  วิทยาศาสตร์            ข.  ศิลปศาสตร์
ค.  มนุษยศาสตร์           ง.  สังคมศาสตร์
เฉลยข้อ  ข
7.การวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
โดยใช้ทักษะการฟังพูดอ่านเขียน การนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นแล้วร่วมกันแก้ปัญหา สร้างชิ้นงาน
มีความสัมพันธ์กับข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 6)  เฉลยข้อ  ค
8.การทำแบบสำรวจการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ แก้ว
พลาสติก ของประชากรในประเทศแล้วนำข้อมูลจากแบบสำรวจ
มาทำการวิเคราะห์พัฒนาเป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
มีความสัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 6)   เฉลยข้อ  ง
9.เทคโนโลยีจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบขององค์ประกอบ
5 ส่วนในข้อใด.
ก.  ตัวป้อน เป็นความต้องการของมนุษย์เกี่ยวกับปัจจัยสี่หรือปัญหา
ข.  กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา
ค.  ผลผลิต คือวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ 
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี  ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี
เช่น ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
10.ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด
สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีแก้ปัญหาข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเทคโนโลยี.
ก.  สินค้าเกษตรกรรม  พืชผักผลไม้  สัตว์เศษฐกิจ
ข.  คน  ข้อมูล   ข่าวสาร  สารสนเทศ  วัสด 
ค.  พลังงาน  ทุน  และทรัพย์สิน  เวลา
ง.  เครื่องมือ  เครื่องจักร    อุปกรณ์
เฉลยข้อ  ก
11.การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีมีหลักการในข้อใด.
ก.  มีประโยชน์         ข.  ประหยัด
ค.  ปลอดภัย             ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
12.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลดี-ผลเสียของ
เทคโนโลยีเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้
ก.  ไม้กวาดผลดีราคาประหยัดผลเสียสิ้นเปลืองแรงงานและเวลา
สำหรับเครื่องดูดฝุ่นราคาแพงสิ้นเปลืองพลังงาน
ข.  เครื่องบดผลดีประหยัดเวลาแรงงานใช้งานง่ายและราคาถูก
กว่าเขียงและมีด
ค.  หลอดตะเกียบประหยัดพลังงานกว่าหลอดไฟฟ้าแบบไส้อายุ
การใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบไส้แต่ราคาแพง 
ง.  ถุงพลาสติกหูหิ้วธรรมดาราคาประหยัดหาซื้อง่ายสร้าง
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อมแต่หาซื้อยากราคาแพง
เฉลยข้อ  ข
13.กระบวนการทางเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร.
ก.  ช่วยให้ผลงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข.  ช่วยให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือไม่ชำรุด
ค.  ช่วยสร้างความสำคัญในหมู่คณะ
ง.  ช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการได้
เฉลยข้อ  ง
14.ข้อใดคือขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี  7 ขั้นตอน.
ก.  การกำหนดปัญหาหรือความต้องการเพื่อให้มองเห็นเป้าหมายการทำงาน
ข.  การรวบรวมข้อมูล  การเลือกวิธีการ  การออกแบบและปฏิบัติการ
ค.  การทดสอบ  การปรับปรุงแก้ไข  การประเมินผล
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
15.การเขียนภาพ  3  มิติของชิ้นงานสำเร็จตรงกับขั้นตอนใด
ในกระบวนการเทคโนโลยี
ก.  การปรับปรุงและแก้ไข
ข.  การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ
ค.  การออกแบบและปฏิบัติการ
ง.  การรวบรวมข้อมูล
เฉลยข้อ  ค
16.ถ้าทดสอบแล้วว่าชิ้นงานมีข้อบกพร่องขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไร.
ก.  ประเมินผล                         ข.  ปรับปรุงและแก้ไข
ค.  ออกแบบและปฏิบัติการ    ง.  การรวบรวมข้อมูล
เฉลยข้อ  ข
17.ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่มีส่วนทำให้ชิ้นงาน
มีความสมบูรณ์มากที่สุด.
ก.  การประเมินผล            ข.  การเลือกวิธีการ
ค.  การกำหนดปัญหาและความต้องการ
ง.  การรวบรวมข้อมูล
เฉลยข้อ  ก
18.เพราะเหตุใดในกระบวนการเทคโนโลยีจึงต้องมีขั้นตอน
การเลือกวิธีการ.
ก.  เพราะสมาชิกในกลุ่มมีความคิดที่แตกต่างกัน
ข.  เพราะแหล่งเรียนรู้มีมากมาย
ค.  เพราะต้องการได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
ง.  เพราะต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำงาน
เฉลยข้อ  ค
19.ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ด้านความปลอดภัย.
ก.  ยาฆ่าแมลงผสมกลิ่นสมุนไพร     ข.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ค.  มีดพกขนาดเล็ก                             ง.  โทรทัศน์เคลื่อนที่
เฉลยข้อ  ข
20.วิธีทำฝนเทียมเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในด้านใด.
ก.  ด้านความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
ข.  ด้านสนองตอบด้านความต้องการ
ค.  ด้านความปลอดภัย
ง.  ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เฉลยข้อ  ก

Posted on กุมภาพันธ์ 10, 2013, in แบบทดสอบหน่วยที่ 6 การออกแบบ ง 33106, Uncategorized. Bookmark the permalink. 8 ความเห็น.

  1. ร่วมชื่นชมด้วยอีกคนครับ

  2. สุดยอดไปเบย……

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: