Daily Archives: มีนาคม 7, 2013

การวัดและประเมินผล ง 33106

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ  97 คะแนนตั้งโรงเรียนมา  41 ปี
ยังไม่มีนักเรียนสอบวิชาการงานได้คะแนนมากเท่าปีนี้
และคะแนนต่ำสุด  21 คะแนนยังไม่เคยมีต่ำเท่าปีนี้
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลก็คงทบทวน
เนื้อหาส่าระใหม่  ส่งงานทุกชิ้น 
สำหรับการประเมินผลโดยรวมต้องรอคะแนน  O-net