แบบทดสอบหน่วยที่ 1เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การดุแลเสื้อผ้าหมายถึงข้อใด.
ก.  การทำความสะอาดและเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อนด้วยการซัก
ข.  การททำความสะอาดและเก้บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อน
ด้วยการรีด  เก็บ  พับ
ค.  การทำความสะอาดและเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อน
ด้วยการซัก  ตากรีด เก็บ พับ แขวนในถุงเก็บเสื้อในตู้
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
2.ข้อใดคือความสำคัญของการดูแลเสื้อผกวิธีอย่างประณีต.
ก.  เสื้ผ้าสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็นจากเหงื่อไคล
ข.  ป้องกันไม่ให้เกิดโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากเสื้อผ้าสกปรก
ค.  ถนอมเนื้อผ้าให้ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน ส่งเสริมบุคลิกภาพ
ผู้สวมใส่ให้ดูดี ผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจ ปลูกฝังนิสัยให้เป้นคนรักสะอาด
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
3.ข้อใดคือโรคผิวหนังที่เกิดอันเนื่องมาจากเสื้อผ้าสกปรก.
ก.  หิด  กลาก  เกลื้อน
ข.  ตาแดง อหิวาตกโรค
ค.  มะเร็งทางเดินอาหาร
ง.  ปอดบวม  ไข้หวัดใหญ่
เฉลยข้อ  ก
4.การดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและประณีตมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  เสื้อผ้าสะอาดไม่สกปรกไม่มีกลิ่นเหม็นจากเหงื่อไคล
ข.  ป้องกันการเกิดโรคผิวหนังอันเนื่องมาจากเสื้อสกปรกเช่น หิด กลาก เกลื้อน
ค.  ถนอมเสื้อผ้าให้ทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานส่งเสริมบุคลิกภาพผู้ใส่
ผู้สวมใส่เกิดความมั่นใจภูมิใจและปลูกฝังนิสัยให้เป็นคนรักความสะอาด
ง.  ถูกทุกข้อ
5.เสื้อผ้าแบ่งตามชนิดของเส้นใยที่นำมาทอเป็นผืนผ้าได้  3  ประเภทคือข้อใด.
ก.  เสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ         ข.  เสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์
ค.  เสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์    ง.  ถูกทุกข้อ
6.ข้อใดไม่ใช่เสื้อผ้าที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติ.
ก.  ผ้าสแปนเด็กซ์          ข.  ผ้าฝ้าย  ผ้าลินิน   ค.  ผ้าไหม     ง.  ผ้าขนสัตว์
7.เสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ได้แก่ข้อใด.
ก.  ไนลอน      ข.  อไครลิก    ค.  โพลิเอสเทอร์    ง.  ถูกทุกข้อ
8.เสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ซึ่งผสมระหว่างใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์
ผ้าจะมีเนื้อนุ่ม เป็นมันเงา ดูดซึมน้ำได้ดี ไม่เหนียว เสียรูปทรงเมื่อถูกน้ำ
ไม่ทนกรดใยกึ่งสังเคราะห์ที่นิยมนำมาตัดเย็บได้แก่ข้อใด.
ก.  เรยอน       ข.  อะซิเตต    ค.  โพลิเอสเตอร์     ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
9.เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแต่การซักรีดต้องประณีค เพราะยับง่าย
หมายถึงคุณสมบัติของผ้าที่ทอจากเส้นใยในข้อใด.
ก.  เสื้อผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์      ข.  เสื้อผ้าจากเส้นใยกึ่งสังเคราะห์
ค.  เสื้อผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ       ง.  ถูกทุกข้อ
10.เสื้อผ้าที่ดูแลรักษาง่าย เพราะไม่ยับยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีไม่ค่อยดูดซึมน้ำ
ไม่ระบายความร้อนเหมาะในการสวมใส่ในห้องแอร์หมายถึงคุณสมบัติข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  9) เฉลยข้อ  ก
11.ประเทศใดส่งออกขนแกะมากที่สุดในโลก.
ก.  นิวซีแลนด์      ข.  ออสเตรเลีย      ค.  ไทย      ง.  ถุกทั้งข้อ  ก และ ข
12.นักเรียนมีหลักการในการดูแลเสื้อผ้าให้ทนใช้ได้นานอย่างไร.
ก.  ขณะสวมใส่เสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปื้อนถูกของมีคมเกี่ยวขาด
ข.  ไม่ควรใส่ของมีคมหรือของหนักในกระเป๋าเสื้อกระโปรง กางเกง
ค.  เสื้อผ้าเมื่อถอดแล้วจะสวมใส่อีกเช่นเสื้อกันหนาว สูทไม่ควรแขวนไว้ที่ตะปู
เพราะจะเสียรูปทรงควรแขวนด้วยไม้แขวน  สำรวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้า
ที่ติดมากับเสื้อผ้าและดูแลให้ถูกวิธี      ง.  ถูกทุกข้อ
13.ถ้านักเรียนซื้อเสื้อผ้าเห็นสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมอยูบนผ้าหมายถึงข้อใด.
ก.  ซักด้วยมือเท่านั้น           ข.  ซักแห้งเท่านั้น
ค.  ใช้สารฟอกขาวได้          ง.  รีดด้วยอุณหภูมิสูง
14.อักษรตัง  P มีวงกลมล้อมรอบหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ 13) เฉลยข้อ ข
15.ถ้านักเรียนต้องการให้ผ้าแพรหรือไนลอนที่มีสีนวลจึงจะขาวได้
โดยประหยัดค่าใช้จ่ายควรปฏิบัติอย่างไร.
ก.  นำแช่ไว้ในผงซักฟอก  1 – 2  คืนจึงซักผ้าตามปกติ
ข.  นำผ้าไปแช่ในน้ำซาวข้าวทิ้งไว้  3  วัโดยเปลี่ยนน้ำซาวข้าวใหม่ทุกวัน
แล้วจึงนำไปซักตามปกติ
ค.  นำไปแช่น้ำสารฟอกขาวนาน  3  วันแล้วล้างออกจึงซ้กผ้าตามปกติ
ง.  นำผ้าไปแช่ในสารปับผ้านุ่มทิ้งไว้  3  วันเปลี่ยนน้ำยาปรับผ้านุ่มทุกวัน
16.ผ้าไหมใยแมงมุมทองเป็นผ้าที่ทอจากใยของแมงมุมโกลเดนออบสไปเดอร
มีที่อยู่อาศัยในประเทศใด. (เฉลย  ประเทศสาธารณรัฐมาดากัสการ์)
17.ในการดูแลเสื้อผ้านักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้าเพื่อให้เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานข้อใดไม่สัมพันกัน.
ก.  สารซักฟอกใช้ซักผ้าให้ขาวสะอาด  สารฟอกขาวขจัดรอยเปื้อน
ข.  สารปรับผ้านุ่มลดความกระด้างของผ้า สารทำให้ผ้าเรียบใช้ฉีดพรมลงบนผ้า
ค.  สารตกแต่งผ้าขาวเช่นครามใช้ตกแต่งผ้าขาวให้สีสดใส  สารแต่งผ้าให้คงรูป
เช่นแป้งลงผ้า เจลลี่ ใช้ทำให้ผ้าคงรูปเมื่อรีดนิยมใช้กับผ้าเช็ดปากที่ต้องพับ
เป็นรูปทรงต่างๆและเสื้อเชิ้ต
ง.  กะละมังใช้ใส่ผ้าที่จะซักหรือผ้าที่ซักแล้ว  แปรซักผ้าใช้ขัดถูเสื้อผ้าที่มีคาบ
18.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า.
ก.  รอยเปื้อนจากชากาแฟใช้น้ำร้อนราดบนรอยเปื้อนต่อจากนั้นนำไปซักน้ำอุ่นกับสบู่
ข.  รอยเปื้อนเลือดให้นำนมข้นหวานทาบริเวณรอยเปื้อนใช้แป้งมันผสมน้ำ
ให้เข้มข้นทาบริเวณรอยเปื้อนทิ้งไว้แล้วนำไปซักถ้รอยฝังให้ใช้เกลือผสมน้ำถู
ค.  รอยเปื้อนหมากฝรั่งใช้น้ำแข็งถูให้แข็งตัวใช้มีดขูดออกใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์
เช็ดแล้วนำไปซักน้ำสบู่  รอยเปื้อนยาแดงเช็ดด้วยแอมโมเนียหรือน้ำส้มสายชู
ง.  รอยเปื้อนดินสอใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อนแล้วนำไปซักด้วยสารซักฟอก
19.การลบรอยเปื้อนให้นำเกลือป่นโรยตรงรอยเปื้อนแล้วบีบน้ำมะนาว
ลงไปให้ชุ่มแล้วจึงนำไปซัก หมายถึงการลบรอยเปื้อนในข้อใด.
ก.  รอยเปื้อน  ครีม เนย น้ำมัน       ข.  รอยเปื้อนน้ำหมึก
.  รอยเปื้อนปากกาลูกลื่น              ง.  รอยเปื้อนยางผลไม้
20.นำผ้าที่ซักพอหมาดมาพรมน้ำยารีดผ้าเรียบม้วนพับเก็บในช่องแช่แข็ง
นาน  1-2 ชั่วโมง นำผ้าที่เก็บไว้ในตู้เย้นมารีดโดยใช้ผ้ฝ้ายวางทับด้านบนก่อน
หมายถึงการรีดผ้าประเภทใด.
ก.  ผ้าไหม    ข.  ผ้าฝ้าย    ค.  ผ้าลินิน   ใยสังเคราะห์     ง.  ผ้าขนสัตว์ 
21.แช่ผ้าในน้ำส้มสายชูและเกลือ  1  คืนแล้วซักตามปกติหมายถึง.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  20 ) เฉลยข้อ  ข  ผ้าฝ้าย
22.เป็นเสื้อผ้าที่ถูกความร้อนและความชื้นจะเชื่อมติดกันเป็นแผ่นหมายถึง.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  20) เฉลยข้อ  ง  ผ้าขนสัตว์
23.ผ้าชนิดใดเมื่อถูกยางหรือน้ำผลไม้ต้องรีบซักทันที หมายถึงข้อใด.
ก.  ผ้าไหมพรม      ข.  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อม   ค.  ใยสังเคราะห์   ง.  ใยกึ่งสังเคราะห์
24.ก่อนการซักเสื้อผ้าต้องตรวจดูรอยเปื้อนก่อนจึงนำไปแช่สักครู่
ยกขึ้นบีบน้ำออกแล้วนำไปแช่ผงซักฟอกขยี้ที่สกปรกถ้าเป็นที่ตกแต่งขยี้เบาๆ.
หมายถึง.(ตัวเลือกข้อ  23)เฉลยข้อ  ข.  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด

Posted on มีนาคม 17, 2013, in แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23106 ม.3. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. ข้อสอบดีมากกกกกกกกกกกเลยคับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: