แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการจัดตกแต่งบ้าน ง 22103 ม.2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการจัดและตกแต่งบ้าน รหัสวิชา ง 22103
                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              เวลา  2  คาบ
สาระสำคัญ
          การจัดตกแต่งบ้านเป็นการจัดวางเครื่องเรือนและสิ่งของเครื่องใช้
ในบ้านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและสะดวกต่อการใช้งาน
น่าอยู่อาศัยประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานเป็นที่พึงพอใจของผู้อยู่
อาศัยผู้มาเยี่ยมเยือนในการจัดและตกแต่งบ้านต้องอาศัยหลักการ ประโยชน์
ในการใช้สอย  ความประหยัด ความปลอดภัย ความสวยงาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญการจัดตกแต่งบ้าน
และจัดตกแต่งบ้านได้
สาระการเรียนรู้
1.ความหมายและความสำคัญของบ้าน
2.ความหมายและความสำคัญของการจัดและตกแต่งบ้าน
3.หลักการจัดและตกแต่งบ้าน
    3.1ห้องรับแขก
    3.2ห้องนอน
    3.3ห้องรับประทานอาหาร
4.ของตกแต่งบ้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ครูและนักเรียนร่วมสนทนาถึงบ้านของนักเรียนโดยสุ่มถามนักเรียน
หลังจากนั้นให้นักเรียนฟังเพลงบ้านคือวิมานของเราจนจบนำรูปภาพ
บ้านและห้องต่างๆภายในบ้านให้นักเรียนดูแล้วสนทนากับนักเรียน
โดยใช้คำถามดังนี้
          1.1คำถาม  นักเรียนฟังเพลงบ้านคือวิมานของเราแล้วรู้สึกอย่างไร
                แนวคำตอบ  รักบ้าน อยากมีบ้านเป็นของตนเอง มีความสุข
   ตามความคิดของนักเรียนแต่ละคน
           1.2นักเรียนดูรูปภาพบ้านและห้องต่างๆภายในบ้านแล้วรู้สึกอย่างไร
                 แนวคำตอบ  มีความสุข อยากมีบ้าน อยากจัดและตกแต่งบ้านและ
ห้องต่างๆภายในบ้าน รักบ้านมากที่สุด ตอบตามความคิดของนักเรียน
           1.3นักเรียนจะสร้างบ้านในลักษณแบบใด.
                  แนวคำตอบ  ความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละคน เช่น  แบบไทย
แบบสเปญ  แบบผสม  แบบรังนกกระจอก
           1.4ถ้านักเรียนสร้างบ้านจะจัดสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณบ้านอย่างไรเพื่อให้
สมาชิกในครอบครัวเกิดความพอใจสุขกายสบายใจ
                 แนวคำตอบ  จัดบริเวณบ้านให้สะอาดตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ
ตอบตามแนวคิดของนักเรียน
2.ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบว่า เมื่อเรียนจบ 2 คาบนี้
นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญการจัดตกแต่งบ้านและ

จัดตกแต่งบ้านได้
3.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 เรื่องการจัดและตกแต่งบ้าน
4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4 คนคละความสามารถโดยมีนักเรียนเก่ง  1 คน

นักเรียนปานกลาง  2-3  คนและนักเรียนอ่อน 1  คนเลือกประธาน และเลขากลุ่ม
ซึ่งเรียกว่ากลุ่มบ้าน
5.ประธานแต่ละกลุ่มรับใบความรู้และแจกให้สมาชิกในกลุ่มดังนี้
            คนที่ 1  รับใบความรู้  ใบงานที่ 1.1 เรื่องความหมายและความสำคัญของบ้าน
            คนที่ 2  รับใบความรู้  ใบงานที่ 1.2 เรื่องความหมายและความสำคัญของ                      การจัดตกแต่งบ้าน
            คนที่ 3 รับใบความรู้  ใบงานที่ 1.3 เรื่องหลักการจัดและตกแต่งบ้าน
            คนที่ 4 รับใบความรู้  ใบงานที่ 1.4 เรื่องของตกแต่งบ้าน 
6.จัดกลุ่มเชี่ยวชาญโดยให้นักเรียนจากกลุ่มบ้านที่ได้รับใบความรู้ใบงานใบเดียวกัน
ไปรวมกลุ่มกันใหม่  ศีกษาทำความเข้าใจและทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมสรุป
เนื้อหาโดยย่อลงในสมุดและใบงานขณะนักเรียนทำกิจกรรมครูคอยสังเกตพฤติกรรม
พร้อมชี้แนะข้อสงสัย
7.ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเชี่ยวชาญกลับเข้ากลุ่มเดิมแล้วดำเนินการดังนี้
             7.1  ผลัดกันอภิปรายให้สมาชิกในกลุ่มฟังโดยโดยเริ่มจากใบความรู้ที่ 
1 ,  2,  3, และ 4 ตามลำดับ  จนครบทุกคน
             7.2  สมาชิกในกลุ่มซักถามข้อสงสัยต่างๆและทำความเข้าใจร่วมกัน
8.ส่งตัวแทนกลุ่มละ  1 คนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปถึงความหมายความสำคัญของบ้าน ความหมายความสำคัญของ
การจัดและตกแต่งบ้าน หลักการจัดตกแต่งบ้าน  ของตกแต่งบ้าน
9.ทดสอบหลังเรียน
สื่อการเรียนการสอน
1.เนื้อเพลงบ้านคือวิมานของเรา
2.รูปภาพบ้านและห้องต่างๆภายในบ้าน
3.ใบความรู้  ใบงานที่ 1.1 เรื่องความหมายและความสำคัญของบ้าน
4.ใบความรู้  ใบงานที่ 1.2 เรื่องความหมายและความสำคัญของการจัดและตกแต่งบ้าน
5.ใบความรู้  ใบงานที่ 1.3 เรื่องหลักกาจัดและตกแต่งบ้าน
6.ใบความรู้  ใบงานที่ 1.4 เรื่องของตกแต่งบ้าน
การวัดและประเมินผล
1.สิ่งที่จะวัด

            1.1  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(ตัวชี้วัด)
            1.2  พฤติกรรมการปฏิบัติ
            1.3  การทำกิจกรรม
2.วิธีการวัด
            2.1  ทำแบบทดสอบ
            2.2  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
            2.3  ตรวจผลการทำกิจกรรม
3.เครื่องมือวัด
            3.1  แบบทดสอบ    3.2  แบบสังเกตพฤติกรรม
            3.3  แบบบันทึกการทำกิจกรรม
4.เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
            4.1  เกณฑ์การวัด     
                    4.1.1  ให้คะแนนแบบทดสอบ ข้อถูกให้  1 คะแนน ข้อผิดให้  0 คะแนน
                    4.1.2  ให้คะแนนพฤติกรรมดังนี้
                                 ดีมากให้   9-10    คะแนน
                                 ดี        ให้   7-8      คะแนน
                                 พอใช้ ให้  5-6      คะแนน
                                 ควรปรับปรุงให้  1-4   คะแนน
                   4.1.3  ให้คะแนนการทำกิจกรรม  ดังนี้ ข้อถูกให้  1  คะแนน
ข้อผิดให้  0  คะแนน
                   4.1.4  ให้คะแนนภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ในการทำผลงาน
วาดรูปภาพบ้าน   10  คะแนน
         4.2  เกณฑ์การประเมินผล
                  4.2.1  นักเรียนได้คะแนนทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ  50
                  4.2.2  นักเรียนได้คะแนนพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  70
                  4.2.3  นักเรียนได้คะแนนกิจกรรมรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  70
                  4.2.4  นักเรียนได้คะแนนผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  60

Posted on มีนาคม 24, 2013, in แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานในชีวิตประจำวัน ง 33106, แผนที่ 1 การจัดและตกแต่งบ้าน ง 22103 ม 2, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: