Daily Archives: มีนาคม 31, 2013

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 21101 ม.1

              คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                    รหัสวิชา  ง  21101                      เวลเรียน  40  คาบ
         วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในการทำงานบ้าน  การจัดการและตกแต่งห้อง  การเตรียมประกอบ  จัด 
ตกแต่ง  และบริการอาหาร  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การประดิษฐ์
ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น  การจัดสวนในภาชนะ  การซ่อมแซม
อุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้แนวทางในการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการ
ตัดสินเลือกอาชีพเห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาชีพ
         เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  เรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน
ในรูปแบบแผนภาพฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่างๆอย่างมีหลักการและใช้
กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
          มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานปลูกจิตสำนึกในการสร้างพลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
รหัสตัวชี้วัด
ง  1.1  ม  1/1  ม.  1/2  ม.  1/3
ง  4.1  ม  1/1  ม.  1/2  ม.  1/3
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
1.  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
2.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
3.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
สาระที่ 4  การอาชีพ 
ตัวชี้วัด
1.  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
2.  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
3.  เห้นความสำคัญของการสร้างอาชีพ
                                     หน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ 1
                รหัสวิชา ง 21101      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา  40  คาบ/ภาคเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน  เวลา  8  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  เวลา  4  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  อาหารและโภชนาการ  เวลา  8  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  งานเกษตร  เวลา  7  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  งานช่าง  เวลา  4  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  งานประดิษฐ์  เวลา  7  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  งานอาชีพ  เวลา  2  คาบ
                     โครงสร้างพื้นฐานรายวิชาการงานอาชีพ 1 ง 21101
                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลาเรียน  40  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน  เวลา  8  คาบ
สาระสำคัญ
          1.การเลือกและใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
ได้เหมาะสมกับลักษณะงานจะทำให้การทำงานมีประสิทธภาพและ
ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
          2.การจัดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ผลงานที่มีคุณภาพต้องประยุกต์ใช้หลักการมีประโยชน์และ
ประหยัด ปลอดภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  เวลา  4  คาบ
สาระสำคัญ
          กระดุมและรังดุมเป็นส่วนประกอบของเสื้อผ้าซึ่งอาจวำรุดได้
ถ้ารู้จักซ่อมแซมด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามลักษณะของกระดุม
แต่ละชนิด จะทำให้ผลงานเรียบร้อย  มีคุณภาพ  และเสื้อผ้าที่ซ่อมแซม
กระดุมแล้วสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  อาหารและโภชนาการ  เวลา  8  คาบ
สาระสำคัญ
          1.การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารคาวหวานตามหลักการอย่าง
ถูกวิธีและวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ จะทำให้อาหารน่ารับประทาน มีรสชาติดี
มีคุณค่าทางอาหาร  ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย
          2.การบริการอาหารในครอบครัวและในการจัดเลี้ยงรูปแบบต่างๆ
ผู้บริการต้องยึดหลัก  ช่างสังเกต  มีมารยาทและรู้จักบริการอาหาร
ให้เหมาะสมกับโอกาส
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  งานเกษตร  เวลา  7  คาบ
สาระสำคัญ
         1.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป้นการนำผลผลิตที่ได้จากการเกษตร
มาเปลี่ยนแปลงสภาพให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อยึดอายุการ
เก็บรักษาผลผลิตและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
         2.การจัดสวนในภาชนะให้สวยงาม มีจุดเด่นและประทับใจผู้ชม
ต้องเลือกใช้ภาชนะ  วัสดุ  อุปกรณ์และพันธุ์ไม้ให้เหมาะสม รวมถึง
จัดสวนในภาชนะตามขั้นตอนที่ถูกต้องและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  งานช่าง  เวลา  4  คาบ
สาระสำคัญ
          การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้ตามหลักการ
และวิธีการที่ถูกต้องจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
และฝึกทักษะการซ่อมแซมซึ่งเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  งานประดิษฐ์  เวลา  7  คาบ
สาระสำคัญ
         การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นต้องทำอย่างมี
กระบวนการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อฝึกให้ผู้ประดิษฐ์มีทักษะในการ
สร้างชิ้นงานและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆรวมถึง
มีส่วนช่วยในการสืบทอดเอกลักาณ์ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  งานอาชีพ  เวลา  2  คาบ
สาระสำคัญ
         การเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองควรใช้กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพมาช่วยในการพิจารณาและต้องเตรียมตัวเพื่อ
เข้าสู่งานอาชีพตลอดจนประกอบอาชีพอย่างสุจริตและมีคุณธรรม

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการงานอาชีพ ม.1 สาระที่1,4

                             ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการ
ใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
        1.  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน
        2.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ
        3.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ขั้นตอนการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงาน
โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไว้เช่น
           -การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
           -การจัดและตกแต่งห้อง
-กระบวนการกลุ่ม  เป็นวิธีการทำงานตามขั้นตอนคือการเลือกหัวหน้ากลุ่ม
กำหนดเป้าหมาย  วางแผน  แบ่งงานตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ประเมินผลและปรับปรุงงานเช่น
          -การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่ง  และบริการอาหาร
          -การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
          -การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น
-ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยของการทำงาน
-การแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อให้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น
            -การจัดสวนในภาชนะ
            -การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด
        1.  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
        2.  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
        3.  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-แนวทางการเลือกอาชีพ
        -กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
-เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
        -การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต
-ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
         -การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขี้น
         -การเตรียมความพร้อม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะสำคัญของผุ้เรียน
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กำหนดนั้นจะช่วยให้ผุ้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการดังนี้
        1.ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับส่งสารมีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ซึ่งเป้นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรวมถึงการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดความขัดแย้งและลดปัญหาความขัดแย้ง
        2.ความสามารถในการคิด  สามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์
คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดเป็นระบบเพื่อนำไปสู่
การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม
        3.ความสามารถในการแก้ปัญหา  แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศแสวงหาความรู้
นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหามีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงผลที่เกิดกับตนเองและสังคม
        4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการอยู่ร่วมกันในสังคมจัดการปัญหา
ความขัดแย้งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
        5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้
          1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
          2.  ซื่อสัตย์สุจริต
          3.  มีวินัย
          4.  ใฝ่เรียนรู้     5.  อยู่อย่างพอเพียง
          6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
          7.  รักความเป็นไทย   8.   มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง การงานอาชีพ ม.4-6 สาระที่ 1,4

                                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6
สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
                                      สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตเป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ในชีวิตประจำวันเช่น  การเลือกใช้  ดูแลรักษาเสื้อผ้า  และเครื่องแต่งกาย
-ความคิดสร้างสรรค์มี  4  ลักษณะ  ประกอบด้วย  ความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด
ความยืดหยุ่นในการคิดและความคิดละเอียดละออ
-ทักษะการทำงานร่วมกัน  เป็นการทำงานกลุ่ม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทำงานอย่างมีกระบวนการตามขั้นตอนและฝึกการทำงานกลุ่มเช่น
         -การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
         -หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
-ทักษะการจัดการ  เป้นการจัดระบบงานและระบบคนเพื่อให้การทำงานสำเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
          -การดูแลรักษาทำความสะอาด  จัด  ตกแต่งบ้านและโรงเรียน
          -การปลูกพืช  ขยายพันธุ์พืชหรือเลี้ยงสัตว์
          -การบำรุงเก็บรักษา  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน
           -การดำเนินการทางธุรกิจ
-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  มีขั้นตอนคือ  การสังเกต  วิเคราะห์
สร้างทางเลือกเช่น
          -การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
          -การเก็บ  ถนอมและแปรรูปอาหาร
          -การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซม  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้
สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
-ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  ประกอบด้วย
การศึกษาค้นคว้า  รวบรวม  สังเกต  สำรวจ  และบันทึก เช่น
            -การดูแลรักษาบ้าน
            -การเลี้ยงสัตว์
-คณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานเป้นการสร้างคุณงาม  ความดี
และควรฝึกให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่สำคัญๆ เช่น ขยัน  อดทน  รับผิดชอบและซื่อสัตย์
-การใช้พลังงาน  ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เป้นคุณธรรมในการทำงาน
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป้น  มีประสบการณ์เห้นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุรธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
                                      สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-แนวทางเข้าสู่อาชีพ
           -เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ
           -ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้า
           -การสมัครงาน
           -การสัมภาษณ์   -การทำงาน   -การเปลี่ยนงาน
-การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
           -วิธีการ   -หลักการ    -เหตุผล
-ประสบการณ์ในอาชีพ
           -การจำลองอาชีพ   -กิจกรรมอาชีพ
-คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
           -คุณลักษณะ   -จริยธรรม     -ค่านิยม