สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะสำคัญของผุ้เรียน
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กำหนดนั้นจะช่วยให้ผุ้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการดังนี้
        1.ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับส่งสารมีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ซึ่งเป้นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรวมถึงการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดความขัดแย้งและลดปัญหาความขัดแย้ง
        2.ความสามารถในการคิด  สามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์
คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดเป็นระบบเพื่อนำไปสู่
การสร้างองค์ความรู้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม
        3.ความสามารถในการแก้ปัญหา  แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศแสวงหาความรู้
นำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหามีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงผลที่เกิดกับตนเองและสังคม
        4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการอยู่ร่วมกันในสังคมจัดการปัญหา
ความขัดแย้งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
        5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สามารถใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้
          1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
          2.  ซื่อสัตย์สุจริต
          3.  มีวินัย
          4.  ใฝ่เรียนรู้     5.  อยู่อย่างพอเพียง
          6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
          7.  รักความเป็นไทย   8.   มีจิตสาธารณะ

Posted on มีนาคม 31, 2013, in สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: