สาระการเรียนรู้แกนกลาง การงานอาชีพ ม.4-6 สาระที่ 1,4

                                     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6
สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
                                      สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตเป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ในชีวิตประจำวันเช่น  การเลือกใช้  ดูแลรักษาเสื้อผ้า  และเครื่องแต่งกาย
-ความคิดสร้างสรรค์มี  4  ลักษณะ  ประกอบด้วย  ความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด
ความยืดหยุ่นในการคิดและความคิดละเอียดละออ
-ทักษะการทำงานร่วมกัน  เป็นการทำงานกลุ่ม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทำงานอย่างมีกระบวนการตามขั้นตอนและฝึกการทำงานกลุ่มเช่น
         -การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
         -หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
-ทักษะการจัดการ  เป้นการจัดระบบงานและระบบคนเพื่อให้การทำงานสำเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
          -การดูแลรักษาทำความสะอาด  จัด  ตกแต่งบ้านและโรงเรียน
          -การปลูกพืช  ขยายพันธุ์พืชหรือเลี้ยงสัตว์
          -การบำรุงเก็บรักษา  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน
           -การดำเนินการทางธุรกิจ
-ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  มีขั้นตอนคือ  การสังเกต  วิเคราะห์
สร้างทางเลือกเช่น
          -การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
          -การเก็บ  ถนอมและแปรรูปอาหาร
          -การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซม  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้
สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
-ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  ประกอบด้วย
การศึกษาค้นคว้า  รวบรวม  สังเกต  สำรวจ  และบันทึก เช่น
            -การดูแลรักษาบ้าน
            -การเลี้ยงสัตว์
-คณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานเป้นการสร้างคุณงาม  ความดี
และควรฝึกให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่สำคัญๆ เช่น ขยัน  อดทน  รับผิดชอบและซื่อสัตย์
-การใช้พลังงาน  ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เป้นคุณธรรมในการทำงาน
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป้น  มีประสบการณ์เห้นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุรธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
                                      สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-แนวทางเข้าสู่อาชีพ
           -เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ
           -ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้า
           -การสมัครงาน
           -การสัมภาษณ์   -การทำงาน   -การเปลี่ยนงาน
-การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
           -วิธีการ   -หลักการ    -เหตุผล
-ประสบการณ์ในอาชีพ
           -การจำลองอาชีพ   -กิจกรรมอาชีพ
-คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
           -คุณลักษณะ   -จริยธรรม     -ค่านิยม

Posted on มีนาคม 31, 2013, in 4 ม.4-6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: