Monthly Archives: เมษายน 2013

แบบทดสอบหน่วยที่ 4เรื่องการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต ง 22103ม.2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.จุดมุ่งหมายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตคือข้อใด.
ก.  เพื่อบริโภค   ข.  เพื่อการจำหน่าย   ค.  เพื่อใช้ทำพันธุ์ปลูก   ง.  ถุกทุกข้อ
2.การคัดคุณภาพของผลิตผลเพื่ออะไร.
ก.  เพื่อรอเวลาจำหน่าย   .  เพื่อให้ดูสวยงามชวนซื้อ
ค.  เพื่อความสะดวกในการขนส่งการจำหน่าย   ง.  ถูกทุกข้อ
3.การถนอมอาหารแตกต่างจากการเก็บแบบสดอย่างไร.
ก.  ผลผลิตเปลี่ยนรูปไปจากเดิม    ข.  ผลผลิตมีขนาดน้ำหนักน้อยลง
ค.  ผลผลิตมีน้ำหนักมากกว่าของเดิม   ง.  ถูกทุกข้อ
4.การถนอมอาหารประเภทดองนิยมใช้พืชผักผลไม้ในข้อใด.
ก.  ผักกาดขาวปลี แตงกวา หอม     ข.  ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี  ผักกาดหอม
ค.  หอมแดง ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหอม    ง.  ถูกทุกข้อ
5.ถ้าต้องการจะเก็บพืชผักและผลไม้สดไว้นานๆควรทำอย่างไร.
ก.  เก็บไว้ในที่มืด                  ข.  เก็บไว้ในที่ลมโกรก  
ค.  เก็บไว้ในที่เย็นและชื้น    ง.  เก็บไว้กลางแจ้ง
6.การเก็บผลผลิตที่แห้งมีขั้นตอนในข้อใด.
ก.  เก็บให้มิดชิด   ข.  คัดที่เน่าเสียทิ้งไป   ค.  นำออกพึ่งแดดเป็นครั้งคราว  ง.  ถูกทุกข้อ
7.เกลือเป็นสารถนอมอาหารที่ทำให้อาหารเก็บได้นานเพราะเหตุผลใด.
ก.  อาหารสูญเสียน้ำไป    ข.  อาหารเค็มเชื้อโรคไม่ชอบ
ค.  ยั้บยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์    ง.  ถูกทุกข้อ
8.การเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นแล้วไม่บูดเน่าเพราะอะไร.
ก.  จุลินทรีย์ตาย       ข.  จุลินทรีย์ไม่เจริญเติบโต
ค.  อาหารแข็งจุลินทรีย์ย่อยยาก   ง.  ถูกทุกข้อ
9.หอมแดง  แตงกวา  ผักกาดเขียวปลีนิยมแปรรูปด้วยวิธีใด.
ก.  การดองเค็ม     ข.  การดองเปรี้ยว
ค.   การดองเปรี้ยว  การดองเค็ม    ง.  การแช่อิ่ม 
10.อุปกรณ์-ภาชนะในการบรรจุผักดองคือข้อใด.
ก.  อุปกรณ์-ภาชนะทุกชนิด    ข.  ภาชนะพลาสติก
ค.  ภาชนะอลูมิเนียม     ง.  อุปกรณ์-ภาชนะเครื่องแก้ว

แบบทดสอบหน่วยที่ 4เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง 22103 ม. 2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การขยายพันธุ์พืชหมายถึงอะไร.
ก.  การปรับปรุงพืชเพื่อหาพันธุ์ที่ดี     ข.  การเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มากขึ้น
ค.  การขยายกิจการด้านพันธุ์ไม้ให้มีมากขึ้น  
ง.  การเพิ่มจำนวนต้นพืชที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้นโดยไม่ได้เอามาจากที่อื่น
2.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช.
ก.  เพิ่มจำนวนต้นพืชให้มากขึ้น   ข.  รักษาพันธุ์ที่มีอยู่ไม่ให้สูญพันธุ์
ค.  เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ทำอาชีพขยายพันธุ์พืช
ง.  อาจได้พันธุ์พืชที่มีลักษณะไม่ดีมาขยายพันธุ์
3.ข้อใดเป็นลักษณะข้อดีของการขยายพันธุ์โดยใช้เพศ.
ก.  มีลำต้นสูงใหญ่     ข.  มีโอกาศกลายพันธุ์ได้ง่าย
ค.  ได้ต้นไม้ใหม่ที่มีลักษณะเท่าต้นเดิม
ง.  มีรากแข็งแรงระบบรากลึกไม่หักโค่นได้ง่าย
4.ข้อใดเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ.
ก.  ติดตา    ข.  ปักชำ    ค.  แยกหน่อ      ง.  เพาะเมล็ด
5.การขยายพันธุ์แบบใดจึงจะเกิดการกลายพันธุ์.
ก.  ตอน    ข.  ปักชำ      ค.  แยกหน่อ      ง.  เพาะเมล็ด
6.การขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศคืออะไร.
ก.  การขยายพันธุ์โดยเมล็ด    ข.  การขยายพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์
ค.  การขยายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ที่ดีขึ้นมา
ง.  การขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่างๆของพืชนอกเหนือจากเมล็ด
ใช้ตอบคำถามข้อ 7-10
ก.  การแบ่งและการแยกส่วนต่างๆ ของพืช
ข.  การทำให้กิ่งพืชเกิดรากในขณะติดอยู่กับต้นพันธุ์เดิม
ค.  การตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น  ราก  หรือใบเพื่อนำไปชำ
ง.  การนำเอาส่วนของตาของต้นพืชไปทำให้เกื่อมประสานกับต้นตออีกต้นหนึ่ง
7.Cutting  หมายถึงข้อใด.
ก.  ข้อ  ก     ข.   ข้อ  ข      ค.   ข้อ  ค      ง.  ข้อ  ง
8.Budding  หมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  7)   เฉลยข้อ  ง
9.Layerin  หมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  7)
เฉลยข้อ   ข
10.Division and Seperation  หมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ 7)
เฉลยข้อ  ก

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งสวนสวย ง 22103 ม. 2

คำสั่งให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเยว
1.การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโรงเรียนมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  เป็นที่ศึกษาหาความรู้    ข.  ช่วยให้นักเรียนมีงานทำ
ค.  ช่วยให้เกิดความสวยงามราบรื่น   ง. เป็นการใช้วีสดุที่ทิ้งแล้วให้เกิดประโยชน์
2.ข้อใดจำแนกประเภทไม้ดอกไม้ประดับได้ถูกต้อง.
ก.  ไม้ตัดดอกและไม้ใบ   ข.  ไม้ใบและไม้ตัดดอก
ค.  ไม้ดอกและไม้ประดับ    ง.  ไม้ประดับไม้ดอกและไม้ตัดดอก
3.ดินปลูกไม้ดอกไม้ประดับควรมีลักษณะอย่างไร.
ก.  ดินทุกชนิด     ข.  ดินทรายเพราะระบายน้ำดี
ค.  ดินค่อนข้างเหนียวเพราะอุ้มน้ำได้ดี    ง.  ดินระบายน้ำดีมีความอุดมสมบูรณ์สูง
4.ต้นเทียน  บานชื่น  บานเช้า  ปลูกด้วยวิธีใด.
ก.   เมล็ด    ข.  กิ่งชำ     ค.  กิ่งตอน    ง.  แยกกอ
5.ข้อใดที่เป็นชื่อพันธุ์ของสาวน้อยประแป้ง.
ก.  โกมินทร์    ข.  กวักเงิน    ค.  ดาราทอง    ง.  บุเรงนอง
6.วิธีการขยายพันธุ์เฟินที่ดีที่สุดคือวิธีการใด.
ก.  การแยกกอ    ข.  การปักชำหัว    ค.  การใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่าสปอร์
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา     เฉลยข้อ  ก  การแยกกอ
7.บอนสีขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใด.
ก.  ปักชำใบ     ข.  เพาะเมล็ด    ค.  แยกหัวแยกกอ    ง.  ถูกทั้งข้อ  และ ข้อ ข
8.  ฤดูปลูกกุหลาบที่เหมาะสมที่สุดคือฤดูใด.
ก.  ปลูกได้ดีทุกฤดู   ข.  ฤดูฝนและฤดูแล้ง   ค.  ฤดูหนาวและฤดูฝน  ง.  ฤดูแล้งและฤดูหนาว
9.ศัตรูของดอกกุหลาบที่พบบ่อยๆ คืออะไร.
ก.  ตั๊กแตน    ข.  โรคใบจุด    ค.  ด้วงกุหลาบ    ง.  โรคใบไหม้
10.ข้อใดคือการขยายพันธุ์บัวที่นิยมมากที่สุด.
ก.  ปลูกด้วยเมล็ด        ข.  เอากอบัวมาปลูก
ค.  เอาเหง้ามาปลูก       ง.  แยกกอบัวออกเป็นกอๆเอาไปปลูก
เรื่องแต่งสวนสวยด้วยพืชผัก
1.การปลูกผักสวนครัวประดับบ้านมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  ใช้เป็นอาหารของคนและสัตว์เลี้ยงในบ้าน
ข.  ปลูกเอาไว้ขายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
ค.  ปลูกไว้อวดเพื่อนบ้านและแสดงความขยันขันแข็ง
ง.  มีผักสะอาดไว้รับประทานและเกิดความสวยงามในบ้าน
2.ดินที่เหมาะสำหรับปลูกผักในภาชนะควรมีลักษณะอย่างไร.
ก.  ผักทั่วไปชอบดินทราย    ข.  ดินร่วนซุยใส่ปุ๋ยคอก
ค.  ดินแบบไหนก็ได้เพราะผักปลูกง่ายอยู่แล้ว   
ง.  ผักทั่วไปชอบดิเหนียวเพราะอุ้มน้ำได้ดี
3.การปฏิบัติในข้อใดที่ขาดไม่ได้สำหรับการปลูกผัก.
ก.  การรดน้ำ  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย    ข.  การดายหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน
ค.  การคลุมแปลงปลูก  การกำจัดวัชพืช   ง.  การฉีดยาป้องกันกำจัดแมลงและโรค
4.วิธีการใช้ยาฆ่าแมลงที่ถูกต้องคือข้อใด.
ก.  ผสมยาให้เข้มข้นมากๆ     ข.  เก็บผลิตผลก่อนเวลา
ค.  เก็บผลิตผลหลังเวลาที่กำหนดไว้    ง.  ควรใช้ยาที่แรงๆจะฆ่าแมลงหมด
5.แบบข้อใดกล่าวได้ถูกต้องในแง่ของการปลูกผักสวนครัว.
ก.  แบบสวนหย่อมเหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วๆไป
ข.  แบบแปลงปลูกธรรมดาเหมาะสำหรับบ้านที่มีที่น้อย
ค.  แบบปลูกในภาชนะและกระถางแขวนเหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่น้อย
ง.  ถูกทุกข้อ
6.ข้อใดคือพืชผักสวนครัวประเภทขึ้นเป็นกอ.
ก.  หอม  ตะไคร้  กุยช่าย   ข.  กะหล่ำปลี  ผักบุ้ง  มะระ  ถั่วฝักยาว
ค.  กะเพา  โหระพา  หอม  กระเทียม    ง.  คะน้า  ผักกาดเขียวปลี  มันเทศ  ตะไคร้
7.ข้อใดไม่ใช่ไม้คลุมดิน.
ก.  ผักชี    ข.  ตำลึง    ค.  บัวบก    ง.  มะเขือเทศ
8.ข้อใดเป็นพืชที่เหมาะแก่การปลูกในภาชนะสำหรับแขวนมากที่สุด.
ก.  ตะไคร้    ข.  ไผ่    ค.  ผักชี    ง.  มะเขือเทศ
9.  พืชใบข้อใดใช้ปลูกด้วยกิ่งชำและกิ่งตอน.
ก.  มะละกอ    ข.  ไผ่    ค.  กะทือ     ง.  มะกรูด
10.พืชผักชนิดใดใช้เป็นส่วนผสมของยาฆ่าแมลงได้
ก.  สะเดา    ข.  ขี้เหล็ก    ค.  เตยหอม    ง.  กระชาย

แบบทดสอบหน่วยที่4เรื่องพืชพลังงานแห่งชีวิต ง 22103 ม. 2

คำสั่งให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.พืชผักประเภทที่ใช้ใบรับประทานได้แก่ข้อใด.
ก.  ต้นหอม  กระเทียม  แครอท      ข.  ผักบุ้ง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก
ค.  กระเทียม กะหล่ำดอก  ผักบุ้ง   ง.  ผักกาดเขียวปลี  ผักกระเฉด คะน้า
2.พืชผักที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไร.
ก.  ใช้เป็นอาหาร     ข.  ใช้เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง
ค.  ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว     ง.  ใช้ส่วนต่างๆเป้นยารักษาโรค
3.พืชผักประเภทใช้กาบใบเป็นอาหารได้แก่ข้อใด.
ก.  หอมแบ่ง  หอม  หอมหัวใหญ่     ข.  หอม  กระเทียม  ผักกาดขาว
ค.  กะหล่ำปลี  ผักกาดกวางตุ้ง        ง.  ผักกาดขาว  ผักกาดขาวปลี
4.พืชผักประเภทใช้ดอกเป็นอาหารได้แก่ข้อใด.
ก.  โสน  แค กะหล่ำดอก      ข.  กะหล่ำปลี  บรอกโคลี  ดอกหอม
ค.ดอกหอม  กะหล่ำปลี  กระเทียม    ง.  กะหล่ำดอก  กระเทียม  กะหล่ำปลี
5.ส่วนที่เรียกว่าหัวของต้นหอมคืออะไร.
ก.  หน่ออ่อนที่มารวมตัวกัน      ข.  ใบที่มารวมตัวกันอัดแน่น
ค.  กาบใบที่มารวมตัวกันอัดแน่น    ง.  ลำต้นหลายๆ ลำต้นที่รวมตัวกัน  
6.หอมแดง  หอมแบ่ง  และหอมหัวใหญ่ทั้ง 3 ชนิดนี้เติบโตดีที่สุดในฤดูใด.
ก.  ฤดูฝน    ข.  ฤดูแล้ง    ค.  ฤดูหนาว    ง.  เติบโตได้ทุกฤดู
7.ผักกาดหัว นิยมปลูกด้วยวิธีใด.
ก.  เพาะกล้าต้นอ่อนแล้วย้ายปลูก         ข.  โรยเป็นแถวๆแล้วถอนแยก
ค.  หยอดเมล็ดเป็นหลุมแล้วถอนแยก   ง.  หว่านเมล็ดลงในแปลงปลูกโดยตรง
8.การปลูกพืชพวกหัวควรเตรียมดินอย่างไร.
ก.  ดินโปร่งร่วนซุย    ข.  ดินร่วนซุยและลึก
ค.  ดินต้องระบายน้ำดี    ง.  ดินไม่ต้องร่วนซุยมาก
9.เมื่อใดควรเก็บเกี่ยวพืชผักที่ใช้หัวเป็นอาหาร.
ก.  ไม่อ่อนไม่แก่    ข.  ค่อนข้างอ่อนเพราะรสดี
ค.  ค่อนข้างแก่เพราะน้ำหนักดี    ง.  ถูกทุกข้อ
10.โรคกุ้แห้งพบบ่อยในพืชชนิดใด.
ก.  พริก    ข.  ข้าวโพด    ค.  มะเขือเทศ    ง.  พริดและมะเขือเทศ

แบบทดสอบหน่วยที่4เรื่องความรู้การปลูกพืชทั่วไปง 22103 ม.2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ทางการเกษตรแบ่งพืชโดยอาศัยอะไรเป็นหลัก.
ก.  อายุของพืช    ข.  ขนาดของพืช    ค.  ผลผลิตของพืช   ง.  ความคล้ายคลึงกันของพืช
2.การแบ่งพืชทางการเกษตรแบ่งได้กี่ประเภท.
ก.  2  ประเภท   ข.  3  ประเภท   ค.  4  ประเภท   ง.  5  ประเภท
3.พืชไร่ได้แก่พืชประเภทใด.
ก.  มีอายุหลายปี   ข.  มีต้นและกิ่งก้านใหญ่
ข.  มีต้นและกิ่งก้านมาก     ง.  มีอายุเพียงฤดูการเดียว
4.ธาตุอาหารหลักคือข้อใด.
ก.  เหล็ก   ข.  แคลเซียม   ค.  แมกนีเซียม    ง.  โพแทสเซียม
5.โกสน หางนกยูง ปาล์ม เป็นไม้ประเภทใด.
ก.  ไม้ผล   ข.  พืชไร่   ค.  พืชผัก   ง.ไม้ดอกไม้ประดับ
6.ปุ๋ยอะไรมีธาตุอาหารมากที่สุด.
.  ปุ๋ยคอก   ข.  ปุ๋ยหมัก    ค.  ปุ๋ยพืชสด    ง.  ปุ๋ยอนินทรีย์
7.ข้อใดมีบทบาทในการกระตุ้นการออกดอกและการงอกของเมล็ดพืชบางชนิด
ก.  อากาศ    ข.  แสงสว่าง     ค.  พันธุกรรม    ง.  ขนาดของพืช
8.พืชใช้ก๊าซชนิดใดในการหายใจ
ก.  คาร์บอนไดร์ออกไซด์    ข.  ไนโตเจน   ค.  ออกซิเจน   ง.  ไฮโดรเจน
9.ข้อใดเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มพืชวันสั้น.
ก.  กุหลาบหิน   ข.  คาร์เนชั่น   ค.  แรดิช    ง.  ผักกาดหอม
10.น้ำในข้อใดเป็นน้ำที่เป็นประโยชน์กับพืชมากที่สุด
ก.  น้ำบนดิน   ข. น้ำซับ    ค.  น้ำเหลือล้น    ง.  น้ำจับเม็ดดิน

ข้อสอบหน่วยที่ 4 เรื่องงานเกษตร ง 22103 ม. 2

ข้อสอบตามตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงปลานิล
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (ง 1.1 ม. 2/1)
1.บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ได้น่าเชื่อถือที่สุดตรงกับข้อใด.
ก.  สัตวแพทย์               ข.  คนขนส่งอาหารสัตว์
ค.  เจ้าหน้าที่ศุลกากร    ง.  เกษตรอำเภอ
2.ข้อใดช่วยให้การเลี้ยงสัตว์มีประสิทธภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง.
ก.  ซื้อพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศมาเลี้ยง   ข.  เลี้ยงสัตว์ด้วยอาหารราคาแพง
ค.  ใช้เทคโนโลยีชีวภาพช่วยเพิ่มผลิตผลและป้องกันการตายเนื่องจากโรคติดต่อ
ง.  ซื้อหนังสือคู่มือการเลี้ยงสัตว์มาอ่านให้มากแล้วปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน  (ง 1.1 ม. 2/2)
3.ถ้าต้องการให้อาหารไก่มากกว่า  1,000 ตัว จะเลือกใช้อุปกรณ์ให้อาหารข้อใด.
ก.  รางอาหารอัตโนมัติ     ข.  รางอาหารพลาสติก
ค.  ถาดอาหาร                   ง.  ถังอาหาร
4.ถ้ามีงบประมาณจำกัด ควรเลือกสร้างโรงเรือนแบบใด.
ก.  โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงน      ข.  โรงเรือนแบบหน้าจั่วกลาย
ค.  โรงเรือนแบบหน้าจั่ว                  ง.  โรงเรือนหน้าจั่วสองชั้นกลาย
5.เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้กระชังที่มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่
ผนังด้านข้างต่อปริมาตรกระชังสูงในการเลี้ยงปลานิล.
ก.  ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ      ข.  ปลาจะเจริญเติบโตดีให้ผลิตผลสูง
ค.  ประหยัดค่าอาหารและค่ากระชัง     ง.  ปลาป่วยจะหายเร็วไม่ต้องใช้ยา
6.การลดอัตราการตายของปลานิลเนื่องจากโรคติดเชื้อแบคทรีเรียและปรสิตภาย
นอกทำได้อย่างไร.
ก.  ติดตั้งเครื่องให้ออกซิเจนในน้ำ   ข.  ผสมวิตามินเอกับอาหารให้ปลานิลกิน
ค.  ผสมยาปฏิวีวนะกับอาหารให้ปลากิน   ง.  เปลี่ยนแหล่งน้ำให้ปลา
7.ถ้าต้องการลดของเสียในการขนส่งลูกปลาก่อนนำมาเลี้ยงควรทำอย่างไร.
ก.  งดอาหารลูกปลา 1-2 วัน ก่อนลงกระชัง
ข.  ผสมเกลือป่นกับอาหารให้ลูกปลากิน    ค.  ผสมวิตามินซีในน้ำเลี้ยงลูกปลา
ง.  ปรับอุณหภูมิในน้ำให้อุ่นก่อนลงกระชัง
ตัวชี้วัด  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า (ง 1.1 ม. 2/3)
8.ถ้าต้องการประหยัดไฟฟ้าควรเลือกใช้หลอดไฟชนิดใด ให้แสงสว่างแก่ไก่
ในโรงเรือน.
ก.  หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออน   ข.  หลอดนีออน
ค.  หลอดตระเกียบ               ง.  หลอดไฟหลากสี
9.ข้อใดแสดงถึงการเลี้ยงปลานิลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง.
ก.  เลี้ยงไก่บนบ่อปลา       ข.  เลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกับปลานิล
ค.  ฝากเลี้ยงปลานิลในบ่อเพื่อนบ้าน   ง.  เลี้ยงลูกปลานิลด้วยรำข้าว
10.การเพิ่มมูลค่าให้ปลานิลตรงกับข้อใด.
ก.  หั่นปลานิลเป็นชิ้นๆ จำหน่ายเป็นกิโลกรัม 
ข.  ทำปลานิลแดดเดียวบรรจุถุงพลาสติกจำหน่าย
ค.  จำหน่ายปลานิลที่ยังมีชีวิตเป็นตัว    ง.  ทำปลานิลแช่แข็งจำหน่าย

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องงานเกษตร ง 22103 ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่อง งานเกษตร(ความรู้เบื้องต้นการเลี้ยงสัตว์
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  การเลี้ยงปลานิล  การจัดการผลผลิต) ง 22103 ม. 2
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ในการดำรงชีวิตตั้งแต่สมัยอดีตใช้ประโยชน์จากสัตว์ในข้อใด.
ก.  ใช้งาน  ข.  เลี้ยงไว้ดูเล่น  ค.  เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ค
2.การเลี้ยงสัตว์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านใดบ้าง.
ก.  การเพาะพันธุ์      ข.  การเลี้ยงดู
ค.  การจัดการผลผลิตเพื่อบริโภคและจัดจำหน่าย  ง.  ถูกทุกข้อ
3.ข้อใดคือความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์.
ก.  การเลี้ยงสัตว์ป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ข.  การเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินปลูกฝังความมีเมตตา
กรุณาต่อสัตว์
ค.  การเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดอาชีพหลากหลาย
จึงช่วยลดอัตราการทำงานได้     ง.  ถูกทุกข้อ
4.งานเกษตรหมายถึงข้อใด.
ก.  การเพาะปลูก  ข.  การเลี้ยงสัตว์   ค.  การค้าขาย   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
5.เนื้อสัตว์เป็นแหล่งอาหารที่มีสารอาหารใดมากที่สุด.
ก.  สารโปรตีน  ข.  สารคาร์โบไฮเดรต   ค.  สารวิตามินและเกลือแร่  ง.  ไขมันและน้ำ
6.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่ฟาร์มจระเข้ จังหวัดสมุทรปราการ
เข้าชมเป็นความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ในข้อใด.
ก.  กิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินปลูกฝังความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข.  เป็นแหล่งอาหารและยารักษาโรค   ค.  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ง.  การนำผลผลิตเป็นสินค้าส่งออก
7.ข้อใดคือประเภทของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ก.  ไก่  เป็ด  นกกระทา  นกกระจอกเทศ   
ข.  กบ  จระเข้  ตะพาบน้ำ  เต่า    ค.  โคนม  กระบือ  แกะ  สุกร  โคเนื้อ
ง.  ปลานิล  ปลาทับทิม  ปลาช่อน  ปลาดุก  ปลาสวาย  กุ้ง  ปูม้า  หอยแครง หอยแมลงภู่
8.ข้อใดคือไก่พันธุ์พื้นเมือง.
ก.  ไก้แจ้     ข.  ไก่อู    ค.  ไก่ตะเภา    ง.  ถูกทุกข้อ
9.ไก่พันธุ์โรดไอร์แลนด์แดงได้มาจากประเทศใด.
ก.  อังกฤษ    ข.  สหรัฐอเมริกา    ค.  ออสเตเลีย   ง.  นิวซีแลนซ์
10.นายยกรัฐมนตรีคนใดส่งเสริมการเลี้ยงไก่.
ก.  นายชวน  หลีกภัย   ข.  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
ค.  พ.ต.ท.  ทักษิณ  ชินวัตร
ง.  จอมพล  ป  พิบูลย์สงคราม
11.ไก่พันธุ์ไข่ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเนื่องจากให้ผลผลิตสูง ไข่ฟองโต
เปลือกไข่ทนทานได่แก่ข้อใด.
ก.  ไก่พันธุ์ไฮบรีด   ข.  พันธุ์บาร์พลีมัทร็อท  
ค.  พันธุ์เล็กฮอนร์ขาวหงอนจักร    ง.  พันธุ์โรดไอแลนด์แดง
12.ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ที่สำคัญคือข้อใด.
ก.  พันธุ์ไก่ไข่   ข.  อาหารไก่ไข่    ค.  โรงเรือนไก่ไข่  .  วัสดุ  อุปกรณ์ในการเลี้ยง
13.ข้อใดคือโรคที่เกิดขึ้นกับไก่พันธุ์ไข่.
ก.  นิวคลาสเซิล  อหิวาห์     ข.  ขี้ขาว  ฝีดาษ  มาเร็ก
ค.  กล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดต่อ    ง.  ถูกทุกข้อ
14.ไก่พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายมากที่สุดในบรรดาไก่พันธุ์เล็กฮอนร์คือพันธุ์ใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  11 )เฉลยข้อ  ค.
15.อุปกรณ์ให้อาหารไก่ไข่มี  3 ชนิดได้แก่ข้อใด
ก.  ถาดอาหาร 1 ถาดใช้กับลูกไก่ 1 -7 วันได้ 100 ตัว
ข.  รางอาหารสำหรับลูกไก่ 2 สัปดาห์มี 2 ชนิดคือทำด้วยสังกะสีและพลาสติก
ค.  ถงอาหารทำด้วยพลาสติกเป็นแบบถังแขวนสำหรับลูกไก่ 15 วัน
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
16.ใช้หลอดอินฟาเรดร์ขนาด 250 วัตต์แขวนไว้เหนือพื้นดิน 45-60 ซ.ม.
หมายถึงอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ในข้อใด.
ก.  หลอดไฟให้แสงสว่าง  ข.  เครื่องกกลูกไก่   ค. ไฟสำหรับกินอาหาร  ง.  ถูกทุกข้อ
17.ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่.
ก.  รางอาหาร  อุปกรณ์ให้น้ำ    ข.  รังไข่  วัสดุรองพื้น  ผ้าม่าน
ค.  กระชัง  คอนนอน     ง.  เครื่องกกไข่
18.เปลือกของข้าวที่เหลือจากการสีข้าวซึ่งใช้เป็นวัสดุรองพื้นไก่ไข่หมายถึงข้อใด.
ก.  รำแก่     ข.  รำหยาบ    ค.  รำอ่อน    ง.  แกลบ
19.ข้อใดคืออาการของโรคมาเร็กซ์ในไก่.
ก.  มีจุดสีเทาพองออกบริเวณตามใบหน้าต่อมาแตกออกเป็นสะเก็ด ลูกไก่จะซึม
ไม่กินอาหารลูกไก่จะตายเป็นจำนวนมากไก่ใหญ่จะแพร่ไปสู่ไก่ตัวอื่น
ข.  หายใม่สะดวกคล้ายกับมีอะไรไปอุดหลอดลมมีน้ำมูกใสๆอ้าปากเป็นระยะ
ค.  โคนขนของไก่จะมีแผ่นเล็กๆคล้ายขี้รังแค หงอยซึม อัมพาต อ่อนเพลีย
กินน้ำกินอาหารไม่ได้
ง.  หายใจลำบากเวลาหายใจ  มีน้ำมูกไหล หัวสั่น  กระตุก คอบิดชาและปีกอัมพาต
20.ข้อใดคืออาการของโรคฝีดาษในไก่ไข่. (ใช้ตัวเลือกข้อ  19)
เฉลยข้อ  ก
21.ข้อใดคืออาการของโรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดต่อ.
(ตัวเลือกข้อ 19) เฉลยข้อ  ข
22.ข้อใดคืออาการของโรคนิวคลาสเซิลในไก่ไข่.(ใช้ตัวเลือกข้อ  19)
เฉลยข้อ  ง
23.ข้อใดคือการป้องกันและรักษาโรคนิวคลาสเซิลในไก่ไข่.
ก.  รักษาโรงเรือนภาชนะอุปกรณ์และฉีดวัคซินชิดสเตรนเอฟด้วยวิธีการ
หยอดตาหรือจมูกหรือวัคซินเอ็ม พี สเตรนโดยปลูกที่หนังปีกตรงที่ไม่มีกล้ามเนื้อ
ข.  ทำความสะอาดโรงเรือนไม่ให้เปียกแฉะและฉีดวัคซีนป้องกันทุก 6 เดือน
รักษาด้วยยาจำพวกปฏิชีวนะและซัลฟาบางชนิด
ค.  เผาหรือฝังไก่เป็นโรคตายให้วัคซีนป้องกันหลอดลมอักเสบด้วยวิธีหยอดตา
ง.  แยกไก่ป่วยออกจากฝูงแล้วทำลายด้วยการฝังหรือเผากลบปลูกวัคซีน
ด้วยการแทงปีกเมื่อลูกไก่อายุได้ 7 วันและป้องกันไม่ให้ยุงกัดเพราะยุงเป็นพาหะนำโรค
24.ข้อใดเป็นการป้องกันและรักษาโรคฝีดาษในไก่ไข่.
(ตัวเลือกข้อ  23) เฉลยข้อ  ง
25.ข้อใดเป็นการป้องกันและรักษาโรคอหิวาตกโรคในไก่ไข่.(ตัวเลือกข้อ  23)
เฉลยข้อ  ข
26.โรงเรือนไก่ไข่ที่ดึควรมีลักษณะอย่างไร.
ก.  สามารถป้องกันแสงแดดได้ดี ป้องกันศัครูต่างๆได้
ข.  โรงเรียนควรเป็นลวดตาข่าย รักษาความสะอาดได้ง่าย ควรเป้นแบบที่สร้างเอง
ค.  ควรห่างจากบ้านคนพอสมควรเพื่อป้องกันกลิ่นมูลไก่รบกวนผู้อื่น
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
27.โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ในข้อใดสร้างง่ายและลงทุนน้อยที่สุด.
ก.  แบบเพิงหมายแหงน    ข.  แบบเพิงหมาแหงนกลาย
ค.  แบบหน้าจั่วสองชั้นกลาย   ง.  แบบหน้าจั่วสองชั้นและแบบหน้าจั่ว
28.อากาศภายในโรงเรือนเย็นระบายอากาศร้อนได้ดีทำให้ไก่ไข่อยู่ได้สบาย
หมายถึงลักษณะโรงเรือนแบบใด.
ก.  แบบหน้าจั่ว    ข.  แบบหน้าจั่วกลาย   ค.  แบบหน้าจั่วสองชั้น
ง.  แบบหน้าจั่วสองชั้นและแบบหน้าจั่ว
29.ข้อใดคืออาหารเลี้ยงไก่ไข่
ก.  อาหารป่น   ข.  อาหารเสริม    ค.  อาหารเสริมอัดเม็ด   ง.  อาหารข้นหรือหัวอาหาร
จ.  ถูกทุกข้อ
30.แม่ไก่จะออกไข่เมื่ออายุได้กี่สัปดาห์.
ก.  10-12  สัปดาห์   ข.  16-18  สัปดาห์    ค.  20-22  สัปดาห์ 
ง.  24-26  สัปดาห์
31.ในการจัดการผลผลิตจากไข่ไก่เพื่อจำหน่ายข้อใดคือแนวปฏิบัติ
ก.  ต้องเก็บไข่ออกจากรางไข่ทุกวันสำหรับการเลี้ยงไก่บนพื้นคอกต้องเก็บ
อย่างน้อยวันละ 4 ครั้งเพื่อป้องกันไข่แตก
ข.  ถ้าไข่สกปรกมากให้ใช้แผ่นขัดหรือกระดาษทรายแห้งถูเปลือกไข่ให้น้อยที่สุด
ค.ในการทำความสะอาดให้ใช้ผ้าฟองน้ำชุบน้ำผสมสารละลายกลุ่มคลอไรด์เช่นเบนซาโซเนียน คลอไรด์ คลอรีนร้อยละ 65ผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วนคลอรีน 200ม.ก.ต่อน้ำ 1 ลิตร
ง.  ถูกทุกข้อ
32.ข้อเสียของการทำความสะอาดไข่ไก่โดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำผสมสารละลาย
มีข้อเสียอย่างไร.
ก.  ผิวไข่ไก่ไม่สวย        ข.  เก็บได้ไม่นานจะเน่าเสีย
ค.  ผลผลิตได้ราคาตำ    ง.  ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
33.สำหรับการคัดแยกไข่ไข่บุบ เปลือกบางและมีน้ำหนักไม่ได้มาตรฐานจะแยกออก
หลังจากนั้นคัดแยกตามขนาดน้ำหนักกรัมต่อฟองแล้วกำหนดเป็นเบอร์ไข่ไก่
เบอร์ใหญ่ที่สุดคือเบอร์ใด.
ก.  เบอร์  0   ข.  เบอร์  1    ค.  เบอร์  2   ง.  เบอร์  3
34.เปลือกไข่ไก่มีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  ผสมเป็นอาหารสัตว์    ข.  ใช้เป็นวัสดุในการทำเครื่องประดับประเภทต่างหู
ค.  ช่วยให้ผ้าขาวโดยนำเปลือกไข่ป่นใส่ลงในน้ำผงซักฟอกแช่ไว้แล้วซัก
ง.  เปลือกไข่มีสารอาหารบางชนิดใช้ในการชุบแป้งทอดกรอบเป็นอาหารว่าง
35.ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปใด.
ก.  ทวีปเอเชีย    ข.  ทวีปแอฟริกา    ค.  ทวีปอเมริกา  ง.  ทวีปยุโรป
36.ข้ใดไม่ใช่ลักษณะรูปร่างและนิสัยของปลานิล.
ก.  ปลานิลมีริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างเสมอกัน
ข.  มีเกล็ด  4 แถวตรงบริเวณแก้มและมีลายพาดขวางลำตัวประมาณ 9-10 แถบ
ค.  ปลานิลไปชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงชอบหากินตามลำพัง
ง.  ปลานิลมีความอดทนสูงและสามาถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้
37.เมื่อปี พ.ศ. 2508 พระจักรพรรดิกิชิโตครั้งดำรงอิสริยยศเป็นมกุฏราชกุมาร
ได้จัดส่งปลามาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 50 ตัวน้ำหนัก 14 กรัม
ซึ่งในระยะแรกได้ทรงพระกรุณาเลื้ยงที่ใด.(สวนจิตรดา พระราชวังดุสิต)
38.ใครพระราชทานชื่อปลานิล.
ก.  สมเด็จพระราชินีแห่งญี่ปุ่น   ข.  มกุฏราชกุมารแห่งประเทศญึ่ปุ่น
ค.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ง.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร
39.การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินจะต้องมีเนื้อที่อย่างน้อยกี่ตารางเมตร.
กง  100  ตารางเมตร       ข.  200  ตารางเมตร
ค.  300  ตารางเมตร        ง.  400  ตารางเมตร
40.การเลี้ยงปลานิลในกระชังสี่เหลี่ยมโดยแขวนให้จมน้ำและมีส่วนที่โผล่
เหนือน้ำกี่เซนติเมตร.
ก.  5-10  ซ.ม.        ข.  15-20  ซ.ม.     ค.  20-25  ซ.ม.    ง.  25-30  ซ.ม.
41.การเลี้ยงปลาในกระชังมีข้อดีอย่างไร.
ก.  ลงทุนน้อย  ข.  ง่ายต่อการดูแลรักษา  ค.  ง่ายต่อการจัดการผลผลิต  ง.  ถูกทุกข้อ
42.สถานที่ใดไม่เหมาะในการเลี้ยงปลานิล.
ก.  แม่น้ำ   ข.  เขื่อน    ค.  ฝายน้ำล้น    ง.  ใกล้ท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน
43.กระชังหมายถึงข้อใด.
ก.  ตะกร้าใส่อาหารปลานิล   ข.  โรคที่เกิดกับปลานิล
ค.  ชื้ออาหารปลานิล              ง.  โครงทำจากไม้ไผ่ ท่อ พีวีซีโดยมีถังน้ำมัน
ทำเป็นทุ่นอวนที่ใช้เลี้ยงปลาขนาดของอวนพิจารณาตามขนาดของปลา
44.นักเรียนเลี้ยงปลานิลใช้เวลาเลี้ยง 3-4 เดือนจะได้ปลาขนาดโตกี่กรัม.
ก.  1,000  กรัม    ข.  700  กรัม    ค.  600  กรัม    ง.  500  กรัม
45.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับกระชังลอยนำ.
ก.  เหมือนกระชังทั่วไปแต่ไม่ใช้เสาปักยืด
ข.  การวางกระชังต้องให้ก้นท่างจากน้ำ  1 เมตร
ค.  การจัดวางกระชังต้องห่างกันอย่างน้อย  50  ซ.ม.
ง.  หากเลี้ยงในบริเวณที่กระแสน้ำไหลควรวางกระชังตามกระแสน้ำ(ต้องวางขวาง)
46.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการให้อาหารปลานิล.
ก.  อาหารที่เลี้ยงปลานิลควรเป็นอาหารชนิดเม็ดลอยน้ำมีโปรตีนสูง
ข.  ลูกปลาอ่อนจะต้องการอาหารที่มีระดับโปรตีนสูงกว่าปลาใหญ่
ค.  ปลาจะกินอาหารได้ดีในช่วงที่มีปริมาณออกซิเจนสูงซึ่งจะอยู่ในตอนเช้า
ง.  ปลานิลไม่มีกระเพาะอาหารจริงจึงสามารถรับอาหารได้ทีละน้อยควร
ให้อาหารทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง
47.ข้อใดคือโรคของปลานิล.
ก.  โรคติดเชื้อสเตรรปโตคอคคัส    ข.  โรคติดเชื้อสเตรปโตโรโมนาส
ค.  โรคมาเรกซ์  นิวคลาสเซิลลง      ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
48.ปลาว่ายน้ำผิดปกติว่ายวนบริเวณผิวน้ำ ตาโปนมีเลือดออกในลูกตา
สีของตัวปลาจะเข็มมีตุ้มหนองตามตัวหมายถึงปลาเป็นโรคใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  47) เฉลยข้อ  ก
49.ถ้าปลานิลเป็นโรคติดเชื้อแอร์โรโมนาสจะมีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
ยกเว้นข้อใด.
ก.  เอนโรฟล็อตชาชิน    ข.  อ๊อกซี่เตดตร้าซัยคลิน
ค.  ซัลฟาไตรเมทโฮพริม    ง.  ฮะม็อกซี่ชิลลิน
50.ข้อใดมีความสัมพันธุ์กับการจัดการผลผลิต.
ก.  การเพาะพันธุ์ลูกปลา    ข.  การเลี้ยงปลานิลและการให้อาหารปลา
ค.  การดูแลสุขภาพและลดอัตราการตาย   ง.  การจับปลาการขนส่งสู่ตลาด
51.เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของสัตว์ การวินิจฉัยโรค
การบำบัดรักษาและการป้องกันโรคสัตว์ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์หมายถึงอาชีพใด.
ก.  แพทย์    ข.  สัตวแพทย์    ค.  เกษตรกร    ง.  เลี้ยงสัตว์
ตอนที่  2  ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ต่อไปนี้พร้อมทั้งแปลความหมายสั้นๆ
ให้ไดใจความสมบูรณ์จดบันทึกลงในสมุดแล้วส่งครูในคาบเรียน
1.งบประมาณ  อ่านว่า  งบ-ประ-มาน  แปลว่า  ประมาณการรายรับและรายจ่าย
2.ปฏิชีวนะ  อ่านว่า  ปะ-ติ-ชี-วะ-นะ  แปลว่า  ยาประเภทที่มีสารสกัดจาก
ผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยั้บยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
3.เวชภัณฑ์  อ่านว่า  เวด-ชะ-พัน  แปลว่า  สิ่งของเครื่องใช้และเครื่องมือเกี่ยวกับ
การแพทย์
4.กลิ่นโคลนในปลานิลกำจัดได้อย่างไร.
คำตอบ  ใส่ปลาในบ่อหรือถังน้ำสะอาดและงดให้อาหารเป็นเวลา 7 วัน
ที่อุณหภูมิน้ำ  24  องศาเซลเซียส
คำถาม
1.ถ้านักเรียนจะเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร.
คำตอบ  สำรวจความตองการศึกษาข้อมูลของสัตว์ วางแผน และเตรียมอุปกรณ์
สถานที่และพันธุ์สัตว์ให้พร้อม
2.การเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลผลิตที่มีคทางอย่างไร.
คำตอบ  เลี้ยงและดูแรกษาสัตว์ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเอาใจใส่เรื่องอาหารการ
ป้องกันโรคสถานที่และอุปกรณ์ในการเลี้ยง
3.ถ้านักเรียนจะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายจะเลือกเลี้ยงไกไข่พันธุ์ใดเพราะอะไร.
คำตอบ  ไก่พันธุไฮบรีดเพราะให้ผลผลิตสูง ไข่ฟองโตและเปลือกไข่ทนทาน
4เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ผ้าม่านปิดโรงเรือนไก่ไข่ช่วงฤดูหนาว.
คำตอบ  ป้องกันลมพัดแรงและให้อุณหภูมิคงที่
5.ถ้าต้องการให้กระดูกไก่และเปลือกไข่แข็งแรงควรให้อาหารประเภทใดแก่ไก่ไข่
คำตอบ  แร่ธาตุ
6.ถ้าฟาร์มไก่ให้ผลผลิตไข่ไก่เป็นจำนวนมากมาบประทานและจำหน่าย
ได้หมดนักเรียนควรทำอย่างไร.
คำตอบ  แปรรูปโดยการทำไข่เค็ม  ไข่เยี่ยวม้า

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยที่3 ง 22103 ม.2

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ง 22103)
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ถ้าหากนักเรียนต้องการเครื่องดื่มมีรสซาบซ่า  ชวนดื่ม ควรผสมอะไรลงไป
ในเครื่องดื่ม.
ก.  แอลกอฮอล์   ข.  น้ำแร่   ค.  น้ำเปล่า    ง.  โชดา
2.เมล็ดพืชในข้อใดไม่สามารถนำเมล็ดมาทำเครื่องดื่มได้.
ก.  ข้าว    ข.  ข้าวโพด    ค.  กาแฟ      ง.  มะละกอ
3.เครื่องดื่มในข้อใดที่ไม่เหมาะสำหรับ้ป่วยที่เป็นโรคไตวาย.
ก.  น้ำข้าวกล้อง   ข.  น้ำผลไม้    ค.  น้ำนมข้าวโพด    ง.  น้ำนมถั่วเหลือง
4.การรับประทานมะเขือเทศมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  ขับลมในกระเพราะอาหาร    ข.  บำรุงกระเพาะอาหาร
ค  ลดกรดในกระเพาะอาหาร     ง.  ลดอัตราการเกิดมะเร็งในลำใส้
5.ผลไม้และน้ำผลไม้ประเภทใดช่วยในการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
ก.  ฝรั่ง  น้ำฝรั่ง             ข.  มะนาว  น้ำมะนาว    
ค.  มะเขือเทศสีดา  น้ำมะเขือเทศปั่น  ง.  มะขามหวาน  น้ำมะขาม  
6.ผลไม้ชนิดใดไม่นิยมนำมาตกแต่งเครื่องดื่ม.
ก.  กีวี   ข.  แตงโม    ค.  มะเฟือง    ง.  น้อยหน่า
7.การตกแต่งเครื่องดื่มมีหลักสำคัญอย่างไร.
ก.  สิ่งที่นำมาตกแต่งรสชาติไม่ขัดกันกับเครื่องดื่ม
ข.  สิ่งที่นำมาตกแต่งต้องเป็นของที่ประดับให้เกิดความสวยงาม
ค.  สิ่งที่นำมาตกแต่งจะต้องให้ความรู้สึกที่เพิ่มมูลค่าของเครื่องดื่ม
ง.  สิ่งที่นำมาตกแต่งจะต้องมีสีสดหรือมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน
8.ถ้าหากนักเรียนต้องการนำผักมาตกแต่งเครื่องดื่มควรเลือกผักชนิดใด.
ก.  แตงกวา  ต้นหอม      ข.  มะเขือพวง  ขึ้นฉ่าย
ค.  มะเขือเทศ  สะระแหน่    ง.  ผักชี  ผักตั้งโอ๋
9.การตกแต่งขอบแก้วเครื่องดื่มด้วยเกลือป่นควรใช้สิ่งใดถูขอบแก้ว
เพื่อให้เกลือติดขอบแก้ว.
ก.  ใช้น้ำเชื่อมถูขอบแก้ว   ข.  ฝานมะนาวถูขอบแก้ว
ค.  ใช้น้ำเปล่าถูขอบแก้ว    ง.  ฝานมะเขือเทศถูขอบแก้ว
10.การเสิร์ฟเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งเหตุผลใดจึงควรเสิร์ฟทันที.
ก.  เพราะป้องกันไม่ให้เครื่องดื่มมีรสชาติจืดชืด
ข.  เพราะสามารถทำให้ผู้ดื่มคลายร้อนได้ทันที
ค.  เพราะเครื่องดื่มจะเสียได้ง่าย
ง.  เพราะเครื่องดื่มจะตกตะกอนไวกว่าปกติ

ก้าวใหม่ของครูไทยก้าวไกลด้วย Socail Media

         การเรียนการสอนโดยการใช้สังคมออนไลน์
          รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  3
           ง 22103 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
            โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม
           จังหวัดยโสธร (สพม. 28)
มอบหมายงาน

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกห้องเรียนศึกษาคำอธิบายรายวิชา ง 22103
และตัวชี้วัดพร้อมทั้งจดบันทึกลงในสมุดโดยเว้นใบรองปกไว้เพื่อเขียนชื่อและ
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน (จดบันทึกลงในสมุดเล่มใหญ่ซึ่งเป็นสมุดโรงเรียน)
สำหรับนักเรียนที่มีเว็บไซต์แล้วให้เขียนลงในเว็บไซต์ตามงานที่ครูมอบหมาย
         -ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง  แต่งบ้านให้สวยด้วยสวนงาม เมื่อทำเสร็จแล้วให้ตรวจและจดบันทึก
คะแนนก่อนเรียนลงในสมุดให้เรียบร้อยนักเรียนคนใดสงสัยเรื่องอะไรให้เข้า
ศึกษาในเว็บไซต์  Krupaga
 
                                     KRUPAGA


                         WORDPRESS.COM

                                  ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์
                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                   โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28
                                    (ศรีสะเกษ -ยโสธร)
                                สพฐ/กระทรวงศึกษาธิการ

ใบความรู้ที่ 3.2 เรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ง 22103 ม.2

ใบความรู้ที่ 3.2 เรื่องหลักการเตรียม ประกอบ  จัด ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม
1.การเตรียมเครื่องดื่ม
           1.1เลือกใช้ส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ซ้ำ ไม่เน่าเสียเพื่อให้
เครื่องดื่มมีรสชาติและกลิ่นดีรวมถึงคุณค่าทางอาหารเป็นประโยชน์ต่อผู้ดื่ม
           1.2เลือกใช้ส่วนผสมวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพราะมีราคาที่ไม่แพง
รสชาติดี  หาได้ง่ายและวัตถุดิบใหม่สด
           1.3ล้างผักและผลไม้ที่จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มทั้งเปลือกก่อนปอกเปลือก
และหั่นเป็นชิ้นๆและทำเครื่องดื่มทันทีหลังปอกเปลือกเพื่อรักษาคุณค่าของอาหาร
           1.4ควรชั่งตวงส่วนผสมในการทำเครื่องดื่มเพื่อความสะดวกในการทำเครื่องดื่ม
และได้เครื่องดื่มรสชาติคงเดิม
2.การประกอบเครื่องดื่ม
            2.1อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำต้อวสะอาดปราศจากกลิ่นและรสชาติต่างๆ
เพื่อให้เครื่องดื่มมีกลิ่นรสชาติตามวัตถุดิบชนิดนั้นๆ
           2.2เครื่องดื่มที่เป็นผักหรือผลไม้สดควรดื่มทันทีที่ทำเสร็จ
ไม่ควรผ่านการต้มเพราะจะทำให้เสียคุณค่าทางอาหารถ้าต้องการเก็บเกิน 1 วัน
จึงต้มแล้วเก้บใส่ภาชนะเข้าตู้เย็น
           2.3เครื่องดื่มที่ต้องการให้มีเนื้อผักผลไม้เนียนละเอียดไปกับส่วนผสมอื่น
ควรใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้
3.การจัดเครื่องดื่ม
           
3.1จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ดื่มเช่นจัดนมสดให้
เด็กในวัยเรียนที่กำลังเจริญเติบโต จัดน้ำผักผลไมให้ผู้สูงอายุที่ระบบขับถ่าย
ไม่ปกติ จัดน้ำขิงให้กับบุคคลที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ
            3.2จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเช่นอากาศเย็นควรจัดเครื่องดื่ม
อุ่นๆอากาศร้อนควรจัดเครื่องดื่มเย็นใส่น้ำแข็งเพื่อรักษาสมดุลย์อุณหภูมิภายในร่างกาย
            3.3จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับโอกาศที่จะบริการเช่นการบริการเครื่องดื่ม
สำหรับผู้มาเยี่ยมที่บ้านควรเป็นแบบง่ายๆถูกใจผู้มาเยือนสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้องเตรียมปริมาณให้เพียงพอ
            3.4จัดเครื่องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเช่นเครื่องดื่มร้อนให้ใช้ถ้วยกระเบื้อง
หรือแก้วทนความร้อนที่มีหูจับและมีจานรองไม่ควรเทเครื่องดื่มร้อนๆลงในแก้วพลาสติก
ละลายเสียรูปทรงหรือมีสารปนเปื้อนจากพลาสติกลงในเครื่องดื่มเครื่องดื่มเย็นให้ใส่
แก้วใสทรงสูงอาจมีก้านหรือไม่มีก็ได้สำหรับเครื่องดื่มที่บริการในงานเลี้ยงให้เทใส่
อ่างแก้วขนาดใหย่มีแก้ววางอยู่ข้างๆเพื่อบริการแขกที่มาในงาน
4.การตกแต่งเครื่องดื่ม
           4.1ตกแต่งเครื่องดื่มการใช้วัสดุธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ดื่มเช่น
ผักหรือผลไม้ที่ใช้ทำเครื่องดื่มนั้น ตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ดอกกล้วยไม้ที่ล้างสะอาด
น้ำสับปะรดตกแต่งด้วยสับปะรดหั่นเป้นชิ้นสามเหลี่ยมเสียบที่ปากแก้ว น้ำผลไม้ผสม
ตกแต่งด้วยผลไม้เนื้งแข็งหลายสีหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใส่ลงไปในอ่างน้ำ
น้ำผลไม้ผสมหมายถึง น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำฝรั่ง น้ำแตงโม มีรสกลมกล่อม
น้ำมะพร้าวตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้ที่ล้างสะอาดวางบนปากแก้ว
         4.2ตกแต่งเครื่องดื่มด้วยช้อนตนเครื่องดื่มที่มีด้ามจับรูปต่างๆใส่คู่กับหลอด
5.การบริการเครื่องดื่ม
         5.1บริการเครื่องดื่มในภาชนะที่ล้างสะอาดและเช็ดให้แห้งเรียบร้อยแล้ว
         5.2บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น 3 ส่วนใน 4 ส่วน ของแก้ว
         5.3การบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นควรมีจานรองหรือผ้ารองแก้ว
เพื่อป้องกันการจับถือถ้วยที่ร้อนโดยตรงเพื่อป้องกันหยดน้ำของน้ำแข็ง
ซึ่งอาจทำให้โต๊ะมีรอยเปื้อนและลื่นจนแก้วตกแตก
         5.4บริการเครื่องดื่มโดยคำนึงถึงอุณหภูมิและรสชาติเครื่องดื่มเช่น
เครื่องดื่มร้อนต้องบริการขณะยังร้อนเครื่องดื่มเย็นต้องใส่น้ำแข็งพอดี
และบริการทันทีที่ใส่น้ำแข็งเพื่อไม่ให้น้ำแข็งละลายจะเสียรสชาติ
         5.5บริการเครื่องดื่มและเก็บภาชนะทางขาวมือของผู้รับบริการ
โดยใช้มือด้านใดด้านหนึ่งหยิบจานรองในกรณีเป้นเครื่องดื่มร้อนและใช้มือ
อีกข้างหยิบก้านแก้วขณะบริการและเก็บแก้ว
         5.6ผู้บริการต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ตัดเล็บสั้น ล้างมือให้สะอาด
         5.7บริการเครื่องดื่มให้เพียงพอต่ผู้รับบริการ
การล้างแก้วให้ใสสะอาดปราศจากกลิ่นคาวทำได้อย่างไร.
คำตอบ  นำใบตองกล้วยหรือใบเตยขยี้ลงในชามที่มีน้ำครึ่งชามใส่เกลือ
ลงไป  2  ช้อนโต๊ะคนให้เกลือละลายแล้วนำแก้วลงไปล้าง
ใบเตยมีคุณสมบัติในข้อใด.
คำตอบ  ใบเตยมีสรรพคุณบำรุงหัวใจลดการกระหายน้ำ
วัสดุอุปกรณ์  
1.อุปกรณ์ช่างตวง  เครื่องชั่ง  ถ้วยตวงของเหลว  ถ้วยตวงของแห้ง  ช้อนตวง
2,กระชอน  ผ้าขาวบาง  ค้อนทุบขิง ตะไคร้  มีดและเขียง
3.เครื่องปั่นน้ำผลไม้  หม้อต้ม  พิมพ์กดผัก ผลไม้เป็นรูปต่างๆ  ภาชนะใส่เครื่องดื่ม
4.ถ้วยกระเบื้องมีหู  แก้วใสมีก้านและไม่มีก้าน  อ่างแก้ว  เหยือกแก้ว
5.จานรองแก้วและอุปกรณ์รองแก้ว  ทัพพีตักเครื่องดื่ม  อุปกรณ์คนเครื่องดื่ม
ขั้นตอนการเตรียม  ประกอบ  จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
          การเตรียม  ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มทุกชนิด
ให้มีประสิทธภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย  ประหยัดเวลา  ประหยัดแรงงานและได้ผลงานที่มีคุณภาพควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
        1.ขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนการศึกษาตำรับเครื่องดื่มที่จะทำจากแหล่งเรียนรู้
แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์มาวางแผนเกี่ยวกับการเตรียม  ประกอบ จัด ตกแต่ง
        2.ขั้นปฏิบัติงาน  เป้นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่ง
และบริการเครื่องดื่มตามที่วางแผนไว้
        3.ขั้นประเมินผลงาน  เป็นขั้นตอนการวิเคราะหืผลงานว่ามีข้อพกพร่อง
หรือไม่  อย่างไร และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในการทำงานครั้งต่อไป
คำศัพท์
1.Beverage  อ่านว่า  เบฟเวอเรจ  แปลว่า   เครื่องดื่ม
2.Ingredient  อ่านว่า  อินกรีเตียนท  แปลว่า  ส่วนผสม
3.Service  อ่านว่า  เซอร์วิส  แปลว่า  บริการ