ข้อสอบหน่วยที่ 1 ง 22103 เรื่องแต่งบ้านให้สวยด้วยสวนงาม ม.2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (ง 1.1 ม. 2/1)
1.ถ้านักเรียนต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้านควรสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งใด.
ก.  หนังสือพิมพ์รายวัน                 ข.  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ค.  เว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน      ง.  เจ้าของร้านขายสินค้าตกแต่งบ้าน
เฉลยข้อ  ค  เหตุผลมีข้อมูลที่หลากหลายน่าสนใจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดและตกแต่งบ้านได้
2.บุคคลใดจะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนได้ดีที่สุด.
ก.  เกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้ขาย              ข.  คนรับจ้างตัดหญ้า
ค.  คนขายอุปกรณ์ดูแลรักษาต้นไม้     ง.  คนขายปุ๋ย
เฉลยข้อ  ก  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปลูกการดูแลรักษาต้นไม้มากที่สุด
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน ( ง 1.1 ม.  2/2)
3.เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดและตกแต่งบ้าน.
ก.  เพราะต้องการให้สิ่งของภายในบ้านมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ข.  เพราะต้องการให้มีคนมาเยี่ยมเยือนบ่อยๆ
ค.  เพราะต้องการให้บ้านมีกลิ่นหอมสดชื่น     ง.  เพราะต้องการให้บ้านน่าอยู่อาศัย
เฉลยข้อ  ง  การจัดตกแต่งบ้านทำให้บ้านสวยงามร่มรื่นเป็นระเบียบสะอาด
4.ถ้าต้องการให้ห้องรับแขกสามารถเดินเข่า – ออกได้สะดวกควรทำอย่างไร.
ก.  ทำประตูห้องรับแขกเพิ่ม         ข.  จัดวางเครื่องเรือนชิดผนังไม่ติดประตู
ค.  ขนเครื่องเรือนออกนอกบ้านให้หมด    ง.  จัดวางเครื่องเรือนให้น้อยที่สุด
เฉลยข้อ  ข  ทำให้พื้นที่เหลือมากขึ้นการเดินเข้าออกสะดวก
5.ห้องรับแขกที่มีแสงแดดส่องจนทำให้ร้อนมากควรเลือกใช้สิ่งใดตกแต่ง.
ก.  ผ้าม่านหรือมู่ลี่       ข.  ต้นไม้ใส่กระถาง
ค.  พัดลมติดเพดาน    ง.  ร่มพับได้
เฉลยข้อ  ก  มู่ลี่หรือผ้าม่านมีความหนาทำให้ลดปริมาณของแสงแดด
ที่จะส่องเข้าไปในห้อง
6.การดูแลรักษาสวนให้สวยงามอยู่เสมอทำได้อย่างไร.
ก.  รดน้ำ  พรวดดิน  ใส่ปุ๋ย ป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชเป็นประจำ
ข.  ย้ายตำแหน่งของสวนไปในบริเวณต่างๆของบ้านโดยไม่ซ้ำกัน
ค.  เปลี่ยนพันธุ์ไม้และของตกแต่งสวนใหม่ทุกเดือน
ง.  ว่าจ้างคนทำสวนมาทำสวนทุกวัน
เฉลยข้อ  ก  ทำให้พืชภายในสวนเจริญเติบโตได้เต็มที่ไม่เป็นโรคไม่มีศัตรูพืช
7.สวนในบ้านสมัยใหม่ควรตกแต่งอย่างไรจึงจะเหมาะสมมากที่สุด.
ก.  จัดสวนอย่างอิสระวางพันธุ์ไม้และของตกแต่งตามใจชอบ
ข.  จัดสวนรูปทรงเรขาคณิตและมีน้พุตั้งไว้กลางสนาม
ค.  จัดสวนโดยเน้นสีสันของต้นไม้โดยไม่ใช่ของตกแต่งอื่น
ง.  จัดสวนโดยเน้นหินกรวดและรูปปั้นมากกว่าพันธุ์ไม้
เฉลยข้อ  ข  เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่
8.ถ้ามีพื้นที่ว่างเล็กน้อยซึ่งไม่ได้ปลูกหญ้าเพราะหญ้าหมดแล้ว
ควรปลูกพันธุ์ไม้ชนิดใดแทน.
ก.  ไม้ประธาน       ข.  ไม้น้ำ        ค.  ไม้พุ่ม       ง.  ไม้คลุมดิน
เฉลยข้อ  ง  สามารถปกปิดหน้าดินได้ดี
ตัวชี้วัด  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า (ง  1.1  ม. 2/3)
9.การนำวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้าน มีความสำคัญอย่างไร.
ก.  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด      ข.  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธี
ค.  เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า    ง.  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
เฉลยข้อ  ค  วัสดุในท้องถิ่นมักมีจำนวนมากจนอาจมองไม่เห็นความสำคัญ
การนำมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งภายในบ้านจึงเป็นการใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
10.การตกแต่งสวนตามข้อใดประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด.
ก.  สลับสับเปลี่ยนตำแหน่งของพันธุ์ไม้ในสวนที่มีอยู่เดิมให้เป็นสวนใหม่
โดยใช้หลักของศิลปะเข้าช่วยในการจัดและตกแต่ง
ข.  นำของตกแต่งบ้านและชุดโต๊ะเก้าอี้ในบ้านมาจัดวางไว้ยังตำแหน่งต่างๆของสวน
ค.  ขอแบ่งพันธุ์ไม้และของตกแต่งจากเพื่อนบ้านมาใช้ตกแต่งสวนของตนเอง
ง.  ตัดแต่งพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิมให้เป็นรูปดอกไม้หรือสัตว์ต่างๆทั้งสวน
เฉลยข้อ  ก  เกิดความแปลกใหม่และไม่สิ้นเปลืองวัสดุ
กิจกรรมพัฒนาการอ่าน
ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้
ผสมผสาน  อ่านว่า  ผะ สม  ผะ  สาน  แปลว่า  เก็บเล็กผสมน้อย
อาณาเขต  อ่านว่า  อา นา  เขด  แปลว่า  เขตแดน
เอกภาพ  เอก กะ  พาบ  แปลว่าความเป้นอันหนึ่งอันเดียวกันความสอดคล้อง
กลมกลืนกัน
อาชีพน่ารู้ (JOB) อ่านว่า  จอบ  แปลว่า  อาชีพน่ารู้ 
อาชีพสถาปนิก  หมายถึง อาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการวางแผน  การเขียนแบบ 
การควบคุม  การตกแต่งพื้นที่  และวางแปลนจัดสถานที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว
ทั้งในและนอกอาคาร  สนามกอล์ฟและสวนสาธารณะ
คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้นๆให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.การดูแลรักษาสวนมีความสำคัญอย่างไร.
คำตอบ  ช่วยให้สวนมีความสะอาดและสวยงาม
2.ถ้าต้องการให้สวนสวยงามอยู่เสมอจะมีแนวทางการดูแลรักษาอย่างไร.
คำตอบ  หมั่นดูแล  รดน้ำส่ปุ๋ยและพรวนดินอยู่เสมอ
3.เพราะเหตุใดจึงต้องตกแต่งสวน. (คำตอบ  เพื่อสร้างความสวยงาม สดชื่น
และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น)
4.สวนรูปแบบใดเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่น้อยมากที่สุด. (คำตอบ  สวนแบบประดิษฐ์)
5.นักเรียนจะนำความรู้เรื่องการตกแต่งสวนไปใช้ประโยชน์อย่างไร.
(คำตอบ  นำไปใช้ในการจัดสวนรูปแบบต่างๆในบริเวณบ้าน)
กิจกรรมการเรียนรู้
1.ให้นักเรียนสืบคันข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งสวนแล้วรวบรวมเนื้อหาทำรายงานส่งครู
2.ให้นักเรียนสำรวจบริเวณบ้านของตนเองหรือสวนของตนเองแล้วออกแบบ
ตกแต่งสวนให้สวยงามเหมาะสมกับขนาดพื้นที่สวนที่จะจัดจริงโดยร่างภาพ
2  มิติหรือ  3  มิติลงในกระดาษวาดเขียนแล้วระบายสีให้สวยงาม
3.ให้นักเรียนแบ่งเป็น  4  กลุ่ม  ร่วมกันออกแบบและตกแต่งสวนในโรงเรียน
ตามรายการที่กำหนดให้หรือทำชิ้นงานจำลอง โดยใช้วัสดุหรือพันธุ์ไม้
ที่สามารถหาได้ง่ายภายในท้องถิ่นจากนั้นให้นำมาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
กลุ่มที่ 1  สวนแบบประดิฐ์         กลุ่มที่  2  สวนแบบธรรมชาติ
กลุ่มที่ 3  สวนแนวไทย             กลุ่มที่ 4  สวนจากพืชผักสวนครัว

Posted on เมษายน 13, 2013, in ข้อสอบหน่วยที่ 1 ง 22103 ม. 2, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: