ข้อสอบหน่วยที่ 5 เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี 22103 ม. 2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.กระบวนการทางเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร.
ก.  ช่วยให้ผลงานเป็นระเบียบเรียบร้อย   ข.  ช่วยสร้างความสำคัญในหมู่คณะ
ค.  ช่วยให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือไม่ชำรุด    ง.  ช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการได้
2.การเขียนภาพ  3  มิติของชิ้ยงานสำเร็จตรงกับขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี.
ก.  การปรับปรุงและแก้ไข      ข.  การกำหนดปัญหาหรือควาต้องการ
ค.  การออกแบบและปฏิบัติการ    ง.  การรวบรวมข้อมูล
3.ถ้าทดสอบแล้วว่าชิ้นงานมีข้อบกพร่องขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไร.
ก.  ประเมินผล     ข.  ปรับปรุงและแก้ไข
ค.  ออกแบบและปฏิบัติการ    ง.  การรวบรวมข้อมูล
4.ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่มีส่วนทำให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์มากที่สุด.
ก.  การประเมินผล    ข.  การเลือกวิธีการ 
ค.  การกำหนดปัยหาและความต้องการ    ง.  การรวบรวมข้อมูล
5.เพราะเหตุใดในกระบวนการเทคโนโลยีจึงต้องมีขั้นตอนการเลือกวิธีการ.
ก.  เพราะสมาชิกในกลุ่มมีความคิดที่แตกต่างกัน
ข.  เพราะแหล่งการเรียนรู้มีมากมาย    ค.  เพราะต้องการให้วิธีการแก้ปัญหาดีที่สุด
ง.  เพราะต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำงาน
6.ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ด้านความปลอดภัย.
ก.  ยาฆ่าแมลงผสมกลิ่นสมุนไพร   ข.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ค.  มีดพกขนาดเล็ก    ง.  โทรทัศน์เคลื่อนที่
7.วิธีการทำฝนเทียมเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในด้านใด.
ก.  ด้านความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น   ข.  ด้านสนองตอบความต้องการ
ค.  ด้านความปลอดภัย    ง.  ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8.ถ้าท้องถิ่นของนักเรียนมีสภาพแวดล้อมแห้งแล้งเป็นที่โล่งกว้างแดดจัด ควรใช้
ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนอย่างไร.
ก.  ทำหม้อนึ่งไอน้ำสำหรับประกอบอาหาร   ข.  ผลิตแก๊สธรรมชาติ
ค.  ทำเครื่องสูบน้ำพลังงาลม    ง.  ทำไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์จำหน่าย
9.การใช้ถังแก๊สชนิดคืนถังได้เป็นการใช้เครื่องมือใด.
ก.  รีแพร์   ข.  รียูส   ค.  รีดิวซ์    ง.  รีไซเคิล
10.เพราะเหตุใดจึงใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการเทคโนโลยี.
ก.  เพราะต้องการใช้วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดและคุ้มค่า

Advertisements

Posted on พฤษภาคม 11, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: