Daily Archives: มิถุนายน 9, 2014

krupaga สั่งงานหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา ง 23105
ทำงานดังนี้
        1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง อาหารประเภทสำรับ
จำนวน  45  ข้อโดยให้บันทึกลงในสมุด (ข้อสอบก่อนเรียนในเว็บไซต์ krupaga)
        2.ให้อ่านใบความรู้เรื่องอาหารประเภทสำรับ
        3.ให้เตรียม วัสดุ  อุปกรณ์ เพื่อจัดอาหารประเภทสำรับโดยให้แต่ละห้องเรียน
เตรียมแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8 – 10  คนแล้วจัดอาหารสำรับภาคต่างๆ
        4.นำเสนอผลงานแต่ละกลุ่มในชั้นเรียน(ชั่วโมงเรียนของแต่ละห้อง)
        5.สรุปองค์ความรู้เรื่ออาหารประเภทสำรับทุกคน

หมายเหตุ
         การค้นเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำได้ดังนี้
         1.เข้า  กลูเกิล แล้วพิมพ์เนื้อหาสาระที่ต้องการ ตามด้วยรายวิชา รหัสวิชา
ระดับชั้น และสุดท้ายตามด้วย  krupaga  เอ็นเทอร์ เว็บจะแสดงเนื้อหาที่ต้องการ
         2.นักเรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้  รายวิชา  รหัสวิชา
ระดับชั้น  ชื่อเว็บไซต์
                              

                                         krupaga