แบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 1-4 รายวิชาการประกอบอาหาร ง 21221

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาหารพื้นบ้านหมายถึงข้อใด.
ก.  อาหารที่รับประทานเข้าสู่ร่างกาย
ข.  อาหารประจำของชนชาติไทยมีมาตั้งแต่อดีต
ค.  อาหารที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำของชนชาติไทย
ง.  อาหารที่นิยมรับประทานกันเฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นอาหารที่ทำขึ้นได้ง่าย,
2.ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเรื่องการกำเนิดอาหารไทยสมัยสุโขทัย
ศึกษาจากวรรณคดีเรื่องใด.
ก.  ขุนช้างขุนแผน    ข.  ไตรภูมิพระร่วง
ค.  แม่ครัวห้วป่ก์        ง.  กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
3.ผักที่กล่าวถึงในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงในสมัยสุโขทัย
ได้แก่ผักชนิดใดบ้าง.
ก.  บวบ  แฝง  แตง       ข.  ฟัก  แฟง  น้ำเต้า
ค.  แฟง  แตง  น้ำเต้า    ง.  น้ำเต้า  บวบ  แฟง
4.อาหารของต่างช่าติเริ่มเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยใด.
ก.  สมัยสุโขทัย    ข.  สมัยอยุธยา    ค.  สมัยธนบุรี   ง.  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
5.อาหารในสมัยกรุงธนบุรีคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยาแต่มีอาหารพิเศษ
เพิ่มเติมคืออาหารที่ได้มาจากชาติใด.
ก.  จีน    ข.  โปรตุเกส   ค.  ญี่ปุ่น   ง.  ฝรั่งเศส
6.อาหารว่างมีขึ้นครั้งแรกในสมัยใด.
ก.  สุโขทัย   ข.  อยุธยา    ค.  สมัยธนบุรี    ง.  สมัยรัตนโกสินทร์
7.วรรณคดีที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น(สมัยตามข้อ  36)เป็นอย่างมาก
รวมทั้งเรื่องอาหารการกินของชาวบ้านได้แก่วรรณคดีเรื่องใด.
ก.  พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน   ข.  ขุนช้างขุนแผน
ค.  ไตรภุมิพระร่วง    ง.  กาพย์แห่เรือชมเครื่องคาวหวาน
8.อาหารจานเดียวเกิดขึ้นในสมัยใด.
ก.  สมัยอยุธยา    ข.  สมัยธนบุรี
ค.  สมัยรัตนโกสินทร์  ยุคที่  1  ง.  สมัยรัตนโกสินทร์  ยุคที่  2
9.ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที่  1.
ก.  ผลไม้ 5  สี    ข.  ไขมันจากพืชและสัตว์
ค.  ผักสีเขียวและสีเหลือง   ง.  เนื้อ  นม  ไข่  รวมทั้งถั่วเมล็ดแห้ง
10.อาหารหลักหมู่ที่  1 ให้สารอาหารใด.
ก.  โปรตีน  ข.  ไขมัน   ค.  วิตามีน   ง.  คาร์โบไฮเดรต
11.อาหารหลักหมู่ใดที่ให้สารอาหารเหมือนกัน.
ก.  หมุ่ที่ 1  และ  หมู่ที่  2     ข.  หมู่ที่  2  และ หมู่ที่  3
ค.  หมู่ที่  3  และ  หมู่ที่  4    ง    หมู่ที่  4 และ หมู่ที่  5
12.ข้าว  ก๋วยเตี๋ยว  น้ำตาล จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  หมู่ที่  1   ข.  หมู่ที่  2   ค.  หมู่ที่  3   ง.  หมู่ที่  4  และ หมู่ที่ 5
13.น้ำมันพืช เนยจัดเป้นอาหารหลักหมู่เดียวกันข้อใด.
ก.  ถั่ว    ข.  เนย   ค.  น้ำตาล    ง.  ผักสีเขียวต่าง ๆ
14.ข้อใดไม่ใช่อาหารพวกเดียวกัน.
ก.  ข้าว  มันสำปะหลัง   ข.  น้ำตาลทราย  น้ำผึ้ง
ค.  นม  โปรตีนเกษตร   ง.  ถั่วเหลือง  ถั่วฝักยาว
15.ข้อใดจัดว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนมากที่สุด.
ก.  ก๋วยเตี๋ยวไก่    ข.  เย็นตาโฟ   ค.  สุกี้ยากี้   ง.  เกาเหลา
16.ฟักทองจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  หมู่ที่  4   ข.  หมู่ที่  3   ค.  หมู่ที่  2   ง.  หมู่ที่  1
17.อาหารหมายถึงอะไร.
ก.  สิ่งที่บริโภคเข้าสู่ร่างกาย   ข.  สิ่งที่บริโภคแล้วทำให้อิ่ม
ค.  สิ่งที่บริโภคแล้วไม่ขัดขวางต่อระบบการย่อย
ง.  สิ่งที่บริโภคแแล้วทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแวมส่วนที่สึกหรอ
18.คำว่าโภชนาการหมายถึงอะไร.
ก.  การเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์  ข.  การเปลี่ยนแปลงของอาหารในขณะหุงต้ม
ค.  การเปลี่ยนแปลงของอาหารภายหลังการบริโภค  
ง.  การประกอบ  การปรุง  และการทำอาหารให้สุก
19.อาหารและโภชนาการมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างไร.
ก.  ทำให้ร่างกายมีความเจริญเติบโต  ข.  ทำให้ร่างกายมีภาวะโภชนาการดี
ค.  ทำให้ร่างกายมีความต้านทานโรค  ง.  ทำให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย
20.ผู้ที่มีภาวะโภชนาการดีมีลักษณะอย่างไร.
ก.  มีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมดี    ข.  มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังน้อย
ค.  ตาใส  พื้นลูกตามีจุด                   ง.  เยื่อบุนัยน์ตาแดง
21.สุขภาพหมายถึงข้อใด.
ก.  ความต้องการสารอาหาร   ข.  สิ่งที่มนุษย์กิน  ดื่ม เข้าสู่ร่างกาย
ค.  สภาพของร่างกายและจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากการรับประทานอาหาร
ซึ่งมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายมีสารอาหารครบ  5  หมู่
ง.  สภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจที่ปราศจากโรคและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
22.ข้อใดจัดเป็นอาหารราคาถุกแต่คุณค่าสูง.
ก.  แกงเผ็ดเป็ดย่าง   ข.  ผัดเห็ดฟางใส่กุ้ง
ค.  ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม   ง.  แกงเลียงผักขมผสมฟักทอง
23.ภาวะโภชนาการที่ดีหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  21)
24.ภาวะโภชนาการไม่ดีหมายถึงข้อใด.
ก.  สภาพร่างกายไม่ดีอันเป็นผลมาจากการกินไม่ดี
ข.  สภาพร่างกายดีซึ่งเป็นผลมาจากการการรับประทานอาหารที่ดีครบ  5  หมู่
ค.  ความต้องการสารอาหารการเปลี่ยนแปลงของอาหารในร่างกายและ
ร่างกายนำสารอาหารไปใช้อะไรบ้าง
ง.  สิ่งที่มนุษย์กินเข้าไปในร่างกายไม่มีพิษ
25.อาหารประเภทใดที่นักเรียนควรบริโภคอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1- 2  ครั้ง.
ก.  ไข่    ข.  น้ำมันพืช     ค.  เครื่องในสัตว์    ง.  อาหารทะเล
26.ข้อใดจัดเป็นอาหารราคาแพงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง.
ก.  ผัดเผ็ดเนื้อ   ข.  ปลาดุกทอด   ค.  แกงเผ็ดเป็ดย่าง  
ง.  ข้าวสวยหุงกับถั่วเหลือง
27.ในการเลือกซื้ออาหารควรคำนึงถึงข้อใดบ้าง.
ก.  ความสะอาดของอาหาร    ข.  ความสดของอาหาร
ค.  คุณค่าทางโภชนาการ        ง.  ถูกทุกข้อ
28.การซื้ออาหารที่มีในท้องถิ่นดีอย่างไร.
ก.  ได้อาหารสดใหม่  ข.  ประหย้ดเวลา
ค.  มีให้เลือกมาก   ง.  มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
29.ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล.
ก.  ราคาถูก   ข.  มีให้เลือกมาก
ค.  ได้อาหารสดใหม่  ง.  คุณค่าทางโภชนาการต่ำ
30.เนื้อหมูที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
ก.  เนื้อสีแดง  มัหนา  หนังบาง   ข.  เนื้อสีชมพู  มันสีขาว
ค.  เนื้อสีชมพู  มันสีเหลือง    ง.  เนื้อสีแดง  มันสีขาวอมชมพู
31.เนื้อวัวที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
ก.  เนื้อสีแดง  มันสีเหลือง   ข.  เนื้อสีชมพู  มันสีขาว
ค.  เนื้อสีแดง  มันสีขาว     ง.  เนื้อสีแดง  มันสีขาวหนา  หนังบาง
32.ถ้านักเรียนต้องการซื้อเป็ดหรือไก่อ้วน ๆ มีวิธีพิจารณาอย่างไร.
ก.  มีน้ำหนัก  หนังบาง   ข.  หนังตึง  เนื้อมีกล้าม
ค.  ตีนนุ่ม  เดือยสั้น       ง.  มีเนื้อตรงหน้าอก  ขาไม่ผอม
33.ปลาชนิดใดที่ต้องเลือกวื้อผิวสีเขียวเหลืองดูคล้ายสีรุ้ง.
ก.  ปลาทู  ข.  ปลาดุก  ค.  ปลาซ่อน    ง.  ปลาสวาย
34.นักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อกุ้งสดอย่างไร.
ก.  มีไข่เต็มท้อง   ข.  มันที่หัวสีน้ำตาล
ค.  ตาใส  เนื้อแข็ง  เปลือกแข็ง   ง.  เปลือกนิ่ม  เนื้อนิ่ม  ตาใส
35.ไข่ไก่เก่ามีลักาณะอย่างไร.
ก.  เปลือกเป็นมัน  ข.  เปลือกใส   ค.  เปลือกมีสีนวล  ง.  ไข่แดงอยู่ตรงกลาง
36.นักเรียนมีวิธีเลือกส้มเขียวหวานอย่างไร.
ก.  เลือกผลยาวรี  ผิวเหลืองนวล   ข.  เลือกเปลือกเขียวอมเหลืองอ่อน ก้านเล็ก  ยางสั้น
ค.  เลือกผลกลมสม่ำเสมอ  ไม่มีจุดเน่าเมื่อดีดจะดังโปะ ๆ
ง.  เลือกเปลือกบาง ๆ
37.นักเรียนมีวิธีการเลือกแตงโมอย่างไร.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  36 )
38.ลักษณะของอาหารกระป๋องที่ดีเป็นอย่างไร.
ก.  บอกชนิดของโลหะที่นำมาประกอบ  ข.  เรียบทั้งฝาและก้น
ค.  เมื่อปิดกระป๋องมีลมดันออกมา   ง.  ภายในกระป๋องเป็นสีดำคล้ำ
39.ข้อใดคือประโยชน์ของห้องครัว.
ก.  ใช้เป็นที่พักผ่อน   ข.  ใช้ประกอบอาหาร
ค.  ใช้รับประทานอาหาร   ง.  ถูกทั้งข้อ  ข  และ  ค
40.ฟักทองที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
ก.  สีเหลืองอมเขียว   ข.  สีเหลืองจัด   ค.  ผิวเรียบ   ง.  ปลาสวาย
เฉลยข้อ  ก.  สีเหลืองอมเขียว
41.

 

 

Posted on มิถุนายน 24, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: