Daily Archives: มิถุนายน 26, 2014

แบบทดสอบหน่วยที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง 23105 ม. 3

คำสั่งให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.มนุษย์รู้จักการขยายพันธุ์พืชวิธีแรกคือข้อใด.
ก.  การเพาะเมล็ด   ข.  การทาบกิ่ง    ค.   การติดตา   ง.  การตอนกิ่ง
2.ข้อใดคือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช.
ก.  วิชาพฤษศาสคร์   ข.  วิชาฮอร์โมนศาสตร์
ค.  วิชาพันธุศาสตร์    ง.   ถูกทุกข้อ
3.การขยายพันธุ์พืชหมายถึงข้อใด.
ก.  วิธีการที่ทำให้ต้นพืชมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อดำรงสายพันธุ์ของพืช
ชนิดต่างๆไม่ให้สูญพันธุ์
ข.  วิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆที่ไม่มีในท้องถิ่นแต่นำมาจากท้องถิ่นอื่น
ค.  วิธีการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะพันธุ์เมล็ด  การทาบกิ่ง
การตอนกิ่งและการติดตา
ง.  วิธีการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีมาปลูกและแบบแบ่งแยกที่ไม่ต้องอาศัยเพศ
โดยทำพืชต้นเดิมให้เกิดราก
4.ของใดคือความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช.
ก.  มีความสำคัญต่อมนุษย์เพราะการเพิ่มจำนวนของต้นไม้เป็นการเพิ่มอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย  ยารักษาโรค
ข.  ความสำคัญต่อต้นพืขสามารถดำรงพันธุ์ที่ดีไว้ได้เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ
ค.  ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมการเพิ่มจำนวนของต้นพืชให้เกิดความร่มรื่น
เพิ่มออกซิเจนในอากาศเมื่อขยายพันธุ์แล้วนำไปปลูกเพิ่ม
ง.  ถูกทุกข้อ
5.  การขยายพันธุ์พืชแบบออกได้  2  ประเภทคือข้อใด.
ก.  การขยายพันธุ์พืชแบบอาสัยเพศ   ข.  การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
ค.  การขยายพันธุ์พืชแบบตอนกิ่งและทาบกิ่ง  ง.  ถุกทั้งข้อ  ก และ  ข
6.การขยายพันธุ์โดยการผสมเกสรเพื่อให้เกิดเป็นเมล็ดและนำเมล็ดไปเพาะให้เกิด
ต้นใหม่หมายถึงข้อใด.( ใช้ตัวเลือกข้อ 5)
7.การขยายพันธุ์ในข้อ 6 นิยมขยายพันธุ์พืชจำพวกใด.
ก.  ผัก  ข.  พืชไร่  ค.  ไม้ดอก  ไม้ประดับ   ง.  ถูกทุกข้อ
8.ข้อใดไม่ใช่หลักของการขยายพันธุ์พืชให้ประสบผลสำเร็จ
ก.  ผู้ทำการขยายพันธุ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายในต้นพืช
ลักษณะการเจริญเติบโต การใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการขยายพันธุ์
รวมทั้งเทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์
ข.  ผู้ทำการขยายพันธุ์พืขต้องหมั่นฝึกฝนและขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิค
วิธีการต่างๆหลายๆครั้งจนเกิดความชำนาญ
ค.  ผุ้ทำการขยายพันธุ์พืชต้องเฝ้าสังเกต  ติดตม  ดูแลและควบคุมการเจริญเติบโต
ของต้นพืชที่ขยายพันธุ์ไว้เพื่อให้เกิดเป็นต้นใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปปลูก
ง. ผู้ทำการขยายพันธุ์พืชต้องติดตามข่าวสารการเกษตรเพื่อจะทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบันเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช
9.ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช.
ก.  ทรายหยาบ ขี้เถ้าแกลบ  ข.  ขุยมะพร้าว  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก
ค.  ดินร่วน  ปูนแดง  ฮอร์โมนเร่งราก สมุนไพรป้องกันแมลง กระบะเพาะชำ
ถุงงพลาสติก พลาสติกพันกิ่ง     ง.  ถูกทุกข้อ
10.ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ขยายพันธุ์พืช.
ก.  กรรไกรตัดกิ่ง  ข.  มีดตอนกิ่ง   ค.  เลื่อยตัดกิ่ง   ง.  ถูกทุกข้อ
11.ใช้สำรับตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กตัดกิ่งพืชไปปักชำตัดกิ่งตอนที่ออกรากแล้ว
กิ่งพืชที่ตัดจะไม่ช้ำหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  10) เฉลยข้อ  ก
12.ใช้ประโยชน์สำหรับกรีดเปลี่ยนต้นตอเฉือนเหมือนแผ่นตาเฉือนกิ่งและเตรียม
แผลต่างๆบนต้นตอหมายถึงข้อใด.  เฉลยข้อ  ข
ใช้ตอบข้อ  13
1.ทำแผลบนกิ่งโดยควั่นกิ่งทั้งด้านบนและด้านล่างลอกเอาเปลือกออกแล้วขูด
เนื้อเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นๆออก
2.เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่สมบูรณ์หรืออายุไม่เกิน  1  ปี ใบงามไม่มีโรค
หรือแมลงทำลายโดยปกติมักจะเลือกกิ่งกระโดงตั้งหรือกระโดงรีบ
3.ทาฮอร์โมนเร่งรากบริเวณรอยแผลบนกิ่งตอนจะช่วยให้กิ่งพืช
ออกรากเร็วมีรากมากและเจริญเร็วขึ้น
4.เมื่อกิ่งตอนมีรากงอกแทงผ่านขุยมะพร้าวและเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
สีน้ำตาลปลายรากมีสีขาวและมีจำนวนมากให้ตัดกิ่งไปชำในภาชนะ กระถาง
5.หุ้มกิ่งตอนโดยนำตุ้มตอนซึ่งเป็นขุยมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วบีบหมาดๆอัดลง
ในถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นมัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างรอยแผล
หลังตอนกิ่ง  3-5 วันจะต้องรดน้ำตุ้มตอนแล้วหุ้มพลาสติกให้มิดถ้ามีมด
เจาะผ้าถุงพลาสติกทำให้ตุ้มตอนแห้งให้ใช้เข็มฉีดยาฉีดน้ำเข้าไปในตุ้มตอน
5-7 วัน/คร้งจนกว่ารากจะออก
13.ให้นักเรียนเรียงลำดับการขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนจากก่อนไปหลังตามลำดับ.
ก.  1  2  3  4  5    ข.  2  1  3   4  5    ค.  1   2  5  3  4     ง.  2  1   3  5  4
14.ในการทำแผลบนกิ่งตอนควั่นกิ่งทั้งบนและล่างออกเปลือกออกแล้ว
ขูดเนื้อเยื่อเจริญที่เป็นเมือกลื่นออกเพื่อจุดประสงค์ในข้อใด.
ก.  เพื่อให้น้ำและอาหารได้สะดวก   ข.  เพื่อรากจะได้ออกเร็วกว่าปกติ
ค.  เพื่อตัดทางลำเลียงอาหารของพืช  ง.  เพื่อความสะดวกในการฉีดน้ำเข้าตุ้มตอน
15.ถ้ามีมดเจาะผ้าพลาสติกทำให้ตุ้มตอนแห้งนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร.
ก.  ทำการขยายพันธุ์ด้วยการตอนใหม่   ข.  ผูกปากถุงทั้งด้านบนและล่างให้แน่น
ค.  ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดเข้าไปในตุ้มตอน   ง.  ใช้เข็มฉีดยาฉีดน้ำเข้าไปในตุ้มตอน
5-7 วัน/ครั้งจนกว่จะออกราก  เฉลยข้อ  ง
16.นักเรียนจะตัดกิ่งตอนปักชำในถุง กระถาง  ภาชนะเมื่อใด.
ก.  รากเปลียนเป็็นสีเหลือง   ข.  รากเปลียนเป็นสีน้ำตาล
ค.  รากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปลายรากสีขาว   ง.  ถุกทุกข้อ
17.การทาบกิ่งคือข้อใด.
ก.  การทำแผลบนกิ่งลอกเปลือกออกแล้วขูดเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตออก
ข.  การนำต้นพืช  2 ต้นที่มีระบบรากมาเชื่อมต่อกิ่งกันซึ่งเป็นต้นพันธุ์เดียวกัน
โดยต้นตอที่นำมาจะทำหน้าที่เป็นระบบรากอาหารให้กับต้นพันธุ์ดีเมื่อดกิด
การประสานของตัวกิ่งทั้งสองจึงตัดรากของต้นหนึ่งออกเหลือเป็นต้นใหญ่
มีระบบรากของอีกพันธุ์หนึ่ง
ค.การนำแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์ดีไปติดบนต้นตอเพื่อเชื่อมประสานส่วนของต้นพืช
ด้วยกันให้เจริยญเป็นต้นพืชต้นเดียวกัน
ง.  การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืช  2 ต้นเข้าด้วยกันเพื่อให้เจริญเติบโตเป็นต้นเดียวกัน
จ.  การนำส่วนต่างๆของพันธุ์ดีเช่น ลำต้น กิ่ง ใบ ราก มาตัดปักชำในวัสดุเพาะชำ
เพื่ให้ได้พืชต้นใหม่จากส่วนที่นำมาปักชำ.
18.การติดตาหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  17) เฉลยข้อ  ค
19.การเสียบยอดหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  17)  เฉลยข้อ   ง
20.การตัดชำหมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  17)  เฉลยข้อ  จ
21.มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำมีกลิ่นอมเปรี้ยวอมหวานไม่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ พืชและแมลงที่เป็นประโบชน์ในการกำจดวัชพืชและแมลง
ศัตรูพืชหมายถึงข้อใด.
ก.  ยาฆ่าแมลง  ข.  น้ำจุลินทรีย์  EM  คงปุ๋ยชีวภาพสูตรเพิ่มใบ  ง.  น้ำหมักชีวภาพ