แบบทดสอบหน่วยที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี ง 23105 ม.3

คำสั่ง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เทคโนโลยี(Technology)หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเช่น วิธีการ  วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิิภาพในการทำงาน
และแก้ปัญหาต่างๆ
2.ข้อใดคือความสำคัญของเทคโนโลยี.
ก.  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี    ข.   เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน
ค.  ป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน  การทำงานรวดเร็วและคล่องตัว
แก้ปัญหาต่างง ๆ ได้   ง.  ถูกทุกข้อ
3.เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน การใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมนุษย์
จะมีความสะดวกสบายไม่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานบ้านและการเดินทาง
มีเวลาทำกิจกรรมที่เป็็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายสุขจิตหมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)  เฉลยข้อ  ก 
4.ข้อใดคือเทคโนโลยีโทรคมนาคม.
ก.  โทรศัพท์    ข.  อินเทอร์เนต     ค.  ดาวเทียม   ง.  ถูกทุกข้อ
5.ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็นดาวเทียมของประเทศใด.
ก.  สหรัฐอเมริกา    ข.  แคนนาดา     ค.  สหภาพโซเวียต    ง.  เยอรมัน
6.มนุษย์ทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสาารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทุกที่ทุกเวลา
จึงเกิดการเสมอภาคในดด้านการศึกษาและการรับรู้ข่าวสารต่างๆ หมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)   เฉลยข้อ  ข  การสื่อสารไร้พรมแดน
7.ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน.
ก.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด     ข.  โทรศัพท์     ค.  คอมพิวเตอร์   ง.  ดาวเทียม
8.เป็นอุปกรณ์เผ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ช่วยตรวจสอบ
การทำงานบันทึกภาพและเสียงซึ่งนำไปเป็นหลักฐานในเหตุการณ์ที่ถููกบันทึก
หมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  7)  เฉลยข้อ  ก. กล้องวงจรปิดหรือ ซีซีทีวี(cctv)
9.เมือใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร
ในการทำงานจะช่วยให้งานเสร็จเร็วมีคุณภาพประหยัดพลังงานหมายยถึงข้อใด
ก.  การสื่อสารไร้พรมแดน    ข.  การทำงานรวดเร็วคล่องตัว
ค.  ป้องกันการเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน
ง.  แก้ปัญหาต่าง ๆได้เมื่อใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ
10.การใช้สมุนไพรในการกำจัดแมลงแทนสารเคมีช่วยแก้ปัญเหาการเกิดมลพิษ
ทางอากาศได้หมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  9) เฉลยข้อ  ง
11.ระดับของเทคโนโลยีแบ่งแบ่งได้  3  ประเภทคือ.
ก.  เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน   ข.  เทคโนโลยีระดับกลาง
ค.  เทคโนโลยีระดับสูง    ง.  ถูกทุกข้อ
12.เทคโนโลยีระดับใดผู้้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจลึกซึ้งถึงระดับที่สามารถแก้ไข
ดัดแปลงได้เพียงแต่รู้หลักและวิธีการใช้เป็นเทคโนโลยียุคแรกเป็นสังคมเกษตรกรร
ป็็นการสร้างเครื่องใช้และอาวุธล่าสัตว์.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ก
13.ขวาน  มีดพร้า เสียม  จอบ  ลอบดักปลา อวน แห คันไถ กระต่ายขูดมะพร้าว
สมุนไพร จัดอยู่ในเทคโนโลยีประเภทใด.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ก
14.สมุนไพรหมายถึงข้อใด.
ก.  พืชผักผลไม้ที่ป้องกันโรค   ข.  พืขที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ
ค.  พืชที่มีสรรพคุณทางยา    ง.  พืขผักผลไม้ที่มีเกลือแร่และวิตามิน
15.การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน กังหันลมช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า
การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ   เครื่องขูดมะพร้าว
การสร้างอ่างเก็บน้ำ การผลิตอาหารจากผลผลิตเหลลือใช้ทางเกษตรหมายถึง
ระดับเทคโนโลยีประเภททใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  11) เฉลยข้อ  ข
16.การปลููพืชหมุนเวียนเป็็นการปลูกพืชรากลึกสลับกับรากตื้นพืชรากกตื้นได้แก่ข้อใดง
ก.  ถั่วเขียว      ข.  แตงโม     ค.  ข้าว    ง.  ถุกทั้งข้อ  ก   และ  ข
17.เทคโนโลยีระดับสูงหมายถึงข้อใด.
ก.  เป็นเทคโนโลยียุคแรกของบรรพบุรุษซึ่งส่วนใหย่เป้นสังคมเกษตรกรรมพื้นบ้าน
ข.  เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยต้องใช้ความรู้และประสบการณ์จาการแก้ปัญหา
ของเกกษตรกรรมพื้นบ้านมาพัฒนากกระบวนการทำงาน  กลไกต่างๆ
.  เป็ยเทคโนดลยีที่ผู้พัฒนาต้องมีประสบการณ์อันยาวนานเพื่อให้สามารถปรับปรุง
แก้ไขดัดแปลงเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนได้
ง.   เป็นเทคโนโลยีระดับพื้นบานพื้นบ้านไม่สลับซับซ้อนนำทรัพยากกรท้องถิ่นมาใข้
18.ข้อใดคือเทคโนโลยีระดับสูง.
ก.   การผลิตอาหารกระป๋อง  การคัดเลือกพันธุ์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ข.   การโคลน  กะทิสำเร็จรุป  ยูเอสที กะทิผง                                                                                      ค.   ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน  งานด้านบัญชี วิศวกรรม  คอมพิวเตอร์ ศิลปกรรม
ง.  ถูกทุกข้อ
19.เป็นความรุ้หรือวิชาการที่สามารถนำสิ่งมีชีวิตมาใช้หรือนำมาปรับเปลี่ยนและ
ประยุกตืใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ การตัดต่อยีน การเพาะเลี้ยงเซลหรือเนื้อเยื่อ
หมายถึงข้ออใด.
ก.  เทคโนโลยีชีวภาพ    ข.  การโคลน   ค.  นาโนเทคโนโลยี   ง.  ถูกทุกข้อ
20.การผลิตเซลหรือสิ่งมีชีวิตทที่มีลักษณณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการ.
(ใช้ตัวเลือกข้ออ   19) เฉลยข้อ   ข
21.นาโนเทคโนโลยีคืออะไร.
ทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเล็กๆที่มีขนาดในระดับนาโนเมมตรผ(หนึ่งในพันล้าน
ส่วนขของเมตร)  ซึ่งเป็นระดับของอนุภาคในขนาดอะตอม
นาโนเทคโนโลยีมีประโยชน์หลายอย่าง  เช่น ปรับปรุงเส้นใยผ้าให้มีสัมผผัสนุ่ม 
ดูดซับน้ำและความชื้น สร้างอวัยวะเทียมม  ผลิตอุปกรณ์เพื่อตรวจรักษาโรค
22.ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในด้านการศึกษา.
ก.  การชมภาพยนต์โดยการใช้เครื่องงดีวีดี  ข.  การทำการบ้านขณณะใช้้เครื่องซซักผ้า
ค.  การส่งอีเมลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต   ง.  การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
23.วิธะีการแกล้งดินเป็นการรใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในข้อใด.
ก.  แก้ปัญยหาสภาพดินเป็นกรดเพื่อให้ปลูกพืชได้
ข.   แก้ปัญหาสภาพดินเป็นด่างเพื่อให้ปลูกพืชได้
ค.  แก้ปัญหาสภาพดินเหนียวเพื่อให้ปลูกพืืชได้   ง.  แก้ปัญหาสภาพดินแห้งเพื่อให้ปลุกพืชชได้

24.ข้อใดจัดกลุ่มเทคโนโลยีได้ถูกต้อง.
ก.  ยาสมุนไพร  กะทิผง    ข.  คอมพิวเตอร์  กังหันนลม
ค.   สว่านไฟฟ้า  เครื่องขูดมะพร้าว
ง.   การโคลน  การใช้ปั้นจั่นยกของ
25.โปรแกรมเมอร์พัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้ในการควบคุมมการทำงานของเครื่องจักร
เป้้นกาารใช้เทคโนโลยีระดับใด.

ก.  เทคโนโลยยีระดับกลาง

ข.  เทคโนโลยีระดับสูง

ค.  เทคโนโลยีระดับพื้นฐาาน

ง.  เทคโนโลยีระดับพิเศษ

 

 

 

Posted on กรกฎาคม 23, 2014, in แบบทดสอบหน่วยที่ 6เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี ง 23105 ม.3, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: