แบบทดสอบหน่วยที่ 1เรื่องหน้าที่ของนักเรียนง 32104 ม. 5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.บุคลากรในข้อใดมีหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการสอน.
ก.   เจ้าาหน้าที่ธุรการ    ข.  คนงาน  ภารโรง    ค.  บรรณารักษ์ห้องสมุด   ง.  ถูกทุกข้อ
2.โรงเรียนภาษาอังกฤษเรียกว่า  สคุล(school)ภาษาเกาหลีเรียกว่าอย่างไร.
ก.  ฮักคโย     ข.  กักโค    ง.  โยคโย    ง.  เตเลกอร์น
3.คุณสมบัติหมายถึงข้อใด.
ก.  วุฒิการศึกษาที่รับรองบุคคล     ข.  ระดับการศึกษาเฉพาะของแต่ละบุคคล
ค.  คุณงามความดีและลักษณะเฉพาะบุคคล   ง.  สิ่งที่รับรองบุคคลที่ผ่านประสบการณ์
4.คุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนที่ดีต้องมีคุณธรรม  8 ประการหมายถึงข้อใด.
ก.  ขยัน  ประหยัด    ข.  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ
ค.  สะอาด  สามัคคี   มีน้ำใจ     ง.  ถูกทุกข้อ
5.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนที่ดี  8  ประการ.
ก.  ขยันคือความมานะบากบั่นตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานที่ถูกที่ควรอย่างต่เนื่อง
จริงจังสม่ำเสมอ
ข.  ประหยัดคือการรู้จักเก็บออม รุ้จักฐานะการเงินของตนเอง คิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ
ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักทำบัญชีราายรับรายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ
ค.  ซื่อสัตย์คือการยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติโดยปฏิบัติตน
อยู่ในขอบเขตของกฏระเบียบของสถานศึกษา
ง.  สุภาพคือ เรียบร้อย  อ่่อนโยน  มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารววะ อ่อนน้อม
ถ่อมตนไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจข่มขู่ผู้อื่นทั้งทางวาจาและท่าทาง
6.ข้อใดคือคุณธรรมของการเป็นคนดีที่ทำให้สังคมยอมรับและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน.
ก.  ความอดทน   ข.  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ
ค.  ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปและการยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุุข
ง.  ถูกทุกข้อ
7. นักเรียนมีความจำเป็นต้องศึกษาการปฏิบัติตนของบุุคคลในข้อใดเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีคววามมสุข.
ก.  ครู  อาจารย์    ข.  เพื่อนนักเรียน  ค.  นักการภารโรง   ง.  ถูกกทั้งข้อ  ก และ ข
8.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อครู -อาจารย์.
ก.  ดูแลครู-อาจารย์เมื่อเจ็บป่วย   ข.  มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ทั้งกาย วาจา และใจ
ค.  เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ง.  กตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารยืด้วยการตั้งใศึกษษาเล่าเรียนเคารพตามกฏระเบียบของ
ทางโรงเรียนประพฤติตนเรียบร้อยไม่เกเรช่วยเหลืองานครู-อาจารย์ตามโอกาส
9.ข้อใดคือหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อเพื่อนนักเรียน.
ก.  รักใคร่ปรองดองกันไม่ทะเลาะวิวาทหรือเอาเปรียบกัน
ข.  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับฟังปัญหาและแก้ปัญหาให้เพื่อน
ค.  ส่งเสริมเพื่อนในทางงที่ถุกที่ควร ให้กำลังใจเพื่อน ชมเชยเมื่อเพื่อนทำความดี
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
10.ข้อใดคือหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนง
ก.  รับผิดชอบงานในหน้าที่   ข.  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมหลลักสูตร
ค.  เข้ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เคคารพและปฏิบัติตามกฏ ข้อบังคับและประเพณี
ของทางโรงเรียนมาเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด อาสาสมัครเป็นตัวแทนทางโรงเรียน
ง.  ถูกทุกข้อ
11.ข้อใดคือประโยชน์จากการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาาทในฐานะสมาชิกของ
ทางโรงเรียน.
ก.  เกิดความรักความสามัคคีในโรงเรียน  ข.  ทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเเรียบร้อย
ค.  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทำให้โรงเรียนมีการพัมนาไปอย่างมั่นคง เกิดความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์โรงเรียนนอกจากจะเป้นสถานที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนยังเป็นสถานที่ในการปรับตัวให้อยู่่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ง.  ถูกทุกข้อ
12.หลักธรรมในการผูกมิตรคือข้อใด.
ก.   ทานคือการให้    ข.  ปิยวาจาคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่พูดนินทาให้ร้ายผุ้อื่น
ค.  อัตถจริยาคือการทำตนให้เป้นประโยชน์  สมานัตตาคือการทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

Posted on สิงหาคม 28, 2014, in แบบทดสอบหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า ง 23106 ม.3, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: