ชื่อหน่วยการเรียนรู้รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ง 32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ง  32104  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  0.5  หน่วยการเรียน
เวลา    20  คาบ/ ภาคเรียน   1  คาบ/ สัปดาห์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หน้าที่ของนักเรียน     เวลาเรียน   1   คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  โรงเรียนของเรา         เวลาเรียน   2   คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แปลงโฉมเสื้อผ้า       เวลาเรียน    2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การถนอมอาหาร        เวลาเรียน    2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  เวลาเรียน  2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานใบตอง                  เวลาเรียน    4  คาบ
หน่วยการเรียนรุ้ที่ 8  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม  เวลาเรียน  2  คาบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ี  9  การออกแบบและเทคโนโลยี  เวลาเรียน  3  คาบ
สอบกลางภาค   1  คาบ
สอบปลายภาค  1  คาบ
รวมทั้งหมด      20  คาบ
การวัดผลและประเมินผล
อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างภาค/ปลายภาค   คือ  70/30
คะแนนก่อนสอบกลางภาค   15  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (3 คะแนน) แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  2  คะแนน สรุปองค์ความรู้
จำนวน  1  คะแนน (ส่งสมุดทุกคน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   (4  คะแนน)
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียน   2  คะแนน  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย  2  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (8  คะแนน) ให้นักเรียนดัดแปลงเสื้อผ้าคนละ  เ  ชิ้น )
สรุปองค์ความรู้ (1  คะแนน) ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 3 เรื่อวแปลงโฉมเสื้อผ้า (2 คะแนน)
คะแนนสอบกลางภาคจำนวน    15  คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ  5  ตัวเลือกจำนวน  45  ข้อ
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
คะแนนสอบหลังกลางภาค จำนวน  40  คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องการถนอมอาหาร  10  คะแนน
ให้นักเรียนถนอมอาหารคนละ  1  ชนิด จำนวน  5  คะแนน  ให้แบ่งกลุ่มททำผังวัสดุ  อุปกรณ์   วิธีทำ  รูปภาพผลงาน และนำเสนอหน้าชั้้นเรียน (งานกลุ่ม  5  คะแนน)
หน่วยการเรีียนรู้ที่  5 เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ( 5 คะแนน) รายงานหน้าชั้นทำ             แบบทดสอบประจำหน่วยและสรุปองค์ควาามรู้้
หน่วยการเรียนรุ้ที่  6 ช่างไฟฟ้าในบ้าน (5 คะแนน) ให้นักเรียนฝึกงานกับครูช่างไฟฟ้าและ
พ่อบ้านช่างไฟฟ้าในโรงเรียนโดยให้ครูไฟฟ้ารับรองผลการปฏิบัติงานของนักเรียน
แต่ละกลุ่มในแบบประเมินการรปฏิิบัติงาน
หน่วยการเรียนรุ้ที่ 7 งานใบตอง  (จำนวน 10 คะแนน)
ให้นักเรียนเลือกปฏิบัติงานใบตองคนละ  1  อย่าง และนำเสนอผลงาน  ทำแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิิจขนาดย่อม ( 5 คะแนน)
หน่วยการเรียนรรู้ที่ 9 การออกแบบและเทคโนโลยี  ( 5 คะแนน)
รวมคะแนนระหว่างภาค  70  คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค   30  คะแนน
ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบหน่วยที่ 1-9  จำนวน  60  ข้อ
รวมคะแนน                   100  คะแนน

ตัวชี้วัดสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
1.อธิบายวิธีดำเนินงานเพื่อการดำรงชีวิต
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
6.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
7.ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดสาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
1.อธิบายและเชื่อมโยงงความสัมพันธุ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
2.วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
3.สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเองหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
5.วิเคราะห์หรือเลลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้าสรรค์ต่อชีวิต
สังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีกาารของเทคโนโลยีสะอาด
การกำหนดภาระงาน
1.หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สรุปองค์ความรู้  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย  ธนาคารขยะในโรงเรียน
2.หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายงานหน้าชั้นเรียน  ทำแบบทดสอบประจำหน่วย
3.หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดัดแปลงเสื้อผ้าคนละ  1  ชิ้น  สรุปองค์ความรู้  แบบทดสอบประจำหน่วย
4.หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ถนอมอาหารคนละ  1  อย่าง  งานกลุ่ม  6-8  คนทำผังแสดง วัสดุ
อุปกรณ์  วิธีทำ  รูปผลงานการถนอมอาหาร
5.หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  สรุปองค์ความรู้  แบบทดสอบประจำหน่วย
6.หน่วยการเรียนที่  6  ช่างไฟฟ้าในบ้าน  ฦึกงานจากครูไฟฟ้า  และพ่อบ้านที่เป็นช่างไฟฟ้า
7.หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  งานใบตอง  ให้นักเรียนปฏิบัติงานใบตองคนละ  1  อย่าง
8.หน่วยการรเรียนรู้ที่ 8 ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อม
9.หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  สรุปองค์ความรู้และแบบทดสอบประจำหน่วย

 

Posted on กันยายน 27, 2014, in การงาน ม. 5 รหัส ง 32104, หน่วยการเรียนรู้ การกำหนดคะแนน การวัดผลประเมินผล ตัวชี้วัด รายวิชา ง 32104, Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: