แบบทดสอบหน่วยที่ 2 เรื่องการจัดและตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียน ง 32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (x) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียนจะจัดสวนขนาดเล็กขนาดเล็กรูปแบบกระทัดรัด
นิยมจัดในบริเวณใดบ้าง.
ก.  มุมอาคารเรียน    ข.  มุมถนนทางเดินในโรงเรียน
ค.  รอบเสาธง    ง.  บริเวณโคลนต้นไม้ใหญ่     จ.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  จ
2.  ในการจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียนเพื่อจุดประสงค์ใด.
ก.  ให้โรงเรียนมีความสวยงามน่ามอง    ข.  สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบสวนหย่อมได้ง่าย
ค.  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน       ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
เฉลยข้อ  ง
3.  ในการจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียนต้องใช้ความรู้ในด้านใดบ้าง.
ก.  ความรู้ด้านการออกแบบ    ข.  ความรุ้ด้านพันธุ์ไม้    
ค.  ด้านวัสดุทที่นำมาใช้ในการตกแต่งสวนหย่อม   ง.  ขั้นตอนการดูแลพันธุ์ไม้ในสวนหย่อม
ให้เจริญเติบโตงอกงามจนกว่าจะเปลี่ยนรุปแยยสวนหย่อมใหม่    จ.  ถูกทุกข้อ
4.  ในการออกแบบสวนหย่อมในโรงเรียนให้สวยงามกลมกลืนมีประโยชน์ใช้สอยต้องอาศัย
หลักศิลปในข้อใดบ้าง.
ก.  ความกลมกลืนกัน  รูปแบบสวนหย่อมในโรงเรียน
ข.  การแบ่งพื้นที่จัดสวนหย่อม    ค.  รูปร่าง  ผิวสัมผัส   สี     ง.  ถูกทุกข้อ
5.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความกลมกลืน.
ก.  ลักษณะความกลมกลืนกันภายในสวนขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ของสวน  อาคารสถานที่
และพันธุ์ไม้ที่ปลูก
ข.  บริเวณเสาธงมีลักษณะพื้นที่เป็นรูปวงกลมล้อมรอบเสาธงมีดินยกขึ้นเป็นเนินควรปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่มีดอกและใบมีสัสันสวยงามและหญ้าที่มีความสูงไม่แตกต่างกันมาก
ค.  มุมอาคารเรียนมีลักษณะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดสองคูณสอง  เมตรควรปลูกพันธุ์ไม้ที่มีความสูงลดหลั่นกันโดยเริ่มจากด้านบนสุดปลูกไม้สูง  1  ต้นและลดระดับความสูงลงมาจนถีง
พื้นหญ้าด้านล่างสุด   ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
6.  รูปแบบของสวนหย่อมโดยทั่วไปมี  2  แบบคือข้อใดบ้าง.
ก.  กาวประดิษฐ์     ข.  สวนธรรมชาติ    ค.  สวนญึ่ปุ่น   ง  ถูกทั้งข้อ  กและ  ข
7.  เป็นสวนที่มีพื้นที่ราบเรียบได้ระดับมีการจัดวางพันธุ์ไม้  วัสดุตกแต่งอย่างสมดุลย์กันโดย
พันธุืไม้วัสดุชนิดเดียวกันรูปทรงเหมือนกัน  ขนาดเดียวกันที่กล่าวมาหมายถึงสวนในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกในข้อ  6 )   เฉลยข้อ   ก
8.  การจัดสวนที่ใช้พื้นที่มากนิยมใช้วัสดุตกแต่งพันธุ์ไม้รูปทรงเรขาคณิตปลูกไม้ดอกไม้ใบสลับกันทางเดินในสวนเป้นเส้นตรงแต่ก็มีโค้งได้ระดับมีอาคารใหญ่เป็ฉากอยู่ด้านหลังคือข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  6)  เฉลยข้อ  ก
9.  เป็นสวนที่จัดให้เป็นเนินลดหลั่นกันมีพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกับที่ราบเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติวางพันธุ์ไม้วัสดุสมดุลย์กันตามธรรมชาติโดยชนิด  รูปทรง  ขนาดจำนวนและระยะห่าง
ไม่จำเป็นต้องเท่ากันหรือเหมือนกันให้ใช้สายตาในการพิจารณาสีพันธุ์ไม้วัสดุตกแต่งหมายถึง
(ใช้ตัวเลือกข้อ  6)  เฉลยข้อ  ข  สวนธรรมชาติ
10.พันธุ์ไม้มีสีไม่ฉูดฉาดส่วนมากจะสีเขียวไม่นิยมตัดแต่งพันธุ์ไม้เป็นรูปทรงเรขาคณิต
สระน้ำ แม่น้ำลำธารมีรูปทรงอิสระถนนภายในสวนมักจะสูง ๆ ต่ำ ๆตามระดับพื้นที่ของสวน
จะโค้งเอียงไปตามพื้นที่ของสวนเพื่นำชมสิ่งก่อสร้างภายในสวนเช่น  ศาลา  รุปปั้น  น้ำพุ
เก้าอี้สนาม  ที่กล่าวมาหมายถึงการจัดตกแต่งสวนในข้อใด.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  6)  เฉลยข้อ  ข
11. เส้นเป็นสิ่งที่ทำให้สวนมีความแตกต่างกันในด้านความรู้สึกของผู้มองเห็นเส้นตรงในแนว
นอนให้ความรู้สึกในข้อใด.
ก.  เกิดความรู้สึกสงบ  พักผ่อน    ข.  ทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหว
ค.  ทำให้เกิดความรู้สึกว่องไวและมีชีวิตจิตใจ    ง.  ทำให้เกิดความรู้สึกช้าและนิ่มนวล
12. เส้นทแยงมุมเส้นขวางเส้นซิกแซก  ทำให้เกิดความรู้สึกในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ค.  ทำให้เกิดความรู้สึกว่องไวและมีชีวิตจิตใจ
13.  เส้นโค้งทำให้เกิดความรุ้สึกอย่างไร.  (ใช้ต้วเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ง  ช้าและนิ่มนวล
14. เส้นแนวตั้ง  90  องศา ให้ความรู้สึกอย่างไร. (ใช้ตัวเลือกข้อ  11)  เฉลยข้อ  ข  เคลื่อนไหว
15. ผิวสัมผัสพันธุ์ไม้วัสดุตกแต่งประเภท  หิน  กรวดรูปปั้นมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  ทำให้พันธุ์ไม้และวัสดุตกแต่งโดดเด่น
ข.  ผิวสัมผัสหยาบทำให้เกิดความรู้สึกกล้าแข็ง  บังคับ  โบราณ
ค.  ผิวสัมผัสละเอียดทำให้เกิดความรู้สึกว่ร่าเริงแจ่มใส
ง.  ถุกทุกข้อ
16. สีของพันธุ์ไม้และวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้ในสวนหย่อมมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  เพิ่มความสว่างไสวให้สวนหย่อม    ข.  สร้างความกลมกลืนและสวยงาม
ค.  สร้างความโดดเด่นให้แก่สวนหย่อม   ง.  ถูกทุกข้อ
17. บางจุดในสวนหย่อมต้องการให้โดดเด่นต้องใช้สีตัดกันหมายถึงข้อใด.
ก.  สีแดงกับสีเขียว     ข.  สีส้มกับสีน้ำเงิน    ค.  สีเขียวกับสีเหลือง    ง.  ถูกทั้งข้อ  กและ  ข
18. ผู้ออกแบบอาจเลือกใช้วัสดหรือพันธุ์ไม้สีร้อนซึ่งได้แก่สีใดบ้าง.
ก.  สีส้ม     ข.  สีแดง    ค.  สีม่วง    ง.  ถูกทุกข้อ
19. ผูออกแบบอาจเลือกใช้วัสดุพันธุ์ไม้สีเย็นได้แก่สีใดบ้าง.
ก.  น้ำเงิน     ข.  สีเขียว    ค.  สีคราม     ง.  ถูกทุกข้อ
20. การเลือกใช้พันธุ์ไม้ในการจัดสวนหย่อมในโรงเรียนสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือข้อใด.
ก.  ปริมาณแสง     ข.  การระบายน้ำ     ค.  การเลือกชนิดของพันธุ์ไม้     ง.  ถูกทุกข้อ
21. ข้อใดคือพันธุ์ไม้ในร่ม.
ก.  เฟิร์น  มอส  บีโกเนีย  พรมกำมะหยี่    ข.  เขียวหมื่นปี  พลูด่าง  หนวดปลาดุก  สับปะรดสี
ค.  สาวน้อยปะแป้ง  ไผ่พิลิปิน  หางกระรอก    ง.  ถูกทุกข้อ
22. ข้อใดคือพันธุ์ไม้ที่ทนแสงแดด.
ก.  ปาล์ม  คุณนายตื่นสาย   ข.  ไทร  ชา    ค.  ไม้แคระ  บอนไซร์      ง.  ถูกทุกข้อ
23. ไม้ยืนต้นเป็นไม้ประธานในสวนข้อใดคือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก.
ก.  พิกุล  ลีลาวดี  กุุมบก  มะกล่ำตาช้าง  ชัยพฤษ  ราชพฤษ  อินทนินบก
ข.  แก้ว  โมก  แสงจันทร์  ยี่เข่ง  เชอร์รี่  มะนาวเทศ  นามแดง
ค.  ขนุน  แคแสด  ชมพูพันธุ์ทิพย์  ประดู่  สาเก  ไทร  เสลา  ตะแบกนา
ง.  ขนุน  พิกุล   ลีลาวดี  ปาล์ม  ไทร  กุมบก  ไม้แคระ  อินทนินบก  นามแดง
เฉลยข้อ  ข
24. ไม้ยืนต้นขนาดกลางหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  23) เฉลยข้อ  ก.
25. ไม้พุ่มมีลำตันแข้งสูงไม้เกิน  3-4  เมตรตัดแต่งทรงพุ่มได้ได้แก่ข้อใด.
ก.  เข็ม  กาหลง  ราชาวดี  ข.  ปัตตาเวีย  เล็บครุฑ  มะขามเทศ ค.  คุณนายตื่นสาย แพรเซียงไฮ้
ฟ้าประดิษฐ์  ประกากรอง  พลูด่าง  หนวดปลาดุก  ปีกแมลงสาบ   ง.  ถูกทุกกข้อ
26. ข้อใดคือไม้คลุมดิน.  (ใช้ตัวเลือกข้อ  25)  เฉลยตัวเลือก  ค
27. อัญชัญ  พวงชมพู  สายน้ำผึ้ง  ชมนาด  หมายถึงพันธุ์ไม้ชนิดใด.
ก.  ไม้เลื้อย     ข.  ไม้น้ำ     ค.  ไม้พุ่มง.  ไม้คลุมดิน    เฉลยข้อ  ก.  ไม้เลื้อย
28. ชอบขึ้นในที่กลางแจ้งทนต่อการเหยียบย่ำความแห้งแล้งน้ำขังแฉะบางครั้งดูแลง่าย
หมายถึงหญ้าในข้อใด.
ก.  หย้านวลน้อย    ข.  หญ้าญี่ปุ่น     ค.  หญ้ามาเลเซีย    ง.  หญ้าแพรก
29. ขึ้นได้ในสถานที่มีแสงน้อยร่มรำไรชายคาบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่ ไม่ชออบน้ำขัง  นิยมใช้ปลูกในสนามหญ้า  สวนหย่อม  ป้องกันการพังทะลายของดิน หมายถึงหญ้าข้อใด                        เฉลยหญ้ามาเลเซีย
30. ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียน.
ก.  หินและกรวด    ข.  เก้าอี้ชุดสนาม  ม้านั่งและชิงช้า  รูปปั้น  ล้อเกรียน  ตะเกียง  สะพานเล็ก ๆ
ค.  น้ำผุ  น้ำผุด  น้ำตกจำลอง  อ่างบัว  กระถางใส่ต้นไม้
31. การตกแต่งสวนไทยควรตกแต่งด้วยเครื่องปั้นดินเผา  ล้อเกวียนส่วนสวนจีนและสวนญึ่ปุ่น
ควรตกแต่งด้วยสิ่งใด.  เฉลย  ตะเกียง  เก๋งจีน  สะพานเล็ก ๆ  ในการตกแต่งต้องมีฉากหลัง
32. ขั้นตอนการจัดตกแต่งสวนหย่อมในโรงเรียนมีดังนี้
1.  การเลือกซื้อพันธุ์ไม้     2.  การเครียมพื้นที่   3.  การปรับหลุมปลูกพันธุ์ไม้
4.  การกำจัดวัชพืช     5.  การวางก้อนหิน   6.  การปลูกไม้ยืนต้น  ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน
7.  การปลูกหญ้า  8.การปูทางเท้า
33. การดูแลรักษาสวนหย่อมในโรงเรียน
1.  การตัดแต่งพันธุ์ไม้   2.การดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า
1.1  การให้น้ำ    1.2  การให้ปปุ๋ย   1.3  โรคและแมลง    1.4  วิธีการตัดหญ้า
3.  การให้ปุ๋ยพันธ์ุไม้ต่าง  ๆ   4.  การป้องกันและกำจัดศัครูพืช   5.  การกำจัดวัชพืช
6.  ซ่อมแซมและเปลี่ยนองค์ประกอบอื่น ๆ

 

 

 

 

 

 

 

Posted on พฤศจิกายน 8, 2014, in แบบทดสอบรายวิชาการงาน 4 ง 32104 ม., แบบทดสอบรายวิชาการงาน ง 32104 ม.5. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: