ข้อสอบPre 0-net พร้อมเฉลย วิชาการงาน ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(x) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญที่ทำให้เราดูแลรักษาตกแต่งบ้านให้น่าอยู่
เสมอเพื่ออะไร.
ก.  เพื่อความสะดวกสะบายกับเจ้าของบ้าน
ข.  เพื่อความสุขใจแก้แขกที่เยี่ยมเยียนบ้าน
ค.  เพื่อความสวยงามให้เป็นที่กล่าวขานแแก่เพื่อนบ้าน
ง.  เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของสมาชิในบ้าน
2.  เกษตรทฤษฏีใหม่มีจุดเด่นในเรื่องใดมากที่สุด.
ก.  ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี     ข.  ลดการพึ่งพาจากภายนอก
ค.  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
ง.  ข่วยรักษาสมดุลย์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
3.  การปฏิบัติตนในข้อใดปลอดภัยมากที่สุด.
ก.  เก้บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยหลังใช้งาน
ข.  สวมผ้าปิดปากและผ้ากันเปื้อนทุกครั้ง
ค.  ตรวจสอบสภาพอุปกกรณ์ก่อนใช้งาน
ง.  มีสมาธิในการทำงานไม่ประมาท
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  4
1.  คลายเกียวดึงแกนเปิด-ปิดน้ำออก
2.  ตรวจดูบ่าลิ้นว่าสึกหรือชำรุดหรือไม่หากสึกหรอหรือชำรุดเปลี่ยน
ลิ้นเปิดปิดน้ำตัวใหม่แทน
3.  ปิดประตุน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้า
4.  ใส่เกลียวบังคับลิ้นเปิด-ปิดน้ำขันให้แน่นใส่แกนเปิดปิดน้ำและนอตครอบแกนขันเกลียวให้แน่น
5.  คลายนอตครอบแกนเปิด-ปิดน้ำเปิดฝาแกนออก
6.  ดึงลิ้นเปิด-น้ำออก     7.  เปิดประตูน้ำให้น้ำไหลออก
4.  จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้อใดเรียงลำดับการซ่อมก๊อกน้ำรั่วในกรณี
เปิดปิดน้ำหรือบ่าลิ้นชำรุดได้ถูกต้อง.
ก.  7  5   4  6  2  1  3      ข.  7  5  1  6  2  4   3
ค.  3  5  1  6  2  4  7     ง.  5   3  1  6  2  4  7
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  5
เครื่องมือ
1.  ไม้กวาดดอกหญ้า       2.  ไม้กวาดด้ามยาว   3.  ไม้กวาดทางมะพร้าว
วิธีใช้
4.  กวาดขยะแห้งบนพื้นหยาบ   5.  กวาดขยะบนพื้นแห้งและเรียบ
6.  ปัดฝุ่นละอองบนฝ้า  เพดาน
การเก็บรักษา
7.  ใช้เสร็จแล้วให้ล้างทำำความสะอาด
8.  ใช้เสร็จแล้วให้เคาะเอาฝุ่นผงออก
9.  ใช้เสร็จแล้วใช้ถุงพลาสติกหุ้มตัวไม้กวาด
5.  จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้อใดสัมพันธ์กัน
1.  (1  4  7)  (2  6  8)  (3  5  9)    2.  (1  5  8)  (2  6  9) (3  4  7)
3.  (1  6  7)  (2  4  9)  (3  5  8)    4.  (1  5  9)  (2  4  7)  (3  6  8)
6.  ข้อใดไม่ใช่การทำการเกษตรแบบผสมผสาน.
ก.  การปลูกมะพร้าวกับต้นตาล   ข.  การปลูกพืชผักสวนครัวบนร่องมะม่วง
ค.  การเลี้ยงไก่  เป็ด และหมู  บนบ่อปลา
ง.  การเลี้ยงปลลาในนาข้าว
7.  การเย็บด้วยมือแบบใดมีลักษณะของฝีเข็มเหมือบตะเข็บที่เย็บด้วยจักร
ก.  การเนา     ข.  การด้นตะลุย    ค.  การด้นดอยหลัง    ง.  การสอยพันริม
8.  ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ.
ก.  ผลิตอะไร   จำนวนเท่าใด  ตั้งราคาเท่าใด  ขายที่ไหน
ข.  ผลิตอะไร  ผลิตทำไม  ผลิตที่ไหน  ราคาเท่าใด
ค.  ผลิตอะไร  ผลิตทำไม  ผลิตอย่างไร  ผลิตเพื่ออะไร
ง.  ผลิตอะไร  จำนวนเท่าใด  ผลืตเพื่ออะไร  ผลิตอย่างไร
9.  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดงานธุรกิจคือข้อใด.
ก.  กำไรที่ได้จากการค้าขาย   ข.  เสนอสินค้าที่ตัวเองผลิต
ค.  กระจายสินค้าให้แก่คนทั่วไป  ง.  ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
10.ข้อใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบของการออกแบบ.
ก.  สี    ข.  รูปทรง      ค.  ความทันสมัย    ง.  ลักษณะของผิววัตถุ
11. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกใช้เทคโนโลยีในงานประดิษฐ์
ก.  มีศศักยภาพในการทำงานสูงและให้ผลผลิตในปริมาณมาก
ข.  เหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
ค.  ใช้งานยุ่งยาก  สลับซับซ้อน
ง.  ไม่ทำลายทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. ข้อใดเป็นการผลิตชิ้นงานงานประดิษฐ์
ก.  ขั้นเตรียมการ  ขั้นลงมือปฏิบัติ  ขั้นสรุปและประเมินผล
ข.  ขั้นกำหนดรูปแบบ  ขั้นกำหนดวัสดุ  ขั้นกำหนดเครื่องมือ
ค.  ขั้นวางแผน  ขั้นลงมือปฏิบัติ  ขั้นยรรจุภัณฑ์
ง.  ขั้นวางแผน  ขั้นกำหนดรูปแบบ  ขั้นสรุปและประเมินผล
13. ในการปอกสายไฟฟ้าด้วยมีด  วิธีการใดปฏิบัติได้ถูกต้องมากที่สุด.
ก.  กดใบมีดลงไปตรงๆ จนถึงทองแดงข.เลือกใช้มีดที่มีใบมีดคมทั้งสองด้าน
ค.  กดใบมีดและตะแคง   ง.  เลือกใช้มิดที่สะอาดไม่เป็นสนิม
14. สาเหตุใดหลอดไฟฟ้าจึงติด ๆๆ ดับๆ.
ก.  บัลลาสต์เสีย      ข.  แรงดันไฟฟ้าตก
ค.  สตาร์เตอร์เสื่อม   ง.  ใช้บาลาสต์ไม่ถูกขนาด
15. นักเรียนคนใดเลือกใช้เสื้อผ้าได้ถูกต้อง.
ก.  จอยมีรูปร่างผอม  สูง  เลือกใช้เสื้อผ้าเส้นลายแนวดิ่งตามลำตัว
ข.  ปุ้มเป็นคนผิวดำเลือกใช้เสื้อผ้าสีเข้ม  เช่นสีน้ำเงิน
ค.  แป้งเป็นคนอ้วน  เตี้ย เลือกใช้เสื้อผ้าไม่หนาหรือบางมากสีเข้มแบบเรียบ
ง.  ไก่เป็นคนมีรูปร่างเล็กเลือกใช้เสื้อผ้าที่มีสีเข้มหรือสีหม่น
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  16
1.  รีผ้าขาวก่อนผ้าสีต่าาง ๆ
2.   ฉีดพรมน้ำผ้าหรือเก็บผ้าที่ตากหมาด ๆ
3.  รีผ้าบางก่อนรีดผ้าหนา
4.  เมื่อรีดเสื้อผ้าตัวสุดท้ายถอกปลั๊กก่อนรีดเสร็จเล็กน้อย
16. การรีดเสื้อผ้าต้องใช้วิธีการใดดช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด.
ก.   1  2   3      ข.  2  3   4     ค.   3  4   1         ง.  1   2   4
17. บุคคลในข้อใดทำงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า.
ก.  ก้อยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อปลาทูแทนใบตอง
ข.  แตใช้กระดาษทิชชูเช็ดโต๊ะทำงานแทนผ้า
ค.  อ้วนใชกระดาษพิมพ์งานทั้งสองด้าน
ง.  บาใช้ถุงพลาสติกใส่เอกสารแทนซองกระดาษสีน้ำตาล
18. อาหารหมู่ใดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ก.  หมู่  1   เนื้อ  นม  ไข่  ถั่ว    ข.  หมู่  2  ข้าว  แป้ง  น้ำตาล  เผือก  มัน
ค.  หมู่ที่  3  ผักใบเขียวต่าง ๆ     ง.  หมู่  5  ไขมันพืชและสัตว์
19.  การเก้บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาบ่มและรสชาติที่ดีควรเก็บ
ผลผลิตทางการเกษตรเมื่อใด.
ก.  ผลผลิตเริ่มสุกจึงเก็บ     ข.  เก็บตอนที่ผลผลิตแก่จัดดเต็มที่
ค.  เก็บตอนเช้าผลผลิตผลผลิตจะไม่เหี่ยวง่าย
ง.  เก็นตตอนเย็นลดการหาายใจของพืช
20. ลุงหมูปลูกต้นกล้วยทั้งแปลงให้ออกเครือไปในทิศทางเดียวกันได้
เพราะลุงหมูมีความเข้าใจหลักการในข้อใด.
ก.  ต้นกล้วยจะรับแสงในทิศทางเดียวกัน
ข.  ต้นกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับหน่อกล้วยที่ถูกตัด
ค.  ต้นกล้วยจะออกผลใกล้แหล่งน้ำ
ง.  ต้นกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับยอดอ่อน
21. การต่อสายดินตุ้เย็น เครื่องวักผ้าและเครื่องทำน้ำอุ่นจะต้องต่อเข้ากับแท่ง
หรือแผ่นโลลหะชนิดใดที่ตอกอยู่ในดิน.
ก.  ทองเหลือง     ข.  ทองแดง     ค.  อลูมิเนียม     ง.  สแตนเลส
22. ถ้าทรายยเปียก นักเรียนจะมีวิธีการร่อนทรายอย่างไรเพื่อนำไปใช้งาน
ที่เร่งด่วน.
ก.  นำทรายไปร่อนในน้ำ   ข.  นำทรายไปตากแห้ง
ค..  นำทรายไปร่อนในน้ำที่มีปูนขาวผสมอยู่
ง.  นำทรายไปผสมปูนขาวให้แห้งแล้วจึงนำไปร่อน
23. เมื่อรีดเสื้อผ้าเสร้จแล้วควรปฏิบัติอย่างไร.
ก.  พับให้เรียบร้อยเรียงใส่ในตะกร้า
ข.  นำไปผึ่งแดดอีกประมาณ  10   นาที
ค.  ใส่ไม้แขวนพึ่งไว้สักครู่จึงนำไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า
ง.  ใส่ไม้แขววนเสื้อแล้วเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าทันที

 

 

 

 

 

 

Posted on พฤศจิกายน 30, 2014, in ข้อสอบ Pre O-net ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: