Daily Archives: ธันวาคม 11, 2014

ข้อสอบ Pre o-net สาระที่ 2 การออกแบบ ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียนทบทวนทำข้อสอบ
Pre o-net สาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
1.  มะขามที่บ้านมีผลดก  รสชาติดี  แต่ต้นสุงใหญ่เก็บเกี่ยวไม่สะดวก
ข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนใดในการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี.
ก.  กำหนดปัญหาและความต้องการ
ข.  รวบรวมข้อมุลเพื่อแสวงหาวิธีการ
ค.  เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
ง.  ออกแบบสร้างเครื่องมือเก็บเกี่ยว
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นการทำความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหาหรือ
ความต้องการเทคโนโลยีอย่างละเอียด
2.  การเขียนภาพที่แสดงให้เห็นครบทุกด้าน  มีด้านบน  ด้านหน้า
ด้านข้างซ้าย  ด้านข้างขวา  ด้านหลัง  เราควรจะเขียนโดยใช้ภาพในข้อใด.
ก.  ภาพไอโซเมตริก (Isometric)
ข.  ภาพออบบริค (Obtique)
ค.  ภาพฉาย (Orthograpic)
ง.  ภาพทัศนียภาพ (Perspective)
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงานประกอบด้วย
ภาพด้านหน้า  ด้านข้าง  ด้านบน  แสดงขนาดและหน่วยวัดเพื่อนำไปสร้าง
ชิ้นงาน  ข้อ  ก  ผิดเพราะภาพ  3 มิติที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน  ข้อ  ข  ผิดเพราะ
ภาพ  3 มิติที่มุมเอียงด้านเดียว  ข้อ ง  ผิดเพราะเป็นภาพที่ให้ความรู้สึก
เป็น  3  มิติ
3.  ข้อใดคือโปรแกรมช่วยออกแบบภาพสามมิติ
ก.  โฟโต้ชอป (Photoshop)
ข.  ดปรเดรสท๊อป (Pro/Desktop)
ค.  อะโดบีแฟรซ(Adobe  Flash)
ง.  เอ  ซี  ดี  ซี (AcDsee)
เฉลยข้อ  ข  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ  3  มิติและออกแบบชิ้นงาน
ต่าง ๆส่วนข้อ  ก  ผิดเพราะเป็นโปรแกรมตกแต่งภาพ  ข้อ  ค  ผิดเพราะ
เป็นโปรแกรมทำภาพเคลื่อนไหวแอนนิเมชั่น  ข้อ ง  ผิดเพราะเป็นโปรแกรม
ดูภาพ
4.  การออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ต้องนำความคิดเชิงสร้างสรรค์
ในข้อใดมาใช้มากที่สุด.
ก.  ความคิดละเอียดละออ
ข.  ความคิดดล่องในการคิด
ค.  ความคิดริ่เริ่ม
ง.  ความยืดหยุ่นในการคิด
เฉลยข้อ  ค  ให้ได้ชิ้นงานใหญ่  ข้อ  ก  ผิด เพราะไม่ใช่ความคิดที่จะสร้าง
ผลงานใหม่  ข้อ  ข และ ง  ผิดเพราะไม่ใช่ความคิดที่จะสร้างผลงานใหม่
5.  การคิดแบบยึดหยุ่น มีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างไร.
ก.  เป็นการคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบเดิม
ข.  เป็นการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานด้วยความรวดเร็ว
ค.  เป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆที่หลากหลาย
ง.  เป็นการคิดที่รอบครอบและมีความละเอียดละออมาก
เฉลยข้อ  ค  มีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6.  ข้อใดคือการเลือกเทคโนโลยีที่ปลอดภัย
ก.  เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดและเลือกใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ  มอก และคู่มือการใช้
ข.  เลือกใช้รถยนต์ที่วิ่งขึ้นเนินเขาได้ดีสำหรับชาวเขาที่อาศัยอยู่บนภูเขา
ค.  เลือกใช้รถไฟฟ้าในการโดยสารไปทำงานแทนรถบาสโดยสารประจำทาง
ง.  เลือกใช้สารฆ่าแมลงที่สกัดจากพืชสมุนไพร
เฉลยข้อ  ก  เป็นการป้องกันที่ปลอดภัย
7.  เพราะเหตุใดการเลือกขีดเส้นยาว ๆด้วยดินสอในงานเขียนแบบจึงต้อง
หมุนดินสอใช้ใส้ดินสอ  สัมผัสผิวกระดาษไปรอบ ๆ ในการลากเส้น.
ก.  เพื่อไม่ให้ใส้ดินสอหมดเร็ว
ข.  ให้เห็็นรอยเส้นที่ขีดชัดเจนตรงตามแนวขีด
ค.  เพื่อให้รอยเส้นที่ขีดมีน้ำหนักเสมอกันตลอดแนว
ง.  เพื่อให้เห็นแนวทางเดินของเส้นชัดเจน
เฉลยข้อ  ค  เวลาขีดเส้นยยาว ๆในการเขียนแบบต้องหมุมดินสอให้ปลายเส้น
ดินสอสัมผัสกระดาษรอบ ๆปลายไส้ให้เส้นเสมอกัน
8.  การให้สารละลายธาตุอาหารแก่พืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน ต้องควบคุม
ในเรื่องใด.
ก.  เครื่องหมายการค้าของสารละลาย
ข.  ค่าความเป็นกรดเป้นด่าง
ค.  ภาชนะถ่ายเทสารละลาย
ง.  อุณหภูมิของสารละลาย
เฉลยข้อ  ง  อุณหภูมิของสารละลาย
9.  การเขียนภาพฉายด้านหน้าจะต้องวางในแนวดิ่งกับภาพด้านใด.
ก.  ด้านบน     ข.  ด้านซ้าย    ค.  ด้านขาว    ง.  ด้านข้าง
เฉลยข้อ  ก  ด้านบน
10.การต่อสายดินตู้เย็น  เครื่องซักผ้า  และเครื่องทำน้ำอุ่นจะต้องต่อเข้ากับ
แท่งหรือแผ่นโโลหะชนิดใดที่ตอกอยู่ในพื้นดิน.
ก.  ทองเหลือง    ข.   ทองแดง     ค.  อลูมิเนียม    ง.  สแตนเลส
เฉลยข้อ  ข  ทองแดง
11.

 

ข้อสอบO-NET พร้อมเฉลย วิชาการงาน ม.6 ปี 51

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถุกที่สุดเพียงข้อเดียว

รอก่อนนะคะไฟล์ไม่ตรงกันดูปีอื่นไปก่อน