ข้อสอบหน่วยที่ 3เรื่องอาหารและโภชนาการ ง 21101 ม.1ชุดที่ 2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียง
ข้อเดียว
1.  การนำอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงรสมาเตรียมพร้อมเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหารหมายถึงข้อใด.
ก.  การเตรียม   ข.  การประกอบ    ค.  การจัด    ง.  การตกแต่งอาหาร
2.  ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร
ก.  ล้าง  เป็นการใช้น้ำให้อาาหารสะอาดโดยมีมือถูผิวอาหารเบาๆเพื่อ
ให้ฝุ่นละอองสิ่งสกปรกหลุดออกไป
ข.  สงคือการใช้มือทำให้ก้านใบผักขาดออกจากกัน
ค.  ปอกคือการใช้มีดหรือมือลอกเปลือกอาหารออกไป
ง.  เป็นการใช้มีดทำให้อาหารขาดออกจากกันเป็นชิ้นตามต้องการ
โดยมือหนึ่งจับมีดอีกมือหนึ่งจับอาหารวางลงบนเขียงกดมีดเลื่อน
ไปข้างหน้าแล้วลากกลับมา
3.  เป็นการทำให้อาหารเป็นแผ่นหรือชิ้นบางๆโดยใช้มือหนึ่งจับมีด
และอีกมือหนึ่งจับอาหารไว้บนฝามือวางบนเขียงแล้วกดมีดลงบนอาหาร
หมายถึงการเตรียมอาหารในข้อใด.
ก.  การหั่น      ข.  การสับ      ค.  การฝาน      ง.  การซอย
4.  เป็นการทำอาหารพอซ้ำหรือพอแตกโดยใช้มีดขนาดใหญ่ออกแรง
กดลงบนอาหารหรือใช้ลูกครกกระแทกเบา ๆ  หมายถึงการเตรียมอาหารใด
ก.  การสับ   ข.  การบุบ     ค.  การโขลก    ง.  การซอย
5.  เป็นการกำหนดปริมาณเครื่องปรุงของอาหารให้ได้ตามตำรับอาหาร
โดยตักอาหารใส่ถ้วยตวงหรือช้อนตวงใช้สันมีดปาดอาหารที่ล้นออกมาให้
พอดีกับขอบถ้วยหรือช้อนแล้วเทใส่ถ้วยหรือจานเตรียมไว้หมายถึง
ก.  การชั่ง     ข.  การตวง     ค.  การเตรียม    ง.  การประกอบอาหาร
6.  ตำรับอาหาร(Recipe) หมายถึงข้อใด.
ก.  การเตรียมอาหาร    ข.  เมนูอาหาร     ค.  วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ
อาหาร   ง.  คำแนะนำและขั้นตอนการประกอบอาหารประกอบด้วย
รายการเครื่องปรุงและวิธีการปรุง
7.  การปรุงอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีการต่าง ๆทำให้อาหารมีสี  รสชาติและ
กลิ่นอาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น หมายถึงข้อใด.
ก.  การเตรียมอาหาร     ข.  การประกอบอาหาร
ค.  การจัดตกแต่งอาหาร      ง.  การเก็บล้างวัสดุ-อุปกรณ์
8.  ข้อใดเป็นวิธีการในการประกอบอาหาร.
ก.  การลวก  การรวน  การต้ม    ข.  การนึ่ง  การตุ๋น  การปิ้ง
ค.  การย่าง  การคั่ว  การเจียว  การทอด  การผัด  การหุง
ง.  ถูกทุกข้อ
9.  ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับวิธีการประกอบอาหาร.
ก.  การลวก  เป็นการทำอาหารให้สุกเร็วหรือทำให้หมดกลิ่นที่ไม่ต้องการ
โดยใส่อาหารลงไปในน้ำเดือดเมื่ออาหารเปลี่ยนสีให้ตักขึ้น
ข.  การรวนเป็นการทำอาหารให้สุกโดยน้ำมันหรือน้ำปริมาณน้อยโดย
ใส่อาหารลงในน้ำมันหรือน้ำร้อนในกระทะคนพอสุกตักขึ้น
ค.  การต้มเป็นการทำอาหารให้สุกโดยโดยนำอาหารวางบนชั้นวาง
บนลังถึงแล้ววางเหนือหม้อมีน้ำเดือดแล้วปิดฝาไม่ให้ไอน้ำออก
ง.  การตุ๋เป็นการทำให้อาหารสุกจนเปือยนุ่มโดยนำอาหารตั้งไฟหรือเหนือ
ภาชนะอีกใบหนึ่งมีน้ำเดือดมีฝาปิด
10. เป้นการทำให้อาหารชนิดเดียวหรือหลายชนิดสุกรวมกันเป็นอาหาร
ชนิดเดียวกันและมีรสชาติออย่างใดอย่างหนึ่งโดยใส่อาหารลงไปในน้ำมัน
หรือกะทิร้อน ๆ หมาถึงวิธีประกอบอาหารในข้อใด.
ก.  การหุง    ข.  การผัด      ค.  การทอด    ง.  การเจียว
11. เป็นการทำอาหารให้สุกโดยการวางอาหารบนตะแกรงเหนือไฟอ่ออนๆ
จนสุกทั้งข้างนอกข้างในหมายถึงข้อใด.
ก.  การปิ้ง     ข.  การย่าง     ค.  การคั่ว     ง.  การตุ๋น
12. อาหารจานเดียวหมายถึงข้อใด.
ก.  อาหารที่มีจานเดียว
ข.  อาหารปรุงสำเร็จ  1  จานมีปริมาณเพียงพอที่จะรับประทานได้อิ่มหนึ่ง
มื้อส่วนใหญ่จะเป็นอาหารมื้อกลางวัน
ค.  อาหารปรุงสำเร็จ  1  จานมีปริมาณมากสามารถรับประทานได้ทุกคนใน
ครอบครัวนิยมรับประทานมื้อเช้าก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ
ง.  อาหารปรุงสำเร็จรูป  1  จานมีปริมาณเพียงพอมีสารอาหารครบ 5 หมู่
นิยมรับประทานในมื้อเย็นก่อนนอน
13. ข้อใดคืออาหารจานเดียว.
ก.  ข้าวผัด  ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่  ข.  ผ้ดไทย  ข้าวหมูแดง  ข้าวผัดกระเพรา
ค.  ราดหน้า  หอยแมลงภุ่ทอด   กวยจั๊บ  ขนมจีนน้ำยา  ข้าวคลุกกะปิ
ข้าวหมกไก่  ข้าวมันไก่  ข้าวราดหน้าไก่  ผักมักกะโรนี  ง.  ถูกทุกข้อ
14. ในการประกอบอาหารจานเดียวมีหลักการสำคัญในข้อใด.
ก.  มีประโยชน์มีอาหารครบ 5 หมู่   ข.  ประหยัดเลือกอาหารตามฤดูกาล
ค.  ปลอดภัยเลือกใช้อาหาารสด และน่ารับประทาน  ง.  ถูกทุกข้อ
15. ข้อใดเรียงลำดับถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนประกอบอาหารจานเดียว.
ก.  กำหนดรายการอาหาร  สำรวจอาหารสดอาหารแห้งและเครื่องปรุง
เตรียมอาหารสด  ประกอบอาหารตามขั้นตอน  จัดตกแต่งอาหาร เก็บล้าง
ข.  กำหนดรายการอาหาร  เตรียมอาหารสด   จัดตกแต่งอาหาร  ประกอบ
อาหาร  จัดตกแต่งอาหาร  เก็บล้าง
ค.  สำรวจอาหารสดและอาหารแห้ง  กำหนดรายการอาหาร  ประกอบ
อาหาร  จัดตกแต่งอาหาร  ประกอบอาหาร  เก็บล้าง
ง.  สำรวจอาหารสดและแห้ง  กำหนดรายการอาหาร  ประกอบอาหาร
จัดตกแต่งอาหาร  เก็บล้าง
16. ข้อใดคือขนมในภาคใต้.
ก.  ขนมลา  ขนมพอง   ข.  ขนมเทียน  ขนมวง
ค.  ลูกชุบ  จ่ามงกุฏ  ฝอยทอง  ทองหยิบ
ง.  ข้าวทิพย์  ข้าวต้มผัด  กระยาสารท  ข้าวยาคู
17. ข้อใดคือขนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.(ตัวเลือกข้อ  16)
เฉลยข้อ  ง
18. ข้อใดคือขนมภาคเหนือหรือไทยล้านนา.(ตัวเลือกข้อ 16)
เฉลยข้อ  ข  ขนมเทียนและขนมวง
19. แป้งข้าวเจ้า  แป้งมันสำปะหลัง น้ำปูนใส  น้ำตาลมะพร้าว  มะพร้าวขุด
น้ำตาลทรายขาว  น้ำเปล่า  หมายถึงวัสดุในการทำอาหารหวานในข้อใด.
ก.  ลอดช่องสิงคโปร์    ข.  ปลากริมไข่เต่า
ค.  บัวลอดไข่หวาน      ง.  แกงบวชฟักทอง
20. ในการทำขนมปลากริมไข่เต่าทำไมจึงใช้มะพร้าวขูดขาว.
ก.  จะได้กะทิขาว     ข.  รสชาติอร่อย    ค.  สีขาวนวลน่ารับประทาน
ง.  สีสันขนมปรากริมไข่เตาน่ารับประทาน

 

 

Posted on ธันวาคม 15, 2014, in ข้อสอบหน่วยที่ 3 เรื่องอาหารและโภชนาการ ง 21101 ม.1 ชุดที่2. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: