Daily Archives: ธันวาคม 20, 2014

ข้อสอบ O-net การงาน ม.6 ปี 52

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
ส่วนที่ 1  แบบระบายตัวเลือกแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 1
การซักผ้า                     การล้างผ้า                         การตากผ้า
1.ซักผ้าด้วยนำเปล่า   7ล้างนัสะอาด  1 ครั้ง       10.บีบผ้าให้หมาดแล้วจึงนำไปตาก 1  ครั้ง         8.ล้างนำสะอาด 2ครั้ง    11.บิดผ้าให้แห้งแล้วสะบัดก่อนตาก
2.นำผ้าลงแช่ในน้ำ    9.ล้างน้ำสะอาด 3ครั้ง     12.บิดผ้าให้แห้งแล้วกลับ
ผงซักฟอก5-10นาที                                                ก่อนตาก
3.นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอก
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
4.นำผ้าลงแช่ในผงซักฟอก
ค้างคืน
5.ซักบริเวณที่สกปรกก่อน
แล้วจึงซักบริเวณอื่นจนทั่ว
6.ขยี้ผ้าให้ทั่วทั้งตัวทุกจุด
เหมือนกัน
1.ขั้นตอนการซักผ้าด้วยมือข้อใดถูกต้องที่สุด.
1.  1-3-6-7-12    2.  1-2-5-8-11    3.  1-4-6-9-12    4.  1-2-5-8-10
2.อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพผู้มีอายุตั้งแต่  70 ปีขึ้นไปคือข้อใด.
1.  ข้าวต้มยำกุนเชียงและถั่วลิสงทอด  2.  ไข่ดาว  เบคอน  ขนมปังและโกโก้ร้อน
3.  ข้าวต้มปลา  กล้วยนำว้าและนำส้มคั้นสด
4.  ข้าวผัดปู  โอวัลตินร้อนและมะละกอสุก
3.ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด.
1.  มีนิสัยแบ่งปัน  ไม่เล่นการพนัน  มีสัจวาจา
2.  พูดจาไพเราะ  รับผิดชอบงาน  รักษาความสะอาด
3.  ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่เป็นหนี้สิน ชอบเก็บออม
4.  ชอบปลูกพืชผักสวนครัว  ทำอาหารเอง ใช้จ่ายประหยัด
4.การตกแต่งบ้านข้อใด  ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน.
1.  ปลูกต้นไม้กระถางแขวนรอบบ้าน  เพื่อบังแดด
2.ปลูกไม้เรื่อยขึ้นคลุมบนหลังคา  เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
3.  ปลูกดอกทาตะวันหน้าบ้าน  เพื่อลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์
4.  ปลูกต้นไม้ยืนต้นทางทิสตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงแดดส่องตัวบ้าน
5.บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จ รูป          น้ำหนัก  185  กรัมเพื่อการส่งออก
1.  กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
2.  กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
3.  กระป๋องอลูมิเนียมลวดลายสวยงาม
4.  ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว
เฉลย  ข้อ  3  เพราะกระป๋องอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมเหมาะในการบรรจุข้าวสำเร็จรูป
6.  ผลของพืชชนิดใดเมื่อแปรรุปแล้วมีราคาสูงที่สุด.
ก.  มะขามแปรรูปเป็นมะขามสามรส
ข.  มังคุดแปรรูปเป็นสบุ่มังคุด
ค.  กล้วยแปรรุปเป็นกล้วยกวน
ง.  สับประรดแปรรูปเป็นสับปะรดเชื่อม
7.  ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกพืช.
ก.  การใช้รังสี   ข.  การดัดแปลงพันธุกรรม
ค.  การใช้ฮอร์โมน   ง.  การเพาระเลี้ยงเนื้อเยื่อ
8.  ลุงแดงเลี้ยงโคและอยากกำจัดพยาธิ์โดยใช้พืชสมุนไพรดังนั้นลุงแดง
ต้งเลือกใช้สมุนไพรชนิดใด.
ก.  บอระเพ็ด    ข.  กระเทียม    ค.  ตะไคร้     ง.  มะกรูด
9.  ตรงตามพันธุ์และเพิ่มปริมาณจำนวนต้นพืชที่จะนำไปปลูกได้จำนวนมากในเวลาอันสั้นเกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืชแบบใด.
ก.  ปลูกด้วยเมล็ด      ข.  การตอนกิ่ง
ค.  การติดตา    ง.  การเสียบยอด
10. ลุงเขียวต้องการสกัดสารอิเเลกโทรไลต์เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ลุงเขียวต้องนำส่วนใดของกล้วยมาใช้.
ก.  ใบ     ข.  หัวปลี     ค.  ลำต้น    ง.  ผล
11.  ลุงขาวต้องการทำการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการผลิต
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มความอุดทสมบูรณ์ของดินและควบคุมกำจัดศัตรู
พืชโดยวิธีการชีวภาพดังนั้นลุงขาวควรเลือกทำเกษตรรูปแบบใด.
ก.  เกษตรอินทรีย์    ข.  เกษตรธรรมชาติ
ค.  วนเกษตร   ง.  เกษตรผสมผสาน
12. นิสัยพื้นฐานที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร.
ก.  มีวินัย     ข.  อดทน    ค.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ง.  มีเครือข่ายมาก
13.

 

 

 

ข้อสอบ O-net การงาน ม.6 ปี50 พร้อมเฉลย

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนทบทวนข้อสอบ
O-net  การงาน ม.6 ปี 50 พร้อมเฉลย
1.  การเลือกซื้อเสื้อผ้าต้องใช้หลักการข้อใด.
1.  ทันสมัย     2.  ทนทาน      3.  ตราสินค้า    4.  วัตถุประสงค์
2.  การตัดเย็บเสื้อผ้าให้ประหยัดพลังงานมีวิธีการอย่างไร.
1.  ถอดปลั๊กเตารีดและเสียบปลั๊กใหม่ทุกครั้ง
2.  ทำงานในบริเวรที่ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ
3.  เก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้ออยหลังการตัดเย็บ
4.  วางแผนขั้นตอนการทำงานและจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อม
3.  เพราาะเหตุใดจึงต้องรับประทานอาหารมื้อเย็นน้อยกว่ามื้อเช้าและ
มื้อกลางวัน
ก.  เพราะกระเพาะอาหารต้องทำงานหนักในเวลานอน
ข.  เพราะจะทำให้นอนหลับไม่สนิทเนื่องจากอาหารไม่ย่อย
ค.  เพราะร่างกายต้องการพักผ่อนเต็มที่ในเวลากลางคืน
ง.  เพราะอาหารมื้อเย็นเป็นส่วนเกินที่สะสมเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกาย
4.  ผลไม้ชนิดใดเมื่อนำมาอบแห้งแล้วทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่าชนิดอื่น
ก.  แอปเปิ้ลอบแห้ง  เพราะมีผู้นิยมบริโภค
ข.  อินทผาลัมอบแห้ง  เพราะเป็นของแปลก
ค.  ลำไยอบแห้ง  เพราะเป็นผลไม้ในประเทศ
ง.  สตรอเบอรี่อบแห้ง  เพราะขายได้ราคาแพง
5.  พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวข้อใดที่ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว
ก.  ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย    ข.  หมกหมุ่นอบายมุก
ค.  กระเหม็ดกระแหม่  ง.  มีความระแวงต่อกัน
6.  ในกรณีที่ครอบครัวมีผู้สูงอายุ  ต้องใช้หลักการข้อใดดุแลท่าน.
ก.  ตามใจท่าน  เพราะท่านคือผู้มีพระคุณ
ข.  พาท่านไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบความสบ
ค.  พาท่านไปอยู่บ้านพักคนชราจะได้มีเพื่อนวัยเดียวกัน
ง.  ให้ท่านช่วยทำงานบ้านเพื่อจะได้ไม่เหงาและรู้สึกมีคุณค่า
7.  การเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัย  ต้องใช้หลักการข้อใด.
ก.  รูปแบบสวยงามทันสมัย   ข.  ราคาพอเหมาะกับรายได้
ค.  วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน   ง.  การใช้งานตรงตามกับการใช้งาน
8.  แสงแดดตอนกลางวันทำให้บ้านร้อนระอุ  ต้องแก้ปัญหาอย่างไร.
ก.  ติดม่านบังแดด    ข.   ทำกันสาดบังแดด
ค.  ติดวัสดุกันความร้อน    ง.  ปลูกต้นไม้เพื่อบังแดด
9.  ไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตพืชหรือไม่เพราะเหตุใด.
ก.  ไม่มี  เพราะนำเชื้อโรคมาสู่พืช   ข.  ไม่มี  เพราะทำให้ดินเป็นกรด
ค.  มี   เพราะทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศในดิน
ง.  มี  เพราะทำให้รากพืชเจริญเติบโต
10. สุดาทำฟาร์มสุกรโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดคือของเสีย
และผลพลอยได้จากสุกร  ที่สุดาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
ก.  กระดูกสุกรและปุ๋ยอินทรีย์   ข.  มูลสุกรสดและอาหารเลี้ยงปลา
ค.  สุกรพ่อพันธุ์และสุกรแม่พันธุ์   ง.  ลูกสุกรและหมูหัน
11. ขข้อใดเป็นแนวคิดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบ.
ก.  การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้ความทันสมัย
ในการผลิตมากที่สุด
ข.  การเลี้ยงสัตว์ให้ได้จำนวนมากที่สุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
ค.  การเลี้ยงสัตว์ถุกต้องตามหลักวิชาการและนำของเสียและเศษเหลือ
จากสัตว์มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
ง.  การเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ความทันสมัยในการผลิตและผลิตสัตว์ให้ได้
จำนวนมากที่สุด
12. ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ  ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช.
ก.  สมดุลชีวภาพ    ข.  กระบวนการเพาะพันธุ์
ค.  พันธุ์วิศวกรรม    ง.  เทคโนโลยีโมเลกุลเครื่องหมาย
13. ข้อใดเป็นขั้นตอนการเตรียมอาหารรเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ถูกต้อง.
ก.  ช่วงแรกใช้อาหารเหลว  ช่วงหลังใช้อาหาารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
ข.  ช่วงแรกใช้อาหารเหลว  ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว
ค.  ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว  ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง
ง.  ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง  ช่วงหลังใช้อาหารเหลว
14. ตามทางแยกถนน  ใช้หลอดชนิดใดที่ทำให้ตาของมนุษย์มองเห็น
ได้ชัดเจนกว่า.
ก.  หลอดอินแคนเดสเซนต์    ข.  หลอดปรอทความดันสูง
ค.  หลอดโซเดียมความดันสูง    ง.  หลอดฮาโลเจน
15. การต่อสายดิน  สำหรับตู้เย็น  เครื่องซักผ้าและเครื่องทำน้ำอุ่น
คือต่อเข้ากับแท่งหรือแผ่นโลหะชนิดใด.
ก.  ทองเหลือง     ข.  ทองแดง    ค.  อลูมิเนียม      ง.  สแตนเลส
16. เพื่อป้องกันไม่ให้นัทคลายจากสกรู  เมื่อได้รับการสั่นสะเทื่อน
นักเรียนจะต้องทำอย่างไร.
ก.  เชื่อหรือบัดกรีนัทที่ปลายสกกรู    ข.  งอปลายสกรู
ค.  ใส่แหวนสปริกรองนัท    ง.  ใส่แหวนสปริงรองสกรู
17. ในการตัดเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1  นิ้ว  จะต้องตัด
ด้วยวิธีการใดถึงจะทำให้เสียเนื้อเหล็กน้อยที่สุด.
ก.  ใชักรรไกรตัดเหล็ก    ข.  ใช้เลื่อยมือตัดเหล็ก
ค.  ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัดเหล็ก      ง.  ใช้ก๊าซตัดเหล็ก
18.เครื่องมือใช้วัดก๊าซไอเสียรถยนตืในปัจจุบันนี้กฏหมายให้ตรวจวัด
ก๊าซออะไร.
ก.  ก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซต์ (CO)
ข.  ก๊าซออกไซต์ของไนโตรเจน (NOx)
ค.  ก๊าซไฮรโดรคาร์บอน(HC)
ง.  ก๊าซสารตะกั่ว (Pb)
19. เมื่อนำแบตเตอร์รี่ที่มีขนาดความจุและแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ  2  ลูก
มาต่อห่วงแบบอนุกรมกันจะมีผลเช่นไร
ก.  ความจุเท่าเดิมแรงดันไฟฟ้าเพิ่มเป็น  2  เท่า
ข.  แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิมความจุเพิ่มเป็น  2  เท่า
ค.  แรงดันไฟฟ้าเพิ่มเป็น  2  เท่า
ง.  ความจุเพิ่มเป็น  2  เท่า
20. วัสดุ  3  ชนิดคือข้าวสาร  เมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดงาขาวนำมาทำรูปภาพประดับตกแต่งบ้านได้ตรงกับข้อใด.
ก.  ภาพครอบครัวไว้เป็นที่ระลึก   ข.  ภาพพระพุทธรูปไว้เคารพบูชา
ค.  ภาพท้องทะเลกว้างสุดสายตาเพื่อให้รู้สึกโปร่งเบาสบาย
ง.  ภาพทิวทัศน์ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเพื่อให้ห้องรู้สึกเย็น
21. ดอกมะลิ นำมาเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่เพราะคุณสมบัติข้อใด.
ก.  มะลิหมายถึงความรักที่ลูกมอบให้แม่
ข.  สีขาวของดอกมะลิแสดงถึงคุณธรรมของแม่
ค.  รูปทรงดอกมะลิเป็นทรงกลมจึงประดิษฐ์ได้ง่าย
ง.  กลิ่นหอมของดอกมะลิแสดงถึงความสะอาดของแม่
22. วัสดุชนิดใดเหมาะสำหรับนำมาสานเป็นปลาตะเพียน.
ก.  ใบลาน  เพราะมีความคงทนไม่เหี่ยว
ข.  พลาสติกเพราะลดการใช้วัสดุธรรมชาติ
ค.  ใบมะพร้าวเพราะเป็นวัสดุที่หาได้โดยทั่วไป
ง.  กระดาษเพราะะสามารถระบายสีได้สวยงาม
23. บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารให้บริการบนสายการบินไทยมีลวดลายใดที่บ่งบอกความเป็นไทย.
ก.  ครุฑ     ข.  หงส์      ค.  กินรี     ง.  นกยุง
24.  ข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพื่อการส่งออก.
ก.  เป็นรูปลายไทยเพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ข.  เป็นรูปดอกกล้วยไม้ไทยเพื่อบ่งบอกสีสันผ้าไหมไทย
ค.  เป็นรูปหญิงสาวไทยเพื่อบ่งบอกความนุ่มนวลของผ้าไหมไทย
ง.  เป็นรูปเรือนไทยเพื่อบ่งบอกความสบายในการสวมใส่ผ้าไหมไทย
25. ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศต้องจัดเก็บเอกสารแบบใด.
ก.  ตามตัวเลข    ข.  ตามตัวอักษร    ค.  ตามภูมิศาสตร์  ง.  ตามชื่อสาขา
26. รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนสินค้า  OTOP   เพราะอะไร.
ก.  เกิดการแข่งงขันกันเพื่อการส่งออก
ข.  ทำให้คนไทยเกิดสำนึกในการรักบ้านเกิด
ค.  สร้างงาน  สร้างรายได้แก่ชุมชน
ง.  เป็นการเปลี่ยยนค่านิยมของคนไทยให้ภาคภูมิใจความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยม
27. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(Electronics  Commerce)หมายถึงข้อใด.
ก.  การสั่งโทรเลขสั่งวื้อสินค้า   ข.  การส่งแฟกซ์ติดต่การค้า
ค.  การใช้บัตรเคดิตชำระเงินค่าสินค้า
ง.  การค้าขายที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
28. การสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ขายไปสู่ลูกค้าเป็น ธุรกรรมข้อใด.
ก.  E-Mail     ข.  E-Banking   ค.   E-Exhibition   ง.  E-Advertising
29. ข้อใดคือการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต.
ก.  E-News     ข.  E-payment    ค.  E-learning   ง.  E-Sourcing
30. เอเย่นต์ขายรถยนต์คือใคร.
ก.  ตัวแทน     ข.  พ่อค้าส่ง    ค.  นายหน้า    ง.  พ่อค้าปลีก
31. นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของชำอย่างไรจึงจะสู้ร้าน Sapermarket
ก.  ขายราคาถูกมีสถานที่จอดรถสะดวก
ข.  มีสินค้าให้เลือกมากมาย    ค.  มีสถานที่จอดรถสะดวกราคายุติธรรม
ง.  ราคายุติธรรม  จัดสินค้าสะดวกต่อการหยิบวื้อได้เอง
32. ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงาน
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน.
ก.  ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระซัง
ข.  ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล  ค.  ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั่งเดิม    ง.  ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
ในโรงงาน
33.  การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ  โดยปอกเปลือกท่อนไม้ด้วย
เครื่องปอกเปลือก ล้างท่อนไม้แล้วส่งเข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็กแล้วคัด
ขนาดก่อนเข้าสู่การแยกเส้นใย  สิ่งใดที่จัดเป็นตัวป้อน((Input) ในระบบเทคโนโลยี
ก.  ท่อนไม้     ข.  เครื่องปอกเปลือก   ค.  เครื่องสับไม้   ง.  น้ำที่ใช้ล้าง
34. การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องกำหนดระหัสแทนข้อมูลเช่นรหัสเอสกี
(ASCLL)เนื่องจากเหตุผลหลักข้อใด.
ก.  เพื่อสามารถเข้าใจชุดคำสั่ง  ข.  เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน
ค.  เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลชุดคำสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรม
ง.  เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
35. บริษัทผลิตผลไม้แปรรููปแห่งหนึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีน
เพื่ใช้เป็นแนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีนการศึกษาวัมนธรรมการกินของคนจีนเป็นขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี
ก.  กำหนดปัญหา    ข.  รวบรวมข้อมูล    ค.  เลือกวิธีการ  ง.  ปรับปรุงแก้ไข
36. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน
ก.  หลอดสูญญากาศ  วงจรไอซี  ทรานซีสเตอร์  วงจรรวมความมจุสูง
ข.  ทรานซีสเตอร์  หลอดสูญญากาศ  วงจรไอซี  วงจรรวมความจุสูง
ค.  หลอดสูญญากาศ  ทรานซีสเตอร์  วงจรไอซี  วงจรรวมความจุสูง.        ง. ทรานซีสเตอร์  วงจรไอซี  หลอดสูญญากาศ  วงจรรวมความจุสูง
37. ทำไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้เลขฐานสอง
ก.  เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง
ข.  เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์
ค.  เนื่อจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบ
ดิจิตอลโดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ
38.