แบบทดสอบหน่วยที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานบ้าน ง 33106ม.6

คำสั่ง  ใหันักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
(ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนศึกษาใบความรุ้ที่ 3.1
เรื่อง  ความหมายทักษะการจัดการและการจัดการงานบ้าน
แล้วทำแบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่  3 ข้อ  2-11)

1.ข้อใดคือหน้าที่และบทบาทในฐานะที่เป็นสมาชิกของโรงเรียน.
ก. ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎกิการะเบียบข้อบังคับ
ข. มีความรักในสถาบันโรงเรียนรักใคร่สามัคคี
ค. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ ช่วยโรงเรียนประหยัดพลังงาน
ง. มาโรงเรียนให้ทันเวลา แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
ตั้งใจเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทไม่แสดงพฤติกรรมฉันชู้สาวและไม่เปิดโทรศัพท์พูดคุยกันขณะเรียนหนังสือ
จ. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีทักษะในการจัดการงานบ้าน
งานช่าง งานเกษตรและงานธุรกิจได้
2.ทักษะหมายถึงข้อใด.
ก. ความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
ข. ความชำนาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
ของบุคคลทั่วไป
ค. ความสามารถในการร้องเพลงเล่นกีฬาคนตรีและ
การประกอบอาหาร
ง. ความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้พิการในด้านต่างๆ
จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
3.การจัดการหมายถึงข้อใด.
ก. การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ข. การดำเนินงานร้านค้าและสหกรณ์
ค. การดำเนินงานโดยอาศัยความรู้ความสามารถด้าน
การจัดการผลผลิตทางด้านการเกษตร
ง. การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านธุรกิจและการค้าขาย
จ. เป็นการจัดระบบงานและระบบคนเพื่อให้ทำงานตาม
ความรู้ความสามารถโดยเน้นการวางตัวบุคคลให้เหมาะ 42.ทักษะการจัดการหมายถึงข้อใด.
ก. ความสามารถในการจัดการ
ข. การดำเนินงานโดยอาศัย คน เงินและวัตถุสิ่งของ
ค. เป็นการจัดระบบงานระบบคนเพื่อให้สามารถ
เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายโดยเน้นการวางตัว
บุคคลให้เหมาะสมกับงาน
ง. กระบวนการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเป็นระบบแบบแผน
จ. ความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ว่องไวและมีคุณภาพ
4.Put the right man on the right jobตรงกับข้อใด.
ก. เป็นการจัดระบบงานระบบคนเพื่อให้สามารถทำ
งานได้ตามเป้าหมาย
ข. การวางตัวบุคคลให้เหมะสมกับงาน
ค. ให้คนทำงานตามความรู้ความสามารถ
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา จ. ข้อ ก และ ข ถูก
5.เพราะเหตุผลในข้อใดจึงจำเป็นต้องวางแผนดูแล
ความสะอาดบ้าน.
ก. เพื่อให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข. เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ค. บ้านเป็นที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ง. เพราะภายในบ้านมีห้องต่างๆเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมีความสำคัญต่อสมาชิกที่อาศัยอยู่
จ. เพื่อให้สมาชิกในบ้านไดรับผิดชอบหน้าที่ในการทำงานบ้านทุกคนเพราะภายในบ้านมีสมาชิกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
6.การวางแผนทำงานบ้านที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
ก. มีความชัดเจนรู้ว่าทำอะไร เพื่ออะไร อย่างไร ทำที่ไหน เมื่อไหร่ ใครเป็นคนทำ
ข. มีการจัดลำดับขั้นตอนการทำ ก่อน-หลัง
ค. มีระยะเวลาในการทำคือกำหนดเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
ง. มีการกำหนดวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการทำงานและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
จ. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
7.ในการกวาดพื้นที่แห้งเรียบพื้นไม้กระเบื้องควรใช้ ไม้กวาดในข้อใด.
ก. ไม้กวาดไม้ไผ่
ข. ไม้กวาดทางมะพร้า
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า
ง. ไม้กวาดขนไก่
จ. ไม้กวาดอยากไย่
8.เมื่อใช้เสร็จล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งหมายถึงการเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดในข้อใด(ตัวเลือกข้อ 46)                        9.การกวาดเศษใบไม้เศษหญ้าหรือสิ่งที่อยู่บนดินแต่ไม่ควรใช้บริเวณเปียกน้ำหมายถึงข้อใด.(O-NET 51)
ก. ไม้กวาดไม้ไผ่
ข. ไม้กวาดทางมะพร้าว
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า
ง. ไม้กวาดขนไก่
จ. ไม้กวาดเสี้ยนตาล
10.นักเรียนควรทำความสะอาดส่วนใดก่อน.
ก. กวาดพื้นบ้าน
ข. เพดาน
ค. ฝาผนัง
ง. หน้าต่างและประตู
จ. บริเวณบ้าน
11.ใช้ไม้กวาดอ่อนใช้ผ้าแห้งถูอีกครั้งถ้าพื้นสกปรกมากให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดหมายถึงการทำความสะอาดในข้อใด.
ก. หน้าต่าง
ข. เพดาน
ค. พื้นกระเบื้อง
ง. พื้นซีเมนต์
จ. ประตูและบริเวณบ้าน

Posted on ธันวาคม 23, 2014, in แบบทดสอบหน่วยที่ 3เรื่องทักษะการจัดการงานบ้าน ง 33106 ม.6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: