Monthly Archives: มกราคม 2015

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องงานเกษตร ง 21101 ม.1

เรื่อง  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
1.  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน (ง  1.1  ม.1/1)
2.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ(ง  1.1   ม.1/2)
3.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล(ง  1.1  ม. 1/3)
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การเกษตรหมายถึงข้อใด.
ก.  การปลูกพืข   ข.  การเลี้ยงสัตว์     ค.  การประมงและการทำป่าไม้
ง.  ถูกทุกข้อ
2.  ข้อใดคือการแก้ปัญหาเมื่อผลผลิตมีจำนวนมากไม่สามารถบริโภค
จำหน่ายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง.
ก.  ถนอมอาหาร   ข.  แปรรูอาหาร  ค.  เป็นของฝากชาวต่างชาติ
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
3.  ข้อใดคืความหมายของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ก.  การนำผลผลิตจากการเกษตรมาเปลี่ยนแปลงสภาพด้วยวิธีการต่างๆ
ข.  ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมทำให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
ค.  วิธีการต่าง ๆที่ทำให้อาหารประเภทพืชและสัตว์เก็บได้นานกว่าปกติโดย
ไม่บูดเสียคงสภาพกับของสดมากที่สุด
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
4.  การถนอมอาหาารหมายถึงข้อใด. (ใช้ต้วเลือกข้อ  3) เฉลยข้อ  ค
5.  ผลผลิตทางการเกษตรประเภทข้าวแปรูปในข้อใด.
ก.  แป้ง  เส้นก๋วบเตี๋ยว  เส้นก๋วยจั๊บ  ขนมจีน  ข้าวเกรียบ
ข.  น้ำมันพืช  นมถั่วเหลือง  ครีมเทียม  วุ้นเส้น   เต้าฮู้  เต้าเจี้ยว ซีอิ้วขาว
ค.  ผลไม้กวน  แยม  น้ำเชื่อม  น้ำตาล  น้ำผลไม้
ง.  หมูหยอง  หมูยอ  หมูแผ่น  แหนม  ไส้กรอก  กุนเชียง  ข้าวเกรียบกุ้ง
ลูกชิ้น  น้ำปลา
6.  พืชตระกูลถั่วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  5)
เฉลยข้อ  ข
7.  แหนม  ไส้กรอก  กุนเชียงเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจากผลผลิตทางการ
เกษตรในข้อใด.
ก.  ข้าว         ข.  ผลไม้        ค.  เนื้อสัตว์        ง.  พืชตระกุลถั่ว
8.  ข้อใดคือประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร.
ก.  ช่วยรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้บริโภคในครัวเรือนได้เป็นเวลานาน
ข.  ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตคุณภาพต่ำที่จำหน่ายไม่ได้มาแปรรูป
ค.  ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีรูปแบบและรสชาติแตกต่างไปจากเดิม
ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลลิต  ช่วยให้บริโภคง่ายขึ้น  สร้างรายได้
ช่วยปัญหาผลผลิตล้นตลาดช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนื่องจากผลิต
ภัณฑ์มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กค่าขนส่งคิดตามมน้ำหนัก
ง.  ถูกทุกข้อ
ข้อมูลใช้ตอบคำถามข้อ  9
1.  ล้างมะม่วงให้สะอาด ปอกเปลือกฝานเอาแต่เนื้อใส่หม้อ
2.  บดเนื้อมะม่วงให้ละเอียดเติน้ำตาลทรายและเกลือ
3.  ตั้งไฟเคี่ยวจนข้นเหนียวยกลงทิ้งไว้สักครู่
4.  นำทัพพีตักมะม่วงใส่ถาดก้นแบนใช้ทัพพีเกลี่ยมะม่วงให้แบนแล้วนำมา
ผึ่งแดดตากให้แห้งจากนั้นนำมาม้วนใสขวดโหลไว้รับประทาน
9.  จากข้อมูลข้างบนเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปในข้อใด.
ก.  มะม่วงดอง     ข.   มะม่วงแช่อิ่ม      ค.   มะม่วงเชื่อม   ง.  มะม่วงกวน
10. หน่วยงานใดที่คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรในประเทศไทย.
ก.  กระทรวงพาณิชย์     ข.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ง.  กระทรวงการต่างประเทศ
11.

 

 

 

 

 

ข้อสอบO-net วิชาการงาน คอมพิวเตอร์ รวมทุกปี ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบO-net  วิชาการงาน  คอมพิวเตอร์ ข้อสอบวิชาการงาน  ป.6  ม.3  ม.6 พร้อมเเฉลย(พิเศษรวมทุกปี)

ข้อสอบO-net วิชาการงาน ม.6 ม.3 ป.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชาการงาน  ม. 6  พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชาการงาน  ม. 6  ชุดที่  2  พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net  วิชาสุขศึกษา  ศิลปะและการงาน ม.6 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net  วิชาการงาน   ม.6  สพฐ. พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net  วิชาการงานรวมทุกปี  ป. 6  ม. 3  ม.  6  พร้อมเฉลย(พิเศษ)ข้อสอบวิชาคอมพิวเตออร์

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบวิชาการงาน ม.3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชาการงาน  ม. 3  พร้อมเฉลย

ข้อสอบO-net วิชาการงาน ม.3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net วิชาการงาน  ม.3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net  วิชาคอมพิวเตอร์  ม. 3  และ ม. 6  พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชาการงานอาชีพทุกระดับชั้นพร้อมเฉลย

ข้อสอบO-net วิชาคอมพิวเตอร์ ม. 3 ปี 54 พร้อมเฉลย

ข้อสอบO-net  วิชาคอมพิวเตอร์  ม. 3  ปี 54 พร้อมเฉลย

ข้อสอบO-net  วิชาคอมพิวเตอร์  ม. 3  พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net วิชาการงาน ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.สาเหตุใดจึงต้องเรียนรู้การแปรรูปและการถนอมอาหาร.
ก.   ทำให้ลดปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข.  ทำให้ผลผลิตที่ได้สามารถรักษาคุณภาพไม่ให้เน่าเสียก่อนเวลากำหนด
และช่วยปรับปรุงผลผลิตได้ดียิ่งขึ้น
ค.  ทำให้ผลผลิตมีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม
ง.  ช่วยรักษาราคาผลผลิตเท่าเดิม
2.  ปุ๋ยชนิดใดช่วยให้การเจริญเติบโตขของพืชในส่วนที่เป็นลำต้นและใบ
ก.  ปุ๋ยฟอสฟอรัส    ข.  ปุ่ยไนโตเจน   ค.  ปุ๋ยโพแทสเซียม
ง.  ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรด
3.  สาเหตุใดในการปลุกพืชจึงต้องมีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช
ก.  เพราะง่ายต่อการดูแลรักษา   ข.  ทำใให้ปลูกพื0ชได้ปริมาณมาก
ค.  เปอร์เซนต์การงอกของเมล็ดลดลง
ง.  เพราะเมื่อนำไปปลูกต้นพืชจะมีลักษณะดีมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
4.  พืชสวนมีความหมายว่าอย่างไร.
ก.  พืชที่ปลูกได้ทุกภูมิประเทศในประเทศไทย
ข.  พืชที่ปลูกง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ค.  พืชที่ปลูกได้โดยใช้เนื้อที่น้อยและสามารถให้ผลตอบแทนสูง
ง.  เป็นพืชที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
5.  ข้อใดไม่ใช่หลักการให้อาหารสัตว์.
ก.  ให้อาหารตมสัดส่วน   ข.  ให้อาหารที่ปราศจากเชื้อโรค
ค.  ให้อาหารตามความต้องการของสัตว์
ง.  ให้อาหารน้อย ๆ เพื่อให้สัตว์หิวบ่อย
6.  เครื่องมือผสมอาหารคือข้อใด.
ก.  มุ้งลวด    ข.  อุปกรณ์ให้น้ำ   ค.  เครื่องมือเวชภัณฑ์
ง.  พลัวเครื่องชั่งและเครื่องบดอาหาร
7.  คุณสมบัติพิเศษของเครื่องสแตนเลสคือข้อใด.
ก.  นำความร้อนได้ดี   ข.  แข็งแรงขัดขึ้น
ค.  เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบาจัดทำเป็นรูปทรงต่างๆได้ง่าย
ง.  ทนความร้อนได้ดี  ทนต่อการกัดกร่อนไม่เป็นสนิมและดูแลรักษาง่าย
8.  Random  Access Memory  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ใด.
ก.  ประมวลผลข้อมูล    ข.  เก็บข้อมูลและโปรแกรม
ค.  แสดงผลข้อมูลที่เป็นภาพ   ง.  รับข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
9.  การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไร.
ก.  เป็นความรู้พื้นฐาน   ข.  ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่
ค.  มีความรู้มาประยุกต์ใช้     ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ค
10. การนำขข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร.
ก.  การแสดงผล   ข.  การประมวลผล
ค.  การสื่อสารและเครือข่าย   ง.  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
11. อุปกรณ์ข้อใดเก็บข้ออมูลสำรองมีขนาดความจุน้อยมาก
ก.  แฟลซ์ไดร์ฟ    ข.  ฮาร์ดีสก์    ค.  ดีวีดี    ง.  ฟลอปปีดิสก์
12. เด็กหญิงพารากอนทำการทดลองทางเคมีและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อม
สร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่ได้โดยจะนำเสนอข้อมุลหน้าชั้นเรียนเด็กหญิง
พาลากอนต้องเลือกใช้โปรแกรมใดให้เหมาะสมกับงาน
ก.  EXccl  และ  Word     ข.  Exccl  และ  Power Point
ค.  Equation และ Word   ง.  Eqation  powerPoint
13. เมาส์เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีหน้าที่อย่างไร.
ก.  ควบคุมการชี้งตำแหน่งบนจอภาพ   ข.  รับข้อมูลเสียงเข้าสู่ระบบคอม
ค.  ควบคุมการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  แและ  ค
14.

 

 

 

 

ข้อสอบO-net 56 ป.6 ม.3 รวมทุกรายวิชาพร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net  56  ป.6 ม. 3 รวมทุกวิชาพร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net วิชาการงาน ม.3 ปี 52

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  1
1.  รีดผ้าขาวก่อนผ้าสีต่าง ๆ
2.  ฉีดพรมน้ำผ้าหรือเก็บผ้าที่ตากหมาด ๆ
3.  รีดผ้าบางก่อนรีดผ้าหนา
4.  เมื่อรีดเสื้อผ้าตัวสุดท้ายถอดปลัีกก่อนรีดเสร็จเล็กน้อย
1.  การรีดเสื้อผ้าต้องใช้วิธีการใดช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด.
ก.   1  2  3       ข.   2  3  4      ค.  3  4   1      ง.  1  2  4
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  2
1.  จัดอาหารที่ย่อยง่าย  ลดน้ำตาลและไขมันลง
2.  ถ้าบ้านมี  2  ชั้น  จัดที่นอนให้อยู่ชั้นยนเพื่อให้เห็นทิวทัศน์รอบ ๆ บ้าน
3.  พาไปเดินทางไกลในป่าดงดิบชมนกชมไม้เพื่อให้เหนื่อยมากๆ
จะหลับง่ายขึ้น
4.  จัดเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวให้ครบถ้วนตามความจำเป้นและดูแลให้สะอาด
2.  ถ้าภายในบ้านมีคุณยายอายุ  75  ปี  ต้องดูแลท่านอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพดี
ก.  1  และ  2      ข.  2  และ  3     ค.  3  และ  4      ง.  4  และ  1
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  3
1.  ข่า     ตะไคร้     มะกรูด
2.  มะม่วง     มะละกอ    แค
3.   โฆก        ไม้เต็ง      มะฮอกกะนี
4.  หมากแดง    ปาล์มขวด    ปาล์น้ำพุ
3.  ถ้าบ้านของเด็กหญิงมาลีมีพื้นที่  200  ตารางวา  การปลูกต้นไม้ประดับ
ตกแต่งบ้าานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปลุกป่า  3  อย่างประโยชน์ต้องปลูกพืชชนิดใดบ้าง.
ก.  1  2  และ  3     ข.  2  3  และ  4    ค.  1  3  และ 4    ง.  1  2  และ  4
ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  4
1.  ขันน้ำ  ใบไม้ต่าง ๆ  ดอกไม้  ธูปเทียน
2.  ต้นกล้วย  ใบตอง  ดอกไม้  ธูปเทียน
3.  ขนมปัง  ผักต่างๆ  ดอกไม้  ธูปเทียน
4.  ไม้ไผ่  แผ่นยาง  ดอกไม้  ธูปเทียน
4.  ถ้านักเรียนจะประดิษฐ์กระทงเพื่อใช้ในวันลอยกระทงต้องนำวัสดุชนิด
ใดมาทำกระทงเพื่อช่วยอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม.
1.  1   และ  2     2.  2  และ  3     3.  3  และ  4     4.  4  และ  1
ข้อมูนี้ใช้ตอบคำถามข้อ  4
1.  มีประโยชน์
2.  มีรายได้เพิ่มขึ้น
3.  กระบวนการผลิตง่าย
4.  กระบวนการผลิตต้องปลอดภัย
5.   การทำงานประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิลเป็นของใช้ตกแต่งบ้านต้อง
มีหลักการประดิษฐ์ตามข้อใด.
ก.  1  และ  2     ข.  2  และ  3     ค.  2  และ  4     ง.  4  และ  1

ข้อสอบO-net ม.6 ปี48 49 50 51 52 53 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-net  ม.6  ปี 48  49  50  51  52   53 พร้อมเฉลย
http://forum.02dual.com/index.php?topic=1470.0
ข้อสอบ O-net ม.6 พร้อมเฉฉลย
http://www.tewfree.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-o-net-%E0%B8%A1-6-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%A2/
ข้อสอบO-net  ม. 6 พร้อมเฉลย
http://testo-net.oporjang.com/
ข้อสอบ O-net  ม.6 วิชาคณิต  ปี 54
http://e-learning.kusol.org/mod/resource/view.php?id=2114