แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องวิธีการถนอมอาหาร(การใช้ความร้อน) ง 32104 ม. 5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
เรื่อง  การถนอมอาหารโดยการใช้ความร้อน
1.  การใช้ความร้อนเป็นการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนทำลายจุลินทรีย์
น้ำย่อยเอนไซม์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในอาหารแต่จะทำให้สารอาหารเปลี่ยน
สภาพไปคือสารอาหารชนิดใด.
ก.  โปรตีน     ข.  ไขมัน    ค.  คาร์โบไฮเดรต    ง.  เกลือแร่และวิตามิน
2.  การใช้ความร้อนเพื่อการถนอมอาหารแบ่งตามอุณหภูมิที่ใช้ได้เป็น
3  ระดับคือข้อใด.
ก.  การใช้ความร้อนในระดับอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดหรือพลาสเจอรไรซ์
ข.  การใช้ความร้อนระดับอุณหภุมิจุดเดือด
ค.  การใช้ความร้อนระดับอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือดหรือสเตอริไรซ์
ง.  ถูกทุกข้อ
3.  การใช้ความร้อนอุณหภูมิ  60-85  C(140-185 F) ความร้อนระดับนี้
สามารถยับยั้งการทำงานของน้ำย่อยเอนไซม์ทำลายจุลินทรีย์ได้ไม่ทำให้
อาาหารจับตัวเป็นก้อนและเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางอาหารน้อย.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 2)  เฉลยข้อ   ก  ใช้ความร้อนระดับต่ำกว่าจุดเดือด
4.  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการทำนอมอาหารในข้อ  3 คือผลิตภัณณฑืใดบ้าง.
ก.  นม     ข.  น้ำชา     ค.   น้ำผลไม้    ง.  ถูกทุกข้อ
5.  การพลาสเจอร์ไรซ์ทำได้  2  วิธีคือ
ก.  ใช้ความร้อนต่ำประมาณ  60  องศาc นาน  30  นาทีแล้วทำให้เย็นทันที
ข.  ใช้ความร้อนสูง  72  องศาc นาน  15  วินาทีแล้วทำำให้เย็นลงทันที
ค.  ใช้ความร้อนสูง  100  องงศาc นาน  15  นาทีแล้วทำให้เย็นลงทันที
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ  ข
6.  การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ  100  องศาc  212 องศาFความร้อนในระดับ
นี้สามารถทำลายจุลินทรีย์ได้เกกือบทุกชนิดเป็นการใช้ความร้อนในการ
ถนอมอาหารอยู่ในระดับใด. (ตัวเลือกข้อ 2) เฉลยข้อ ข  ระดับจุดเดือด
7.  ผลิตภัณฑ์ที่ถนอมอาหารโดยวิธีตามข้อ 6 คือ.
ก.  แยม     ข.  เจลลี่    ค.  นม      ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
8.  อุณหภุมิที่ใช้สูงกว่า  100  องศาcขึ้นไปความร้อนระดับนี้สามารถให้
อาหารปราศจากเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและทำลายุลินทรีย์
หรือสปอร์ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหารทุกชนิดสามารถเก็บไว้
ในอุณหภูมิปกติโดยไม่แช่เย็นได้แก่การถนอมอาหารในระดับใด.
(ตัวเลือกข้อ  2) เฉลยข้อ  ค  สเตอร์ริไรซ์
9.  ผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารโดยวิธีการสเตอร์ริไรซ์คือ
ก.  อาหารกระป๋อง    ข.  นม  ยู  เอช ที(UHT)   ค.  น้ำผลไม้  ง.  ถูกทั้งก ข

 

 

 

Posted on มกราคม 3, 2015, in แบบทดสอบการงาน ง 32104 ม.5. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: