แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องวิธีการถนอมอาหาร(การหมักดอง) ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การถนอมอาหรที่ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต
ของจุลินทรีย์ในอาหารเพื่อให้เกิดรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานภายใต้สภาวะที่มี
และไม่มีอากาศโดยทำให้ความเป็นกรดเป็นด่างของอาหารต่ำลงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ที่ก่อนให้เกิดโรคเจริญเติบโตได้ซึ่งจะแตกต่างจาก
การถนอมอาหารวิธีอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการทำลายจุลินทรีย์และเอนไซม์
ในอาหารหมายถึงการถนอมอาหารโดยวิธีใด.
ก.  การใช้น้ำตาล    ข.  การหมักดอง  ค.  การใช้วัตถุกันเสีย  ง.  การใช้รังสี
2.  การหมักดองแบ่งออกได้เป็น  2  ลักษณะคือ.
ก.  การหมัก    ข.  การดอง    ค.  การหมักดอง    ง.  ถุกทั้งข้อ  ก และ ข
3.  การถนอมอาหารโดยใช้เกลือเป็นส่วนประกอบหลักนิยมใช้กับอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์โดยเแพาะสัตว์น้ำหมายถึงข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  2)  เฉลยข้อ  ก  การหมัก
4.  การหมักแบ่งได้เป็น  3  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  การหมักที่ใช้เกลือจำนวนมากเค็มจัด
ข.  การหมักที่ใช้เกลือและมีข้าวหรือแป้งเป็นส่วนประกออบ
ค.  การหมักที่ใช้เกลือและมีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบ
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
5.  ผลิตภัณฑ์ในข้อใดที่ได้จากการหมักที่ใช้เกลือจำนวนมาก.
ก.  น้ำปลา  น้ำบูดู  กะปิ  ไตปลาดอง  ปลาทูเค็ม  ปูเค็ม
ข.  ปลาร้า  ปลาจ่อม  กุ้งจ่อม  ปลาเจ่า  ปลาส้ม  ไข่ปลาดอง
ค.  เค็มบักนัด      ง.  เนื้อแดดเดียว  ปลาช่อนรมควัน  ไข่เค็ม
6.  ผลิตภัณในข้อใดเป็นการหมักที่ใช้เกลือและมีข้าวหรือแป้งเป็นส่วน
ประกอบ (ใช้ตัวเลือกข้อ  5)  เฉลยข้อ  ข
7.  ผลิตภัณฑ์ในข้อใดเป็นการหมักที่ใช้เกลือมีผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบ (ตัวเลือกข้อ  5)  เฉลยข้อ  ค.  เค็มบักนัด
8.  การถนอมอาหารโดยการแช่อาหารในน้ำเกลือน้ำส้มสายชูน้ำเชื่อมเข้ม
ข้นเพื่อปรุงแต่งรสชาติอาหารให้แตกต่างไปจากเดิมหมายถึงการถนอม
อาหารในข้อใด.
ก.  การหมัก    ข.  การดอง   ค.  การหมักดอง   ง.  ถูกทุกข้อ
9.  การดองมี  3  วิธีคือข้อใด.
ก.  การดองเปรี้ยว    ข.  การดองเค็ม    ค.  การดองสามรส  ง.  ถูกทุกข้อ
10. การดองเปรี้ยวมี  2  วิธีได้แก่ข้อใด.
ก.  การดองเปรี้ยวโดยใช้น้ำเกลือเข้มข้น  ร้อยละ 5-8
ข.  การดองเปรี้ยวโดยใช้น้ำส้มสายชู
ค.  การดองเปรี้ยวโดยใช้มะนาวและน้ำมะขามเปียกโดยใช้สัดส่วนเท่ากัน
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
11. ใช้เกลือ  5  กรัมต่อน้ำ  95  กรัมนำไปผ่านความร้อนต่ำเมื่อเย็นจึงเทน้ำ
เกลือลงในภาชนะให้ท่วมผักผลไม้ที่จะดองแล้วใช้ถุงพลาสติดมัดปากถุง
ให้แห้งกดให้ผักผลไม้จมอยู่ใต้น้ำเกลือหมายถึงการถนอมอาหารในข้อใด.
ปิดฝาทิ้งไว้  3-5 วันผักผลไม้จะมีรสเปรี้ยว(ตัวเลือกข้อ   10)  เฉลยข้อ  ก
12. ต้องหมักออาหารด้้วยเกลือหรือแช่ในน้ำเกลือ 1-2  วันล้างด้วยน้ำ
สะอาดผึ่งแดดให้แห้งนำไปบรรจุในภาชนะเทน้ำส้มที่ปรุงรสด้วยเกลือ
น้ำตาลผ่านความร้อนต่ำให้ท่วมอาหารปิดฝฝา 3-5   วันรับประทานได้
หมายถึงการถนออมอาหารในข้อใด.(ตัวเลือกข้อ 9) เฉลยข้อ   ค
13. การถนอมอาหารโดยใช้น้ำเกลือเข้มข้น  20-25  เปอร์เซนต์เกลือ
20 กรัมน้ำแปดสิบกรัม หมายถึงการถนอมอาหารในข้อใด.
ก.  การดองเปรี้ยว    ข.  การดองเค็ม   ค.  การดองสามรส  ง.  ถูกทุกข้อ
21. แช่อาหารประเภท  ไข่เป็ด มะม่วงไว้นาน   10-15  วันหากจะทำผักดอง
ใช้เกลือเม็ดโรยสลับกับผักกาดเป็นชิ้นๆหมักไว้นาน  15-30 วันหมายถึง
การถนอมอาหารในข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  20)  เฉลยข้อ  ข
22. ดองเค็มก่อน 1-2  ช.ม.จากนั้นจึงเติมน้ำตาลเกลือและน้ำสมส้มสายชู
แล้วดองต่อไปหมายถึงการดองในข้อใด.  เฉลยการดองสามรส
23. พืชผักผลไม้ที่นิยมดองสามรสคือ  กระเทียม  ขิงอ่อน  มะละกอดิบ
หัวผักกาด

 

 

 

 

 

Posted on มกราคม 5, 2015, in แบบทดสอบรายวิชาการงาน ง 32104 ม.5. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: