แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องช่างไฟฟ้าในบ้าน ง 32104 ม.5

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มนุษย์เราใช้กันทุกวันในรูปแบบของแสงสว่าง
และทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทำงานได้การศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะช่วย
ให้มีความรู้ในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  คุ้มค่าและมีทักษะในการปฏิบัติ
งานไฟฟ้าอย่ามีประสิทธิภาพ
2.  ไฟฟ้าหมายถึงพลังงานชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของวัตถุธาตุทุก
ชนิดตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศศาสตร์ว่าวัตถุธาตุชนิดต่าง ๆที่มีอยู่ในโลก
ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ เรียกว่าอะตอมในแต่ละอะตอม ในแต่ละอะตอม
ยังประกอบไปด้วย  โปรตรอน  นิวตรอนและอิเล็กตรอนอยู่มากมายโดย
โปรตรอนและนิวตรอนนั้นอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่ส่วนอิเล็กตรอนสามารถเคลื่อน
ที่จากอะตอมหนึ่งไปอีกอะตอมหนึ่งได้ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ก่อให้เกิดประจุ
เรียกว่ากระแสไฟฟ้าขึ้น
3.  ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น  2  ชนิดใหญ่ๆคือข้อใด.
ก.  ไฟฟ้าสถิต    ข.  ไฟฟ้ากระแส   ค.  ไฟฟ้ากระแสตรง  ง.  ถูกข้อ กและ ข
4.  ข้อใดคือความหมายของไฟฟ้าสถิต.
ก.  ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีโดยเมื่อเอาวัตถุบางอย่างมาถูกันจะทำให้
เกิดพลังงานขึ้นซึ่งพลังนี้สามารถดูดเศษกระดาษฟางข้าวเบาๆได้และเรียก
พลังงานที่เกิดขึ้นว่าประจุไฟฟ้าสถิต
ข.  การไหลของอิเล็กตรอนภายในตัวนำไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเช่น
ไหลจากจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไปสู่แหล่งที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้า
ซึ่งก่อให้เกิดแสงสว่างเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดความต้านทานสูงจะ
ก่อให้เกิดความร้อนและใช้หลักการความร้อนมาประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้า
ค.  เป็นไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลไปในทิศทางเดียวกันตลอดระยะเวลา
ที่วงจรไฟฟ้าเปิดกล่าวคือกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกภานในแหล่ง
กำเนิดผ่านจากขั้วบวกจะไหลผ่านตัวต้านทานหรือโหลดผ่านตัวนำไฟฟ้า
แล้วย้อนกลับเข้าแหล่งกำเนิดที่ขั้วลบวนเวียนเป็นทางเดียวตลอด
ง.  เป็นไฟฟ้าที่มีการไหลกลับไปกลับมาทั้งขนาดของกระแสและแรงดัน
ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคือกระแสจะไหลไปทางหนึ่งก่อนต่อมาก็จะ
ไหลสวนกลับแล้วเริ่มไหลเหมือนครั้งแรกโดยจำนวนลูกคลื่นไฟฟ้ากระแส
สลับที่เปลี่ยนแปลงใน  1 วินาทีเรียกว่าความถี่
5.  ข้อใดคือไฟฟ้ากระแสสลับ. (ใช้ตัวเลือกข้อ 4)  เฉลยข้อ  ง
6.  ข้อใดคือไฟฟ้ากระแสตรง. (ใช้ตัวเลือกข้อ  4)  เฉลยข้อ  ค
7.  ข้อใดคือไฟฟ้ากระแส. (ใช้ตัวเลือกข้อ  4)  เฉลยข้อ  ข
8.  ไฟฟ้ากระแสตรงมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  ชุบโลหะต่าง ๆ    ข.  ใช้ในการทดลองทางเคมี
ค.  ใช้เชื่อมโลหะและติดแผ่นเหล็ก   ง.  ถูกทุกข้อ
9.  ไฟฟ้ากระแสสลับมีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  ส่ไปในที่ไกล ๆ    ข.  สามารถแปลงแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงโดยใช้
หม้อแปลง  ใช้กับระบบแสงสว่างได้ดี  ใช้กับเครื่องเชื่อม
ค.  ประหยัดค่าใช้จ่าย  ผลิตง่าย  ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังมาก
เครื่องอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท  ง.  ถูกทุกข้อ
10. ไฟฟ้ากระแสมี  2  ประเภทคือ.
ก.  ไฟฟ้ากระแสตรง  ข.  ไฟฟ้ากระแสสลับ  ค. ไฟฟ้าสถิต  ง.  ถูกทั้งข้อก ข
11. ไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือนมีแรงดันสูงกี่โวลต์.
ก.  220  โวลต์   ข.  12,000  โวลต์   ค.   13,000  โวลต์   ง.  14,000 โวลต์
12. ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิดผ่านสายไฟ
สะพานไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าหมายถึงข้อใด.
ก.  วงจรไฟฟ้า   ข.  กระแสไฟฟ้าสถิต   เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ง.  ถูกทุกข้อ
13. วงจรไฟฟ้าแบ่งออกเป็น  2  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  วงจรเปิด    ข.  วงจรปิด    ค.  วงจร  อนุกรม    ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
14. เป็นวงจรที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจรทำให้เครื่องใช้
ไฟฟ้าหรือโหลดไม่สามารถทำงานได้อาจเกิดจากสายไฟหลุด สายไฟขาด
สายไฟหลวม  สวิตว์ไม่ต่อวงจรปิดสวิตซ์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดคือ.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  13)  เฉลยข้อ  ก  วงงจรเปิด
15. เป็นวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจรทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ
โหลดที่ต่ออยู่ในวงจรนั้นๆทำงานได้ตามปกติ(ใช้ตัวเลือก  13) เฉลยข้อ ข
16. การต่อวงจรไฟฟ้าทำได้  3  วิธีคือ.
ก.  วงจรอนุกรม   ข.  วงจรขนาน    ค.  วงจรผสม    ง.  ถูกทุกข้อ
17. เป็นการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดหลายๆอันมาต่อเรียงกันเหมือน
ลูกโซ่โดยนำเอาปลายของเครื่องใช้ตัวที่ 1  ไปต่อกับต้นของเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่ 2และต่อเรียงกันไปเรื่อย ๆจนหมดจากนั้นต่อเข้าต้นกำเนิดไฟ้าฟ้า
หมายถึงข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  16)  เฉลยข้อ  ก
18. เป็นการนำเอาต้นสายของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก ๆ ตัวมาต่อรวมกันและต่อ
เข้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่จุด 1จากนั้นนำปลายทุก ๆ ด้านมาต่อรวมกันและ
นำไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอีกุดหนึ่งเมื่อเครื่องใช้แต่ละตัวต่อกันเรียบ
ร้อยแล้วจะกลายเป้นวงจรย่อยกระแสไฟฟ้าไหลได้หลายทิศทางคือ
(ใช้ตัวเลือกข้อ  16) เฉลยข้อ  ข
19. ข้อดีของการต่อแบบวงจรขนานคือข้อใด.
ถ้าในวงจรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งขาดหรือเปิดวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่เหลือก็ยังสามารถทำงานได้ส่วนมากจะใช้ต่อวงจรในบ้าน
20. ข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้า.
ก.  สายไฟฟ้า  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ข.  กล่องแยกสายไฟ  ตุ้มหรือลูกถ้วย
ค.  อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า คีม  ไขควง
มีด  ค้อน  สว่าน  หัวแร้งไฟฟ้า  ตะกั่วบัดกรี  เครื่องมือวัดไฟฟ้า
ง.  ถูกทุกข้อ
21. สายไฟฟ้ามี  2  ประเภทคือข้อใด.
ก.  สายเปลือย   ข.  สายหุ้มฉนวน   ค.  สายดำใหญ่   ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
22. สายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มมีขนาดใหญ่นิยมใช้กับงานไฟฟ้าแรงสูง
สายไฟฟ้าตามถนนหมายถึงข้อใด.( สายเปลือย)
23. สายไฟฟ้าที่มีฉนวนหุ้มทำด้วยยางไหมพลาสติก(พีวีซี)โดยสายไฟที่
หุ้มฉนวนยางนิยมใช้กับปลั๊กไฟฟ้าที่มีโหลดสูงสายไฟที่หุ้มฉนวนไหม
นิยมใช้กับเตารีดไฟฟ้าที่มีโหลดสูงสายไฟที่หุ้มฉนวนพลาสติกนิยมใช้
ในอาคารบ้านเรือน หมายถึง  สายหุ้มฉนวน
24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on มกราคม 11, 2015, in แบบทดสอบการงาน ง 32104 ม.5, แบบทดสอบหน่วยที่ 6 เรื่องช่างไฟฟ้าในบ้าน ง 32104 ม.5. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: