Daily Archives: กุมภาพันธ์ 1, 2015

วีดีโอการทำตุ๊กตาจากถุงเท้า เรื่องงานประดิษฐ์ ง21101ม.1

คำสั่ง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4-6  คนแล้วดูวีดีโอการสาธิตการทำตุ๊กตา
จากถุงเท้าและตุ๊กตาจากเศษผ้าให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัตินำเสนอผลงานในคาบต่อไป


แบบทดสอบหน่วยที่ 6 เรื่องงานประดิษฐ์ ง 21101 ม.1

ตัวชื้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องงานประดิษฐ์
1.  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน(ง  1.1  ม. 1/1)
2.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ(ง  1.1  ม.  1/1)
3.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล(ง  1.1  ม.  1/3)
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  งานประดิษฐ์หมายถีงข้อใด
ก.  การนำวัสดุต่างๆมาสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
ข.  การศึกษาเกี่ยวกับวัสดุในตำรานำมาดัดแปลงให้เป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆ
ค.  ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้สวยงามประณีตและใช้สอยเป็นของตกแต่งหรือ
มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
ง.  ถูกทุกข้อ
2.  ข้อใดคือประโยชน์ของงานประดิษฐ์.
ก.  ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
และเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพได้
ข.  ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถออกแบบและสร้างผลงานให้มีรูปแปลกใหม่ประณีตสวยงาม
ค.  ปลูกฝังให้ทำงานอย่างเป็นกระบวนการวางแผนในการทำงานมีขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ
ช่วยสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยสร้างเสริมให้มีคุณลักษณอันพึงประสงค์
ง.  ถูทุกข้อ
3.  ข้อใดคือคุณสมบัติที่ดีของนักประดิษฐ์.
ก.  มีความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้ใหม่ๆในเรื่องงานประดิษฐ์
ข.  มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบทำให้ผลงานมีความโดดเด่น
ค.  มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางศิลป  มีความรู้พื้นฐานด้านงานช่างมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ง.  ถูกทุกข้อ
4.  งานประดิษฐ์แบ่งออกได้เป็น  3  ประเภทคือข้อใด.
ก.  งานประดิษฐ์ประเภทของเล่น   ข.  งงานประดิษฐ์ประเภทของใช้
ค.  งานประดิษฐืประเภทของตกแต่ง   ง.  ถูกทุกข้อ
5.  ข้อใดคือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.
ก.  กระชอนจากไม้ไผ่  ข.  ประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง
ค.  จัดพานพุ่มในพิธีไหว้ครู  ง.  จัดพานดอกไม้รับน้ำสังข์ในพิธีมงคลสมรส
6.  ตะกร้าสานจากผักตบชวาประดิษฐ์เพื่อจุดประสงค์ในข้อใด
ก.  ประดิษฐ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  ข.  ประดิษฐ์เพื่อใช้ในเทศกาลต่างๆ
ค.  ประดิษฐ์เพื่อใช้ในพิธีต่าง ๆ   ง.  ประดิษฐ์เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้า TOP

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 5 เรื่องงานช่าง ง 21101 ม.1

ตัวชี้วัด
1.  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน (ง  1.1  ม.  1/1)
2.  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ(ง  1.1  ม.  1/2)
3.  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล(ง  1.1  ม.  1/3)
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  งานช่างมีความสำคัญกับทุกคนในข้อใด.
ก.  ทำให้ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี
ข.  ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกวิธี
ค.  สามารถประกอบติดตั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมและดัดแปลงอุปกรณ์
เครื่องใช้ได้
ง.  ถูกทุกข้อ
2.  ข้อใดคือประเภทของงานช่างพื้นฐาน.
ก.  งานออกแบบเขียนแบบ    ข.  งานไม้   ค.  งานปูน   งานโลหะ งานไฟฟ้า
งานเครื่องยนต์  งานเคลือบผิวชิ้นงงาน    ง.  ถูกทุกข้อ
3.  เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์จินตนาการถ่ายทอดออกมาเป็นการร่าง
ประกอบด้วยเส้น  สัญลักษณ์รูปภาพสามารถนำไปสร้างผลิตชิ้นงานได้
หมายถึงงานช่างประเภทใด.
ก.  งานไม้  ข. งานปูน   ค. งารเคลือบผิวชิ้นงาน  ง. งานออกแบบเขียนแบบ
4.  งานออกแบบเขียนแบบพบโดยทั่วไปมี  2  ประเภทคือข้อใด.
ก.  งานเขียนแบบสถาปัตยกรรม   ข.  งานเขียนแบบทางวิศวกรรม
ค.  งานเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
5.  การเขียนแบบอาคารที่พักอาศัย แบบโบสถ์ วิหารอยูในงานเขียนแบบ
ประเภทใด. (ใช้ตัวเลือกข้  4) เฉลยข้อ  ก
6.  การเขียนแบบงานไฟฟ้างานโลหะแบบเครื่องยนต์อยู่ในงานเขียนแบบ
ประเภทใดง(ใช้ตัวเลือก 4) เฉลยข้อ  ข
7.  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบติดตั้งแกะสลักก่อสร้างบำรุงรักษา
ซ่อมแซมและดัดแปลงวัสดุหมายถึงงานในข้อใด.
ก.  งานไม้   ข.  งานไฟฟ้า     ค.  งานโลหะ  ง.  งานออกแบบเขียนแบบ
8.  งานไม้แบ่งออกเป็น  3  ประเภทได้แก่ข้อใดบ้าง.
ก.  งานไม้ก่อสร้าง    ข.  งานไม้แกะสลัก
ค.  งานไม้ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
ง.  ถูกทุกข้อ
9.  นักเรียนทำโต๊ะ  เก้าอี้  ทำเคาน์เตอร์จ้ดอยูในงานไม้ระเภทใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  8) เฉลยข้อ  ค
10. งานปูนโดยทั่งไปแบ่งออกเป็น  4  ประเภทคือข้อใด.
ก.  งานปูนโครงสร้าง   ข.  งานปูนประณีต
ค.  งานปูนเฟอร์นิเจอ    งานปูนสุขภัณฑ์   ง.  ถุกทุกข้อ
11. การทำหินขัด  ทำม้านั่งจัดอยู่ในงานปูนประเภทใด.
ก.  งานปูนเฟอร์นิเจอร์   ข.  งานปูนสุขภัณฑ์
ค.  งานปูนโครงสร้าง     ง.  งานปูนประณีต
12. ทำส่วนที่รองรับน้ำหนักของอาคารเช่นฐานราก  เสา  คาน  ตง พื้น
จ้ดอยู่ในงานปุนประเภทใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  11) เฉลยข้อ  ค
13. งานโลหะแบ่งได้เป็น  6  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  งานโลหะแผ่น   งานเคาะขึ้นรุปโลหะ
ข.  งานเหล็กตัดขึ้นรูป  งานเชื่อมโลหะ
ค.  งานหล่อโลหะ  งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
ง.  ถูกทุกข้อ
14. การทำมุ้งลวด  วงกบประตุหน้าต่าง ทำโครงฝ้าเพดาน  อยู่ในงานโลหะ
ประเภทใด.
ก.  งานหล่อโลหะ  ข.  งานโลหะแผ่น   ค.  งานเชื่อมโลหะ
ง.  งานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
15. งานทำเหล็กดัดประตู  เหล็กดัดหน้าต่างทำโครงสร้างหลังคาจัดอยูใน
งานโลหะประเภทใด.
ก.  งานเหล็กดัดขึ้นรูป   ข.  งานเคาะขึ้นรูปโลหะ
ค.  งานเชื่อมโลหะ         ง.  งานผลิตภัณฑ์อลุมิเนียม
16. งานทำตัวถังรถยนต์ทำตัวถังรถจักรยานยนต์จัดอยู่ในงานโลหะประเภท. (ใช้ตัวเลือกข้อ  16) เฉลยข้อ  ข  งานเคาะขึ้นรูปโลหะ
17. งานไฟฟ้ามี  2  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  งานไฟฟ้ากำลัง    ข.  งานอิเล็กทรอนิกส์
ค.  งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ    ง.  ถุกทั้งข้อ  ก และ ข
18.

 

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยที่ 4 เรื่องการจัดสวนในภาชนะ ง 21101 ม.1

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไว้ในบริเวณบ้าน
มีประโยชน์ในข้อใด.
ก.  สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว       ข.  ช่วยทำให้บ้านร่มรื่นมีชีวิตชีวา
ค.  เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ    ง.  ลดภาวะโลกร้อน
2.  ในการเลือกพันธุ์ไม้และจัดตำแหน่งที่เหมาะสมต้องนำหลักศิลปะใน
ข้อใดมาใช้บ้าง.
ก.  การใช้สี    ข.  รูปทรง    ค.  ผิวสัมผัส  ความสมดุลย์    ง.  ถูกทุกข้อ
3.  เพราะเหตุผลในข้อใดจึงนำหลักศิลปะมาใช้ในการออกแบบจัดตกแต่ง
ก.  เพื่อทำให้สวนมีความสวยงาม    ข.  เพื่อให้สวนมีความเป็นระเบียบค.  เพื่อให้สวนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น     ง.  ถูกทั้งข้อ   ก  และ ข
4.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อลดภาวะโลกร้อน.
ก.   ปลูกต้นไม้ใหญ่ด้านทิศตะวันออกของบ้าน
ข.  ปลูกต้นไม้ใหญ่ด้านทิศตะวันตกของบ้าน
ค.  ปลูกต้นไม้ใหย่ด้านทิศเหนือของบ้าน
ง.  ปลูกต้นไม้ใหญ่ด้านทิศใต้ของบ้าน
5.  การจัดสวนโดยการย่อส่วนและจำลองธรรมชาติเรื่องราวต่างๆมาไว้ใน
ภาชนะที่กำหนดหมายถึงข้อใด.
ก.  การจัดสวนในภาชนะ    ข.  การจัดสวนในถาด
ค.  การจัดสวนในตู้     ง.  การจัดสวนในโหลแก้ว
6.  ข้อใดคือภาชนะที่ใช้ในการจัดสวน.
ก.  ตู้กระจก  ตู้เลี้ยงปลา   ข.  ขวดปากกว้าง
ค.  ถาดดินเผาก้นลึก  โหลแก้ว    ง.  ถูกทุกข้อ
7.  เป็นการจัดสวนที่ใช้ต้นทุนต่ำกว่าทุกประเภทและสามารถใช้พันธุืไม้
ของตกแต่งต่างๆไม่จำกัดชนิดจำนวนจัดตามจินตนาการหมายถึงข้อใด.
ก.  การจัดสวนในถาด    ข.  การจัดสวนในตู้กระจก
ค.  การจัดสวนในขวด    ง.  การจัดสวนในโหลแก้ว
8.  การจัดสวนในภาชนะมี  4  ประเภทคือข้อใดบ้าง.
ก.  การจัดสวนในถาด   ข.  การจัดสวนในตู้
ค.  การจัดสวนในขวด  การจัดสวนในดหลแก้ว   ง.  ถูกทุกข้อ
9.  ข้อใดคือรูปแบบการจัดสวนในตู้กระจกหรือตู้ปลา.
ก.  สวนบก   ข.  สวนน้ำ    ค.  สวนกึ่งบกกึ่งน้้ำ    ง.  ถูกทุกข้อ
10. ในการจัดสวนในตู้ใช้พืชกลุ่มกระบองเพชรจัดสวนแบบทะเลทราย
ใช้พันธุ์ไม้ในร่มเป็นการจัดสวนในข้อใด. (ใช้ตัวเลือกข้อ  9) เฉลยข้อ  ก
11. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับสวนกึ่งบกกึ่งน้ำ.
ก.  สามารถใช้พันธุ์พืชและของตกแต่งได้อย่างไม่จำกัดชนิดและจำนวน
ข.  มีน้ำตกเล็กๆหรือบ่อน้ำไว้ในสวนปลูกพันธุ์ไม้ที่ใช้ความชื้นสูงและ
อาจเลี้ยงเต่าไว้ได้
ค.  การจัดตกแต่งตู้ปลาโดยใช้ไม้น้ำ  ทราย  หิน  ตุ๊กตาประดับและใส่น้ำ
ลงไปจะเลี้ยงปลาหรือไม่ก็ได้
ง.  ใช้พืชกลุ่มกระบองเพชรจัดสวนแบบทะเลทรายหรือใช้พันธุ์ไม้ในร่ม
12. การจัดสวนในภาชนะประเภทการจัดสวนในตู้รูปแบบสวนไม้น้ำหมายถึง
ข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  11) เฉลยข้อ  ค.
13.  ใช้พันธุ์ไม้ประดับในร่มที่มีขนาดเล็กใช้ทรายย้อมสีหรือหินสีตกแต่ง
ลวดลายพื้นล่างโดยรอบเป็นการจัดสวนในข้อใด.
ก.  การจัดสวนในขวด    ข.  การจัดสวนในโหลแก้ว
ค.  การจัดสวนในตู้         ง.  การจัดสวนในถาด
14. พันธุ์ไม้ที่นิยมใช้จัดสวนกระบองเพชรไม้อวบน้ำรูปแบบที่นิยมจัด
เป็นลักษณะสวนทะเลทรายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการจัดสวนแก้วแบบแห้ง
หมายถึงการจัดสวนในภาชนะประเภทใด.(ตัวเลือกข้อ  13)เฉลยข้อ  ข
15. การจัดสวนในภาชนะมี  2  รูปแบบคือข้อใด.
ก.  การจัดแบบจำลองเลียนแบบธรรมชาติ
ข.  การจัดพรรณไม้หลายชนิดลงในภาชนะให้สวยงาม
ค.  การจัดแบบจินตนาการตามความคิดของผู้จัด
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ ข
16. เป็นการจำลองเรื่องราวต่าง ๆลงในภาชนะขนาดเล็กในลักษณะย่อส่วน
การจำลองทิวทัศน์  สวนหย่อม  ป่าเขาน้ำตกแม่น้ำหน้าผาถนน เป็นการจัด
สวนในภาชนะรุปแบบใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  15)  เฉลยข้อ  ก
17. การจัดสวนในภาชนะเลียนแบบธรรมชาติมี  2  ลักษณะคือข้อใด.
ก.  การจัดสวนน้ำตกแบบย่อทิวทัศน์ให้กลมกลืนเหมือนเกิดขึ้นเอง
ทำได้โดยวางหินทำธารน้ำตกปลูกต้นไม้ดดยรอบ
ข.  การจัดสวนแบบย่อเรื่องราวนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือ
คิดขึ้นมาเองตามจินตนาการเช่นชีวิตชาวนา
ค.  การจัดสวนในกระเช้า  การจัดในแจกันดอกไม้ การจัดต้นไม้ลงในขวดโหลขวดแก้วขวดใสง
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
18. การจัดสวนรูปแบบการจัดพรรณไม้หลายชนิดลงในภาชนะให้สวยงาม
หมายถึงข้อใด.(ตัวเลือกข้อ  17) เฉลยข้อ   ค
19. ถ้านักเรียนจะจัดสวนในภาชนะให้ได้กำไรต้องคิดคำนวณค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ก.  ค่าวัสดุอุปกรณ์    ข.  ค่าเครื่องมือ   ค.  ค่าแรง ค่าความคิด  ง.  ถูกทุกข้อ
20.