Daily Archives: กุมภาพันธ์ 4, 2015

ข้อสอบ O-net วิชาการงาน ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่
ก.  ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเป็นประจำ   ข.  วาดภาพพ่อกับแม่
ค.  เล่าความประทับใจของพ่อแม่ให้เพื่อนฟัง
ง.  บอกเล่าปัญหาตนเองให้พ่อแม่ฟังเสมอ
จ.  เขียนบันทึกให้พ่อแม่อ่าน
เฉลยข้อ  ก  เหตุผลเป็นการแบ่งเบาภาระงงานของพ่อกับแม่ซึ่งแสดงถึง
ความกตัญญูวิธีหนึ่ง
2.  ข้อใดควรคำนึงถึงมากที่สุดในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ก.  อ่านคู่มือก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
ข.  ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
ค.  ใช้วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดที่หาได้ง่าย
ง.  ตรวจสอบสภาพการชำรุดก่อนทำความสะอาด
จ.  เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดก่อนทำความสะอาด
เฉลยข้อ  2  สามารถป้องกันการถูกไฟฟ้าดูดซึ่งเป็นความปลอดภัยด้านพื้นฐานที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด
3.  การจัดสวนหย่อมแบบไม่เป็นทางการมีจุดเด่นตรงกับข้อใด.
ก.  รูปร่างพื้นที่สวนเป็นรูปร่างเรรขาคณิต
ข.  ไม่ตัดแต่งต้นไม้จนเสียรูปทรงธรรมชาติ
ค.  ใช้พรรณไม้ชนิดเดียวกันทั้งสวน
ง.  มีทางเดินตลอดแนวสวน   จ.  มัความสมดุลย์ของสิ่งตกแต่งซ้ายขวาเท่ากัน   เฉลยข้อ   2
เหตุผล  อาศัยความสวยงามตามธรรมชาติมากกว่การตกแต่งต่อเติม
4.