Daily Archives: กุมภาพันธ์ 9, 2015

ใบความรู้เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรกิจ ง 33106 ม.6

ข้อแตกต่างระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          ห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด มีข้อแตกต่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีดังนี้
ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีลักษณะสำคัญคือ           1. มีผู้เป็นหุ้นส่วนเพียงประเภทเดียว คือ ประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สิน
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนมีสิทธิเข้าจัดการกับห้างหุ้นส่วนได้
3. ทุนที่นำมาเป็นเงินสด สินทรัพย์ต่าง ๆ และแรงงานได้
4. จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้
5. เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใช้หนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวได้
6. เมื่อหุ้นส่วนผู้ใดถึงแก่ความตายหรือลาออกจากห้างหุ้นส่วน หรือล้มละลาย สัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วนเป็นอันสิ้นสุดต้องเลิกกิจการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีลักษณะสำคัญคือ           1. มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือประเภทที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบ และประเภทที่จำกัดความรับผิดชอบ
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบไม่มีสิทธิเข้าจัดการกับห้างหุ้นส่วน
3. หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบลงทุนเป็นแรงงานไม่ได้
4. ต้องจดทะเบียน และมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล
5. เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ใช้หนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ
6. หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ ตาย ลาออก หรือล้มละลาย ไม่ต้องเลิกกิจการ

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องการอาชีพ ง 21101 ม. 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกาก0บาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุด
ตัวชี้วัด  1.  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ (ง  4.1  ม.  1/1)
2.  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ (ง  4.1  ม.  1/2)
3.  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ (ง  4.1  ม.  1/3)
1.  ข้อใดคือกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ.
ก.  การวิเคราะห์ตนเอง     ข.  การวิเคราะห์อาชีพ
ค.  การตัดสินใจเลือกอาชีพ    ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
2.  ในการวิเคราะห์ตนเองเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องใด.
ก.  จุดเด่น  จุดด้อย  ความถนัด  ความชอบ   ความรู้
ข.  ความสนใจ  ความสามารถ  ความกระตือรือร้น
ค.  บุคลิกภาพ  สุขภาพ และเงินทุน
ง.  ถูกทุกข้อ
3.  การจำแนกประเภทอาชีพตามลักษณะบุคลกภาพของคนออกเป็น  6
กลุ่มคือข้อใด.
ก.  บุคลิกภาพแบบจริงจัง  ไม่คิดผัน    นิยมความจริง
ข.  บุคลิกภาพแบบใช้เชาวืปัญญาและความคิด
ค.  บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ  บุคลิกภาพที่ชอบการสมาคมสังคมกับบุคลอื่น
บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ  บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน
ง.  ถูกทุกข้อ
4.  อาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝันนิยมความจริงคือ.
ก.  วิศวกรอุตสาหะกรรม  ช่างเขียนแบบ  ช่างซ่อมและติดตั้งสายไฟ
ข.  นักบิน  เจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศ  ช่างสำรวจ  ช่างเชื่อม  ผู้ประกอบ
อาหาร  วิศวะกรต่างๆ  ช่างเทคนิค  ช่างเชื่อม
ค.  นักบิน  เจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศ  วิศวะกรการบิน  ช่างฟิต
ง.  ถูกทุกข้อ
5.  อาชีพใดสอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญาและ
ความคิด(Investigative)
ก.  ทัตแพทย์  จักษุแพทย์  จิตแพทย์  นักเทคนิคการแพทย์  แพทย์ทั่วไป
ข.  นักจิตวิทยา  นักโลหะกรรม  นักวิเคราะห์การตลาด  นักวิจัย  นักสถิติ
ค.  วิศวกรรมไฟฟ้า  นักเคมี  นักชีววิทยา  นักพิสิกส์  นักรังสีเทคนิค  เภสัชกร  วิสัญญีแพทย์   ศัลยแพทย์  สัตวแพทย์  ผู้จัดโปรแกรมคอม
ง.  ถูกทุกข้อ
6.  นักออกแบบเว็บไซต์  ผู้สื่อข่าว  มัณฑนากร  สถาปนิก เป็นอาชีพที่
สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบใด.
ก.  บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ   ข.  บุคลิกภาพที่ชอบการสมาคม
ค.  บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ ง. บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน
7.  พนักงานบัญชี  ผู้ประเมินทรัพสิน  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  ผุ้นำเข้า
และส่งออก เป็นอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ง บุคลกภาพที่ทำตามแบบแผน
8.  ทนายความ  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  พนักงานขาย  มัคคุเทศก์  ที่ปรึกษา
ทางกฏหมาย  ผู้พิพากษา  พิธีกร พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  เป็นอาชีพ
ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบบใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ค
9.  ครูอาจารย์  นักโภชนากร นักจัดรายการวิทยุ  นักสังคมสงเคราะห์  พยาบาล  ช่างเสริมสวย  นักแนะแนว  พนักงานต้อนรับ  เป็นอาชีพสอดคล้องกับข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  6) เฉลยข้อ  ข  ชอบการสมาคม
10. ในการวิเคราะห์อาชีพควรวิเคราะห์ในด้านใด.
ก.  รายได้  ลักษณะงานของแต่ละอาชีพ
ข.  ประเภทของกิจการ  เวลาทำงาน  การยอมรับนับถือจากสังคม
ค.  สภาพแวดล้อมในการทำงาน  แนวดน้มด้านอาชีพ
ง.  ถูกทุกข้อ
11. สภาพแวดล้อมในการทำงานได้แก่ข้อใดบ้าง
ก.  สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือไม่
ข.  ระบบดุแลรักษาความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานมีมากน้อยเพียงใด
ค.  สภาพอากาสในบริเวณมีความปลอดภัยหรือไม่  สวัสดิการในการทำงาน
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานหรือไม่  บุคลากรที่ร่วมงานได้ให้การสนับสนุน
ให้การปรึกษาช่วยเหลือแนะนำมากน้อยเพียงใด
ง.   ถูกทุกข้อ
12. ในการตัดสินใจเลือกอาชีพข้อใดคือข้อมูลในการพิจารณา
ก.  การวิเคราะตนเอง   ข.  การวิเคราะห์อาชีพ
ค.  การวิเคราะห์รายได้   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข
13. นักเรียนมีแนวทางในการป้องกันการถุกล้อลวงไปประกอบอาชีพ
ที่ไม่เหมาะสมในข้อใด.
ก.  สมัครงานกับกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานเท่านั้น
ข.  สอบถามข้อมูลและตรวจสอบเกี่ยวกับกาารสมัครงานที่สายด่วน  1694
ของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานhttp//www.doe.go.th
ค.  แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อพบการล่อลวงเกี่ยวกับการสมัครงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
14. ในการมีอาชีพจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านใด.
ก.  ด้านตนเอง  ข.  ด้านข้อมูลความรู้   ค.  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพ
เฉพาะอย่าง และเงินทุน   ง.  ถูกทุกข้อ
15. ในการเลือกอาชีพควรพิจารณาข้อใด.
ก.  ความสนใจ   ข.  ความถนัด   ค.  ความสามารถ    ง. ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการเลือกเรียนให้เหมาะกับอาชีพในอนาคต
ก.  มัคคุเทศ  คณะมนุษย์ศาสตร์ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ  คณะอักษรศาสตร์  วิชาเอกภาาาต่างประเทศ
ข.  วิศวกร  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเลือกเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตสาสตร์
ระดับอุดมศึกษาเลือกเรียนคระวิศวกรรมศาสตร์
ค.  นักเขียน  ระดับมัธยมศึกษาเลือกเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ระดับอุดมศึกษาเลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์หรือคณะอักษรศาสตร์
ง.  แพทย์  ระดับมัธยมศึกษาเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา  เลือกเรียนคระแพทย์ศาสตร์