แบบทดสอบหน่วยที่ 8 เรื่องเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุด
1.  บุคคลใดเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ.
ก.  สุภาพรขึ้นราคาสินค้าในช่วงเกิดอุทกภัย
ข.  อาทิตติยาปรับตาชั่งผักให้หนักกว่าความเป็นจริง
ค.  ชราพานำสินค้าหมดอายุมาลดราคาขายให้แก่ลูกค้า
ง.  พานีทอนเงินลูกค้าไม่ครบจึงรีบนำส่วนที่เหลือไปคืน
จ.  ชนาภัทรกักตุนสินค้าไว้จำหน่ายเพียงคนเดียว
เฉลยข้อ  ง  เพราะเป็นกาารประกอบอาชีพด้วยความซื่ออสัตย์สุจริต
ไม่เอาเปรียบและคตโกงผู้อื่น
2.  การตรียมตัวหางานจากแหล่งข้อมูลต่างๆด้วยวิธีการใดบ้าง.
ก.  ดูจากป้ายประกาศรับสมัครงานซึ่งติดไว้ในสถานที่ที่นักเรียนศึกษาอยู่
ข.  สอบถามเพื่อน  ญาติพี่น้องและคนรู้จักโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่เราสนใจจะไปสมัครงาน
ค.  ดูจากหนังสือพิมพ์ที่มีประกาศรับสมัครงานทั่วไป  สอบถามข้อมูลจาก
หน่วยงานที่จัดหางาน  ดูจากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน  สอบถามข้อมูล
การสอบเข้ารับราชการ  สอบถามการรับสมัครพนักงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรของมนุษย์
ง.  ถูกทุกข้อ
3.อาชีพหมายถึงข้อใด.
ก.  อาชีพคือการทำหน้าที่ของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิต
ข.  อาชีพคืองานที่ทำเป็นประจำได้ค่าตอบแทนรายได้เพื่อ
ใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค.  อาชึพคืองานหรือหน้าที่ต้องทำด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว
ง.  อาชีพคือผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่เป็นเพียง
ผู้รับจ้างทำงานเท่านั้น
เฉลยข้อ  ข
4.การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
นอกจากนี้การรู้จักตนเองก่อนตัดสินใจในการเลือกงานข้อใดไม่ถูกต้อง.
ก.  ความชอบ  ความสนใจ
ข.  สติปัญา  ความสามารถ
ค.  ความถนัด  ค่านิยม
ง.  ความรำรวย  มีฐานะทางสังคม
เฉลยข้อ  ง
5.บุคลิกภาพ(Personality)หมายถึงข้อใด.
ก.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางร่างกาย
ข.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางจิตใจ
ค.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทาง
ความรู้สึกนึกคิด  กิริยาท่าทางที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็น
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
6.การที่บุคคลมีบุคลิกภาพดีข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบุคลิกภาพดี.
ก.  ได้รับการยอมรับนับถือ
ข.  ได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็นผู้นำหมู่บ้าน
ค.  ได้รับความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ง.  ได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ
เฉลยข้อ  ข
7.ข้อใดไม่ใช่บุคลิกภาพภาพนอก.
ก.  รูปร่าง  หน้าตา
ข.  กิริยามารยาท
ค.  การรักษาสุขภาพ
ง.  การแต่งกาย  สติปัญญา
เฉลยข้อ  ง
8.การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดในการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องพูดคุยติดต่อ
สื่อสารกับผู้คนมากมายการที่จะทำให้คู่สนทนาเกิดความพึงพอใจ
ต้องปฏิบัติในข้อใด.
ก.  กล่าวทักทายด้วยคำว่า  สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับพร้อมยกมือไหว้
ข.  พูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนหวาน มีคำว่าครับหรือค่ะ
พูดชัดถ้อยชัดคำไม่พูดติดอ่างไม่พูดเสียงดังและเสียงค่อย
ค.  ไม่พูดแทรกขณะคู่สนทนากำลังพูด ประสานสายตากับ
คู่สนทนา แสดงสีหน้าปกติขณะพูดคุย
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
9.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการสมัครงาน.
ก.  ประวัติส่วนตัว  รูปถ่าย  สำเนาบัตรประชาชน
ข.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา  ใบบรองผลการเรียน(Transcript)
สำเนาปริญาบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร(สด9)
ค.  สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน(ถ้ามี)
ง.  สำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาทะเบียนหย่า  ใบรับรองการเป็นโสด
เฉลยข้อ  ง
10.ข้อใดคือสิ่งควรรู้ก่อนสมัครงาน.
ก.  หน่วยงานที่ต้องการสมัคร
ข.  ตำแหน่งงาน  ค่าตอบแทน
ค.  รู้ตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจด้านใดบ้าง
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
11.การสมัครงานด้วยตนเองผู้สมัครต้งเป็นฝ่ายไปที่บริษัทเพื่อติดต่อ
ฝ่ายบุคคลโดยตรงขอใบสมัครมาเขียนเองข้อมูลผู้สมัครงานควร
ประกอบด้วยข้อใด.
ก.  ประวัติส่วนตัว
ข.  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน
ค.  ความรู้ความสามารถ  บุคคลที่จะอ้างอิงได้
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
12.ในการกรอกใบสมัครช่องจำนวนเงินเดือนควรระบุอย่างไร.
ก.  ระบุเงินเดือนเป็นช่วงๆ เช่น 10,000-15,000  บาท
ข.  เขียนข้อความว่า  แล้วแต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ค.  ไม่เติมข้อความว่างไว้
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข
เฉลยข้อ  ง
13.การสมัครงานทางไปรษณีย์ข้อใดที่ผู้สมัครที่ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียม.
ก.  จดหมายสมัครงาน         ข.  ประวัติย่อ
ค.  ใบสมัคร  รูปถ่ายและเอกสารอื่น
ง.  ถุกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
14.การเขียนจดหมายสมัครงานมี  2 ส่วนคือข้อใด.
ก.  เนื้อจดหมายและประวัติย่อ
15.ข้อใดคือการสมัครงานทางอินเทอร์เนต.
ก.  การส่งจดหมายอิเลกทรอนิส์
ข.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน
ค.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ทั่วๆไป
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข
เฉลยข้อ  ง
15. โบนัสคือเงินค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานอันเนื่องมาจาก
บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีรายได้ตามเป้าหมาย
16. เบี้ยขยันคือค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้างปกติให้แก่ลูกจ้าง
ซึ่งมีความประพฤติดีไม่ขาด ลา มาสายขึ้นอยู่กับบริษัทว่าจะพิจารณาให้
17. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้ง
เงิของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนาย
จ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบจ่ายเท่ากันกับลูกจ้างหรือ
มากกว่าเสมอจึงเรียกได้ว่าเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างจึงป็นแรงจูงใจ
18. การประกันชีวิตเป็นวิธีการของคนกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมา
จากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพลภาพและสูญเสียรายได้ยามชราโดยบุคคลใดได้รับภัยเหล่านั้นก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวโดยบริาัทประกันชีวิตจะนำไปจ่าย
19. การทักทายคำว่า  สวัสดี
ประเทศพม่า ทักทาย มิงกะลาบา   ประเทศเวียดนาม  ทักทายว่า   ซินจ่าว
ประเทศ  มาเลย์  ทักทายว่า  ซาลามัตดาตัง  ภาษาลาวทักว่าสะบายดี
20. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี   Bachelor  Degree  แบซ  ซะเลอะ  ดีกรี
ปริญญาโท  Master  Degree  มาส   เทอะ  ดีกรี
ปริญญาเอก  Doctoral  Degree  ดอค  เทอะรัล  ดีกรี
21. การแปลงเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปีหรือปรับไม่เกิน
หกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
22. ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษวัตถุอื่นใดซึ่งมีรายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมไปใช้ในกิจการอื่นทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดให้ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
23. กระดาษชนิดแรกของโลก ที่ผลิตในอียีปต์มีชื่อว่าอะไร
ตอบ  ปาปิรุส
24. การเขียนประวัติย่อที่ดี
24.1  ร่างประวัติย่อไว้ก่อนเขียนหรือพิมพ์
24.2  มีความยาวไม่เกิน  2  หน้ากระดาษ
24.3ไม่ควรใช้คำย่ในการเขียนประวัติ
24.  4  งานอดิเรกที่ระบุควรสอดคล้องกับงานท่สมัคร
24.5  ในประวัติควรประกอบด้วยหัวเรื่อง  จุดมุ่งหมายหรือตำแหน่งที่ต้องการ  การศึกษาเรียงจากสูงสุดไปต่ำประสบการณ์ในการทำงาน คุณสมบัติพิเศษนอกจากนี้ระบุรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน
25. การเขียนจดหมายสมัครงาน
หลักเกณฑ์การเขียนจดหมายสมัครงาน
1.  ต้องพิมพืให้สะอาดเรียบร้อยบนกระดาษ  A4 ถ้าเขียนควรเป็นตัวบรรจง
2.  ความยาวของจดหมายเพีง  1  หน้ากระดาษ
3.  ควรกล่าวถึงตำแหน่งบุคคลมากกว่าการใช้ชื่อ-นามสกุล
4.  จดหมายสมัครงานควรส่งพร้อมกับประวัติย่อตลอดทุกครั้งและข้อมูลในจดหมายควรมี  3  ส่วนดังนี้
ก.  แนะนำตนเองจุดมุ่งหมายที่เขียนจดหมายสมัครงาน
ข.  เขียนความสามารถของตนเอง
ค. เขียนถึงความสนใจที่มีความสนใจต่อบริษัทหรือลักษณะเด่นของบริษัท

 

 

 

 

 

Posted on กุมภาพันธ์ 10, 2015, in การงาน ม. 4 รหัส ง 31102, แบบทดสอบการงาน ง 31102 ม.4, แบบทดสอบการงาน ม.4 ง 32104. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: