Daily Archives: กุมภาพันธ์ 17, 2015

ทบทวนรายวิชาการงานในเเว็บไซต์ krupaga

เว็บ krupaga ยอดนิยม 58

เตรียมตัวสอบปลายภาค

นักเรียนทุกระดับชั้นทุกคนเข้าสู่ฤดูกาลสอบปลายภาคแล้วให้ทบทวน
ความรู้ทุกรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนนี้โดยให้ทบทวนทุกตัวชี้วัด
สำหรับรายวิชาการงานอาชีพแและเทคโนโลยีให้ทบทวนทุกกตัวชี้วัด
ทุกหน่วยการเรียนรู้สำหรับรายวิชาการงาน  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีข้อสอบ  O-net ร้อยละ  80 ให้ทบทวนทั้งข้อสอบประจำหน่วยและข้อสอบ  O-net
ขอให้โชคดีทุกคน