Daily Archives: กุมภาพันธ์ 22, 2015

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับภาคตะะวันออกเฉียงเหนือและครูสอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพม. 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)

krupaga  รับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ (Obec  Awards) ครูสอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับภาค
และครูสอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
DSC02206

DSC02220

ครูผการ่วมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้าน เข้าวัด พัฒนาชุมชนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมที่บ้านสองคร

ครูผกาเยี่ยมบ้านนักเรียน  บ้านสองคร  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
ตามโครงกการเยี่ยมบ้าน  เข้าวัดพัฒนาชุมชนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
ประชุมผู้ปกครองเรื่องวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน   ผลการเรียน
นักเรียน นักกเรียนทที่มีปัญหา ติด  0 ร  มส เรื่องความประพฤติของนักเรียน
ตอบปัญหาเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ปกครองสงสัยเกี่ยวกับบุตรหลานลูกนักเรียน
ในปกครอง  เยี่ยมบ้านนนักเรียนทุกคนเพื่อดูสภาพทั่วไปสอบถามการดำรง
ชีวิตของนักเรียนแต่ละคน  การเดินทางไปโรงเรียน  ค่าอาหารกลางวัน
ค่ารถรับส่ง ปัญหาทั่วๆไปและตรวจเยี่ยมการปลูกพืชตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ถวายเพลร่วมกับ
ผู้ปกกครอง รับประทานอาหารร่วมกันและพัฒนาชุมชนในการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียนได้ข้อมูลต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับตัวนักเรียนและจะนำไป
วางแผนในการจัดการเรียนการสอนและให้ความช่วยเหลือในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
IMG_3225
IMG_3192 IMG_3178

โครงการเยี่ยมบ้าน เข้าวัด พัฒนาชุมชนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม. 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

ครูผการ่วมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้าน  เข้าวัด
พัฒนาชุมชนของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่วัดบ้านโสกขุมปูน  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
IMG_3093 IMG_3087

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร.ร.กุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28

ครูผการ่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  6 ร.ร.กุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สพม. 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
จบ 16 จบ 15 จบ 14 จบ 12 จบ 10 จบ 4