ประกาศผลสอบ O-NET ม. 3 ปี 57วิชาการงาน

ประกาศผลสอบ  O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
ให้นักเรียนดูประกาศผลสอบ O-net  จากประกาศผล สทศ หรือเข้าดูในเว็บไซต์วิชาการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
คะแนนสุง-ต่ำรายวิชาการงาน(รหัส  98) ปี  57
คะแนนสูงสุด  10  อันดับ
1.  นางสาววรัญญา  ศรีไชย์   72  คะแนน
2.  นางสาวณัฐฐาภรณ์  ทองน้อย  70  คะแนน
3.  นายขจรศักดิ์  เศิกศิริ  68  คะแนน
4.  นางสาวประภัสสร  หลุบเลา  68  คะแนน
5.  นางสาวอุบลวรรณ  เนตรวงศ์  66  คะแนน
6.  นางสาวอรัญญา  คู่กระสังข์  66  คะแนน
7.  นางสาววิจิตรา  ศรีกันยา  66  คะแนน
8.  นางสาวสุภาพร  มะนุใย  66  คะแนน
7.  นาางสาวนันทิยา  เศรษฐา  64  คะแแนน
8.  นางสาวธนพร  เผ่าเพ้ง  64  คะแนน
9.  นายศรันย์  สรีมันตะ  62  คะแนน
10. นางสาวประภัสสร  สายแวว  62  คะแนน
11. นายจักรกฤษ  กาลจักร  62  คะแนน
12. นายนครินทร์  เผ่าเพ็ง  62  คะแนน
13. นางสาวกฤติยาภรณ์  จันทะมาตย์  62  คะแนน
14. นายกฤษณะ  เชื้อบัณฑิต  62  คะแนน
คะแนนต่ำสุด
1.  นายศักดิ์สิทธิ์  สุทธินา  12  คะแนน
2.  นางสาววรัญญ  ทองงาม  14  คะแนน
3.  นางสาวจิราภรณ์  พรมสุข  18  คะแแนน
4.  นายกนต์ธร  อนุมาตย์  18  คะแนน
คะแนนเฉลี่ย(Mean)ระดับโรงเรียน  45.38
คะแนนเฉลี่ย(Mean)ระดับจังหวัด  45.70
คะแนนเฉลี่ย(Mean)ระดับสังกัด  45.87
คะแนนเฉลี่ย(Mean)ระดับประเทศ  45.42
ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรุ้   คะแนนเต็ม  100  คะแนน
สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัวคะแนนเฉลี่ย  50.61   คะแนน
สาระที่  2  การออกแบบและเทคโนโลยีคะแนนเฉลี่ย  39.29  คะแนน
สาระที่  3  เทคโนโลลยีสารสนเทศและการสื่อสารคะแนนเฉลี่ย  31.97
สาระที่  4  การอาชีพคะแนนเฉลี่ย   51.42  คะแนน
ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้  คะแนนเต็ม  100 (ระดับประเทศ)
สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัวคะแนนเฉลี่ย  48.11
สาระที่  2 การออกแบบและเทคโนโลยีคะแนนเฉลี่ย  39.24
สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ออสารคะแนน  35.05
สาระที่  4 การอาชีพคะแนนเฉลี่ย  54.42
สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำ
กว่าคะแนนระดับประเทศได้แก่
สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาระที่  4  การอาชีพ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็น  45.38  แต่ระดับประเทศเฉลี่ย  45.42 คะแนนเฉลี่ยยังต่ำกว่าระดับประเทศอยู่  0.04
ผลคะแนนอยู่ในระดับต่ำถึงแม้ว่าคะแนนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นคะแนนใน
ภาครวมยังไม่ดีเท่าที่ควรจะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนใน
เมืองและชนบทจะแตกต่างกันมากโดยเฉพาะรายวิชาสามัญอาจเป็นปัจจัย
มาจากการเรียนเพิ่มเติมของนักเรียน
ครูและผู้บริหารมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากครูประจำวิชาสามารถสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรุ้ได้  ครูควรจะทำอย่างไรจึงจะมอบความรู้ให้กับนักเรียน
ของตนเองได้  ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรุํเพื่อ
ให้ผลโอเนตสุงกว่าระดับประเทศ
สุดท้ายขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำข้อสอบจนกระทั่งผล
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเเพิ่มขึ้นและตั้งใจเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติมพิเศษและนักเรียน
หลายคนบอกว่าข้อสอบ  O-net วิชาการงานตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนผลสอบโอเนตก็สูง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มเวลาและเต็มความสามารถผลสอบเพิ่มขึ้นครูรู้สึกดีใจ
เพราะสาระการงานไม่ได้รับการติวพิเศษเหมือนกับวิชาสามัญนักเรียน
ทำคะแนนได้มากเป็นส่วนใหญ่ก็เก่งมากแล้วค่ะและในส่วนนี้ผู้บริหารต้อง
เรงเห็นความสำคัญทุกรายวิชาเท่ากันโดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
สำหรับน้กเรียนที่ได้คะแนนต่ำมากเป็นเรื่องงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และเป็นธรรมชาติของโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวนมากมีห้องเรียน
จำนวนมากมีครูสอนหลายคนและมีสาระการเรียนรู้ถึง  4  สาระคุณครูกลุ่ม
สาระการงานต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่สาระที่ 1-4 ค่ะ
krupaga

 

 

 

 

Posted on มีนาคม 19, 2015, in ผลสอบ O-net ม. 3 ม. 6 ปี 57. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: