ตัวชี้วัดรายวิชาการงาน 3 รหัสวิชา ง 22103 ม.2

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา  ง 22103         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
         ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน  การดูแลรักษาและตกแต่งสวน
การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยวิธีการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การออกแบบและเทคโนโลยี การสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพการประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน การติดต่อสื่อสารและการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆความรู้พื้นฐานด้านกลไกล การควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ภาพฉายความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแนวทางการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การค้นหาความสามารถของตนเองหรือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
       โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วยการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกตุสำรวจและบันทึกเพื่อพัฒนาการทำงาน ใช้ทักษะในกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลักในการฝึกปฏิบัติการทำงานต่างๆรวมทั้งการอภิปรายและการอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
        เพื่อให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ขยัน รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงานเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
                รหัสวิชา  ง 22103  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญของการจัดตกแต่งบ้านได้
2.  นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและดูแลรักษาตกแต่งสวนได้
3.  นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการตกแต่งเสื้อผ้าบอกวัสดุ
อุปกรณ์และปักผ้าด้วยมือได้
4.  นักเรียนสามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบ จัด ตกแต่งเครื่องดื่มได้
5.  นักเรียนสามารถเลี้ยงสัตว์เศรฐกิจที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ได้
6.  นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยีและเลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
7.  นักเรียนสามารถสร้างสิ่งของเครื่องใช้และออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป้นภาพ  3  มิติได้
8.  นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน
หรือท้องถิ่นได้
9.  นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ได้
10. นักเรียนอธิบายการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพมีทักษะพื้นฐาน
ที่จำเป้นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจและเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพได้

Posted on เมษายน 25, 2015, in การงาน 3 ง 22103 ม.2. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: