แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนตัวชี้วัดที่ 2 เรื่องอาหารในชีวิตประจำวัน ง 30230 ม. 4

คำสัง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(x) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  อาหารหมายถึงข้ออใด.
ก.  สิ่งที่บริโภคเข้าสู่ร่างกาย
ข.  สิ่งที่บริโภคแล้วทำให้อิ่ม
ค.  สิ่งที่บริโภคแล้วไม่ขัดขวางต่ระบบการย่อย
ง.  สิ่งที่บริโภคแล้วไม่มีพิษแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอและทำให้กระบวนการต่าง ๆ ภายในร่างกายดำเนินไปอย่างปกติ
เฉลยข้อ  ง
2.  โภชนาการหมายถึงข้อใด.
ก.  การเลือกบริดภคอาหารที่มีประโยชน์
ข.  การเปลี่ยนแปลงของอาหารในขณะหุงต้ม
ค.  การเปลี่ยนแปลงของอาหารภายหลังการบริโภค
ง.  การประกอบ  การปรุง และการทำออาหารให้สุก
เฉลยข้อ  ค
3.  อาหารและโภชนาการมีผลต่อสุุขภาพอย่างไร.
ก.  ทำให้ร่างกายมีความเจริญเติบโต  ข.  ทำให้ร่างกายมีภาวะโภชนาการดี
ค.  ทำให้ร่างกายมีความต้านทานโรค  ง.  ทำให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย
เฉลยข้อ  ข  ทำให้ร่างกายมีภาวะโภชนาการดี
4.  ผู้ที่มีภาวะโภชนาการดีมีลักษณะอย่างไร.
ก.  มีความสนใจต่ออสิ่งแวดล้อมดี   ข.  มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังน้อย
ค.  ตาใส  พพื้นลูกตามมีจุด   ง.  เยื่อบุนัยน์ตาแดง
เฉลยข้อ  ก  มีวามสนใจต่อสิ่งแวดล้อมดี
5.  ข้อใดจัดอยู่ในภาวะทุพโภชนาการ.
ก.  บริโภคเนื้อสัตว์มากกว่าอาหารชนิดอื่น   ข.  บริโภคผักดิบมากว่าผักสุก
ค.  การย่อยการดูดซืมไม่ดี   ง.  เด็กออยู่ในภาวะดื่มนมมารดา
ฉลยข้อ   ค  การย่อยการดูดซึมไม่ดีก็มีผลทำให้ร่างกายไมม่เจริญเติบโตและแข็งแรงเท่าที่ควรทั้งทำให้ผิวพรรณซีดเซียวหน้าตาไม่เบิกบานแจ่มใส
6.  สภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจที่ปราศจากโรคและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหมายถึงความหมายในข้อใด.
ก.  อาหาร     ข.  โภชนาการ    ค.  สุขภาพ    ง.  ภาวะโภชนาการที่ดี
เฉลยข้อ  ค  สุขภาพ
7.  ข้อใดคือจุดหมายที่สำคัญที่สุดของวิชาโภชนาการ.
ก.  เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง  ข.  การปรับปรุงอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายที่นอกเหนือจากสภาพปกติ
ค.  เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
ง.  ความต้องการสารอาหาร  การเปลี่ยนแปลงของอาหารในร่างกายและร่างกายเอาสารอาหารไปใช้อะไรบ้าง  ตอดจนการย่อยการดูดซึมและการขับถ่าย
เฉลยข้อ  ค
8.  การบริโภคอาหารในปริมาณที่เพียงพอและได้สัดส่วนพอเหมาาะกับความต้องการของร่างกาย  รวมไปถึงการหุงต้มอาหารอย่างถูกวิธีและมีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายและร่างกายก็สามารถนำสารอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมสุขอนามัยได้อย่างเต็มที  มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด.
ก.  สุขภาพ   ข.  ภาวะโภชนาการที่ดี   ค.  โภชนาการ   ง.  ทุพโภชนาการ
9.  สภาพของร่างกายและจิตใจอันเป็นผลจากการรับประทานอาหารซึ่งมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายและมีอาหารครบถ้วนทุกหมู่มีสัดส่วนตามร่างกายต้องการหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  8)
เฉลยข้อ  ข  ภาวะโภชนการที่ดี
10. ข้อใดคืผลที่เกิดจากภาวะโภชนาการดี.
ก.  ร่างกายแข็งแรง  ข.  ผิวพรรณดี   ค.  อารมณ์แจ่มใส   ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย    ง.  ถูกทุกข้อ
11. สภาพของร่างกายไม่ดีอันเป็นผลมาจากการกินไม่ดีหมายถึงขข้อใด.
(ใ้ตัวเลือกข้อ  8)  เฉลยข้อ  ง.  ทุพโภชนาการ
12.  กินไม่ดีหมายถึงข้อใด.
ก.  รับประทานอาหารราคาถูก  ข.  รับประทานอาหารที่มีราคาแพงคุณภาพต่ำ
ค.  รับประทานอาหารไม่ครบตามความมต้องงการของร่างกายหรือครบทุกอย่างแต่มีสัดส่วนไม่ถูกต้อง
ง.  ร่างกายใช้อาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้การย่อยการดูดซึมไม่ดีซึ่งมีผลต่อร่างกายไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรง
จ.  ถูกทั้งข้อ  ค  และ  ง
13. ข้อใดคือผลที่เกิดจากการบริโภคอาหาร
ก.  ผลต่อร่างกาย      ข.  ผลทางอารมณ์   ค.  ผลทางสติปัญญา  ง  ถููกทุกคน
14. ข้อใดไม่ใช่ผลจากการรับประทานอาหารที่มีผลต่อร่างกาย
ก.  ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต    ข.  มีอายุยืนและสามารถในการต้านทานโรค
ค.  มีประสิทธิภาพในการทำงาน   ง.  การมีครรภ์และสุขภาพของทารก
เฉลยข้อ  ค  มีประสิททธิภาพในการทำงาน
15. ข้อใดคือลักษณะของผู้ที่มีภาวะโภชนาการดี.
ก.  ผิวพรรณณเปล่งปลั่งไม่เป็นผื่นเป็นขุย
ข.  มีไขมันใต้ผิิวหนังพอประมาณ  รับประทานอาหารได้ดีระบบย่อยดี
ค.  รุปทรงสง่างาม   อกผาย  ไหล่ผึ่ง  หน้าท้องไม่ยื่น  มีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม  นอนหลับสนิท
ง.  ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดจัดอยู่ในการบริโภคที่ไม่ดี
ก.  ดื่มน้ำผลไม้แทนผลไม้ทั้งผล  ข.  ดื่มนมถั่วเหลืองแทนนมสดที่ได้รับจากสัตว์
ค.  ลดอาหารมื้อกลางวันแต่เพิ่มมี้อเย็นให้มากขึ้น
ง.  ลดอาหารมื้อเย็นแต่เพิ่มผักและผลไม้ให้มากขึ้น
เฉลยข้อ  ค
17. ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของอาหารยกเว้นข้อใด.
ก.  ประโยชน์ของอาหารที่บริโภคแต่ละมื้อต่อร่างกาย
ข.  สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
ค.  ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายทำงานเป็นปกติ
ง.  ให้พลังงานและความร้อนความอบอุ่น
เฉลยข้อ  ก
18. อาหารประเภทใดที่นักเรียนนควรบริโภคอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1-2  ครั้ง
ก.  ไข่         ข.  น้ำมันพืช      ค.   เครื่องในสัตว์       ง.  อาหารทะเล
เฉลยข้อ  ง  อาหารทะเล
19. อะไรคือปัญหาที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ปลอดภภัย.
ก.  ผ่านการขนส่งที่มิดชิด   ข.  บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ
ค.  บริโภคผลไม้มากกว่าขนม    ง.  ซื้ออาหารเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์
เฉลยข้อ  ข.  บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ
20. ข้อใดจัดเป็นอาหารราคาถูกแต่คุุณค่าสูง
ก.  ทอดมันปลาแดง      ข.  ปลาเก๋าราดพริก
ค.  ปลาสำลีนึ่งเกี้ยบบ๊วย   ง.  ปลาซ่อนนึ่งแป๊ะซะ
เฉลยข้อ   ง
21.ข้อใดคืออาหารราคาแพงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ก.  ข้าวสวย     ข.  แกงเผ็ดเป็ดย่าง     ค.  ผัดเห็ดฟางใส่ตับ   ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
22. ข้อใดคืออาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าสูง
ก.  ผ้ดเผ็ดเนื้อ    ข.  ปลาไส้ตันทอด   ข้าวสวยหุงกับถั่วเหลือง
ค.  แกงเลียงผักขมผสมฟักทอง    ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง  ถูกทุกข้อ
23. การเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักอนามัยมีหลักในการเลือกในข้อใด.
ก.  สะอาดและถุกหลักสุขาภิบาล   ข.  อาหารต้องสุกและผ่านความร้อนแล้ว
ค.  ควรเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีราคาถูก  ควรเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ  ควรรับประทานผลไม้เป็นประจำ
ง.  ถูกทุกข้อ
24. ความสะอาดของอาหารมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดบ้าง.
ก.  การขนส่ง    ข.  แหล่งผลิตอาหาาร  ค.  ลักษณะของอาหาร  ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลย  ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

 

Posted on พฤษภาคม 26, 2015, in การประกอบอาหารไทย ง 30230 เพิ่มเติม ม.4, แบบทดสอบรายวิชาการประกอบอาหารไทย ง 30230 ม.4. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: