แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนตัวชี้วัดที่ 3 เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหาร รายวิชาประกอบอาหารไทย ง 30230 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที่ 1.
ก.  เนื้อสัตว์  นม  ไข่  และถั่วเมล็ดแห้ง   ข.  ข้าว  แป้ง  น้ำตาล  เผือก  มัน
ค.  พืชผักสีเขียวและสีเหลือง  สีแดง   สีม่วง  สึขาว(พืชผัก  5  สี)
ง.  อาหารประเภทไขมันสัตว์และพืช
เฉลยข้อ  ก  เนื้อ นม  ไข่  และถั่วเมล็ดแห้ง
2.  พืชผักสีเขียวและสีอื่น ๆ จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  อาหารหลักหมู่ที่  1     ข.  อาหารหลักหมุ่ที่  2
ค.  อาหารหลักหมู่ที่  3     ง.  อาหารหลักหมู่ที่  4
เฉลยข้อ  ค   พืชผัก  5  สี
3.  อาหารหลักหมู่ที่  4  คือข้อใด.
ก.  พืชผักสีเขียวและสีอื่น ๆ    ข.  ผลไม้ชนิดต่าง ๆ
ค.  เนื้อ  นม  ไข่  และถั่วเมล้ดแห้ง    ง.  ไขมันจากพืชและสัตว์
เฉลยข้อ  ข  ผลไม้ชนิดต่าง ๆ
4.  อาหารหลักหมู่ใดให้สารอาหารเหมือนกัน.
ก.  อาหารหลักหมุ่ที่ 1 และ 2       ข.  อาหารหลักหมู่  2 และ 3
ค.  อาหารหลักหมู่ที่  3  และ  4    ง.  อาหารหลักหมู่ที่  4  และ 5
เฉลยข้อ  ค  พืชผัก  และ  ผลไม้
5.  อาหารหลักหมู่ที่  1  ให้สารอาหารในข้อใด.
ก.  โปรตีน      ข.  คาร์โบไฮเดรต        ค.  เกลือแร่        ง.  ไขมัน
เฉลยข้อ  ก  โปรตีน
6.  น้ำเต้าหู้และเต้าเจี้ยวจัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  อาหารหลักหมู่ที่  1    ข.  อาหารหลักหมู่ที่  2
ค.  อาหารหลักหมู่ที่  3    ค.  อาหารหลักหมู่ที่  5
เฉลยข้อ  ก  เนื้อ  นม  ไข่ และ ถั่วเมล็ดแห้ง
7.  ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที่  3  และ อาหารหลักหมู่ที่  4.
ก.  ข้าว  ก๋วยเตี๋ยว  อ้อย    ข.  เนื้อหมูติดมัน  เครื่องในสัตว์
ค.  กล้วย  ถั่วเขียว     ง.  มะละกอ   ฟักเขียว
เฉลยข้อ  ง  มะละกอ  ฟักเขียว
8.  ข้อใดไม่ใช่อาหารพวกเดียว.
ก.  ข้าว  มันสำปะหลัง     ข.  น้ำตาลทราย  น้ำผึ้ง
ค.  นม  โปรตีนเกษตร      ง.  ถั่วเหลือง  ถั่วฝักยาว
เฉลยข้อ  ง  ถั่วเหลือ  ถั่วฝักยาว
9.  ก๋วยเตี๋ยว  เผือกกวน  มันเทศเชื่อม  จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  อาหารหลักหมู่ที่  1   ข.  อาหารหลักหมู่ที่  2
ค.  อาหารหลักหมู่ที่  3  ง.   อาหารหลักหมู่ที่  5
เฉลยข้อ  ข  อาหารหลักหมู่ที่  2  ได้แก่ข้าว  แป้ง  น้ำตาล  เผือกมัน
10. น้ำมันพืชจัดเป็นอาหารหลักหมู่เดียวกับข้อใด.
ก.  ถั่ว            ข.  เนย          ค.  น้ำตาล        ง.  ผักต่าง  ๆ
เฉลยข้อ  ข  เนย
11. มันต้มจัดอยู่ในอาหาารหลักหมู่ที่  2  ให้สารอาหารประเภทใด.
ก.  คาร์์โบไฮเดรต      ข.  เกลือแร่       ค.  โปรตีน        ง.  ไขมัน
เฉลยข้อ  ก  คาร์โบไฮเดรต
12.ข้อใดจ้ดว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารประเภทโปรตีนมาก.
ก.  ก๋วยเตี๋ยวไก่      ข.  เย็นตาโฟ       ค.  สุกี้ยากี้      ง.  เกาเหลา
เฉลยข้อ  ง  เพราะเกาเหลาวัสดุหลักคือเนื้อสัตว์
13. ฟักทองจัดอยุ่ในอาหารหลักหมู่ใด.
ก.  อาหารหลักหมมู่ที่   1  ข.  อาหาารหลักหมู่ที่ 2   ค.  หมู่ที่  3  ง.  หมู่ที่  4
เฉลยข้อ  ค  อาหารหลลักหมู่ที่  3  พืชผักสีต่าง ๆ
14. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก.  อาหาารหลักหมู่ที่  1  ให้สารอาหาารประเภทโปรตีน
ข.  อาหารหลักหมู่ที่  2  ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
ค.  อาหารรหลักหมู่ที่  3  และ  4  ให้สารอาหาารประเภทเกลือแร่
ง.  อาหารหลักกหมุ่ที่  5  ให้สารอาหารประเภทไขมันและคาร์โบไฮเดรต
เฉลยข้อ  ง อาหารหลักหมู่ที่  5ไขมันพืชและสัตว์ไห้สารอาหารประเภทไขมัน
15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 1
ก.  ให้พลังงาน   ข.  ช่วยไม่ให้ท้องผูก
ค.  เป็นส่วนประกอบของสารรเอนไซน์แลละฮอร์โมน
ง.  ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะตต่าง ๆ ในร่างกาย
เฉลยข้อ   ข  ช่วยไม่ให้ท้องผูกเพราะอาหารหลักหมุ่ที่  1  ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต  เป็นส่วนประกอบของสาารเคมีที่ให้อำนาจใในการต้านทานโรค  ให้พลังงานในกรณีร่างกายได้รับคาร์โบไม่เพียงพอโปรตีน  1  กรัมให้พลังงาน  4  แคลลอรี่  เป็นส่วนประกอบของสารเอนทไซน์และฮอร์โมน  เช่น  การย่อย  การรหายใจ  การดูดซึม
16.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณที่ร่างกายต้องการสารอาหารรประเภทโปรตีนใน  1  วัน
ก.  ผู้ใหญ่ควรได้รับสารโปรตีนวันละ  180  กรัม
ข.  เด็กแรกเกิดถึงวัยผู้ใใหญ่ต้องการโปรตีนมากวันละ  3-5  วันต่ออน้ำหนักร่างกาย  1  กิโลกรัม
ค.  หญิงตั้งครรภ์ต้องการสารโปรตีนวันละ  240-360  กรัมและหญิงระยะให้นมบุตรควรบรริโภควันละะ  300-400  กรัม
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
17. ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 2
ก.  ให้พลังงานแก่ร่างกายให้ความอบอุ่น   ข.  การย่อยการดูดซึม
ค.  ช่วยในการทำงานของระบบขับถ่าย   ง.  ถูกทั้งข้อ  ก  และ  ข
เฉลยข้อ  ง  ประโยชน์ของสารคาร์โบไฮเดรตคือให้พลังงานความอบอุ่นและการย่อยการดูดซึม
18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณที่ร่ากายต้องการอาหารหลักหมู่ที่่ 2
ก.  ขึ้นอยู่กับการประดอบกิจกรรมว่าออกแรงมากหรือน้อย
ข.  ความต้องการขึ้นอยู่กับ  เพศ  วัย  และขนาดของร่างกาย
ค.  ผู้ใหย่อย่างน้อยควรได้รับร้อยละ  50-70 ของพลังงานที่ต้องการ
ง.  ถูกทุกข้อ
19. ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่  3
ก.  ช่วยในการทำงานของระบบบขับถ่าย   ข.  ช่วยไม่ให้อ้วน
ค.  ช่วยให้ผิวพรรณณสวยงามและไม่เป็นสิว  ถ้ารับประทานมากอาจป้องกันโรคมะเร็งได้
ง.  ถูกทุกข้อ
20. ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่  4
ก.  น้ำตาลในผลไม้ช่วยให้หายเหนื่อยเร็ว
ข.  วิตามินซีที่ได้รับจากผลไม้ช่วยต้านทานโรคทำให้แผลหายเร็วและป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน
ง.  ถูกทุกข้อ
21. ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่  5
ก.  ช่วยทำให้อิ่มนาน   ข.  ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหาร
ค.  ให้พลังงานแก่ร่างกาย  และช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน  เอ  ดี  อี  เค
ง.  ถูกทุกข้อ
22. ถ้าร่างกายขาดน้ำ  2-3  วันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ข้อใดคือประโยชน์
ก.  ช่วยในการย่อยอาหาร   ข.  ช่วยในการดูดซึม   ค.  การนำพาสารอาหารต่าง ๆ ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายและนำพาความร้อนออกจากร่างกาย
ง.  ถูกทุกข้อ
23. นักเรียนควรดื่นน้ำในข้อใดจึงมีประโยชนืต่อร่างกาย
ก.  น้ำำสะอาดดื่มอย่างน้อยวันละ  6-8  แก้ว
ข.  น้ำจากเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางอาหารทุกชนิดเช่นนม
ค.  เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้ต่าง ๆซึ่งมี  น้ำตาล  เกลือแร่และวิตามินซี
ง.  ถูกทุกข้อ
24. ผลไม้ชนิดใดต่อไปนี้้มีวิตามินซีต่ำ
ก.  ฝรั่ง         ข.  กล้วย         ค.  มะขามเทศ        ง.  มะลกอสุก
เฉลยข้อ  ง  มะละกอ
25. น้ำในข้อใดที่นักเรียนควรหลีกเลี่ยงเพราะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ก.  น้ำชา  กาแฟ      ข.  น้ำหวานใส่สีต่าง  ๆ    ค.  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา    เฉลยข้อ  ง
26.

 

 

 

 

 

 

 

Posted on มิถุนายน 9, 2015, in การประกอบอาหารไทย ง 30230 เพิ่มเติม ม.4, แบบทดสอบรายวิชาการประกอบอาหารไทย ง 30230 ม.4. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: