ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด  อธิบายระดับเทคโนโลยีได้
1.  ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในด้านการศึกษา.
ก.  การชมภาพยนต์โดยใช้เครื่องเล่นดีวีดี   ข.  การทำการบ้านขณะใช้เครื่องซักผ้า
ค.  การส่งอีเมลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต    ง.  การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
เฉลยข้อ  ง  เพราะการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อประโยชน์
ในด้านการศึกษา
2.  วิธีการแกล้งดินเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในข้อใด.
ก.  แก้ปัญหาสภาพดินเป็นกรดเพื่อให้ปลูกพืชได้
ข.  แก้ปัญหาสภาพดินเป็นด่างเพื่อให้ปลูกพืชได้
ค.  แก้ปัญหาสภาพดินเหนียวเพื่อให้ปลูกพืชได้
ง.  แก้ปัญหาสภาพดินแห้งเพื่อให้ปลูกพืชได้
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดินจากดินที่มีสภาพเป็นกรด
ให้สามารถปลูกพืชได้
3.  ข้อใดจัดกลุ่มเทคโนโลยีได้ถูกต้อง.
ก.  ยาสมุนไพร  กระทิผง       ข.  คอมพิวเตอร์  กังหันลม
ค.  สว่านไฟฟ้า  เครื่องขูดมะพร้าว    ง.  การโคลน  การใช้ปั่นจั่นยกของ
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นเทคโนโลยีระดับกลางที่มีวิธีการสร้างและการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อนเหมือนกัน
4.  โปรแกรมเมอร์พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
เป็นการใช้เทคโนโลยีระดับใด.
ก.  เทคโนโลยีระดับกลาง      ข.  เทคโนโลยีระดับสูง
ค.  เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน       ง.  เทคโนโลยีระดับพิเศษ
เฉลยข้อ  ข  เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการสร้างและการใช้งาน
5.  ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยีระดับพื้นฐานได้ถูกต้อง
ก.  เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนา     ข.  เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
ค.  เทคโนโลยีง่าย ๆ เพื่อการดำรงชีวิต   ง.  เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
เฉลยข้อ  ค  เพราะเทคโนโลยีพื้นฐานไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการสร้างและการใช้งาน
ตัวชี้วัด  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
6.  ถ้านักเรียนต้องการถ่ายทอดความคิดในการสร้างกล่องเครื่องมืองานช่างจากแผ่นโลหะให้เพื่อน
เข้าใจได้ง่าย  ควรใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก.  ทำแบบจำลองจากกระดาษ     ข.  เขียนแผนภาพความคิด
ค.  เขียนภาพฉาย       ง.  บรรยายวิธีทำเป็นข้อ ๆ
เฉลยข้อ  ค  เพราะมองเห็นภาพด้านหน้าด้านบน  ด้านข้าง  พร้อมตัวเลขสัดส่วน
ที่เหมือนของจริงมากที่สุด
7.  ชั้นวางของเอนกประสงค์มีส่วนประกอบของกลไกหรือควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิคชนิดใดที่ช่วยทุ่นแรง
ก.  บานพับ      ข.  ล้อ      ค.  รอก      ง.  สปริง
เฉลยข้อ  2  เพราะล้อจะช่วยในการเคลื่อนที่ชั้นวางของแม้จะวางของหนักโดยไม่ต้องออกแรง
ยกจึงช่วยทุ่นแรง
8.  ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่ช่วยให้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่สร้างไปใช้งาน
ได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัย.
ก.  การรวบรวมข้อมูล      ข.  การออกแบบ
ค.  การปรับปรุงแก้ไข      ง.  การประเมินผล
เฉลยข้อ  ง.  เพราะเป็นขั้นตอนที่ต้องทดลองใช้สิ่งของเครื่องใช้ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่อง
ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้งานจริงจึงใช้ได้อย่างปลอดภัย
9.  การสร้างตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลงต้องใช้ทักษะในข้อใด.
ก.  การวาดภาพ  การสังเกต  การระบายสี
ข.  การย่อ  การขยาย  การวาดภาพ
ค.  การวัดระยะ  การเจาะ  การตัด
ง.  การขัน  การขัด  การตอก
เฉลยข้อ  ค  เพราะต้องวัดระยะเพื่อตัดไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการและต้องเจาะรูเพื่อขันสกรู
ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
10. นักเรียนควรนำความรู้เรื่องการสร้างตู้ยามีไฟและมีเสียงเพลงไปพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้
ในข้อใด.
ก.  ไฟฉาย
ข.  ตู้จดหมาย
ค.  กระเป๋าสะพาย
ง.  กล่องกระดาษชำระ
เฉลยข้อ  2  เพราะตู้จดหมายต้องเปิดปิดบ่อย ๆในเวลากลางคืนจะมืดจึงต้องมีไฟ
เพื่อให้หยิบดูจดหมายได้สะดวกเหมือนตู้ยาและเมื่อมีเสียงเพลงจะได้รู้ว่ามีคนมาส่งจดหมาย
11.

Posted on สิงหาคม 22, 2015, in แบบทดสอบหน่วยที่ 6เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี ง 23105 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: