krupaga สั่งงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3/1-3/9

คำสั่ง  หน่วยการเรียนรู้ที่  7 เรื่องสู่โลกอาชีพ  ง 23105 ม.3
7.1  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนทุกคน
7.2  ให้นักเรียนอ่านใบความรู้หน่วยที่  7 เรื่องสู่โลกอาชีพ (หน้า  168-189)
7.3  ให้นักเรียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันของข้าพเจ้าพร้อมวาดภาพอาชีพในฝันของข้าพเจ้า
7.4.  สรุปองความรู้หน่วยการเรียนเรื่องสู่โลกอาชีพ
7.5  ทำข้อสอบหน่วยที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ
7.6  ส่งสมุดหน่วยที่ 7 (เก็บคะแนนประจำหน่วยที่ 7 ทุกงาน)

Posted on สิงหาคม 22, 2015, in krupaga สั่งงาน ง 23105 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: