แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน(หลักการทำงานในชีวิตประจำวัน) ง 33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การมีจิตใจที่สงบช่วยในการทำงานอย่างไร.
ก.  ช่วยให้เป็นคนตรงต่อเวลา    ข.  ช่วยให้ผู้อื่นอยากคบค้าสมาคมด้วย
ค.  ช่วยให้ได้รับความไว้วางใจ   ง.  ช่วยให้มีสมาธิคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
เฉลยข้อ  ง  ช่วยให้มีสมาธิคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
2.หลัการใดเป็นหลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต.
ก.  SR     ข.  6P    ค.  PDCA     ง.  D-E-V-E-L-P
เฉลยข้อ  ข  6P
3.หลักการใดเป็นหลักการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ.
ก.  ความยืดหยุ่นในการจัด    ข.  การวินัยเป็นคนมีวินัย    ค.  ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
ง.  ต้องหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านความคิด  ความรู้  จิตใจและการกระทำ
เฉลยข้อ  ง
4.ข้อใดไม่ใช่หลักการมอบหมายงานที่ดี.
ก.  หัวหน้ามอบหมายงานให้ตะวันสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนตเพราะเขามีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ข.  ห้วหน้ามอบหมายงานให้วิทยาพร้อมนัดหมายระยะเวลาส่งงาน
ค.  หัวหน้ามอบหมายให้พัชราพรรณเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เพราะเธอเป็นคนเรียบร้อย พูดน้อยและเก็บตัว
ง.  หัวหน้ามอบหมายให้อาทิตย์  โรจน์นันท์ ต้อนรับคณะผู้บริหารเพราะเขาเป็นคนสุภาพ
เฉลยข้อ  ค
5.ทักษะใดมีความจำเป็นในการพัฒนาวิธีการคิดให้มีเหตุผลสามารถทำงานและดำรงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ.
ก.  ทักษะการจัดการ   ข.  ทักษะการแสวงหาความรู้
ค.  ทักษะความคิดสร้างสรรค์    ง.  ทักษะกระบวนการทำงาน
เฉลยข้อ  ข  ทักษะการแสวงหาความรู้
6.หัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันยกเว้นข้อใด.
ก.  สมาชิกในกลุ่มมีความไว้วางใจกัน   ข.  สมาชิกในกลุ่มมีความซื่อสัตย์ต่อกัน
ค.  สมาชิกในกลุ่มสื่อสารกันอย่างเปิดเผย  ง.  สมาชิกในกลุ่มยอมรับภาระกิจหลักในกลุ่ม
เฉลยข้อ  ง
7.หลักการใดช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน.
ก.  5R    ข.  5WIH      ค    5ส     ง.  คุณธรรม  จริยธรรม
เฉลยข้อ  ค   5ส
8.ข้อใดไม่ใช่หลักการ  5R.
ก.  Retire    ข.  Repair    ค.  Reuse     ง.  Reject
เฉลยข้อ  ก
9.ปัจจัยใดมีผลต่อความคิด.
ก.  อาชีพ    ข.  ครอบครัว     ค.  ประสบการณ์     ง.  ความใส่ใจ
เฉลยข้อ  ค  ประสบการณ์
10.ใครมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน.
ก.  รุ่งสุริยาจัดโต๊ะทำงานไว้ในที่มีแสงส่องถึง
ข.  สุภาพรเก็บกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไว้บนโต๊ะ
ค.  เทพธิดาทำความสะอาดห้องทำงานเดือนละครั้ง
ง.  ภูมิวางของไว้รวม ๆ กันในมุมหนึ่งของโต๊ะทำงาน
เฉลยข้อ  ก 

Posted on ตุลาคม 17, 2015, in แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ง 33106. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: