ใบความรู้ที่ 3.3 เรื่องธุรกิจยุคใหม่ธุรกิจออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(ความหมายประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ) ง 33106 ม.6

ใบความรู้ที่ 3 เรื่องธุรกิจยุคใหม่(ความหมายประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ง 33106 ม.6

ใบความรู้ที่ 3 เรื่องความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ง  33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เวลา  5  นาที
ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีมากธุรกิจต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการขายและภาพลักษณ์ของบริษัทให้ทันสมัยตลอด
โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์  และเครืออข่ายอินเทอร์เข้ามาใช้ในกิจการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดต่อการดำเนินการทางธุรกิจซึ่งเราเรียกะุรกิจรูปแบบนี้ว่า  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce  ย่อมาจากElectronic  Commerce) หมายถึงการดำเนินธุรกิจทุกประเภทซึ่งครอบคลุมการซื้อขายการโฆษณาสินค้า  การบริการ  การดอนเงินและการประมูลสินค้าผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งประกอบด้วย  เครือข่ายอินเทอรืเนต  ระบบฐานข้อมูลและอุปกรณืเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น  คอมพพิวเตอร์  ดาวเทียม  โทรศัพท์  โทรสาร  เป็นต้น
ประวัติความเป็นมาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์หรืออีคอมเมิร์ซเริ่มมีขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2513  โดยการโอนเงินทางอิเล้กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของบริษัทใหญ่ๆและสถาบันการเงินต่อมามีการแรกเปลี่ยนข้อมุลทางการเงินอย่างเดียวเป็นการส่งข้อมูลรูปแบบอื่นเพิ่มมากขึ้น  เช่นการส่งข้อมูลระหว่างสถาบันทางการเงินกับผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่งกับผุ้ค้าปลีกต่อมาเมื่อมีการพัฒนาระบบสื่อสารถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆเพิ่มขึ้นจนถึงยุคอินเทอร์เนตเมื่อ  พ.ศ.  2533 มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เนตเพิ่มขึ้นระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์จึงเติบโตอย่างรวดเร็วและใน  พ.ศ. 2537-2542  พาณิชยือิเล็กทรอนนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซได้รับการยอมรับและและความนิยมอย่างมากในประเทศสหร้ฐอเมริกา
สำหรับประเทศไทย  ประมาณพ.ศ.  2544  รัฐบาลไทยได้พยายามส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวและสนับสนุนการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอโดยฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถขยายต่อได้อย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมีการสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลิตภัณณฑ์และสินค้าภายใต้ชื่อ  โอท็อป(OTOP)หรือหนึ่งตำบลหนึ่่งผลิตภัณฑ์โดยอาศัยช่องทางจำหน่ายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจมีจุดประสงค์ดังนี้
1.  เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการให้ถึงผุ้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการขายสินค้าให้มีกำไรมากกว่าการขายรูปแบบเดิม
3.  เพื่อประหยัดเวลาในการซื้อขายสินค้าและบริการและขั้นตอนทางการตลาด
4.  เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้มูลสินค้าและบริการจำนวนมากให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
5.  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผุ้บริโภคนำมาใช้ในการวิจัยและพัมนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของตลาด
6.  เพื่อให้สมาชิกสามารถปรับปรุงข้อมูลสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา
7.  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆในเรื่องของความทันสมัย

 

 

Posted on มกราคม 9, 2016, in ใบความรู้ ง 33106 ม. 6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: