ใบความรู้ที่ 3.3 ทักษะการจัดการงานธุรกิจเรื่องการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ง 33106 ม.6

ใบความรู้ที่ 3.3 เรื่องการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ง 33106 ม.6
1. ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ SMEs
ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี(Small  and Medium  Enterprises ) คือธุรกิจที่ดำเนินงานโดยอิสระ มีผู้บริหารคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลเล็ก ๆ เท่านั้นและมีขอบเขตการดำเนินงานสอดคล้องกับวิถึชีวิตของคนในชุมชน มีจำนวนพนักงาน  ยอดจำหน่าย และทรัพย์สินของธุรกิจที่จำกัด
ความสำคัญของธุรกิจ SMEs
1.  ทำให้บุคคลเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ
2. ลดอัตราคนว่างงานในชุมชน
3. ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น
4. ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า
ประเภทของธุรกิจ  SMEs
แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจการผลิต  เปลี่ยนรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค เช่นธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา  ธุรกิจเครื่องจักสาน
2. ธุรกิจค้าปลีก  เป็นการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง เช่นธุรกิจร้านขายยา  ธุรกิจร้านขายต้นไม้
3. ธุรกิจค้าส่ง เป็นธุรกิจที่มีพ่อค้าคนกลางทำหน้าที่ส่งสินค้าไปยังผู้ค้าปลีก เช่น ตลาดขายเสื้อผ้า  ตลาดขายดอกไม้
4. ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจจำหน่ายสินค้าในรูปของการบริการให้กับผู้บริโภค เช่น  ธุรกิจการซ่อมรถยนต์  การท่องเที่ยว
ข้อดีและข้อจำกัดของธุรกิจSMEs 
ธุรกิจทุกประเภทย่อมมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าธุรกิจSMEs เริ่มต้นด้วยเงินทุนน้อยและจำนวนคนน้อยเป็นการเริ่มประกอบการที่ไม่ยุ่งยากแต่ระหว่างการดำเนินงานตลอดจนโอกาสการเติบโตของธุรกิจประเภทนี้ยังมีปัญหาเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไปโดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องเงินดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ประกอบการควรศึกษาปัจจัยต่างที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวเพื่อจะได้รับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
ข้อดีของธุรกิจ SMEs
1. การบริหารมีความเป็นอิสระเพราะอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ประกอบการเพียงผู้เดียว
2. การเริ่มประกอบธุรกิจประเภทนี้ทำได้ง่าย
3. ใช้เงินทุนในการประกอบธุรกิจน้อย
4. ความสัมพันธุ์ของคนในองกรธุรกิจมีความใกล้ชิดผูกพันธ์กันแน่นแฟ้น
5. สามารถปรับปรุงธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสียของธุรกิจ SMEs
1. ขาดแคลนแหล่งเงินทุนสนับสนุน
2. ผู้ประกอบการต้องทำงานหนักมาก
3. โอกาสการเติบโตไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ทำได้ยาก
4. ต้นทุนการผลิตสูงเพราะมีจำนวนการผลิตต่ำ
5. ธุรกิจมีขนาดเล็ก จึงทำให้ขาดพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

Posted on มกราคม 10, 2016, in ใบความรู้ ง 33106 ม. 6. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: