ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์.
ก.  ประหยัดเวลา    ข.  ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ง.  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
เฉลยข้อ  ก เพราะการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองต้องใช้แรงงานของคนเพียงคนเดียว
จึงใช้เวลานานในการทำงานการประหยัดเวลาจึงไม่ถูกต้อง
2.  สิ่งใดสำคัญที่สุดในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป.
ก.  การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ข.  การอ่านแบบให้ถูกต้องและปฏิบัติตาม
ค.  การประเมินผลงานเมื่อทำเสร็จแล้ว
ง.  การมีสมาธิในการทำงาน
เฉลยข้อ  ข  เพราะแบบของผลิตภัณฑ์เป็นเสมือนคู่มือการติดตั้งที่ถูกวิธีเมื่ออ่านได้เข้าใจและปฏิบัติตาม
จึงสามารถติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จและมีคุณภาพ
3.  ถ้ามีอุบัติเหตุจากการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นกับตนเองนักเรียนจะทำอย่างไร.
ก.  ล้มเลิกการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ข.  ปฐมพยาบาลโดยไม่บอกใคร
ค.  ตั้งสติให้ดี แล้วรีบบอกผู้ใหญ่ทันที
ง.  นั่งเฉย ๆ รอคนมาช่วยเหลือ
เฉลยข้อ  ค เพราะการมีสติจะช่วยให้แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมีผลเเสียน้อยที่สุดและรีบ
บอกผู้ใหญ่ทันทีที่พบอุบัติเหตุจะได้ช่วยปฐมพยาบาลได้ทันทีไม่ให้อาการบาดเจ็บมีมากขึ้น
4.  เพราะเหตุใดราวตากผ้าจากท่อพีวีซีจึงไม่จำเป็นต้องใช้นอตหรือสกรูยึดชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน
ก.  เพราะใช้ข้อต่อท่อพีวีซีล็อกส่วนต่าง ๆไว้ด้วยกัน
ข.  เพราะใช้วิธีการติดกาวชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน
ค.  เพราะใช้เทปผ้าพันยึดชิ้นส่วนต่างๆไว้
ง.  เพราะชิ้นส่วนต่าง ๆ เชื่อมต่อกันได้เอง
เฉลยข้อ  ก  เพราะข้อต่อพีวีซีจะมีขนาดใหญ่กว่าท่อพีวีซีทั่วไปบางรุ่นจะมีเกลียวด้านในเมื่อหมุนท่อ
พีวีซี ประกอบเข้าไปจึงแน่นหนาโดยไม่จำเป็นใช้นอตหรือสกรูยึดไว้
5.  ถ้าต้องการให้ราวตากผ้าจากท่อพีวีซีมั่นคงไม่ล้มง่ายเมื่อตั้งอยู่ในบริเวณลมแรง
นักเรียนจะทำอย่างไร.
ก.  ฝังฐานราวตากผ้าลงในดิน   ข.  ใช้ก้อนหินทับฐานราวตากผ้าไว้
ค.  ติดกาวตราช้างที่ฐานราวตากผ้ากับพื้นซีเมนต์
ง.  ใส่ทรายเข้าไปในท่อพีวีซีส่วนที่เป็นฐานก่อนประกอบราวตากผ้า
เฉลยข้อ  ง  เพราะทรายสามารถหาได้ง่ายและเมื่อใส่เข้าไปในท่อพีวีซีจำนวนมาก จะมีน้ำหนัก
ช่วยให้ราวตากผ้าทรงตัวอยู่ได้นอกจากนี้ยังมองไม่เห็นทรายจึงดูเรียบร้อยอีกด้วย
6.  การขันสกรูเพื่อยึดชิ้นส่วนของโต๊ะคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใด.
ก.  ไขควง    ข.  ประแจ    ค.  คีมปากนกแก้ว   ง  ค้อนหงอน
เฉลยข้อ  ก  เพราะไขควงจะมีส่วนปลายยื่นออกมาเป็นรูปลิ่มและแฉกเมื่อวางลงไปบนหัวสกรู ว 
ที่เป็นรอยบากและเป็นแฉกจะประกบกันพอดีเวลาหมุนเข้าไปในรูที่เจาะในเนื้อไม้ชิ้นส่วนจะแนบสนิทกัน
7.การปิดพลาสติกกลมๆ ทับสกรู วมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใด.
ก.  เพื่อป้องกันสกรูวหลุด    ข.  เพื่อป้องกันไม้แตกหัก
ค.  เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม    ง.  เพื่อความทนทานของโต๊ะคอมพิวเตอร์
เฉลยข้อ  ค  เพราะพลาสติกกลม ๆ จะปิดทับสกรูวไม่เห็นตัวสกรูว เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
8.  การประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ควรระมัดระวังเรื่องใดมากที่สุด.
ก.  ลำดับ  ก่อน-หลัง ในการประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์
ข.  การขันสกรูแน่นเกินไปจนเนื้อไม้แตก
ค.  การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนขณะประกอบ
ง.  การวางชิ้นส่วนผิดตำแหน่ง
เฉลยข้อ  ข  เพราะไม้ที่ใช้ทำโต๊ะคอมพิวเตอร์ทำมาจากเศษชิ้นไม้อัดซึ่งไม่แข็งแรงเมื่อปลายสกรูว
ที่แหลมคมทิ่มและอัดแน่นเข้าไปอาจทำให้แตกได้
9.  ข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้อื่น.
ก.  ให้เพื่อนทำงานที่ต้องใช้ทักษะสูงแทนตนเอง   ข.  ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่เกี่ยงงาน
ค.  ทำงานตามความคิดของตนเองโดยไม่ปรึกษาเพื่อน
ง.  เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานปกปิดไว้โดยไม่บอกใคร
เฉลยข้อ  ข  เพราะเป็นการแสดงความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำงาน ซึ่งถือเป็นคุณธรรม
ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างหนึ่ง
10. ถ้าสกรูวพลาสติกที่ให้มาในกล่องบรรจุชิ้นส่วนของโต๊ะคอมพิวเตอร์เหลือ  นักเรียนจะจัดการอย่างไร.
ก.  นำไปเผาทำลายทิ้ง    ข.  นำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า
ค.  ทิ้งลงถังขยะที่สามารถนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้
ง.  เก็บไว้ใช้เป็นอะไหล่สำหรับซ่อมแซมโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือใช้กับสิ่งของเครื่องใช้อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
เฉลยข้อ  ง  เพราะถ้าสกรูวเกิดหลุดออกจากโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือแตกหักจะได้มีสกรูวเป็นอะไหล่
ในการซ่อมแซม

Posted on สิงหาคม 18, 2016, in ข้อสอบหน่วยที่ 5(งานช่าง) ง 23105 ม.3. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: